Cita amb el vent (2015)

Page 1

Cita amb el vent for eight-part mixed choir, bell plates and two cellos

Josep Maria Guix


II


CITA AMB EL VENT Liu Yuxi (772-842) ¿D’on ve aquest vent de tardor que empeny amb veu baixa el pas d’un estol de grues i s’esmuny a l’albada entre els arbres del pati? L’hoste que viatja sol el sent abans que ningú. (Traducció de Manel Ollé)

III


Instruments and Choir disposition:

Bell plates

Bass I

Tenor I Soprano I

Tenor II

Alto I

Alto II

Cello I

Cello II

Conductor

Bell plates set: C2 D2 A2 Bb2

Cello: Tremolo between real note and harmonic

Tremolo between harmonics

Harmonic trill

IV

Bass II Soprano II


Cita amb el vent for eight-part mixed choir, bell plates and two cellos q = 90

Soprano I

4 &4

!

!

!

Ó

P legato Œ œ w >

3 4 ˙.

˙.

j œ‰Œ Œ

2 4

!

3 4 ˙.

˙.

j‰ Œ Œ œ

2 4

D'on

Alto I

4 &4

!

!

!

Music: Josep Maria Guix Lyrics: Liu Yuxi / Manel Ollé

P legato Œ œ >˙ ve

D'on ve

Tenor I

V 44

!

!

!

!

!

43

!

!

!

24

Bass I

? 44

!

!

!

!

!

43

!

!

!

24

!

P legato Œ œ 43 ˙ . >

˙.

j œ‰Œ Œ

24

˙.

j‰ Œ Œ œ

24

q = 90

Soprano II

& 44

!

!

!

Ó

D'on

P legato 34 ‰ œ œj œ > D'on ve ve

Alto II

& 44

!

!

!

!

!

Tenor II

V 44

!

!

!

!

!

43

!

!

!

24

Bass II

? 44

!

!

!

!

!

43

!

!

!

24

!

!

!

!

43

!

!

!

!

!

!

43

!

!

˙. 43

O.

q = 90

Bell plates

? 44 w "

q = 90

Cello I

Cello II

l.v.

? 44 ? 44

! tremolo sul I

!

SP

w o

O

w

O

w

O

Molto SP

w

F

O

˙.

l.v.

p

!

. ˙. O œ ‰ Œ Œ J "

24 24

SP

24


2

˙.

4 œj ‰ Œ Ó 4

!

2 4

˙.

˙.

44 j ‰ Œ Ó œ

!

24

43 ˙ .

˙.

˙.

44 œj ‰ Œ Ó

!

24

P legato 34 ‰ œ >œ œ J

˙.

˙.

44 œ ‰ Œ Ó J

!

24

3 4 >˙ .

˙.

˙.

4 j‰ Œ Ó 4 œ

!

2 4

˙.

4 j‰ Œ Ó 4 œ

!

2 4

˙.

44 œj ‰ Œ Ó

!

24

˙.

44 j ‰ Œ Ó œ

!

24

44 w p

!

24

2 œ 4 w &4 Œ 4 >

3 4 ˙.

AI

& 24

!

43 ˙ .

TI

V 24

!

9

SI

D'on

ve

44 ‰ œ j œ ˙ > 'quest vent P legato 44 Ó ‰ œ œj > D'on ve

BI

? 24

!

˙.

44

!

'quest vent

2 &4 9

S II

!

4 Ó 4

Œ œ 'quest

A II

2 &4

!

4 4

!

T II

V 24

!

44

!

vent

3 4 ‰ œ œj œ ˙ . > D'on ve P legato 43 Ó œ >˙ . vent

B II

? 24

!

44

!

43

!

P legato ‰ œ œj œ > de

tar - dor

Bell

? 24

Vlc. I

? 24

9

!

9

!

44

!

!

43 43

!

!

!

!

! legato N

Ó œ 44 ˙ " F

l.v.

(sul I) 3 œ œ 2 œ & ˙ œœœ 4 3

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O. O. O. ? 24 O 44 O 44 OJ ‰ Œ ˙ 43 sul II o o o P SP

sul II

Vlc. II

44

Molto SP

SP

SP

tremolo

O

w

O

24


3

2 &4 Œ

œ

16

SI

queIem

AI

& 24

4 w 4 >

el

œ

˙ >

queIem - peny

TI

V 24

44 Ó

!

Œ bœ queIem

BI

? 24

44

!

