Page 1

'966I 'ruop¡.¡Eg'ssa¡8uoc JVI.|EIql 1?pe¡sasad¡adud '(sp?d) JflI tp ¡o$ne eq¡fq p4¡lu¡qns,(¡uaauuol¿uofslpE¡qcop aqlJou?d q ¡¡r¡easas¡¡¡ (r)

Bll 'n dasol

. C)fsEu3dx3oNvrN3lrta^'¡o^Nt JO SlC3JJf 3Hl :SNOtSNfrXS

oNvuslo No|lvn'lv ¡t u3ti\tnsNoc

60I

t66I .a¡quegel 'utqu acv$t sEdvd


'f¡o8aE ler{t otu! pr¡e¡q..ué!IP,,u9Jo uolsualxáeql ¡dacceol .¡e ,(eql fp)tlt ssE .q¡,&olelec pnpo¡d JsIn luvd B moqB e¡E sJeunsuoJelqElpel¡\ot¡{ a¡ou e{¡ :elq8g?^ q uolsüqxeeqlJo tlolEnlo^á ,úotsustdxá¡.tu(Iqs qonu EsI aspádxq a"e,$.{.¡á 'z suolsuálxáp(¡P¡qJo suof|enle^e a0 pt¡e ¡u.ua^Io u! u.e,nreq ¡qt tll f?np!^lpul u! sáJr¡a¡.lqp ¡of¿¡¡¡ arB a¡áql I :at? slFs¡l lu?JuF3ls tsou t{L 'pr¡¿JqqcEe¡oJsr¡olsualxeo^\¡pt¡gs?cuEÍddE auoqjo spl¡s¡qe^g ql^r slsa¡¡lod,{q slqr pqs.l .^eq a^\ 'suolsuaxá pt¡Elq Jo sl¡oFenF^á .ráqmsuocpnpl^Jpl¡! 14srJudeJJlp {¡ qeldxa lsáq ¡¿$ selq"uD^atf a¡¿¡spledla pue luaúá^lo^ul 'suols:t¡qla ¡sr¡¡ $s.33ns pt¡e soua¡ellp á6át{llcaáp or sE.re ¡3dsd sFll asatrlJo sl¡opDnlE^a¡p$ oouenÜrn¡¿q¡ qenp!^!pl4 u?a uáq s?cr¡á¡áJlplsf-xa e¡aD l€qt ,{rflJfqlssodáql peqqrgxáF¡ ¡ou s?¡lsuoFuálx.$n¡q uo qi¡EesQI

lcvurssv


uo!ssncs!o.L

zl

sacua,talag'8

ot

slEnpl^lpuluáa^rFqseJueláJrq

c

,(4lqso8palrorq pe loo¡edpusosluádxá.lueue^p^ulJoálq¡&otsuDtdxe áqL

8

E c

sal8c6l¡euemssárúoqlJo.{ltp!rE^pn?finqeleu

sEu!puH'9 if6olopotl¡s!l '9 sepoláE pnpold q elpq,roq pe lee¡ád .sft¡ádxa

E E

,d¡ot"¡"Jlcnpojdeqlu lueuF^lo uf a3¿u4pn?¡€

satqsue^ fuopueldxo stll 't pouteldxaaq ot qqeue^aql .e suo!¡sanbqc¡ease¡aq¡ .z uolpnpo,|¡ul.t.

x30Nl


ú pqso¡aq ,{u¿Fc!¡sda¡a^ro/t! uorsrE ¡xe pueJq sp¡¿i\ol sepqlllt ¡e¡¡¡nsuoJ? :8ú,r\oIIoJa$ pelris?aue¡AeJall 'suo!tuagaptorq Sutotrlo^2 ueq.L.ralnp stottp!^lplrl slseq¡od¡H I 1¡el! '(seuoSs¡¿r pnpo¡d,ra¡ pue pu!3uo .iO q .{¡ruqea8pq¡o¡q $q pe^lác¡ád'ás¡¡dxa nr) pnpo¡d lueute Io 0r]lR¡eIsnpnlpr¡re¡¡ uá3a1]0q uol¿l.¡ áq¡ .z

'pá^lo^ulpr¡E¡q eqlJoateq eqL'I :slolJq o^t¡uopuedap flwqo¡d (sq¡o3elgrpnpo¡d ^reueWpuppu6uo pcluqrál pe^!ái¡áds.pl¡s¡q ¡O uf &rcEdec $oq 'lg) uoI¡EBloJ e{l'ecuá¡eloo 'e tEtslp.{f!¡E[rrd!s eprq$¿ aI¡ ul selqDus^tü¡Erpáu¡ eql l?r¡ s! üos"a alL es¡q¡¡oJuos"á¡d{l s¡¡?qrl\ ¿sad¡o.¡oIJlp '¡d{loüEol uos.¡ád r.¡o rqog,{¡pa6 ¡eglp sepruFu á6.q¡¡E¡{¡anFsod ,{lá^ sr 's3uolasc pnpord ¡qnrlu¿d oltn uo¡suálxaslqt e,r¡acradsrerunzuoc ¡roq pu¿ uorsüaua pue¡q sp¡E^rolepulue ¡aur¡rsuoc s! úEdxa ol um a/AeIq¿UeA eql

o3Ntvldx33s oI S]SV|HV 3HI '8 'suoFuarápuB¡qpesodold.u¡osldeo? ,(q r upf&o flno,r tou op Jo ldooJEs¡ei¡msuoo (,( lqsatp3lroq pc^!ec¡ád)esüedxa.^FJáfqns puEesluád¡ee^lcefqo lueue lo^u! ¡áEnsuoJ Jo Iá^4 0r$ rql4¡l\ ¡e^oJslpol peE.rsa/s (¿suoFdao.¡ed pl[ ? 'ss¡ullarql'eJuoeduroJ qll^\ U 'acuslsJp s.Ja¡|rllqnuru¡pe^!áJr.d)pes?qe¡s suolmp^e esa(sqclq r uosácue¡aI¡r attr q

¿sl¡o!sualxe pr¡B¡qJo seor¡s¡doJrE ur sáü¡araJJlp eql T :uJsldxe(,{ll.Ilq¿eSpot rou¡ pá^rá po¿e^nJJqo ád) á6uedxa e^nJ&ns '¡ueltrá^IoNn s¡eu¡nsl¡oc op lüá1rclgq,{rqI . ptt¿¡qJoacusdecae ¡lel$ ¿sno¡sualxe ¡tI srsnpnpr¡luea/Á¡oq s"Jr¡deJ]lpáléqlárv r :slons.nb8¡4^roI[oj.rÍ ot fda¡ ot srq¡e$d¿d sl{l u¡ p€quc6.pqojEosá¡ áql

sNou.s3no Hcuvlrsfu 3Ht 'z 'suo¡su?txo pu¿qJosuog!'dle^e iáu¡nsuoa ecuánuull¿q¡ slgnp¡^lpr¡¡ueeÁlaq seJu.¡oJllplsrxe eroqttpql fllMlssod eq¡ peulu¡YYa lá,{ sB se¡¡q ¿ása¡oN (066f'?^!to pueal¡ng'fu¡? rs?8u?D'(066t .A¡emW 'I¡Bd) '(060t .otouu¡e¡ pu¿ puPuos¡Yls.I slu¡Icq^D (S86I 'u?fns) '(066I ,qsnog) (ss?co¡d uoFsnp^áa¡l 'sr¡olsl¡erxe U&Iq fq pa¡at8!! $qtooq¡ ,(¡F"ld& ',¡! pedeqs á¡¿saprqq8,{8,${¡ áJüán[rIlB¡nseIqEF¿^ tuF¿lpar!aql uo pe¡¡o,na pq s¡eqcJBeseu 'suo!$ra!a puE¡qtúIErrI?^. u! pa{o^¡4 sessero¡dpue saIqEItE^eql ¡e^o¡s¡p

ol opprr¡á.¡s$druánv sr¡o0¿n[E^e ásárf¡ t¡¡ pá^Io^ulyossaoJdF l8olortJf,sdaqtr 'Z 'ueIIVplres.pls)) '(066I .olzeJ {I6ót pr¡stsqnb¡eJ!eH)'(266f 1.¡EdgJ?rllrüS) '(166I 'uaial ptle¡ápp€oU)(0661 .¡ál"V ptlsnlpr(066t'reII.){pue¡e)tgv)'(¿86t :¡euru¡ás¡o!^gqegJoúns¡oJ glosa¡qÍl $a¡aJJlp¡eprm Jo ,{¡F¡a^Fn) sr¡oFlpuoc sr¡ols¡¡alaa¡¡ ?¡pnplaq slaunsuoc8uqs" sa^Io^u!EqL F¡ejq au¡BsaqtJepm "u"usp¡E,rolsápÍ¡FEq|t a'l $cnpo¡d a¡a$lp 'sr¡olsr¡a|te pw¡qJo sllol¡EnF^rr.u¡nsuoc'l

:sansst o,{$ uo uoúr¡arg4atrl pe¡quo e^trl sr¡olsr¡qrá puD¡qJo pIáU dI| ul SrqIo/n s-¡eli¡Easaü

NOUCnOOHINI't


Á?¡r rql puB spue¡qpuE slcnpo¡dezuolel?¡ sráutnsuoa f?ar aql saruángutes¡u?drg

asluadx38't 'souo3q"J pnpo¡d áso¡¡l¡í 8u.[pqaxospr¡E¡qISar e^g loJ ságoSa¡?t lcnpo.¡d^ter o^rl qlr,r tuáu¡á lo^u! .sEnp!^lpr4 JO Sl?CsJüa¡egJp e ¡J árl pa¡ns?o¡¡¡a \ {996, ¡o¡ojd¿:{ pu¿ FelnE.I fq padolo^¡p ¡¡ulsuoc ef0 uo ¡uáurá^Io^urJo ¡dácuoclno gasEqá¡d .st1or,uatr¿ pmtq Io aaDtdatto uo a?uanLluta¡.ltD8eto sorl 8ulryara q pñJq eq, q4qa otu! fuoSatoturlryd ,4t ut auaqo^üt p,ue¡? slgaqpdÁH "r/J.e :tuLnonoj áqt á¡oJote$ s"t\ s!sá¡¡od,{q rn6 suolnra¡xepuurqEunrnls^audl,r l?cou, e¡orü áq ,{n?qord I[l \ s¡eunsuocpe^Io 14 :suo[€np^a uorsualxe pugrq ecuangu¡ u¿J ¡u0¡¡¡e^Io^ul l¿qt á olpq e^{ saJr¡¡¡eJjlppr¡B¡qJouordedédüo l'sdq ¡plnrFjsd E s"q pue srJuá¡áJárdsácüanüur luau.^Io^ul'(066I) p.ts¡ulla{pus Ilearlretg 1.3ú{ ol8ü.rp¡o}cv (e¡ssl l¿InclUpds¡{¡ sl -t-sl^ $d¡JJs aqs/eqsluáB¡lEls Jo ráqunu o{¡ . e !

