__MAIN_TEXT__

Page 1

Bagatelle num. 1 for Piano

Josep Maria Guix


Per al jove pianista Víctor Braojos, amb afecte i agraïment per la seva implicació en la meva música.


Nota de programa: Quan en Víctor va proposar-me compondre una obra per acompanyar un programa centrat en el Beethoven tardà, vaig acceptar el repte amb la certesa que escriuria una pàgina breu i sense pretensions: no es pot competir amb un geni, solament resta la possibilitat de no fer massa el ridícul. El meu punt de partença van ser les darreres bagatel·les beethovenianes, un testament pianístic sorprenent, en el qual la sofisticació va de la mà d’una certa ingenuïtat, la discontinuïtat conviu amb la gosadia, i el registre agut i el constrast centren sovint el discurs musical. La meva intenció va ser adoptar, també, una certa actitud naïf: partir d’un joc simple i molt limitat (sis notes) i intentar explorar i, sobretot, suggerir algunes implicacions que, al meu entendre, amagava el material (colors harmònics, xocs mètrics, ritmes de superfície). No res més, no res menys.

Josep Maria Guix

Nota de programa: Cuando Víctor Braojos me propuso la composición de una nueva obra para completar un programa configurado alrededor del último Beethoven, acepté el reto con la certeza de que escribiría una pieza breve, desprovista de pretensiones, puesto que no se puede competir con un genio -la única posibilidad es intentar no quedar demasiado en ridículo. El punto de partida fueron las últimas bagatelas del compositor de Bonn, un testamento pianístico sorprendente, en el que la sofisticación compite con una cierta dosis de ingenuidad, el atrevimiento abre la puerta a lo discontinuo, y el registro agudo y el contraste centran el discurso musical. Mi primera intención fue, asimismo, adoptar un carácter naíf: partir de un juego simple y muy limitado (seis notas), e intentar explorar -y sobre todo sugerir- algunas implicaciones que escondía el material empleado (colores armónicos, choques métricos, ritmos de superficie). Nada más, nada menos.

Josep Maria Guix


Bagatelle num. 1 "Upon Six Notes" Josep Maria Guix

h = 87 / q = 174

Piano

& 44 ? 44

π

† & Ó

œœ

œ P ° ( )

14

Pno.

œœÓ

Ó

# ˙-

#w 3 w &2 π P œœ ww ?3 Œ ‰ 2 J π (°)

œ #œ œ & p œ ?œ ( °)

w

œœÓ

3

P ww 4 w 4 p 4 w 4

œ œ ˙. π

Ó

w

Œ w ˙. P

˙

π œœ

œ # œ œ œ . 43 ˙ . 3 4

44

œ f 4 j 4 œ w pœ w

œ œ œ

˙.

œ œ œ #œ

© 2019 by Josep Maria Guix

r #œ

>œ ˙ .

œ œœ

œ

p ∑

π ˙˙ œ ˙ ˙ 4 œ œœ. 4 ∏ P œ œ Ó ˙ 4 œ. Œ 4 œ ˙. J π (‰=‰)

œ œ ˙

w

P œœœœ .. œ œ.

˙˙ . ˙ ..

w

r œ

∑ P # www ww p

p j œœ œ 5 4 œ. J π œœ . œj 5 . 4

∑ ˙

˙

œœ

p

a tempo

3

F

3

20

Pno.

# œ # œ-

3

w

molto rit.

?

w °

7

Pno.

œ œ 10 8 10 8

like a delay

œ

œ œ œ #œ

P

œ œ ∑

œ

œ œœœ

œ œ


2

Pno.

25

& œœ# œ œ ?

œœ œ

29

Pno.

& 64 ? 64

œ œ #œ 3

œ P

P

œœ œœ

œœœ 3

Pno.

œ. ? 10 8 F °

Pno.

&

?œ F ° 38

Pno.

&

?œ f °

œœœ j œ ˙

œ œœœœ # œ

œœ œ

œ œ œœ œ 6 œ 8 œ œœ 6 8

44

3

p

œ œ œ œ œ. œ # œ œ œ œœ

œœ

œ# œ œœ

œ œœ œ œ # œ

œœ

4 4 4 4

44 w

w ∑

w

w

small notes always as a background

& 10 8

36

3

œ# œ œœ

( °) 34

œœ

œ œœ œ œ #œ

π

œ

œ# œ œ

π

π œ

p œ

œ #œ œ

œ #œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

œ.

œ

œ.

œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

œ. J

œ

œ

œ

œ J

œ

œ

œ# œ œ

œ

œ #œ œ

œ.

œ.

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ

œ. p

œ œ œ œ

œ.

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

π

œ

œ# œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ œ

œ. P

œ


p

40

Pno.

&

œ

?œ f °

œ

œ #œ œ

p

42

Pno.

3

& 12 8

œ . #œ . ? 12 8

œ

œ

f °

p

44

Pno.

& 12 8

œ. ? 12 8

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ#œ œ

œ.

