Calma (2015)

Page 1

Calma per a mezzosoprano i piano

Josep Maria GuixCalma Cau el dia, han callat els ocells del camí i el vendaval del temps no mou les fulles. Provaré de travessar aquests últims anys amb les botes d’hivern, en una intimitat abrigada com dèbils peus calents. No m’oblido que mai no m’ha faltat una cuina on poder refugiar-me. L’ordre d’uns vidres nets. Sento al cap la remor d’un torrent que mai no dorm. M’allunyo per poder, en l’obscuritat, veure bé les estrelles, unes flames disperses i brillants. Encara que sigui amb poca força, podré bufar-les i pensar un desig: si ja no he de tornar, que la neu caigui al camí de casa. JOAN MARGARIT: Des d’on tornar a estimarCALMA per a mezzosoprano i piano q = 66

4 &4

Mezzosoprano

"

"

j . œ œ b œ . b œœ ˙˙˙ 4 œ. &4 J p j 4 b œœ .. b œœ ˙˙ & 4 œ. œ ˙ ° °

5

Mezzo.

legato

& 45 Ó

mod.ord. 5

Pno.

& 45

b ˙˙˙

& 43 ˙ . mí

Ó

-

j œ œ . 43 . œ R uIel

di

b ˙˙˙ ...

-

43 Œ Œ 43 Œ Œ

44 ˙

j œ œ a

j œ b œœ ‰ J 44 # j ‰ b œœ 44 œ °

3 44 œ œ œ 3b œ j œj b œj RR R J œ œ

b œœœ œœœ .. b œœ . œ 4 & 43 Œ 4 p & 43 Œ b œœœ œœœ ... b œœœ 44 (°) ° ° 9

Pno.

Ca

Ó

P

p . & 45 b ˙˙˙ b ˙˙˙ .. (°) ° ° 9

Mezzo.

p b˙

iIel

"

3

Pä œœ œ . b ˙˙ œ b œœ ..

p Œ

glissando inside the piano (softly, with the finger)

˙ ~~~ ~~ # œ J ‰ Œ # $

5 4 5 4

"

3 j 68 œj œj j j œj œr j 43 œ #œ œ #œ œ 3

han ca

Œ

p œœ b œœ .. b ˙˙ Œ œ œ. ° °

-

llat

els

o - cells del

fu

˙˙ ˙

Ó

Ó

˙˙ ˙

Ó

Ó

"

43

68

"

43

43 œ Œ Œ

- lles.

Copyright ©2015 Joan Margarit & Josep Maria Guix

ca -

68

j j œ b œ j b œ . œj ˙ œ

ven - da - val del temps no mou les

5 4

"

Pä j b˙ ! œ œ œ Œ . œ b œœ œœ b œœ . b ˙˙ . ‰ J # p P j b˙ ‰ b œœ œœ b œœœ ... b ˙˙ Ó œ œ ° ° °

legato dolce

Piano

Lletra: Joan Margarit Música: Josep Maria Guix

j œ b œœ ‰ J # j ‰ b œœ œ

œœ œ . œ b œœ .. œœ b œœ .. œ œ.

P b ä˙ b ˙˙ 34 p 34 bb ˙˙˙

pedal simile (always very resonant)

!œ ‰J

P

Œ


2

P ˙

13

Mezzo.

"

&

Ca

œ #œ. R J

-

uIel

13

Pno.

&

"

Œ

Œ

&

"

Œ

Œ

p &˙

Ca

Pno.

&Œ

Œ

&Œ

Œ

Mezzo.

b œœ œ

œœ .. b b œœœ œ. œ

œ b œœ

˙˙ ˙

œœ œœ .. œ bœ.

b b œœœ

œœœ ...

Pno.

di

-

r œ œ

b œœœ

œœ œ

b œœœ ...

bœ œ œ œ

œ b b œœœ

œœ œœ

œ. bœ.

b b œœœ œœœ

uIel

p

b b ˙˙˙

P b˙ b b ˙˙ 2 4 p

&

p

P

j œ.

œ

& Ó 20

a

œœ b œœ .. œœ b œœ ..