2 œj ‰ œ 4

w

peny

44 Œ

!

w

-

!

w

w

24 j ‰ Œ œ

> bw

w

24 ˙

peny

œ

>. ˙

S II

2 &4

4 Ó 4

!

Œ

œ queIem

A II

2 &4

4 4

!

!

-

w >

V 24

44

!

? 24

44

!

Œ

!

16

Bell

44

!

& 24 ˙

Vlc. I

24 ˙

44 œ ‰ Œ J

Ó

w

2 4 ˙

4 j‰ Œ 4 œ

Œ

4 j‰ Œ 4 œ

Ó

>˙

w

24 ˙

44 œj ‰ Œ

Ó

>˙

w

24 ˙

44 j ‰ Œ œ

Ó

œ

Vlc. II

? 24 ˙

!

veu

O

Molto SP

44 w F

-

xa

!

œ O

w

œ pas

2 4 ˙

Ó

44 . œ b˙

16

pas

w

bai

? 24

Œ

el

j œ ˙ >

amb

B II

44 œ ‰ Œ J

œ ˙ >

œ pas

‰ bœ

!

44 Œ

peny

queIem - peny

T II

pas

w

queIem - peny

16

4 w 4 >

24

!

˙.

˙ O

SP

w

˙ O

!

24 ˙ 24 œ ‰ Œ J o

44 w P 44 ˙ tremolo

44 O

sul II

o

l.v.

˙ O


4

SI

> j œ ‰ œ œ 44 b w

3 4 ˙.

22

& w

i s'es

AI

TI

& w V ˙

˙ >

d'un

BI

? ˙. es

-

muny

43 ˙ .

˙.

44 ‰

43 ˙ .

˙.

44

j œ œ >˙

i s'es - muny

!

˙.

44

!

3 4 ˙.

j & ‰ bœ œ ˙ >

3 4 ˙.

˙.

4 4 ˙

V Œ ˙.

43 >˙ .

˙.

44

43 ˙ >

œ ˙.

pas

B II

?

˙.

44

43 >˙ .

˙.

44

3 4 ˙.

˙.

4 4

>˙

3 4 ˙.

˙.

4 4

!

43 œ

>˙

˙.

44

œ bœ >

˙.

44

s'es

> ‰ œ œj b ˙

4 4 ˙

˙.

Œ œ

-

muny

s'es - muny

‰ b œ œj

w>

-

muny

s'es - muny

es - tol

T II

43 ˙ .

œ

Ó

d'un

A II

˙.

44

i s'es

& w>

a l'al -

43 œj œj ˙

˙.

i

>œ 3 ˙ . 4

Ó

Œ œ s'es

!

-

muny

de

!

s'es

44

!

!

43 Œ

gru - es

? 22

Bell

22

Vlc. I

Vlc. II

&

43

! ˙

? O

œ ‰ œ œ 44 J

s'es - muny

tol

22

S II

-

3 4 ˙.

bœ . œ J

˙

œœ. œ 3 ˙. 4 O

!

-

muny

s'es - muny

!

œ Œ Œ "

O. O. O. 34 O .

44 b w P 44 Ó 44 O

!

l.v.

(sul I)

œ œ b˙ œœœ œ 3 F 3

O F

O

O

43

!

!

œ œ œ 43 œ O. 43

O.

˙. O. O.

44 44 44


F ˙

4 ˙ &4 29

SI

ba

AI

-

w

-

da

pa

3 ? 44 ‰ œ œj œ œ œ

S II

4 &4 Œ

l'al - ba

F

4 &4 Ó

j œ ˙

F 3 V 44 ‰ œ œj œ œ œ w a

T II

l'al - ba

3 ? 44 ‰ b œ œj œ œ œ

? 44 29

˙

Vlc. I

Vlc. II

pa

!

& 44 œ 29

Œ

? 44 OJ ‰ Œ o

w F w

bœ œ œ 3

(sul I)

Ó

-

ti

˙

w

"

˙

3

œ

!

p

3

˙

viat - ja

P ‰œ j >œ ˙ ve

˙

3

œ

p

œ‰Œ Ó J j‰ Œ Ó œ

l.v.

˙.

œ

sol

el

w

w

w

w !

œ œ

L'hos - te

w

!

˙ œ ˙

!

!

l.v.

w F

w

!

!

l.v.

w

D'on ve

ti

SP

w

!

w

ti

w

P Œ œ w >

Ó

w

-

w

L'hos - te

w

-

p

D'on

da

w

!