œ

œ#œ

Pno.

œ

œ œ œ œ

Pno.

œ

? 12 œ . # œ . 8 f ° π

&

œ

? œ. f °

œ

œ.

œ

œ.

œ

œ œ œ œ

œ. œ

œ

œ. J

œ

œ.

œ

œ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ#œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

#œ œ

œ.

œ.œ

œ

œ

œ

œ.

œ

F

œ

œ

œ

œ.

œ

œ.

œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ.

œ

œ.œ

œ

œ

œ# œ œ

œ.

œ

œ

œ#œ . œ

œ

π

10 8 œ. œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

#œ . œ

œ #œ œ

œ

œ.

œ

œ

œ.œ

like a delay

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ#œ œ

œ.

œ

œ

œ .œ

œ

œ

F œ R

œ.

œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ R

œ

œ

π

œ.

œ#œ œ

π

œ

œ œ œ œ

œ.

F

118

œ F

œ œ œ

P

118 œ f

œ

œ

œ

10 8

F

œ

48

œ

œ

like a delay

œ

π

12 & 8

œ œ.

f °

46

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ

œ.œ

œ

œ

œ

œ

œ.

œ œ œ œ

œ

œ. p

œ œ œ œ

œ.œ p

œ# œ œ

œ

œ


4

Pno.

p

50

&

œ

œ

? œ . #œ .

œ

œ

f °

p

52

Pno.

&

? œ. f

œ

p

&

?œ f

#œ œ

œ. œ.

œ.

F

œ

œ.

œ

œ

œ œ œ. œ

œ

#œ.

œ . #œ . f

œ

œ

œ

œ.

œ

F π

œ. œ. F ∑ œ

œ

œ

œ.

œ

œ

œ.

œ

œ

œ

F

œ

œ

œ.

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ.

œ

œ

œ

œ#œ

œ

œ.

œ œ œ. œ

œ

œ

#œ.

P

œ

œ.

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ.

œ

œ

œ

like a delay of the previous measure

œ

œ # œ .œ œ .œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

π

œ

œ

œ

œ

œ # œ .œ œ .œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ

P p

&

œ

œ

#œ œ

like a delay of the previous measure

œ œ œ #œ .

œ

œ

œ.œ œ. œ

œ

œ

œ œ œ œ.

p œ 13 œ œ œ œ œ # œ . & 8 œ #œ . œ . ? 13 œ 8 œ f> °

#œ œ

œ

œ

œ .œ

œ# œ

œ

œ

œ

œ#œ . œ

œ

œ

œ

œ .œ œ . œ

œ

œ

P

58

13 † 8

π

like a delay of the previous measure

f °

Pno.

œ

œ

°

56

Pno.

œ

œ

œ

°

54

Pno.

œ #œ

œ.

œ

œ

œ

π

œ

œ

œ

œ .œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

π

œ œ# œ .

œ œ > F

œ

œ œ.

#œ œ œ œ #œ œ

œ.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ .œ

œ#œ œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ


60

12 † 8

Pno.

p

12 & 8

? 12 8 œ f °

œ

œ

œ œ œ œ. œ. œ œ #œ .

œ

œ

œ œ œ œ.

œ

œ œ.

œ# œ œ

Pno.

&

p

œ œ œ #œ .

#œ œ

œ

œ . #œ. œ œ

?œ f (° ) 64

Pno.

& œ.

œ œ œ #œ

œ

œ

œ

œ.œ ‰. œ

œ.

œ

œ œ œ œ.

œ œ œ œ

œ

œ.

œ.

œ

œ

F

62

œ

œ

œ

π œ œ œ #œ .

œ

œ

œ

œ .œ œ . œ œ œ œ . œ œ

Pno.

œ

π

œ œ œ #œ

œ

#œ œ #œ

œ

œ.

œ

œ

œ.

œ.œ

œ

œ

œ.

œ

œ

œ. œ

œ œ

œ.

œ

œ

œ.

œ .œ

œ. ∑

(° )

F > j 4 # œœ .. œœ ˙ †4 J˙ P 4 ˙ #˙ &4 ˙ ˙ p ?4 ∑ 4 (° )

œ .œ

œ

?

67

œ

œ. œ f

œ.

œ

5

œ

P 3 p ˙˙ œœ j π ˙ œ œ œ œr #œ œ ‰ œ œ œ ∑ ∑ ∑ ∑ J J p˙ œ P j P œ ˙ œ # œœ œœ P 3 > œ #œ ˙ j ˙. J œ ∑ œ ˙ œ .œ œ œ . œ w 3 p p π ∑ ∑ ∑ Œ˙. ∑ ∑ ∏

œ

œ.

P ww> #w

ww w

p ww

œ

U

ww

l.v.

Barcelona, 28 de novembre de 2019


Profile for Josep Maria Guix

Bagatelle num. 1 (2019)  

A short piano piece for Víctor Braojos.

Bagatelle num. 1 (2019)  

A short piano piece for Víctor Braojos.

Advertisement