'enss!¡EIn !¡d slo u¡ .ct¡Etd3?cs Jo aprupElslq q ¡e.{rofJEu eq¡'3ns$¡q¡cusd Bqlr^\sl Enpupu u?pa{o^u! a¡ou r{l ¡Etl u,i\oqssEq(eg6l) Jpqs 'sánssl u¡ páslrsasyrJod Jo pu.q .{uESuqe¡IEAá eqt sá.uánuurlueu¡e^Io^ul IPcl8oloqc,{sd fJoo€lBc¡cnpod aq¡ ut luau.ra^to^ul Z.t 'pzwztra ?u¡aqparq aqt lo ltltoú aq,lo uolrda.radr¿umsuotuo Wadap sltotflaÉa uo!flrryo^g s$aq¡odr(H w)q lo ? '(16ól '¡eJIa)pu?.¡e{ev),{Usnb Ferq pa^t.r¡d q qq¿pD^ÉoEf¡eldxe$ou¡ oqll¿rll pr¡?uorsualxa pr¡e¡q suop9nlE^á pu?.¡q[Eü¡8uo atuenuur Jo eql rnr^t suollD¡rossa e^qrutoc pu? o^¡lraJJg eql l?q¡ uaoqs flpátsaderssq q3r?osáx a6eru!pue¡g !'t 'tqpuaxe fl pus¡qetll qrJqa oU! ,{¡o8a?c qlr^rluaue^Io^ú e¡ lrnpord pá^rá ád'rsB¡édxa i F& ,{llJlqee8pelÁo¡q 'popuaxááqol pus¡qaq¡ e3Eu4á¡{L f Jo :á¡9$fq¿us^,lolEuqdxáaqtr

SS"IEMHV AUOMV'IdX3 3HI 't

'(pus¡qalcoporD s = S:puelq lsáq eql =I) suoUdoc¡ed ásáqlams?e¡¡ol epcs lurod-g¿ pásn e^{ f¡o8"¡erpnpo.¡dnráua{l ul sprrsjqp^p $!rn uospdu¡ocr¡rftIIDnb¡ulana8¡o ¡e,re1 r4st¡rJE Srrheqsa pá^raclads¡ uolsu?lxa eql :f¡olelEr lcnpoJdÁeu arü u!¡{l¡^\ uolsuqre aq¡ Jo uogde¡éd e^W¡?duro:l '(fpinm ,ge^=t :fFIt f¡á^=I) 'efrcs fulod-S J?rldfl B uo uoFuátu! pamsr?u¡a^{ uoqueur SurssqcJnd Suls9qc¡nd :¡olJeJ¡Euollualuláq¿ .€.s ¿Á unpaU8ütltspuo X puo¿g t toqo laa! noK op tDqA :uogserbelool ,{Id.¡ sno{¡auods eql u^\op pelou le^\a¡^.¡álü!eqJ

'ápnlr¡gq¡aum$ocáo adsqs lsrtl $qlnq$ ell po^a¡ ol pe(Épép uols¡nb uádor¡?papnpú ,{e^lnseql 'suondai¡édpug sepruruE¡áúnsuoc pulqeq stq8noqtaql eroldxá ol &¿ssáráülr pete$uoc e^\ ,r¡olsu"txa ¡noqpqqinoqi :ro[¿] e^Ffr.6ocot{I'Z? (9 e8ed? Eqql res) 'sclaslJtlc?¡sqc¡esn pueJqol ¡ep¡ qcll^r srrátr ,,c!Ioqufs,, pu? 'pus¡q pue ¡onpordáqt Jo s.usuepp¡¿l¡c elqltu¿l ol ¡aJa¡ qJlq^\.sn¡al! ,,pt¡sfqq, sápqct¡¡alsJseqt ?atpnls spus¡qpr¡?slc¡po¡der{¡ItE¡oJár¡rus or¡ a¡Bsual aqf, duJpej asar{lajnsseús¡ apcsúal-€I ¿pe(6¡s.perll !oFr!"¡xe noqe slulaeJ :¡0¡tEJo^oreg? rll I" :'pfqnE adeqsl¿q¡ s¡qlcq .erlt eqt turulusxa


:slafpo.¡d8¡Í,{oI[oJ ell uo a¡o!| s¿,r qxEesax

13An9H

1'fpo.rdFqSuo aI¡ u¡o¡Jsodlslslp ¡lárl Jo súlat rÍ peue^ s3uotel?J o.il¡ á6dll (uE¡8elpeq¡ul züpus Il0 Sqpuaxa sD^rpu8¡q eqt qrrq^r olur s?!¡oSalBJ ¡.npo¡d o^1lárou! ,(r q¿.lgal,roq ¡..{eü, pe^loa¡ed puEásn¡edte ¡leql luarue lo^tn .uorÍ,¡e¡xa atr¡uo $qanor¡ uoFsánbu€do tnoqB 4aO a$ psls?-e¡a^r Áá¡{¡.e8su¡t uosno[slnbeql ol psptrxtsa¡pEqsae^ra!^láluerjo .e3sun pe^laJ¡d eo suoluldo lDql eql 'z A$sn[ '(utsl8Ep qt u! (ZV 'tV) sr¡oFuatxe pus¡qpasodord a{l Jo etBu¡Id{l puEe8?q t¿rqpqolg . I :uosuuelu poÁoñns s"/n qrye s¡\oqs f[lBeIJ qclqal Enpl^rpu¡ leqt 'I o¡¡árJq pale¡snms¡pesnftolopoq¡eu eqt

^9o]oooHLtut .9 'lroSawc ¡ottl olu! suolsuaüeWorqio s1lolrotloa aananLftt ,ou saop l)otztDa ttlpotd ,tuFJlt,od D ut eSpal@utl pa^lacr?¿ .g sFaqlodfH :¡áJFga pasn (t86I) luemE-I pus ¡á¡aJdeX aFcs aúes a$ ,(q &$qseSpolr\oq pa^leJ¡odpe¡ris?eu e \ tcnfroJd .r¡ aJr¡JeJnusEq &rssere¡ f3olouqrát a|l pus,{¡o8q?J pnpo¡d ar¡¡o eSpa¡arotqr¡dapur 'er '6ru{xá lgn¡r sr s¡unoc lrrl^r :st¡olsuaxe pr¡uq íeq?^. ,{á¡$ fs^r eql qll^{ op q tuFoou sEqalqga8pel^\orq leel s¡eEnsuot lou to.¡a[eq¡!r ¡uq qq¡ssod s.¡I ¿se!.¡ota¿r DrpoJd ¡EF.rUEd lnoqr elqre3pel,nourlleej s¡.únsuoc oC

sapo6a¡ec pnpo¡dut.opoFloq pa^F ad ,., lopseob sII¡ 8u,uer$¡saün 4er0 á:pl s¡auÍrsuocro lel o¡ s¡á^i3l¡¡átu!p4cn¡$t¡ pt¡s.,¿¡0!,n ¡e[IlutEjno,{a¡?--."---.Jo sprruq,{upE ,noH,,'uonsanb ql pa¡veder á l .s¡Fsa¡o{SsrJqusl Jpre¡pu?uoBvz,uon¡eú :slsp gl sq ü,rrot¡lspuE¡q .a^pafqo Jo ráqEnu .i{t ,{q esF¡edx¡Suunseára{

q ¡l dnBf,¡l ásljdxe ámsBa¡¡¡ sB ..¡r¡\orq E Jo spugJqJo ¡aqumu,,€6oqce^/r.JE!IrU¡¿J SI¡AEnSUOO ar$ ¡{Jlq¡r q¡r^\ AoSetBc ¡Jnpo¡d ue^¡t e u! sp@¡q ¡equnu á¡{lsgesluodxápa¡ns?eue^\ Jo .Krotaroj slqt otu! suolsuttra puorq atonp\a la laqt qe^lro8au alou ,qt KroSatottttlryd ,tt"u aqt 1¿! aro sra4tsuoJ tradtz arou r{J .t s$aq¡odfH

'ua¡,r

.eipq^\orq pl!¡nlJaJo sú¡a u! pr¡aq¡¡a¿á Jo eJuqádaoJár¡ ?¡snp^egt qqEdüra¡otna¡pfáql :st¡oFr¡qrepr¡e¡qAugpq¿^e ueq^\ aroú áq,(lqEqo¡d plno¡ s¡?unsuoc f?cF|lr u!&e \roql 's¡.Bnsuc/J upq¡,(lue¡eglp l¡edxe-uou ,{]o8?¡Erpnpo¡d qcla u! suons¡lurl ID¡lr¡qcel rár¡ pr¡? spr¡¿¡qaU¡ .qrnpo¡d eql a4lo8aEc pFo^r s¡eu¡nsuocadre ¡uq¡ p6p¡1¡¡u" '..sefuu?^pe posodod eqlFr.nFqí¡o6ler fe.Fq€l aqt tur,fiFp pue üor¡gl¡üo¡nfElrqjcl oqt u¡o¡J srtg|ur^pr pásodo¡d aqt tulcnpep u?|o qqBdgaárou¡alg q¡¡d)ct Jo sUádxo-uot¡

:¡¿rll ñat3r6 uo$¡.nfJrnHpr¡??qtv epp¡s ¡!.[0 uI .úg6I \¡osrmlanH'EqfV) stcnpo.¡dqpnl8^a s¡eutnsuoo


l.uop s¡aumsr¡oJ ¡gql pepe^e¡$¡o!sl¡a[3 pr" t!8eur pr¡?¡q sd.rflqd -a-1-Jo.trort pu? "¡ ueá^u"q...q"¡arori¡1 Jr,uos?ued ár{¡ .¿ .aJqgrÍld,

ol Pepuálrá s¿^r puerq iuo5 :-:oJ " suonE¡.¡loJ erJ| urq/h ¡qt ur dorp lr.¡Ecqn6ts or¡ s?^r ¡laq¡ .süoletradxe IlE o Áruau6 .¡ :Au¡rolloJ a¡ p.tBe^o¡ slsflDue püs¡q .¡q .p¡¡B¡q qO .st¡ot$rqxá ¡8ettrt e{¡ ol oAEurpqerqa0 úqg e8?un-Jo lllo reJsus4-l9ad e,noqssüoO"¡arro"¡orrrqnd a¡1

srolsu xopuErq eUpár6!ss? :9.:t_t1AarJ| I notD sdul{u¿¡ pus pue.¡qetl| peusrssE sSurtüel

e$ uaejrlloq suo¡lEe¡loJ ar¡ pazf¡ew a¡1

suolsueueoal aq p e6eun pJe aoeu puerq:p€wstnseew]f,J!! ,.2.g ,(a^fis aql u¡orj uleqlá^

uofg¡ suolsuara puprq tnoqu $uet¡¡úoc _ l0otwJ ¡rnpo¡d^r¡ueI¡ rnssáua^nnadq¡cJ s . u o r s u a l t a a q t J o u o n d e J J a_d .uoluatu!8uls?qi¡ru _ .(su¡qráAEúr €l) uorsuexá e$Jo áAsurpuea8uunptari _ :sf?ArtnoJuo sllorsnJiráFtEJq r¡olsnlE^á Jo _ _ n^ ¡¿q¡-tleJtü ?¡Jof€r rc Íreuuun¡o¡ fY:tpFo¡r s¡seDod,(q áq ErÍ J! .€s ol p"tue r e {

pmrq Bülrorrlba2 uatl& r¿I{lp slonp!^lpuJ .J s¡sa¡l¡od¡H

qenpt^tpul uae/u¡aqsírcuaF¡JlO ¿.9 .,úotJeJs¡ss AIIEJáu.8 ále,r seqdte qJ?quotJ áq¿

69 0 ñ).0 o!.0

6eo 9t¡0 E¿'0

(g) eouetodrJ')oc p€ le.red (r) .roJJ€ jo pooqletl] (e) ¡qE -

(d u&s-

(e) elnsB€¡o, (g) ls€JeLr_ (9t) ¡uoure¡lo¡ul

b.lna.ua z to ú..o .)