!

da

˙

w

!

w

w

pa

en - treIels ar - bres del

Bell

-

F

en - treIels ar - bres del

B II

F

œ ˙ >

D'on ve

w

pa

-

P

ti

F j j j ‰ œ œ œ œ œ ˙. a

A II

-

w

en - treIels ar - bres del

29

œ

ve

Œ

w

F 3 4 œ œ V 4 ‰ b œ œJ œ ˙. l'al - ba

P Œ œ w > D'on

en - treIels ar - bres del

BI

˙

da

F 4 ‰ j &4 œ œ ˙ a

TI

w

5

que

!

˙ œ ˙ 3

b˙ .

œ

viat - ja

sol

el

!

!

!

!

!

!

!

tremolo SP

sul II

O

o

O

O

?

O


6

j & œ ‰Œ

Ó

& œj ‰ Œ

Ó

36

SI

AI

TI

BI

? ˙

3

Ó

sent

L'hos

-

-

˙

te

viat

3

œ

-

ja

j j œ œ ˙

ja

-

te

Œ

j œ œ œ œ ˙

3

˙

vi - at

œ œ œ

a - bans que nin - gúIHos - te

?

viat

-

œ

œ

sol

el

-

j œ ja

œ.

Ó O

O

œœœœ

P

O

œ

œœ œ˙

O

O

!

j œ ˙

!

!

! j œ bœ . œ œ œ œ 3

b˙ . sol

el

˙ 3

O ‰ Œ J o

a - bans.

!

sent

!

3

SP

sent

sol

!

legato espress.

˙ œ ˙ 3

˙

ja

!

! Molto SP

que

˙

!

˙.

! 3

!

!

j j j j œ œ œ œ œ. que

!

sol

!

!

!

F

j j œ œ œ !

p ‰ œj œ œ

Œ

!

simile

?

? O

vi - at

!

3

36

Vlc. II

que

œ ˙

L'hos

36

Vlc. I

3

!

B II

Bell

˙

a - bans.

& œj ‰ Œ

? bœ .

te

simile

œ ˙

Ó

V

j j j œ œ œ œ

!

j & œ ‰Œ

T II

! œ.

-

!

36

A II

p ‰ œj œ L'hos

V

sent

S II

!

œ œœ œ !

a - bans que nin -

!

w !


7 41

!

SI

&

AI

j & ‰ œ œ simile

BI

-

V Œ ? ˙

te

3

-

te

-

&

A II

& Œ

‰ œj œ

simile

-

? ˙ gúIHos

? 41

ja

te

3

-

que

œ œ

? Ó O

SP

o

j œ

te

que

-

j j œ œ œJ œ

œ. -

œ

vi - at

te

que

˙

3

viat

-

vi - at

œ

˙

ja

!

41

Vlc. II

-

‰ j œ

sol

el

j œ ˙

œ.

ja

j œ ja

-

œ

˙

sol

el

sent

#O

O

œ 3

Œ

3

& b˙

œ

˙

!

j œ ˙

‰ j j œj œj j œ œ œ œ

œ œj œ J

el

j œ œj œ

ja

sol

sent

a - bans

Ó

˙

b˙ .

œ

bœ .

j œ œ œ œ

sol

el

sent

a - bans que nin -

˙ 3

#O

Ó

a - bans.

!

(sul I)

a - bans

!

sol

! ˙ œ œ œ œ

sent

˙.

œ.

j ˙ œ

jœ œ œ

sol

˙

j j j j œ œ œ œ œ.

œ

p j ‰ œ œ

V Ó

?

œ

ja

-

!

j j œ œ ˙

!

L'hos

Vlc. I

vi - at

3

viat

L'hos

Bell

-

j j œ œj œ œJ œ . ˙

te

! j j œ œ œ

!

S II

B II

vi - at

que

œ ˙

41

T II

que

œ

L'hos

L'hos

j j j œ œ œ œ

œ.

p ‰ œj œ

L'hos

TI

!

O

œ œ #O

3

!

œ

˙

˙

O

#O

Molto SP

F


8

p

45

SI

& Œ

œ

œœ œ J 3

L'hos

AI

BI

V Œ ? ˙

te

L'hos 3

que

œ -

œ -

œœ J

‰ œj œ

& œ

L'hos

V Ó

-

te

‰ œj œ

B II

gúIHos -

? 45

Bell

œ

œ

te

Vlc. II

O

p

#O

-

ja

-

-

viat

-

Ó O F

F

œ

˙

sol

el

sent

j œ ja

-

œ œ œœ

j ˙ œ

sent

a - bans

‰ œj œj b œ sent

3

œ

a

-

bans

a - bans.