P Œ b œ œ 42 b œ J J

20

-

˙˙ ˙˙

p

œ œ. R J

-

17

di

Pro - va

Ó

Ó & b ˙˙˙ b œ. # -walking ? bœ œ œ œ œ p $

-

Œ

˙

œ b b œœœ

17

Mezzo.

r œ œ

j œ.

œ

4 4

a

44 44

de

tra - ves

2 ˙ 4 bb ˙˙œ # 2 4 bœ œ œ p

-

sa'Ia - quests

œœ œ

œœ œ . œ b œœ ..

œœ œ

p

˙ b ˙˙

3 4 Œ 3 4 Œ 3 4 œ œ $

#

-

œ J

tims

Ó Ó

2 4 ˙

-

5 8

anys

2 4 ‰

p

˙ b ˙˙œ

Ó

œ b œœ .. œ œ.

úl

p

œ œ b œœ œœ

˙

3 j j j 3 j bœ œ bœ œ bœ œ 4 œ . R J

œœ œœ

. b b œœœ .. p

2 4 ‰ b œœœ ... #b œ

2 4 bœ œ œ œ œ p $

5 8 5 8 b œ- . œ p

5 8


3

p

24

r r3 j b œj j r j N œ . 5 % &8 œ œ œ œ œ œ

3 j j r j 2 œ % œ 4 œ b œ œj œj œ 43 ˙ J

3

Mezzo.

amb

les bo - tes

d'hi

Pno.

"

& 85

"

?5 8

Mezzo.

bœ.

œ œ. $

3 3 œ ‰ j j b œj j4 & J œ œ œ œ 4 w

P b˙ b b ˙˙ & 29

# & ˙˙ ? b b ˙˙ ?

"

-

u - naIin - ti - mi

"

Œ

4 4

"

Œ

4 4

"

4 4

"

b œœœ œ p b œœœ

#

p

j bœ

˙ °

a - bri - ga - da

"

43

"

"

42

"

43

"

"

2 4

"

œœ .. b œœ œœ .. œœ

œ

2 4

lents.

4 4

tat

42

"

Œ

-

b œ- œ . œ œ œ p

#

com dè - bils peus ca

Pno.

en

P ˙ b ˙˙

œ bœ œ

29

vern,

# b˙ b b ˙˙

24

& 85

-

j œJ b œ ˙ œ

œœ œœ

"

3 4

œ b˙ $

4 4

P ä œ b œœ b œœœ # œœ 2 4 † 4 4 p 3 # b œœ b œœœ j œ Œ 42 œ b œ œ 44 # 3p

˙

"

3 4

œ œ b pœ . œ œ œ œ. œ Œ 3 4 œ œ bœ. œ œ œ Œ 43

bœ œ œœ .. b œœ œœ œ. Œ 42

"

4 4

"

3 4

2 4

"

4 4

"

3 4

Ó


4 34

Mezzo.

p

œ œj. 45 . œ R

3 & 4 b˙

No

m'o

-

34

3 †4

Pno.

p ˙ b ˙˙ 3 &4 ˙ # ˙ ? 43 b ˙˙ ? 43

#

j bœ

°

"

bli

5 4 ‰

b œœœ œ

j œ ˙. do

b œœœ œœœ b œœœ % R p b œœ œœ b œœœ % œ œ #

œœ 54 œœ œœ œ 45 J ‰

b œœ bœ

œœ œ Ó

Œ

45

˙.

œœ œ Ó

Œ Ó

3

38

Pno.

u

-

na

cui - na

6 †8

"

4 4

6 &8

"

4 Ó 4

?6 8

"

4 Ó 4

?6 8

"

4 Ó 4

(

°)

œ œ # œœ œœ œ . 3 4 b œœ .. b œœœ œœœ œ œ ‰ J >

j bœ

˙. °

on

"

b œœœ œ

5 8

œœ œ .. œœ b œœœ .. 5 8 b œœ .. œ œ bœ œ bœ. 5 œ œ 8 j bœ

mai

6 8

bœ œ 38 œœ

j bœ

Œ

que

œ bœ œ 3 œœ n œœ œœ 8

œ œ . 43 b œœœœ ... b œœœ œœœ œ œ 43

% j r 68 #œ œ

68

38

"

68

38

"

68

3 3 5 œ % œ œ b œ j œj b œj 4 . j 8 R J RJ œ 4 œ #œ ˙

j r 4 bœ ˙. 6 j j & 8 œ œ œj j œ œ œj 4 #œ no m'ha fal - tat

3 ‰ 8

"

simile

43

"

38

Mezzo.