mat

(dlrqt f 4¡,ñu)

s:ngnwA

sB'llfc€J.r€fflaftsyJtr3HrJo ^rnEvrEa .r ¡tavl :sqdp qrequorlf, ¡ulrlrolloJ eql pe^ar sxf¡uuu ,{r¡¡qe[á¡ altr

saleírstuotua¡nseau¡ aqt to,qtp e^ pue /t![qet|au t.9

sgNloNtJ .9 leqsENltlslo :^to ro¡¡d¡rcJl€uosJed:ard uoH^eF1 :A.t

rHoEN:tUGt

a¡ro//s:tuc,

cd

¡^o

Cd

ru

Fs¡tiE¿

qqn

cpos?uBd düqd Ár¡oS oNtw

GEnrs sollvtE oxv g¡nooad z ¡angg


eql p3dao? fIIrU (%99)pe,(e^ln!Edoédeql Jo ¡so¡I'ÁfipqoFuái"¡ r¡á \ spu?¡qllgueqases¡odsu Jo u¡nopfsüqao s¡ oqs(8 á3?dá6) 9 qqql (Batsd 'SeIqW á¡S)uogsenba[ q esuo&.¡u¡peq¡áa{tE+rore¡ ¡. rel^¡e¡qá|{l'(uols¡¡elepus¡q)Ir pordSqltrs x ÍtJE¡grnoq?{E,{at0 /!roqp?isea¡á¡|s¡enÍrsuoo 'suolls.nbf.^rns áqt palse tulaq lelJv ÁeNns eq, udt uleq€ uotel suolsuaxe et$ noqe slueuuoc :peweJnseeu pJ!4! r'a'g lalucsJnuEúeJuelddsou¡oqpcldfl e paepls¡roc q ISSIN¡rZleln sslEJlpl¡lslql 'Cdqll ,{U¿lf|rIusd ,(lá !¿td¡ (t alqql) suoN¡elx.p¡¡E¡q¡SSflN\¡Z eq¡ lue¡ sreur[suoJ :eldu¡exe¡eqlouv (5Id-!H 'stD 's srluo¡¡relá¡áqmsuoc D ¡affqaBFr¡E¡¡¡ IpJld¡l E sE pe^lec¡ods¡ ¡,.|¡OSs¡atse,rqslp ¡oJ llps ¡á rol g¡e scd ¡oJ .¡e¡rol,{Io^IE !¡.6F e¡e,r uoque ! aseqJtndpfr¿ss¡E^r¡lledu¡oc p a A l e a r ¡ d ' ¡ á A a l t \ o H ' s e r ¡ o t 3 l ? Je r ¡ q l ¡e tn ql¡q porocset9ur pueJqpqol3.{NOSall '€anql urürnoqseJE roj stu.ru¡g eú ÁNos (¿eSDd't-€sqqql áeS)sserE^fltFdúoc pe rar¡ád pnsr¡o$¡e¡¡48qseq.¡nda$ u! aJsajall sor.¡á¡áJlp

eqt ¡al9af .In 'trnpo¡dJsultuos.pur¡qaql ¡r¡o{roJJlp o¡suroad ¡rnpo¡d^roueq¡e¡orueql /to6€Fa pnpoJdliau sqt u! suotsuqxepuaq lo sséue^wdwúJ p€^lauú p)e uollu€tu!au¡seqctnd pJlll pueNoc€s z'z'9 :slueweJnseew 'socuueslp Enpl pr4

,(r¡er¡¡tulle?^.¡ lnoqlu¡ puBuolqssJr!¡o$m,{g!eJ E Ur (Sllor$¡e¡xetss'nuBzá¡{l pue cd álálhl á¡o Jo .rs"J¡¡ q suols.llelvaeqt ol,(nlJlp el¿u¡¡ d"Jxe) r¡q¡OUEOt UOS¡¡d FJS.X¡¡{t ¡rJS.trE¡SJOünSUOJ r.¡ouro¡Jf¡e g fJE loü op o3Ero!uo!$ror?pueJq JOs|ururaílsge¡¡r¡Sr0Ssl"Jlpnr8qo3a¡oJ eql lC¡po¡d Fu.rtuo a{l s" ,(¡tlJr{ s" sroFuelxá pi¡84 lssnurz lrrB¡ l.uop s.¡áumsuoc?árráJst¡B¡fIs?a sset s! e8¿ultesoq^r'$snuszJoen¡ s!slsoddo á{l t '(AJ eql q ustB f,d ql ol ssq lnq) Í¡ol$¡e¡x. áqt ol pdrej$.t¿¡ ¡IlsDe lnb sE^r e8!u! slqJ r(tJIEnb pá^Éxad$3q3lqeq¡q¡$iFrerqáqlsláláfi 'g 'fflenbá pá¡enp^ear¡,{ suo!$raxe qlog 'suolsuelxá o¡r¡ eqt ol o38r¡¡¡ pr¡Uq arp SuFJdo¡d qqno4 qrn¡ü á^prl (9OO> d) e |¡eollu6is618suol¡Ble¡Joc e oqeoq¡ V

¿e0

üo

8r'0 8Í;0

zs0

9t0 6t0 Lt'0

L90 090 09'0 99'0

9¿0 t90 990 8S0 6S0 t90 tt0

w0

hr-mo)

¿'l¡r +r¡a¡g'¡o3 a||o€lglE

0s0 t90 8t0 9t0

690

edo€d 6uno¡ ¡oj ¡euou ou qlF qdo€d ,ol eoqp o¡ !0 aoqs 01 qdo€d snopsuoc-Alpnb ¡ol $el€sflle4 ¡ol guOda ¡OJ

,(quo,rusruI esno¡,{sr3

a^lF^ouul PouolsePjt.m erlelte8 e tsudrl Apnbpooo

(3d) 'rro3 llra +ÜB¡g

o,m¡HlJotcvl||iruoñv3glrÍ

ot{vus }GE¡fil3gs ottyt3Éuct¡Elt€l"ñ3ll

z:flaü.


- 0 o,qeqord = Z:qqeqord ¡sou. g :¡ouIneqord- t :oq,{e!¡r Áe -l.uot¡r.¡€}u!pr" A,N-;e;ffñH f¡lpnb grcolp6L! - s :,{Jpnbe6e]€E uEqll€fiol- t:¡¡tpnb eEEl6^B . e tls.q €q¡ouoiuB- Z:puerq¡seq€q¡-! .et63sA B¡O 90 O> d (q) lot s€cue.leltp€^t¡scljpas ¡tpqlqle¡S * pe [eqJp6|s 900>d(e)ro,s6cu€.¡e f eqlslPls.

\¿r)¿

t6t1¿ 990

\¿¿)¿

(e9)¿

.9r'z

s90t . r99¿

(%l 6pol¡iuolpl^ep Btepuels e6el€^V(uolluelut eseqoñd) tssnNr¿

890

¿s0

\%m)¿ 9t0

{B)ue9

{q} 3¿

MO

902

.¿¿¿

.tt z

(€ro3s¡sofiol -9 '0]0ostseq6rH=t)

'¡oumJ{

{%)epon ptepuels uole!^ep €6eJe^V (ss6ueru¡€duioc p€^p¡eo EsnN\r¿

tssYtN\rz

ussor¿ oNvus)

.' ¡]gyr ¡svHSandol{y ssaNS^ll]lSdtqt o!^BctBd Notstf3lE oNvuqM s3cN3a:HJ¡O

90 0 > d (q).tolsscu€leupe^r¡R5lÍuas flpcllqets * 90 0 > d {B).|ots@ug¡oglp6 [Balp6js f Rcl¡st¡e¡S .

(6t) ¿ 980

t¿t) z 990 t . t99 2

(%)€pol.tuole! eppepuB¡segeJeV -

,rt z

(uo[!9]utesBqcrnd) ^Nos {€9' ¿ 890

,elr'¿ ¡o

t€u¿ ¿s0 (d cd

l%m)z

(%)6potl uo!¡B!epp¡epuBlsaOB¡oV -

9t0 90¿

(ssluo^ruedlocp€leood) ^Ncrs

{B) UOe

(erctoslsoaq -9 'er@s ¡s6q6!H=!)

.l|ou¡El]ll tsfHcan¿ oNysgr€^llll3dñq)

^N06

f l{os ol{vaa, cr^Ectf3d ]totst€rE or¡v8ENtsclcrEllJx¡ r:nayl


euql pr¡8(Jluosut¡Ed pnEsd¡flr¡dfuos) sJluo¡¡ste ráEnsuoJe¡aa se!¡ote¡F eq! .eldu?s qSnor¡e p?o.rqp q"flo o ¡eplo q sasf¡un uotssaiu ¡e roJsauotasr o u olu!pep!^lpa¡e^rspuulqal! {6 pnpo¡d,r,¡¡ eqt etEd.es '8 áIqsJ) fJoSr¡sc q finq?alpal¡lor¡t pe^láo¡ád gusesn¡édrá 'pusrq lE¡¡llr¡o eqt qll^\ ¡uáü¡e^Io^ul prrptr4¡?¡ ftfpnb :sa\qo1at lntow¡&l lo¡suaxe pttE¡qa$ Jof¡Fnb p"^la'tú ipexlopta aq o, 4qo!Jo^ ?q¿ 'álgu¡ s,FJ¿rq leu.¡tuo a¡$Jo aq?^ /ftolEl¡q&e eI[ ol enF^ ,qo|Püqdxe p?p€ salqE¡?^ uowp¡ arll JI r¡5 ot sosfl?n? uoFsa¡3e¡ ad[tnE pesna^\ 'sno$!"¡xeroJstuqE¡ ,{r¡enba¡ lumuua¡ap q ¡qcsJ lusudE¡! tsou erFq puuq ¡eq3¡roeq Jo f¡fipnb aq¡¡s¡{¡pmoJ a^Eqsepn¡ssnq¡eunN's!o$u"¡xepr¡B¡qg¡ sá8eur puB¡q¡eJsl¡¿aq¿op!^!pu!lerl ueesá ?q a^t

s€s,ípueuolss 6€taÉrynn.s€neue^ lúoteueÉxe eqlol p€rpnq slq ^oH ' )eI e6eu Iq pJnseeus€6eu4 uolsuayepueJg:lu€uenszeuF4! t'€.9 ,tntqeaEpa¡,uorq p€^tao¡adpueostuadxa '¡u€ruap^ut alo¡/tuopueldxa aql E9 ,o '(suolslrr¡rápu?¡q uo¿EqqI áag d.¡o8eprp¡rpo¡d ls¡Uoqt¡oJ6 aSEd ,neuaI¡ ¡4 oou¡Fdu¡or pa^lác.¡ed s.sejq lBcfr¡trq eqlpusuoll[.dúoo a¡ov]Áqca,/.'¡.ol]pt,ploJq utru tq, ltlpú eU,eJer uolsueüepr¡e4 8u[d.se lo ¡oJüe^!3$ou¡ suo6?a¡ dOtsqtpopo^e¡fp^oB8eu ¡o ,(Iá^llFod suorsüaxap¡¡Elq{uE¡ trer¡nsuoJ fq r suosse¡e$ Sulf¡po! prn áutzf¡euy 's¡eqp¡oJu?qlspt¡g¡qaü¡os¡oJ poomq¡a¡duou a¡a^rs?ü¡arelqpau.q?rs u¡e¡! e8stulIwoFlpE¡ a{¡ uo sr¡olsr¡rueprrB4qynp^e ol pd¡s" e¡e,ii,{elsueqAt¡¡ErO Euaúuoo l¡¡¡¡?(Uá^ qer$q prlEuoBu'¡u!trnsEq.¡rd¡eql lnoqgpals" á¡e,rsraurnsuoo üoqtt palge^a¡fgaeJca¡oü¡ate/tt seoüá.¡{lpasa$ '¡sale¡¡? eN ..¡sr¡o!$relta EtE¡q tuSEnFrc uaq^\ ¡eJJp slBnpl^lpul,,paEluuot snqt s".$ slsorsodfqqr¡Er6a¡ ¡áqt¡¡nu¡nO I 's¡{to aS u?qt s! IE¡a¡a8á¡orrp€.ráplsuoo .lr¡os€ued snBcq slus¡qlállo aI| uElssuolstrlE^?