Ó

sol

j œ ˙

œ.

sol

œ œj œ J

‰ j j œj œj j œ œ œ œ el

j œ œj œ

ja

sol

sent

a - bans

‰ œ

˙

sent

b˙ .

œ

bœ .

j œ œ

sol

el

sent

a - bans

œ ˙

˙

! ˙

3

O

j œ

˙

˙

!

#O

Ó

jœ œ

˙.

ja

˙

ja

Œ

œ

sol

˙

vi - at

œ

el

j œ ˙

œ.

!

?

& w ?

˙

3

!

45

Vlc. I

que

que

‰ j œ

sol

j œ

j j œ œ œJ œ

te

œ

ja

vi - at

vi - at

œ. -

j j œ œ ˙

3

que

œ

sol

˙

j j j j œ œ œ œ œ.

œ

b˙ .

ja

œ œ ˙ J

que

simile

3

ja

te

L'hos

? ˙

-

œ

3

-

vi - at

œ

viat

œ

-

3

œ

j j œ œ œ

j j œ œj œ œJ œ . que

˙ p

-

vi - at

˙

L'hos

T II

te

te

& Ó

vi - at

j j j œ œ œ œ

‰ œj œ

45

A II

que

œ.

-

œ

3

te

simile

L'hos

S II

-

j & ‰ œ œ L'hos

TI

œ œ ˙ J

#O

O

SP

&

˙

#O

bœ J

a -

œ œ

3

que

nin -


9 49

SI

& Œ

simile

poco a poco cresc.

œ

œœ J 3

L'hos

AI

BI

V œ ? ˙

te

& Ó

te

œœ J 3

B II

‰ œj œ

3

L'hos

? 49

Vlc. I

& œ

Vlc. II

Œ

O ? J‰ Œ o

F

-

ja

œ

œ

vi - at

-

œ

te poco a poco cresc.

œ

que

˙

3

viat

-

que

-

vi - at

œ

˙

ja

˙

sol

el

sent

ja

j œ

j j œ œ œJ œ

œ.

œ

ja

-

Ó

j œ ˙.

sent

œ

3

a

-

bans.

sol

sent

‰ j j œj œj j œ œ œ œ el

j œ œj œ

ja

œ

œ el

sol

œ œj œ J

a - bans

˙

˙

j œ ˙

j œ

‰ œj œj b œ

sent

a - bans

˙

‰ œ bœ J sent

a -

b˙ .

œ

bœ .

j œ œ œ œ

sol

el

sent

a - bans que nin -

3

!

œ !

a - bans.

sol

œ.

!

bœ .

j ˙ œ

sent

˙.

˙

sent.

jœ œ œ

sol

3

te que vi - at poco a poco cresc.

el

j œ ˙

ja

˙

j j j j œ œ œ œ œ.

‰ j œ

sol

œ.

˙

œ el

j j œ œ ˙ j œ

-

œ

sol

ja

œ œ ˙ J

que

!

49

œ

te

‰ œj œ

œ

3

b˙ .

ja

poco a poco cresc.

-

gúIHos - te

Bell

-

-

vi - at

poco a poco cresc.

œ

bans

? ˙

˙

viat

j V œJ œ œ -

que

˙

L'hos

T II

te

œ

j j œ œ œ

j j œ œj œ œJ œ .

œ

poco a poco cresc.

simile

& œ

-

que vi - at poco a poco cresc.

L'hos

A II

vi - at

j j j œ œ œ œ

-

œ

49

que

œ.

‰ œj œ

-

œ

poco a poco cresc.

-

3

œ œ ˙ J 3

te

L'hos

L'hos

S II

-

j & ‰ œ œ L'hos

TI

œ

œ

œ œ. ˙ !

!

œ

˙

œ !


10

œ

53

SI

& Œ

œœ J 3

L'hos

AI

? ˙

3

-

que

œ -

œ

3

L'hos

-

B II

? ˙

3

-

? 53

53

Vlc. I

Vlc. II

& œ ?

œ

-

ja

œ œ te

œ

te

que

que

vi - at

ja

-

que

˙

3

-

viat

-

vi - at

œ

˙

ja

œ

˙

sol

el

sent

ja

j œ ja

-

Œ

Œ

3

œ

a - bans.

ja

œ

œ

‰ j jœ œ œ el

j œ œj œ sol

œ

˙

el

sol

œ œj œ J

F

D'on

˙

j œ ˙

œ.

sent

jœ œ

sent

a - bans

Ó

˙

b˙ .