3 4

˙ °

5 8

po - der re - fu

-

giar - me.

"

4 Ó 4

"

4 Ó 4

"

4 4

"

4 Ó 4

‰ b œœœ œœœ b œœœ ... J j ‰ b œœ œœ b œœœ ... œ œ "

j bœ

œ.

pedal simile


5 42

Mezzo.

5 8 œ

"

&

P ä >œ œ bœ. œ J Œ † . p p b˙ Ó & b ˙˙ # ? " (

5 8

bœ.

œ

L'or - dre

42

Pno.

j œ

d'uns

œ.

vi

"

& 43

? 43 ‰

#

°)

œœ œœ

48

2 œ. &4 J

? 2 œ bœ 4

œœ

œœ

la

48

Pno.

œ

Œ

$

Ó

&

approching slowly

œœœ $

œ

œ œ.

œ

œ ..

œœœ

3 4

œ œ œ œ 43 3 4

œ

˙

>

œ. œ œ œ œ J œ P #

œ œ œ. R R J

cap

2 &4

4 4 4 4

Sen

molto legato

Mezzo.

nets.

p

"

& 43 ‰

(

3 4

q = 76

46

Pno.

Œ

4 Nw 4

$ 4 Œ Œ ‰ 4 œ

far away

46

Mezzo.

dres

"

Ø 5 Œ 8 œœŒ œ œ

°)

-

œ.

Œ

5 8

accel.

q = 66

œœ

re

œœ œ

œœœ

œ bœ

œ

œ œœ

-

-

p >j bœ

bœ #

mor

œ

d'un

œœ œ bœ

p >r œ 2 œœ 4

r j œ œ

3 j. 8 œ

˙

œœ

toIal

# œ œ œ œœ œ bœ œ > œ œœ œœ œœ œ œ J œ œ 42 bœ œ œ P #

P

-

-

42

>

œ bœ œœ J P#

œœ

œ

tor

3 œœœ 8 œ

œ œ œ 3 œ 8

œ

œœœ

-

œœ

4 4 œ 4 4 œ 44


6 51

Mezzo.

4 &4 ˙

rent

51

Pno.

4 &4

simile

œ ? 4 œœ 4

j j œ œ

œ J œœ

œœ

œœ

œ

œœ œ œœœ œ œ

que

œœ œœ œ

j œ

mai

>

œ œœ J

œœ

w

no

dorm

>j œ œ

œœœ

œœ

> œ œj œ

53

Pno.

Œ

& œ

? (

°)

œ œœ

>j œ œ bœ

Œ

œ œ œ œ >

œbœ œœJ

œ

P

55

Mezzo.

& œ 55

& ‰ Pno.

& ‰œ œ œ œ ? ‰

Œ œœ

Œ

œ

œœ

œœ œ œœ

œ

>j œ

œ

œœœ

œœœ

œœ

œœ

>j bœ bœ

œ -

œœ

œ

œœ œ

œ œœ

-

œœ œœ

llu

œœ œœœ

œ œ œ œœ

-

œœ

llu

œ bœ œœ

>

œ œœ

œ

œb œ

œ bœ

œ

>j œ

œ

œœœ

œ

nyo

>œ

œ " Œ

Ó

98

nyo

œœ

œœ

˙

-

œ bœ

œœ

˙

-

œœ

> œœœ

˙

M'a

œœ

œbœ œ œ

M'a

œ

&

œ

p

53

Mezzo.

> œœœ

œœ

œœ

œœ

>

œ œœœ

œœ

œ

98

98 œ œ 9 8


7

p

57

Mezzo.