e,rpeSan lo ¡e¡neura,{al ¡EJpeA¡ecer cFos"urd :puE¡qrq¡ ol tulp¡orcu s¡eJJIpsuonrnlE^? .a^¡l¡sod uon¡odo¡d e^!r3.u pu? ls¡lneu Jo altr 'suoplpuoc ursueJuo suolsue|xe pusJqtdáoa ,(po ortÁ\s¡a0op,{ gre slall decJe¡qt op oq,$ ¡.qtrmu€a¡será$ nq 'suolsuqrapus¡q8u¡dáca¿ atrlno¡ or¡ o^grfsja¡¡¡nslroc lsor! :dn ur$ eJ 'suoplp¡ocu!"uer roprmu¡aqtpad.ó? ,{luo %0U pr¡Büa{t drDE lou plp %tt .suo!Í¡axepásodo¡d

{tt) 9€ Gl) ¿r (st) 6s {o)suq¡lnpe. !€6er,¡ lcu) ar Qrl z9 (s¿) o¿ (!)3uo¡EnF,\€ Fan€N G9) lor (89) 8oz ('3) s6! (z)$osBnFe o\¡Fod ($ Eor (r) ¿ül

0a) r¡nj

sxouYntv3 llOlStG]E ONVU€lo ll,l{O(I)lYlua 3:nSVl

'suos€€JsnoeuB@sf,u*,qb .L 1¡J(r¡lesooqco¡ sfrJBtqeru a¡B qo0pd¡roc ero{¡¡eq t[a eJ6|llesnec€qpoo6q¡l 'o6uBl ¡.npo¡d4eql et€d].¡oool IB/$ poo6 a q¡l '¡anpordeql elEl¡l 0l flowoul leru¡pe¡ 6q¡ €^pq Luop¡{€qI 't 'puerq eq¡ ql¡/soO Luseop¡l .JAtrlTOU, S,ü '¿ 'e8pqaoul l6tr.rqc€¡^¡Bssr¡ü €lll e Eqf eqI I 'Á¡pnb p eeUBlBnEE eq o¡ sp€ddB puBtqgqt 0

:s¡olprsa pou@ ere/xÉt¡oFnF^e0q¡puH6qsuoseol6q_ .- Nattl poo6 a er,treqt'rBer9, :uo[BnF e o [Fod .t .'"'bgJau t tnq 'q6noue,/a* ;uol¡tnlE^elBrlne z ? frE lugnor{ | 'p.tpoñ lo ta pt q q'//e'cdds W e.r/riü, :uolFnF e o |pEoN .!

3r¡G rftqt truYsal to 300c ! llqv¡


'sr¡olsse.6a¡ ¡Il Jo .r¡o fÍ¡o ü! per?dds¡uár¡á lo^ul (E¡s4 Er4tIo oq¡Jo f¡tp¡b) oo ene!¡E ei0 ol palxl!¡¡s ss^r áqs^,ftqeuqdx.áOJolsow acnEuEp.¡4qda?Jo pepe e¡ stfls$a6a¡ ell z¿ %€F t uáo,$taq

'uo os Érg et8¡¡¡áioáFúoo fx¡? ol alq€f¡B^tsaq puocásá$ puu or peg.eJo¡d üeql pr¡r elqrgB^ úo¡EuDtdxá${ eql E¡ret.s e.¡oJá¡eql á¡r.|rljtosqu,'uolsse¡8e¡ das-fq{qs pefoldúa a^r 'so6fleuEeql Jo eJqsuf¡oE¡oldae erlt Jo ásnaceg'(lssnuez'eIalIrJ)sá5¡¡ellddB

h^d Z uoFueuosr -R-s| ()islr)Ne{!o ¡o ul :Z^lo^ut. (Cd uolsuqrj e3Bre€: -Erl ^V , I Allenb ! lBnO X puBlqflpnb pqol6e6ei€/\B:Olenb^V r

h! z'lrl 'Fno (cd, I 'lrc¡Fno

a$^ut'z

et'

Le te

oPnb^V! oFnb^V t

99' ¿9

ú' tE

'/v'p ' v'c

¡$n@z'epm sr{.Etg 99'

t€'

qBnb^y't oFnb^V'l

h^o) a u3 pno (Cd)! |rJ .|Bno

?v q rV B

'truosswrg sdIM¿'ctuoseue¿ z8

qrg

qqryr^'uqdr3

uolsuePre E ntu.p tarpoiclAuBEetse\que ga fupnbpnA $s rYNv oFsau93a'M)FrttE

o wa3HlJo30v

P.upld¡a aq o¡ i¡l^

aqqeu6 fro¡au3dxf

oltysEnavuv l8olvl{\rtdE t€:l¡l t3g )tt{n.8:navl

¿04

LI It

¿91

et

0''l

90

¿t,

z, 0't 0'll llt

(rl

tBlol. .suosEe¡ snoouBlecqu¡ leq¡o ? 'pÍpod eqlopu¡ ormqaoq oq¡€^Bq uop,(6ql .t Fquqco¡ t .FJB4OqtrlUA06lusaop .e ¡t 1¡lo4€rooqcol spuB¡q poo8qI .9 e¡o{¡¡pr¡Buo!!¡6d¡roce¡ru¡€qlI/|l eloqlosnRc€q 'oAlg¡pnpod rfe$ eleÉi¡@ot ¡€^rpoo6B e,¡l .9 'JBr¡r¡o(¡. r,¡l ? 'e8Fel¡rroul eq o^eqÁeql'! lscluqcelABssooou puB¡qaql ,o {IFnb p oopa¡Bn6B €qo¡6¡BeddB

l$EnDauJ

TGÍIA

,lTlY8cng C3tflOFflOC Sot{VUS'nY .t|oFñBlE lsür| ?Ér t€ !t r¡oüvflVr\3 3Ht tol S¡|OSV:ICZ

AÍ,


Áo6e¡8.pnpo¡d¡ O ulesu€d4l:B'u^uE¡g . Ao8opcl¡tpo¡d Cd ul 6s!|¡€dr3:Z'u^r.¡¿.r€ . (^!| ¿ Ir3 ¡rl 'rnd

(cd) t u: ¡ut.¡nd

z u^uruE z opnMonr

szc ee0

9t0 0f0

hAO¿u3 ltrl rnd

'¿ 8 U^UEg OenbIoW t

9 t0 t¿'& ¿¿'0

et 0

¿r'o

olenMo¡I I

e'u^ur¡E'z

L¿'Ú ¿É0

81'0 600

o|iEnb¡oy{I

¿60

e t0

(cd) ! ¡r3 ull rñd F3nuez'elelnspuBrg

8t0

e 40^ul€

sdllU¿'cluoseua¿ IuoSsptMg

¿a

BllE

qqqlÉ^'u3ldE

p€uFloxaaqol :¡B

sls^lvNY l{otss3893u'Nou¡ElNt 9trlsvHcgndot{y 3suggdrl ME¡ 138)tNn .!:nayL

B¡e á3¿u4teqt s¡ s!{t .¡oJuor¡suedlo fleÍl V 'eteruluolsuátxá puB¡qse¡rp¡r4¡ldraeqo¡elq¿¡¡¿,r ot¡ ueq^rpaulqqoZü %OS{€aD ULr\uosusdEot u:t(%8I-d ¡ oI a¡s zu e¡g.r"J uI .poqelqoz¡ aro :3upug 8q¡sá¡átu!,(I¡plnr_ruBd ¡erlloeuos¿i .¡a$ 'á6!ládxá.{qp6,{e[delo¡áqtoruoglppe¡rI 1¡orsl¡"üeFl¿q aqlJouopuqrqSr¡Is¿qrmd e.uánuu¡ ol u¡eeslou op ,{tluqeá3p?f^\oul p.^!ec¡ád'slseqlod.(q¡no Sul¡\olloJ 'r¡olsue[aall uoFequ^ea|¡ Jo wl,n dfqÍlopElá¡(¿)e glsodes¡roqs aue^lo^ul sr¡olssaÉa¡ moJár$ euou.!,fu¡o .nolsuarápus¡q Jo ar{¡Jo uoguelr4Sulseq.¡nd ot úeespi¡ "JuáqJur op uer¡D^Io^u!'suo[s¡r¡dre ¡no ol f¡¡uoC 'spuEtqar¡rtldd¿eEoqer¡ ro¡ s8u¡p.r (^J) uo!$¡a[e puores?!r¡ Ur¡rlqt plp esruádxe ¡?t¡ a¡al paou el pnoqs tI ses,{pw uo¡ssaÉar a[ s" qFse¡ áu¡?sae seAF.s$eu¡u¡oc¡eürisr¡oo túpEq¡a^'a!'suolsuela puE¡qsp¡saiolsapn¡Fs pug doJ! aqsJ[!nre^\üoJe¡e-I JOUeU¡amSEo¡¡¡ eq !,x {roí?w sW oM suo'süetra Wrq lo uotronlo^a eqt ?^!ro?auerou aqt tQo?ato2t2npoJd,rr?1¿ alt r!! aslue&t Jauntuocaq, DrúeJ7aqr 1rgrlrrl

'seslJ lnoJ eg Jo trlo oe¡ql rn elor ,{.¡ot¿uEdxe tust¡odu! uE sf¿ld osJe :¡Elllu¡q s! ¡eq¡nsuoc .ql qrq,t\ rl¡lrl.t,&o3á¡ecJsl¡aurd oql u spr¡q¡q .e[q?ug^ Jo ¡aqumu eql ,{q pe¡nsEáu¡ ..esFjédxq, aql troopps uI srsec8u_rpeJo¡d oql ¡4 uúql ¡e{6^\ Is.p tEá.6 e eJp ZU eW qSnoqF ,pus¡q lPuÉuo a$ Jo ,{¡llenbpe^ra ad el:flsr uoflualu tursEqa¡nd sü¡sldxeNeq¡eqlqq4l?,r a¡ :sseqod,{qrno¡o o,n¡ rErluoc (6 eKsI) s.¡o¡ssa.6o¡ or{tJo üInsa¡ altr lset ZFE| áql pupuolsso.6á¡ edFFu pe6ne,rrq?8e .dto .selq¿ue^,gol¿uqdxe a$ pu? uoguá¡r4Srrs?qxtd uáe r¡áq dFlsuoqetá¡ ¿ s! e.¡aqlJeqle¡I¡r .¡e^ocslp ol peul á/ll

s€nepe^trJopueÉxe eq p)e uonuevtauseqund ue€¡qq\u!l eqtlo stsÁPuv 'uowev!a)lseqcrnd :dnse€upJeJeS A.e.g 'selqpus^f¡opuE(fu? pesodo¡d q¡l JoJpa^¡o6qoss.{ruand ansraJd¡aqoN 'pary.s. tuleq ?eü¡ruu@a$Je.ra{,q Wtq alt lo lrlnb aI to uoÍdaaad BMelcJ uo Wad?p sroños2 Wrq lo üonmp Z ? slse|l|od¡H


sr/zx etü szx

su¿x slr¿x

sl.¡zx

suzx

s1,¡ zx

suzx suzx 9¡ ?X

ot'G szx

slJ¿x

(c¿)ue¡st

(^l) uepuz

sü¿x

4J ¿X slr ¿x

slJ¿x

'€rl.ltrlee$uqqgooc {t) esuodxo4\llcoho p€^leJred A nee6pe|nou)l roJr€p poor¡ e)lt -

tsuu6ts

einsÉqd F€¡6IUI.