œ

bœ .

j œ œ œ œ

sol

el

sent

a - bans que nin -

!

˙

œ œ. ˙.

SP

O

w

o

a - bans

sol

˙ w

sent

˙.

sent.

j ˙ œ

jœ œ œ

sol

˙

j j œ œ œJ œ

te

el

j œ ˙

!

œ œ. J !

œ ˙ J

‰ j œ

sol

œ.

˙

œ el

j j œ œ ˙ j œ

-

œ

sol

ja

vi - at

œ. -

œ

3

que

!

bœ f

œ

b˙ .

ja

˙

j j j j œ œ œ œ œ.

œ

L'hos

-

3

œ

j j œ œ œ

vi - at

te

‰ œj œ

bans

gúIHos

Bell

-

-

j V œJ œ œ

-

j j œ œj œ œJ œ . que

œœ J

‰ œj œ

& œ

vi - at

viat

Œ

œ

vi - at

˙

L'hos

T II

te

te

& œ

3

œ ˙ J

j j j œ œ œ œ

œ ˙

53

A II

que

te

L'hos

L'hos

S II

te

‰ œj œ

V œ

œ

œ.

-

.

BI

-

j & ‰ œ œ L'hos

TI

œ

3

!

O

˙

˙

w

O


œ

57

SI

& Œ

œœ œ J 3

L'hos

AI

j & ‰ œ œ L'hos

TI

V w >

ve

BI

? Œ

57

S II

& œ

-

-

& œ

que

te

que

F

œ

> ˙

vi - at

D'on

ve

œ

Œ

œœ J 3

-

‰ œj œ -

Œ Œ

& bœ . Molto SP

Vlc. II

? w f

ja

œ

œ œ ˙ J

O

43

!

sol

ve

P 44 ‰ œ j >œ ˙ 'quest vent

43 œ Œ Œ 44

!

P 34 œ Œ Œ 44 Œ b œ

te

œ

˙

3

que

vi - at

j j j j œ œ œ œ œ. que

vi - at

-

-

F ‰ œ ve

>˙

w

sol

P ‰ œ œj >

'quest vent

!

w

43 œ Œ Œ 44

!

w

43 œ Œ Œ 44 Ó

ja

3 4

j œ ˙

!

sol

P Œ œ

ve

'quest

!

œ

Œ 44 Ó

ve

4 4

j œ œ.

j œ ˙ >

3 4 ˙

ja

w>

l.v.

j œ ˙

Œ

w

D'on

F ? ww f 57

Vlc. I

j j œ œ ˙ w

te

œ

F

Ó

57

D'on

D'on

gú.

Bell

sol

j j œ œ œ

-

P 3 œ Œ œ 4 w 4 4 >

b˙ .

ja

w

D'on

B II

-

œ

w

V Ó ? œ

vi - at

j j j œ œ œ œ

œ.

L'hos

T II

œ

3

te

L'hos

A II

œ œ ˙ J

11

43

!

˙

œ œ. O

˙. SP

w

œ O

44 w P

!

43 œ .

œ.

44 tenuto w

œ 43 J ‰ Œ Œ 44 w

N

o

o

l.v.


12

w

3 4 ˙.

j œ ‰ Œ Œ

!

!

!

!

!

& w

w

43 ˙ .

j‰ Œ Œ œ

!

!

!

!

!

V Œ œ ˙ >

w

43 ˙ .

j œ ‰ Œ Œ

!

!

!

!

!

?w

w

. 43 ˙

œ ‰ Œ Œ J

!

!

!

!

!

j œ‰Œ Œ

!

62

SI

AI

TI

& w

'quest vent

BI

solo non vibrato o

S II

A II

& w

P & œ ˙. > D'on ve

T II

B II

V Ó ? w>

w w

3 4 ˙.

j‰ Œ Œ œ

!

!

!

!

!

43 ˙ .

j œ ‰ Œ Œ

!

!

!

!

!

43 ˙ .

œ ‰ Œ Œ J

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

43 ˙ .

j‰ Œ Œ œ

!

!

!

!

!

43 ˙ . f

l.v.

!

!

!

!

!

P ‰ œ œj w >

62

Bell

Vlc. II

& w ?w

sol

˙.

D'on ve

w

!

!

62

Vlc. I

˙

j œ œj ˙ .

"

˙œ . ‰ Œ Œ J

vent

?

p

3 Œ b˙ 4 ˙.

Ve

62

w Molto SP

w

43

!

œ ‰ Œ Œ J