& 98 ‰

per

& 98

-

œ œ œJ

?9 8

de'n

œb œ

>

& 98 œ b œ

j œ

bœ.

po

œ œ œ œ

57

Pno.

j œ

j œ

l'obs

œ

œ œ œ œ bœ

œ

œ œ œ

3 &4 ˙

Pno.

œ bœ

3 &4

>j bœ

3 & 4 œ bœ (

œ bœ œ

°)

œ œ œ

œ

œ

ri

œ œ

>

4 œ &4 J 62

Pno.

4 †4

Œ

œœ ˙ JJ

4 4

"

5 4

"

6 œœ 8 œ œ

"

4 8

"

5 4

"

tre

-

Ó

lles

p

62

Mezzo.

3 4

4 8

-

43

œ

"

es

-

3 œ 4

œ œ œ œ

les

43

œ œ

6 8

œ. œ bœ œœ

-

6 œ bœ œ. 8 J veu - re bé

œ bœ

cu

j œ

F 4 œ . œJ 5 ˙ 8 4

Œ

tat

-

œ œ œ

p

58

Mezzo.

œ

j œ

Ó

4 4

Œ œ bœ 3

u - nes

# œœœœ

œ & 44 œ p

œœ

œœ œ œ œ œ œ . œ œœ œ . œ ..

œœ

œœ

œ œœœ œ œ œ œ œ

œœ œ

œœ œ

4 4

Œ

Ó

Œ

Ó


8

q = 76

64

Mezzo.

&œ

rit.

bœ J

3

fla

-

mes

† # &

dis

& Pno.

p

P œœ b bœ

œœ œ

p

j bœ

p

œœ b œ œ œ b œœœ œœœ

œœ œœ b œ œ œ bœ

˙

69

Mezzo.

7 &8

ses

"

œ œ œœœ œœœ

œœ œœ

œœ

Œ

"

85

"

j 85 bœ œ. bœ œ. p #

4 4

˙

r bœ

bœ.

7 †8 P $ Pno.

7 &8

"

7 &8

"

?7 8

"

œ œ J 4 4

bœ. bœ œ. œ

œ 4 b b œœ 4 p

4 bœ 4 bœ œ # 4 j 4 bœ ˙ #

r bœ

llants.

œœ

œœ œ

œ œœ œ œ J

44

"

œœ œœ b b œœ œœ . œ œ œœ œœ ... œœ .. Œ

œ.

œ

> ‰ ‰ œJ ˙ P ‰ Œ

Ó

78

P äj bœ ˙ œœ œœ ˙˙ œœ

p œœ œœ œœ b œ b 44 b œ œ œ b œœœ 3 # 3 44 b b œœ œœ œœ b œ œ œœœ ˙˙˙ œ œœ bœ œ 44

Ó

bœ # 5 8 Œ

Nœ œ

œœ œœ b b œœ œœ

-

w

#

"

irregular snowflake backround 69

bri

ß j œ œ

"

85

j œ

i

œ

85

"

& b b œœ œ ?

-

œ œ œ œ. œœ œ œ œ. œ ..

œ œœ œ

& 66

per

j œ

j œ

œ œ œ

66

Mezzo.

-

j œ

ß# jœ œ œ œ

64

Pno.

j œ

œ J

q = 66

œ

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ % j bœ . $

Œ

78 78 œ œ. p

78

b œ 43 J En -

œ œ œ. œ œ. #œ œ 5 J J J 43 8 5 8

"

3 4

5 8

"

3 4

5 8

œ bœ.

œ.

3 4


9 72

Mezzo.

3 & 4 bœ

ca

72

Pno.

r bœ

que ja

˙

œ œ & 43 b b œœ œœ œœ b b œœ œœ œœ œœ œ œœ ˙ #

j bœ

p

& 38 Π75

† 38

œ

œ J

po

rK œ

. 3 œœœœ ... &8

bœ œ J œ

bœ $

dré

43

œ

3 4 Œ

3 & 8 œœ .. ?3 8

-

43 œ

3 4 Œ œ œ

3 4

˙.

œ "

85

" œ bœ.