¡uou,e^p^r¡l

psnueT'e¡emspnJg

69F S¿X sl ¿x slrzx s1rzx tu ¿x

51rZX slr ¿x slr zx 0\ d rx€PUz

(l)6t'c szx 3uzx slrzx sl¡¿x su¿x s1lzx sl¡¿x suzx

€sluedroó¡lp€lqo p€^ea¡ed A nEeEpqMoul JO¡iel0 pooqm)ii -

ts! uqs-

dns?eld¡s€lelullu€ur€^lo ul

(cd)'u€¡st sdnu¿ 'duosarre¿'iuog tp'lalg

A:|S IY¡|Y ZlHa¡SNO(IVn1V :l ]YgtIr^.SA3f{n$lOC ql|Y ¡StUf:ldrl OflYl¡flm/tlo

¡u?u¡lsod Euol¡uerúol elqpa¡Es¡eúm$¡orIIEpug aai4d¡rou¡$or oo¡sl l'npo.¡daq : 9a ¡¡ ¡o sula¡ 14asg¡ádxe o¡¡s¿átuot¡e¡r poo8elci¡ s¡(asruedxa e^F dso Jo JotElpr4) r¡,rorq spr¡e¡qJo táqumu 3rg¡Io pa,ro slu¡pugo¡{tr's J ldórá $cripo¡d pe^B¡¡adp¡¡E IIs ¡oJ 3no¡s a& ¡l qeá8pq,{{orq es!¡odx¡t¡3e,rueq $oüs¡auoceq¡ 's¡¿ :fro8a¡ec slql frripo¡deql,{qpauqdxeéqüsr ¡.acush.p,, '(^I) uolsuatle pu?¡qpulc6 aI¡ JouooenF^€ IEq¡e^Et? ?ss¡ad¡e uearnFqlu|I q¡ s! a¡ell :pe.¡ns0rust,r t¡o ¡eul túsEqund u?qa ?lrD dlt pl¡B sr¡olssdte.¡át$ ¡(qrel[¡?ápáIEá,€¡uaüsd eEEso¡ll ,t{oloJs¡Insa.¡ a[ ¡8snwz pr¡Eqell^¡ roJ 'salqeF?^o u 5as r¡€,$1aqry¡¡ e^I¡E8er¡ er¡ ¡ea.lareoruruSa¡tr 'ql¡sa¡ aússe$ s.^!3 (OI elqql aes)dno¡8 Frs¡q fq s$,{pw .spr¡Erq ¡¡uJoJ¿¡r.T¡nrg¡6ls o ssq¡sn¡adxae^p€f.qo 'seltolopoqleu pur s¡olE¡lpu¡ leqlo aq¡ q|IÍr

M N:E¡YUi|S)Nn !r :ngYL

peuÍqqo$Fsar er$ajguoJ ot pá^les,(luosqq¿us^ üolEle¡ p^q.I¡ puDsuol¿q? apqe^ eqlu?0^110q pe¡q¡os¡p are,*6¡ Z¡¡1 d{l pt¡¿sálq¿u¿^oql,{e,lr e{¡ 8uE,{t¿rrv'suo[enp^e Fq¡e^ :s8uf¡s¡uolsl¡elxa pue¡q ¡oJ elq¿gD^ p.¡!q¡ .ql ioo¡ uátll e^l

'salqepe^ÁJoteueÉxe tAlAUOqJedu@ u! suo enP^eleqJe 'sltEwwú ulteqJ€^ lo slslíeuv ,sewnsuoc:luau nseewp4w e'e'g spi¡Erq ulst¡€o'ot¡uauqcsls¡o 'r0!,r{uo-rtJqsp?s ¡au¡nsuoo Jotuágeqt qll.i\ pw

qtl,Yrocnogedxa spue¡q ol eqpFCD luJeJlp EqrF¡ s¡qrE eseql '..ü¡nnra^¿ ul!, suols¡.¡3¡la ag pue uql,n uope¡rplsnoo s¡rl r¡rtsl F¡¿¡qéi¡ SugpnlB^a lo¡¡ e.¡E¡Er¡ s¡ot@Jlra¡nsBau¡-uq¡ & p3cl¡arlEul flqgqo¡d arE üe^r8 sJe/$suafl¡| i¡st¡?l e$ uI 'gr¡ár¡la¡¡sBe¡¡¡ ¡a¡eg1po,{rle¡Puau! tur.s"tl¡¡rú

ll


¡o(I!¡¡¡ sI

.pa¡prqs t?ágea{¡ trlo,{Fi!I súees .ssale4:a^eN l! el ol sr4Eu¡á¡ ¡eumsuoc eq¡fq p?d¿qs etsu4puB¡q eqt slrep ueEe^Io^ul fs^r els lnq s?cloqJ¡!áls sátBrüsleúnsuoo,{Br eq¡ fljslntn¡Ed .slrl€trsd rol^4ql ¡oumsuorJo ¡oqumuuls¡láoB sulEdae üeEr^lo^t4 ¡¿ql€pqcuot uec?x¡.dn u¡nsqtr 'euEupr¡s¡qs.¡a¡fttqn¡Eú au pf4Fq ..ueppru., sl lsrtt ocr¡eFduro.l9c!r¡q3á¡ .t[ Jouofdáo¡odáqrDs r{t e^sq1e^r¡¡re¡:od uuc s¡ofuns'uoc paAlo^u¡-uou pu¿ ge^Io^q ¡Uetu,á^lo^Ul qIAi opot 8u.nlloü s¿q,fueqq¡duopdea¡od sll{t ¿??uztadaor pcllapa, s.rarnuolñtDur D'noqoüoru¡do)!4t turolslaunsuozopaoH :s¡üor¡sgnb uolsánbpaEa¡¡e¡{¡ouv Jalloqs!¡ono J9{ uor¡?uuoJur trÍsrua^pc ^roquo siulgry Jo8u$saco¡dstráJl"tu.@e^Io^u-r qJJSáSSU fnue€g¡D uon¿u¡¡o¡4 pr!?¡qsseco¡d f!¡eu¡nsu@ pá^Io^t4 !e^p^l¡-ss5l fl¡e l?ql ¡t4lt ol m peal pr¡p Fpoo t¡tTJ f¡ uo trlo,rtuenbcsqns (t86I) 'n¡.¡ ps8 p[E^\u?e¡9.(€86I .oddorcsJ pnE/(sed '(08ól 1¡atpr{J)8ússJo¡d uo!¿ur¡oJn¡ uo [e¡¡ra^lo^u! strá!á *t! .¡rá.fqnsE¡$ uo Jo q¡¡gáse¡saro|^a¡d f¡rDpr¡rJot alqermue^r eA{ ¿p¿doqte8au Wrq ar!,rzap lrc3ato2,Jnrytd lt¡t ut tqauaqo^u leopaoH :uot¡sanb

..¡¡¡OUeO¡SnSpSq lg¡A¡e8A¡O¡¡¡ UOFSánb Slru. ¿e8ou!pr¡g¡qelll adsqs¡gql slndu uor¡gc¡untüuoo á¡áqtprle¡uáBa^lo^uru.e^qal eqt sl ueqlpqr!\ T.¡!I 'suáúnuoc qtno¡ü plo,tr pue ¡(q uoll?c!¡nt¡úoc Jo Sulsrue^pE-uoupr¡¿ turslla^pE fq .st.npo.¡d aq¡8usn,(q .fFnor^qo ¿pedeqsa8?u¡ls!q! s¡ .{oH tcnpord pul'uo s.pr¡¿Jqarll Jo ,{lJFnb pe^J"J¡od eql sr uoFe¡p^e uorÍ¡e¡¡á pu?¡q sqqdxe Neq ¡eql EqEJe^ árg tEt[| ueese^sq á,$ .poépr{ .e8¿úr puE¡qár$ túd¿qs :anss!cFeq ? q Íod slrl¿ ¿sl¡oEsq%e¡eu¡ns¡oc aaren¡¡rno¡:eaddz ¡uaua^lo^ul ¡.rDoopfI|/$

.str4puu.¡no tulsud.¡ns Jo $ou all dEq¡ád s¡ sIlI .st¡oFEnp^auoEuaxe pr¡eq ¡{l!n qql l¿á^a¡rcu pfp (lue$onbans"qd $! puel.npo¡d eq¡Jo ecusuodu4aIt ,{Iuo.spue¡q oci¡Eldd?euoq .{q Í¡o¡suaxo Jo es¿Jor0ur) Od üeura{o^q eu¡uuaep¡Eqls¡s¡J¿J a¡ Jo¡sow l¡aú¡guoclot¡ sg¡t¡t¿rsrlrtn púrqlo ztugrdettDeU uoacuatLluaup*au o sry tuwaxe s!WJq aqtqr!1/ otü1fuo*atoJtznryrd alt n ¿u¿^lo^u!lo ,u¿¡t-,¿rlJ .Csrs¡$odfH .sqq¿ue^,&opuqdxá .¡a{lo,{q prcuenuurfl qrq^{ ¡suolsl¡euepue.qJo r.¡o¡deJad ár{l ú?Idxe ,{IFJ saop slqllng .$r¿rq lou plrltpo eWol s"uolsu4xepuEJq eqlo¡,{¡Wnbeu¡Es .ql tulnqglE ut ,(ldq{s slslsl¡ocr¡¡slu['qceu¡ sItrtr 'álq?Ip^e s¡ secloqc Jo eSwl ap!¡r¿ qclrl r u pr¡e pe^lo^q ,{¡^?eqqrnb E s¡eu¡nsuoc qctua rllr¡\ sáuo8"¡pJ lcn[rod ¡oJue^áusJueqabl¡uolEnls^e eldurs,fta^ s sr a¡eql lpq¡ se^o¡d stq¿ 'páú¡¡woJ oslg s"^i ?rpÍrü2 Suleqporq eqt ratrmsuoluo cpuadap lo &uanbeqtlo uoudaxrad tuorsüeg.puorq uotrqnlr,€.Z srseqpd,{H lo .e¡¡¡Es áf0ueel á^¿q rcu plno^rsuo¡snlcuoJ a{l .su¡et!a3eu4l¿uorrlpu_q Josuuálu! ,{ptos['ams"euueo(lsüolsu¡lxápr¡Elq Jo $¡or¡dac¡€dpDr¡:uolrzleuol¿¡edo .ldnlnu Joacuwodru¡eqtpa^al s8ulpugot{l .IIAN,&e^e¡s suorsuaxá luajellp eqlsso¡a¿ sejocsJosx¡olsláuoJ a¡l :sr¡¡rt¡¡ue.¡állpeql lceJs sálsu4¡rnpq¡d!üp F¡üqpe !ác¡adf?^t árBJosuua q J¿Iu¡sf¡e^ eJe sr.¡on4do lgnp!^lpq .su¡q!eSeu¡¡ Jo ¡uáúalns¿d¡¡ leuollrp¿¡l a¡$ ut ugql slue¡¡¡u¡ocu!¡?qle^ áql u! pu? pelnsgefus! uolluálu! .s¡á¡¡¡nsuor Au$?qa¡nd uaq \ qcn¡¡ á¡or¡r lüápl^á algyáJüáreg¡p aseql pa¡¡uutuor sp,r.sr/o'',¡rg:a pbrq ?ultoñlt^a uaq,Aralllp slonp!^lpq .l slsáqlod,{H :gulpuu qc¡?ase¡ ¡urcgldls $oú o$ auu¡?ra^!ot¡qt".l

.¿ NOtSSnCS|O ropEq?^auoFuqrepnuq qtr,{ luJ[ e [std.¡ ? qs?^e¡ (.t[p sIS .a¡riseald Jo suüst u!) tue¡¡relo^u! :p.irpno flsnol^a¡d qFsa¡ r0l^r¡uáls!s!o.eJpstlnse¡ese{t (01 anql aas,uor$rar3pr¡E¡qls¡g á¡{lJouo[Bnp^aas F¡?

a¡nsEáld uae^rFqrfuf aI¡ : lu?rglrdF po^o¡d¡Insa¡ ¡eeo euosrr¡?Jldd¿rwoq f.rcEa¡eca¡ u¡ ¡o .s.¡als",{qs!p ¡oJ pr¡?s¡r¿ z.€ ¡oJ 's^ sl6 uolsl rcJ .E.s :q3H fU?Fc!¡¡Ed 9'¿ Ea s! t¡,rrorqslr¡e¡qJo ¡eqúnu eAE¡e^¿ all spr¡E¡q


s9seNes^rel^ pepu$a¡ sIlI s¡a¡futqnueu fFcldfl Norutr qcnpold oqt ot acuasdu¡oJ Fcfuqra Jo pláu s.pue¡qrtl ?d eql Jo ,rár^ naql ¡Jf.lsero¡ pu4 sr¿uñcuoJtr¿úz 'uolsustYápiúq aq¡ q ,{I¡Jo¡D puuq e-I?dor{lJo o8ruq ¡!a¡¡ ¡áJsuu¡pr.E pvorq,{¡.^ sr ?Juflédrloc Jo pleg s.pu¿Jqár¡ rsl0 e^olleq ol pu¡ s¡¡urnsuoctr¿&2-uoN :ásluád]éJo Ie^al s.jeEmsuoJe$ uo spuádap á áFdrxoc Jo plág ár¡ Jo uo[dáuod trq ,$!ult r4s¡¡?c s?q eruaedúoo pr¡Jlli3l Jo plog s.puu¡q eq¡ lg¡{ e^a!I:q ol euo speals¡ll .prr¿rq¡eF rued l3rll Jo ty¡¡d,{l lsou¡ ,(loleter lJnpord aql ur pátoo¡,{ldoépsrqcru.r 'p(nlq lua¡edotoJoa8?I4 or{t uo spuodapslroBüelxapqulqJo uolEnF^e ell

tou saop f,)o3afiJ rolnJrtlod o u! ttnpo¿d D asooqcot tauapdütotpa¡lrrrlr¿¡.sslseq¡odfH 'q?Jq,{¡esl s¡áü¡nsuoo,{q páll' sluB¡qAJ Jo¡éqúmuá8s¡a^sa¡{llEqlpáFá^a¡ sSulpug rno :pásnáqpFoqs ol!áJnsBár¡¡ xalduoc á¡oEI $esAl Joose¡áqlq lnq 'esF¡édxo r48uáaB ál¿JlBnfiexr1q3¡u¡ J¿llrr¡¡qs¡lar¡rnsuoc oq¡qa!¡l^\ $l^r spue¡qJo láqumu0r{|.sJdJo ásúceql úI ¿stos Srnms?eu Al ro ¿sJdJosu¡Élr¡ osruodxe se eu¿s.ql 1l q ¿s¡eqsD^\qs¡p Jo sl[ja rn€6qodxeerns?éúnof op,roH sár¡o84ec [3 ro] aureset¡ pu s¡ asludxo SuunssáN'tueu¡ems¿áru Jo sedft p¡¡e^eroru'¡€tlo osnot sn ^\oIIB 8úueI¡E8n¿plnq:¡¿lllu.reJ louplpsuoFlpuor sr rátjlnsuoJ eq¡ qJtq^1 qlt^r ,{Jo3átE:,

0tan5g :E emtlCu¡ pezu¿uru¡ns qc.¡¿ásu eles8uJpug mO '(a¡¡etádruoc po^loréd) espádxe pue o^r¡cáfqns g srárá$leql qBá á¡ e^laefqouae,{loquoqcups.rp qp8e slql 's¡eúnsuoc¡ar$ou?ql,{¡o8r¡?cpnpo¡d oqlu¡!ádra e¡oúfr¡E.¡osJépüel uolqdosa^psrlo$ ráprzuoctor¡ plp s¡aEnfl¡ooaseqll9r$ peFá^e¡ s8ufpr¡gro salqBur^uoüpF¡áIt JosE¡a rn u¡á¡$ ttg!4. q pw tuetaduo. r.rpinrq e¡ ¡sr{l tor v44 peldá¡ pu? oq^r esoqt eql elureFueú o¡ tcnpo¡d peÍd?¡oqÁ s¡eu¡¡suoc ,uaredaoJs! p¡.¡lPJq'q.[l?l0 q¡oq tool e,l$ stu¡pug aln ulEdxe lou saop (acuaéduocpe^lei¡.d) asryodr. á^r¡cefqns 'pou¡guorost?s?ó .¡Qo3aro, ttqt o¡u!süolstaa?ptu)q lo suolrDrvo\t2Jua4lül

pnpo¡d ruliods eql u¡ spr¡¿rqlo .¡.qumu all ,{q€6Fredx? afis?eu¡ol q3nouelou srtI : stuoruúo,8uIÁoJIoJ á¡ alsu ol e{I ároJaleqqno,,na¡1 pa¡eodxe ua¡ r?aol a¡¿(zJqJJo 0s8cár{lur puu¡y8)fluárcrl]ooJ uo0¿láráqllng pásnsr ftolopoqlár¡¡t¿q^\la¡¿{¡¡ oü 's¡cnpordlIP ¡oJ no u¡ül a¡g puErueJuf-u8ls ,{[?c!lslls¡so¡e asuedxeuo s8urpugeql 'aar^ lurod Jo ..8uüaa¡!8uq, r¡e uo{ suorsuaxeptl¿lq anF^e sás¿rau¡e¡xe tsou eql rúo8el?cp¡pord ^\aue$ rn ecuqáduot Jeclsqr4s¡oq Fr¿rql?u8uo éqlJo ¡ánlreJnueu a0 tet¡ spuno¡8eql uo suorsu?lxe puuq r¿rcor¡a ot pi¡ál slodxg s¡o¡{lougqlrJr¡etádu¡oc IsJlr¡r{cál s wl^r ¡á¡rureFueruáIl anq4¡s lo ptouluá.¡áJJlp ¡¡¡eqt ár¡¡os:eruaedu¡oc uor¡dá ád eues Jo Jo etFo^eqs¡eumsuoc paAals8qpug¡¡o lou l¿¡{l IIE 'suoúuaxopl¡¿¡q uo¡lmlg^a aB uo¡IuonbésuoJ Jo pug ecue¡áduroc Igcluqrals..¡átnlcBJnueu¡ eq¡ Jo uorlder.¡odr¡eql uo lsol]a lJo.¡lp e ssq esluodra¡aO JoüAxe r{l tp¡Oaumss"ot Isc¡tol sl { Á¡o8a¡sc Onpod JEnc!,¡rderl Jo á8pal,{orq ¡.eqt uo pesgqe¡s ? ¡aedúoc p¡f-uq.4 s.pr¡sJq E JO SUOürdO¡eUmSUqJ Sl¡OIsr!¡Xe pue¡q ld¡o*

o¡ e¡E,(áql,{p{II ssela[[l .ars s¡aúnrroc Iádra a¡ou aqt :s3q1u¡¡eu¡nsuoJ ol uo! odo¡dasja u! q peegns! uonnp^o pr¡sasF¡ad$a^Dáf.qo peú,¡lruocst^| 'lJo7atDtslqt o tuoÚue,rap1n,q aúnla^2 llturr eq qa^$D8at!üotu ?qt fuoSarDttlnpord ,tau aq, ul s!Jauñsüo. o ut&a ou a\J,ts$alñ H


Uadra l?qt punoJ e \.lunoJc? olu! a$luádxá re@nsuorJo lá^al eqt a¡81 ptfoqs $á3¿u?w Sula¡l¡prü l?ql spá^á¡ osl¿ tlJrEáset¡nO

suolleclldu¡ Puaoeueueql '¡o¿eÉ ¡¡cnu a$ ánrI¡EJo slsu árp á¡átl,r ¡oi¡et¡l ^ra¡ ! l¡ uolsu"lrapue¡qE u?r{¡ÍItuarSnlppa^t?c.¡ád áq ul¡u lewE ooelduoúEoJ,{¡a^B u! pnpo¡d a¡n¡ErüE lul^lo^ul uol atxepuB¡qv 'ep,{c áJll e($Josa8gsne l! áI¡lesáqtlon srsuorsua[ápuurq JoÓüsderJEl¿qtelqlssods! 1l epfJ oll pnpo¡d pue uolenl?^euolsuelxepue¡quea¡rlaqryll aqlpeululsxetou ssq.¡¿Jsml¡q3¡ee6a¡ "{lss.I 'siulpulJtue¡áJlpáqlor tuleF¡ pr¡suol¡Euuo¡4 I a^[n¿nb ároru Suldss¡8Jo qqsdEJ sloot ,rou speeuqrJ?ose¡trlE¡g qool IstFsl¡s¡spuollJp?¡ ¡{l¡d\przfpue puspagpoc aq usJls¡{l sanbFq?4 o^ll¿tl[enbasn puE augap ol ,{oq tu¡¡oldra ot ua^!t éqplnor{s,{l!¡opd¡E¡{l é r .,{Ip¡¡tl lááJ 'lp¡.¡oFerádo epsú eqplno{¡s qJlrla luaEe^Io^ü¡¡o luáruqrsgepu¿Jqsl pül¡¡ ol soütoJ eÍ¡eg8^ls¡gaqtr spnpulpr¡rueá^u¡l leql éql uptdre pFoJ qJII^\ senepe^ secuáráJJrp ¡¡o áuopoq p¡nu¡s qtreesa a¡o(tr{Di¡oJes ?oge^e¡ol¡¡0qot á^Eqplno¡Asel¡o8aecDnpo.¡d eEe¡o lu.tüa¡ns"eú ol e^nlsue8o¡or¡ aq plno^r ,(áql l[I{| os ,{r^\ ¡uá¡qspe u! FuoIl¿¡édoepeE.q ol . Pq,(Iqeqq¡d plno/f! salq?lr9^ &olBu8ldxaeqI Tsuo$?¡ado €psupr¡Epor¡tFopeqpFoqseruetdfuocFcl¡¡tcr¡ ¡¡nseeu¡ot ,{E^rv stoo!tu.uns?eu .s¡á¡fgreJnu¿ur áqtoüugclgqlsuoldác¡ád r{lr¡npoms¿dtr IEUOglpB¡t 8¡qlsá^a¡lEN.q e¡?seltolopoql.uqqq,r ¡a^ocslp o¡ op¿u 4 plnoqssuoJa'páépr{ lnáu¡á^to^u! ssalql!^r sFnpo¡dSquns¿eüfq p3sn ¡átEnsúoc seÉoppo¡[eu .q¡ $el ot 8¡4lsá¡qr¡!fpqnc¡r¡ed aqplno i lJ 'sogotqscpnpo¡d¡eqtoqlln qx¿e$¡ eq¡tda¡ of tupse¡4uloqpFo^r 'It¿ ts¡rl I Jo luor4uád ?esn$trus¡¡oJ¡¡ Jotlsual roj sa¡ns??E aql uo pr¡r suolsr¡qrc puBrqJo or¡qd?crP eql uo qr¡tosa¡.foJslleg ^rousuadoq¡sose.¡slqI sq¡sd qc¡sesar ¡neN 'slq¡lo Joo¡d$ (%89)s¡¡ol$¡ale p¡¡oJes pr¡g$¡g eql.¡oJs¡Í¡odse¡áú¿sa{l á^6 oq^{