œ # œj. R bu

œ œ œ b b œœ b œœ bœ

r œ

5 8

5 8

bœ $

4 4 œ.

si - guiIamb po - ca

œ 5 J 8

3 3

simile

75

Pno.

ra

bœ œ œ œ œ œ œ b œ œ 3 b b œœ œœ œœ b œœœ œœœ œ œ &4

?3 4

Mezzo.

-

œ

3 †4

j j œ œ . œj œ 85 œj j œj œ œ R

Kr bœ

for

œ

4 4

-

œ. œœ b b œœ œ b œœ 3 3

ça,

œ. bœ œ œ. r Aœ. Nœ œ œ

44 ‰ b œj œ œ œ b œœ œœ œœ œœ 4 4

j œ œJ

far - les

œ

œœ œ

-

œ œ œ 4 ‰ b b œœ œœ œœ œœ 4 J

œ.

bœ œœ b œœ œœ

œœ œœ b œ œ œœ bœ œ

œœ œ

j 85 œ i

85

3 8

j œ ˙

œ.

œ œ 5 œ 8

5 œ. 8 œœ ..

j #œ pen

œœ b œ . œ b œœœ ...

œ œ œœœ œœœ 38

œœ b b œœ . œ .

- sa'Iun

3 8

r r j œ œ œ de

bœ œ.

5 8 % r bœ ˙ $

œœ 38

œœ

"

j œ

3 8

œ bœ œ œœ b b œœ œœ Œ

Kr œ

43

-

œ œ J

&

43 3 4 3 4 3 4


10

p

78

Mezzo.

3 & 4 #˙.

7 j j b œ œ œj. 8 #œ œ J R

"

sig:

78

3 &4

Pno.

si

œ œ r >

œ

bœ œ

bœ œ œ

3 &4 Œ

bœ ‰ N œœ

& 43 Œ

‰ bœ b œœ

?3 4

œ œ

œœ b œ œ . œ œ b b œœœ œœœ ... œœœ J j œœ œ

"

œ œœœ

œ

noIhe de

tor

˙˙ .. Œ

3 8

"

3 4

78

"

38

"

43

7 8

"

3 8

"

3 4

j œj b œj. r j œ bœ œ

4 4

3 & 4 œ. bœ ˙ $ 3 # ˙˙ .. & 4 ˙.

2 4

"

9 8

"

2 4

"

9 8

"

3 & 4 ˙ .. # ˙˙- . ?3 Œ 4

2 4

"

9 8

"

9 8

"

que

p

(

°)

j

œ

2 4

˙

la

nar,

"

9 œ 8

Œ

3 4

7 8

œ #œ. R J

3 ˙ &4

subito

-

3 bœ. 8

Kr . > œ 7 b œ 8 œ . œ œJ œ œ # œ œ œ 38 œ 43 œ œ Jœ

p 2 œ 4

82

Pno.

œ

82

Mezzo.

œ.

> rK bœ

ja

F

neu

bœ cai

-

guiIal

ca - mí

de

4 4 4 4

?

4 4 4 4


q = 66

85

Mezzo.

4 &4 ˙

ca

-

4 †4 Œ

œ œ J #

4 &4 Ó

‰ molto legato

? 44

°

Ó

˙

sa.

regular snowflakes

85

Pno.

˙

œ œ. œ #œ.

œ œ

bœ. œ. #œ J p

bœ J œ p # "

œ œ

b œœ

œ

11

rit.

œ.

#

œœ b œ . b œ. #œ p

œ. œ.

œ

#

bœ œ œ œ p

œ

87

Mezzo.

"

& 87

œ ## œœ . † œ . Pno.

&

# ? œ. (

°)

# œœ .. p

#œ œ

bœ.

œ

#

œ #œ

p

œ.

œ œ .. œ bœ œ p

œ. #

89

Pno.

&Ó ? (

°)

glissando inside the piano (softly, with the finger)

œ ~~~~~

$

"

œ

#œ. #

œ

b œœ p

œœ b œ . œ.

œ.

˙

œ œ Ø

U

"

&

œ œ #œ œ

œ. œ.

89

Mezzo.

q = 46

"

œ œ #œ œ

œ

œ #œ

"

~~~~~~ # œ J o

U

"

U

"

Partitura enllestida a Barcelona el dia 1 de gener de 2016.