s¡eúmsuocJo ¡aqumuoql sluáu¡uroJsn@ug ods gje uo$uau! 8q$qrmd ol sollddBoslg au¡uos"á¡ stql'sárors ual e6ru! u.a^\láq suollslaxoc all Jo eu¡os¡oJ alqFl¡odsá¡s! ueqt flolopoqFu eqI puoJq aut lo aSDu! .q, 3u!tonlD^a u7*Ap?tn fitat! a?úullo ps aulos?tltuo slrols 4r¿ proJqo^g ¿rDnP^2o, palso ¿¡atJawns oJ3u!r1¿s rno úI 'ea9v4 pr¡ErqluáJd .{l ¡¡ecu s! op fe¡ Suul ts¡U o¡Ouopu¡lx. pusJq? epnp^á ot páls" a¡ggaúmsuocuáq,|tüql Jequaüa¡ plnoqss¡opveu 'selq¿u¿A¡uopuodapeq¡ ueá^\láq suollDle¡¡ot aqt pesea¡Ju!sq¡al! á3Br¡rráql uo suollsenb .q¡ Jo arn¡sue^[¡edár e\L salldar aqt atuañL[u! peepü! plp asuodsallo poqtaa .|.fr Fq pelvd^al ,{gsqc uolsu4re puz slr prj¿uolsuaxa$I sl! 'ptn¡q s!s,{puseql atrtr¡ar$léq sl¡owlauo. IEfu¿dJo (eNns á$ ¡oJ e[q¿tlE^e S¡IUJIeu¡Eoqt8u_rpeacxe?eu a^¿qloü pFo¡r ¡¿q¡ e^Fsulap r¡epug o¡elqpuna¡á \ á^\ ,(Ie&unuoJuo 'suollPnlg^e uolsuálx? pü¿¡q uea^rleq suop¿lá¡¡oraroás?ál'r4ot peF¡rl ¡ podFaráJJlp o^rl ¡oJ pue puBlq ,úá^a JoJ s¡¡¡rtl Jo a¡rqcnls ¡ures oql Sqsn l¿$ prftoj artUsu¡qqod IEf¡uenbos sl¡ moqt!¡r ¡ou s¿,r\porfFut uoFceIIoJg¡?paq!

'suollcuu puD¡qpuDselqs!¡s^,üot?u?Idre Jo sr¡uátü¡

or¡¿u?^.¡alga6ue^¡áe^gqpFo^\ sls¿¡uotrs¡¿a.6 p?q lplll sago8"lpr pnpord Sulse¡uoc fld¡srls á¡oú Sulsn '(p¡Iprusa¡¡ sd¡o eqt tls Jo lcrlpo¡d oqduouluoc lsoE ár{l)stásAJJo esecá¡{lu! J¿E sercu a¡eÁsSr4pug rno rq¡ ¡teseA\lue¡üe^p^nr ¡runsuoc ssal qll,n stcnpo¡dáaelduoErúoc aoltr .¡oJp!p^ áq pFo,n s3upuu eues d{¡ lErll qrsuerrcus!lI 'r¡oFrllcuocrno ,$p¡e^ ¡eueuá Jo á{l uo s¡up-qsuoJ srreld uops¡nbsll,tr'tr ¿sl¡NÉo,{ uo (aspradxe a^Itcé{qo) ll€dxous q oq,r ¡eunsuoJ e sBSulql¿ qcnsfllso¡ e¡ef0sl mq 's3d uo ladrá ueeqo¡ elqlssods!{ palprqsearf¡oBet¿ipnpo¡d a¡ r¡¡arEa,r¡oau¡ a¡¡nbal ol pr.¡qs¡eums¡¡oc Te51lfSolopoq¡aE8uF€üoc s¡¿páqtpu¿saÍ¡pgE^ulsuacJouols4suollEodo oqt 'qr!/n pa¡¡o¡i e^r s?!¡o8álEt¡cnpoJd qx8asa¡¡¡ol etrl ql pepla¡ e¡á.¡as¡rf.¿.qsuoo ElulErlsüoc q3¡eosau puEqernol pul¡q uaod Lro!s1¡?¡xt .q¡ Jo e8EúIeql ¡q.ueJsl¡B¡üáq^r¡3{g s

tl


'uolsuqxeaoJo áar¡gldeccs tq¿aÉ ot sp¿áI sI$ ;uolsueuep|¡B¡qq¡ q ¡asgtú dole^op ol ¡3p¡o ol psrlsErtpitu¡qrue¡d elosásseco¡d pcrSolouqJa aq¡ l¡toqs uoper¡¡¡oI¡Jepnp¡¡!ol üsuoduf s¡ lr ¡sr¡ s¡t\q¡sslser]l¡no .0úo eu¡esaqllv .uooeqe^a pu?¡q¡Jers.s?q o¡ q.fqa uo uolleEroJurIDcl¡ltál e¡ou ue^ÉoqpFoqspuDslqep a¡ou ua É aqr¡st ,{a¡$:uogeu¡oJr4 ssáco¡d $¡.d¡e ,{p^!a¡{lotpqdEps pr¡s e Fettrrolutdl plnoqs uolt?clunúúoJ .üfeq¡¡oJ p4d¿pe&pr'¡ds oqplrow frllod suor¡?c¡unúEoJ el! pt¡s rlqnd te8¡q atgud ¿ aq ¡snE üades !ádra eq¡ 'eJu4eduoc p¡lSolouqJq ue^o¡d . ¿rllou seoppu¿q ¡ue¡€deq¡qcfq^i!4 f¡ot?tst tcnpo¡d r q uorsr¡axápur¡q s ?cuBldeJc? Jo .3.¡oJe¡ql.aoa¡áJa¡ a^o¡dü¡! o¡ ¡ep¡o 14 Eqod Jo a,¡g,{ell| lng 'esues,¡.rrrt eql ür s¡epEet uol{¡do sfp,rqr ¡ou a¡E sUdre a¡Br! el ¡snu¡ a.t| l?r$ 'ssapro¡a^eN '¡li¡?E p3¡doc@ dll uo sl ¡roF¿^or¡r4 a[qclu,rol qra a{n?cuenün4 pr¡ps¡epEluoJu.rdo

s?¡.r?s,l¡ádxe leq¡ pünoJ(sg6l) uoueg-p¡¿uoe.I (286I '8!erCptreIEr{¡u¡qS) á^F¿n$ndpueqqfpelc ,qq8u oq o¡ pe¡ap$uor .uonsuuoJq .IqEnJp^ ? a¡l ,{aqlpuErt!^fr? ¡eqt IsEs¡eIuns'uoc JOáa¡nos pr¡8slJnpo¡d8¡tr¿rcJtqnd ec!^oN'spr¡B.¡q Jo su¡¡q ¡4elu ¡r¡EuoduruB,(yd os[¿sroungroJIádxg táfun oEud¿etrur¡r.¡oc f{no,tt .¡s¡¡umsucr,J e^rtdece¡-uo$?^ouuli,'e^nr@¡uJE sl ásuodseJ á¡t JI pl¡o.r 3{$JoasueslseDl.4se¡out uogD^or¡u! uEpá¡Q¡st¡ooel usJ uolsu4rc puE¡qg ¡aiDoqA\ sl 8u.qsrar8a^\üopsenbq! (0g6I rnl?I[qcs¡n¡ '(¿¿6t '¡oI,{eI) ,(8861 'ue¡rs¡A)f¡o8etBc ¡qnc[¡Bd ¡Br¡ ¡4{¡!n sr¡oF€^ouul Jo aü¡qdeco? a¡ uo rr¡enD¡4a^qsode e^€qf¡ote¡E Lrnpo¡d ap 'q¡I,l\ fi!¡?mu¡qt pn? 'r4 asn¡€dxa¡eún5uoo ¡eq¡ unoqs e^?q sálpus F¡e^es .peepüI lol¡Bu eI¡q elor|lrs|¡odú¡lE,&É (Eq?tpal¡$orq ffl?clr¡rpsl aqlá¡?oq,rlsJeúnsr¡oc ¡soú at$)q¡edxe : r"álc s!Irelüaagr¡?ú roj ?tra¡eJqdIf, 'sr¡oF:tr¡xe pr¡Eflot puE¡qrua?d eqt atsq .l$ ¡eJsuE¡ol Jo s!og?q?^e tln ulp tr otEr¡¡F¡esüogdac¡€d,Jalg,,

sl


' LE-RZ'&' t'8utrtlnn W ÍSolott^(t¿ pr¡?rgJtlurlss¡q pu! ¡E!E!s ..sr¡olsuelxg ol uofls4lsJeuec Degv,, :086I) üv¡ü€s UoIAYIIIA X¡nnSNOJ V.¡.OS¡NNtr¡ dO ¡JISüúAINn

'¿ol-tol dd 'f¡enlqeJ'AD('Iqtr 'uuoasáu 3uuallot! lo punol .,sJc'F/\oti''l,l Jo tlst¡eD¿¡¿r{J8u.r{!!s V,, (¿¿ó¡) T .¡m,{v¿ 'g 1¡ g9 'sra,¡rerg lq'\ lo puJnot ,,s¡¡rtp.t!¿rF{'üetg - EI[á¡qún uI s¡á^oJIrdS e8¿u{Fuuns?on,:(066I).,ll.Nv^rnos '96¿ dd'rsntnv '¡OrK 'Iq¡\ 'qcrDas"V8ultqron lo Iruñof ,,Á'.ÉrrgJg Suls$a^pv pus a¡n¡S ¿y\¡ uo sr¡olsuerA te pt¡P¡gJo sleeJgerll,,:(¿66t),$ J'xf,vd:JC'tlrms 'sseJdf¡F¡á^run 'a8uoqCepwlrw plto ta!tu.!ünuuo) ?'Pl ü! srJegqtsorruo)puouolrúltu¡sry'ruruSpttt lbtzos :\89ól) I 'T¡tvJ 'CNY'IAOHl.tra.lnÍIHS 'S0ts66€ 'dd,8l .tqA.¡lrlDese¿tn.ms.uo, u! ratuow ,,'prle'rÍÁl/weJ.i0pr¡?st¡olsu?Xa pu¿¡g Jo uoqtnF^g áql uo uolteB¡oJul e^n¿8áNJo lceJJg.r{L, :(tó6¡) .a.f .G},roü 'Sgtsg?losd¡4rt'sloder¡qFI ?losor¡ufw Jo flls¡á^run t¡adEdtuli¡o \ ..suolsuflrg pr¡e¡gJo l.dq e^!s8oNdlJ :,qlnbgpsrlg ?uFnllo,, (166I) Í 'rExcn jo 'Nllof-ü:rc(Iloll Jofils¡?^run 'u rád?d8üH¡o^\ loq{cs "lu?^lfsued uou¿rlr!\'ó10{6 ,,sor¡¡EN puE¡gJo ¡(U$puelxA éA pl¡pfilnbg puug,, (066I) Vir 'Y^nO : ¡ 'Í)f¿ng : v '¡I{virAsvSNyx .¡éqfuadas.x( .lq\ 'qznar¿ünúñsuo) p loumof .,]/'j.eu¡p,^Io/'ltl Jo elod SuqeJapoweql :ss.uá^rlcáJJg Sulslua^pvol sano! IB,¡a{du¡dpus¡uaue3,, :(€86t) 'NNvrtnHJs:lt 'oddonvJ :? ü 'rtlgd a f .rFrrqs!!d Jo .!!6¡e^Jun.¡ádsd8ú,q¡o¡Á.,,fÍ¡?tsFt¡oC deÍqJ ![¡r¡g pt¡s Xl!¡?Fq¡iSp^.q l'npo&I JOqou árll :sr¡olsuaigptretgJo uoFenl¿^llt :066I)'x 'Nos¡ty1 s 'güa{.Ilw :,'a.J .f,uvd 's¡olPa l¡oü¡olos 'lÍTt 'uoEIoH .I{x.gI et¡fr¡lo^ ,{J,rrefaüt J?ulsuoc u! fazur¡1pv ..uolsr¡eug puB¡g Jor¡oFDnp^gu¡ atp.l {cit{ prpou Jo 3to¡,, :066I) Y NOL¿VA ZIILir liA.T'NvMtSIUtruiUm

?ucr¿!¡vltosrfll ?uc¿FVJo,{lF¡e^ful-l'luárue8eu?I IJo toortrs rálEIl¡st tulre¡¡¿w Jolueq¡d.q "Js¡pE¡9 '¡adsd Sull¡o^.\.,suolsue¡rgpus¡g Jo ssrrpooope^6ued qI ar¡mür¡I tE¡fts¡o¡rEd r'I c'srNNDvlra 8uIt4u¡ExA,, :(066D x'otoyftDfvN ''16 dd 'rIJ.¡4^['Il nuñsuoJ 1oL'qJ.DasaV lo lruJnof .,uolts^ouull¿rtSoIouqJeJ B Jo uolsnJJrqaql ur s¡ep?á.Iüoturdo á w8aN sEsudxa,, :G86I) c'Noruvg{wNosl 'f 'l'N'3ü!raFDN to uogolllddv te eqtra\raV.¡uoltEc!ldr.¡.rlp qgo{ s01,,:G8óI) 'Nr 'vd{aü\.x : s itMrdnyr .q!$a^lun F¡ojr¡qs 'sáuas¡ade¿q.Dáseu '¡¡ "¿mz ¡ádEdaurrlo^{ '..sr¡o!Í¡axgpnDrg uoFnpo.qq Jo lBrn¡enbes Jo sltolg a{L, :O6óDv o'x:Drw r-I )t '¡rnTDt '8t'lo^ 'uüo¿sevQuúsuoc ut saa¡r,ql..sr¡olsueüll pu¿lg tnoqp s.ruá¡áJul pue ,{tlllqe¡rs^ pá^láü4d,,:(Ióól) J.3'rü1.fv : ür'S?CüV} 'e e.¡Jéps¡nofuop¿puoJ.sue¿ sañbrowrno ?r1lq!tue' q :(€86I)I i!ñünv-r : r{frl¡trddv) '916-016 'qc¡eesrx Jeü.ls1¡oo ¡oJuoFsl.ossv:Jl1o^o¡d.,{sl[od.^t p¡srtcHpus¡u¡ogpp¡ao .8¡éqppo.a q^lpw 'wJ'Ll lo 'tttrbas.aounsuoc u! taarD^Íry ..suolsuáüA.{jo8asC ¡oJ lepow t¿uoB?IEU v,,:(0óó¡)Hü'ozvc j yrd'f,¡ñlHl Ha'üvHnóuvd ,{l¡src,rru¡ p¡oJuqsfdrd AuWoA{...suo!sur[gpr¡r¡gJo Iápowuoüsrglun ¿úaqils :(0661).s .sd9ürE v,, '9t dd 'üt/lJ{f( .UuoesaY l{J¿ruqed ?ut@lnwlo Io prunot ..rlovew^Zu.oFueltApi¡ug Jofprqs tqo?{l ssooord V,, ;(t6óI) s'riEtcn tc'Hsnos 'tSFItt'dd'rtc¡sf -Ío .qüotsa\ I,€I J?uñsuo'to louJnot,.esF¡¡dr:{¡?unsr¡oCJo s¡opüeu¡q,,:[36I) 6'I'NOSNIltf¡JrH: AtT.Va.IY 'sse.¡d atL frrrá? .a\E ryy áard Wrg t(Z6i \ ' tF LZ'ü'lJf¡'rnI 99'lql''S,ltqmn lo punoÍ ,,stoa|'Ja]&:I tr¡q¡g Jo $¡oF€qr^a ¡au¡nsl¡oc,, :(066I).I',)'rÍITE)N ry C t Vv

s3cN3H3J3U'8


.¿0I-mI .dd.f¡Eruqad.^n( Iq\ 'rplBastu¡eunsr¡oc¡oJ uogrfcossv.{a¡re9u Dut tswJ u! saatuqYpll .IAp!¡f l¡g¡snoH

uI ..8ac!^¡eseuoqd?I?¡ aruE¡r¡q-tuo'I Igluepls4l a peu¡qv Jo iredow-uoN pr0 s¡adopvJo scpquepq¡Bro,, :(886I) ,tr ,füEEErt{


.,Drtououv,, ¡ ,,oaoúa\s,, o aoJ m|o,7 ontnl p ,utJ súloVodsaoaollo ap so[oi stj tolSatoJtraI oldaatot :otúalwouoplso¿ owstuo{-ausuolfot pp caüa3yosol :opD atalSar ugorzltofuo tI DmtJtutra ap otüau!7|áouot o[oqortlo ügtmto^ o140Jo{oqor,l?o olo&todcatüalros q ap pnlna-o\tqod

Jrou la ui, aastuottslralX

:'f'sttFrlHl :'f ¡o!a!H ..I .üg!$cqesrc

6g6Ug¿

6EtSdtz

:'c sü¡.uq]

rv 9poú

eu lzporuratot uo1Pa14 o, a^!rm1/alo uv :spoo34lqnd pJol to uols!^ord,qt Io stsllüto loctldwz

outx.ordorñtnl P oroJ olE4ot ?p üglJú4tll4utpv ol tp so!tu .0 st7

TpourtsodgtrptloJ o uox üDqm gprpüoJ ol eo

68lWva 68trú,¿z

:'J'mqo

:'v ¡lErsr{ 681t0trc :'f.sqter!r{ 68tñ02

ix¡su¡w

soatqld sorlrsldua .rqos so¿apuoulisorntn{ .p a{tu|lqro p ü2 4nlaop./otuoc ap rolto!" tg l(lt flJteposDl ?p urotar ! plros tDtsaI 2p lstrc tP o auap un :opqDds¿olqtnt t

ploloJ úf .p glrall.b.¿ :nadona ptrotardúa firapq l3 'sotarolnq orod aúta4[og ¿Dpptqo Dualo outl?

uqsuD&a ol Í o8salrp e4ua opyÚdsao,üoq tI puanbsa.l ap !s!t2 ol ap stlr od-ottgs satJadsosün3lv pgodsa cap)oqol sauoltopr ap Duatslt lZ o^ttolurouanfuÍu, un :sapopnpsaprorS9q uapüxot I ugtJ1zllDrtuattao

:'f ?^e4f a3 ¡apsso.I l'hl'f'o[s¿o'I

68vtryóI 68/€ry8t 68/ZdLr 68/¿U9t

ó8/rusr agzvtl

rd.eflelll

88!Zr/9r

rftnatu r.J.trq$€qasa(I

Snvzr

:'f ?^&{¡, 88/rI/tI :'¡ ¡o¡¡B.¡les 'f ?napn¡uoJ 88/0I/0I :'x ¡s¿opüehl

'f'trpu¡tr

:'J .ap€s'l

lDcrotllo) t zra? 11 soalf?q s211o¡xa7pr sounSlv :sa olmzwSro sol D oJ!rytaJojt! tI

:.n rzáo!!€nl 'csoJ'uqJ

úuolaaiJg ap úw -nodo,qan oarv pp saroptunsuotsol ep Dptnap sol!$atol ap ugporyaasas

gzc Dl o I Dtut1otD) o otsltuoüoce .l tp lmnlaults1r! Jmn

88/6060 8g¿cy80 88/9Cy¿0

|.f ¡opEqEJnü 899ry90 :'Y'F!tn

89s090

i.¡41tsrflru€ld

4EtrDoWu rotaasE

88/t{y€0

:a qJeu

88/r0t0

:'f tlalu

stotllúú ra.qo ! stúloto. s1epluas la ouoserdlta p orDdlúnto otlugrroo? ouJow pp soouaS¡tav-J sDserduacD^tnuap ugltoart ol { p

88tñ¡20

9aJOU

-!a!pJd sopotrysar sorn :sodlqrd totct1'rtsep ugls!^oJd ol üaWlpugdo

.v 9pql

Sstcyr0

SCVSfs¡aded


úlndsg ua loyúserdua oSzoJap\Í osatdua ap DmInJ

:?'upeso.I

aJ ¡slulo3

sarqodsoslodslo ortwQüot?glcozilurapoutt4

l'¡^t'f 'oqszo'I

Dtnqnd gÍsa' ¡4 ap oc!? gtserdtuoc oun D)ad firuJapoltl ol ap stlut sll

uglJJalo rJtlv ap ?nboluaun :puols!^tp popllDtuaarr1 so^rtcadcladK sot44qord lqapow :toyDdsaoqc ap F ue oarywtryts lZ oc!3?roltsa,glxaLpr ap qapou un :oouaptx. Dl ?p D\.el{ 17

¡d€d09 t6ld6' IdICyS'

06zftgt

:'v.lBzrE \l :'ord ¡¡nqqlrl

T6IUL'

rorl .lnqcM

Oófiv9',

06ILM'

¡! 'olraü

osa¿úaaol ap oaltltouocaorcousl ptm p Í sorJliJ¿srolJ?s1Z

0d0r/tt

:'v lpor

sawunol 3ütdqa|ap to sUodraaqt uo spag2tt puo tu?tuuor -^ua xtaouoca 3u!?uoqcD u¡ r,aod talpow louolltturetu!h uolrorntatuoS sogaSaa üglJo,DdaoJnn :loqpúT ap ouqntnbz .snua¡Aogap otuqunbz

:'g ¡ieúrr4oqreH

06t0r/w

ogmt6E

:'v 9por

MLÚOT

:'s.qrelrac a'qlaqtteg

JuautsntpoatuqDq apoJtpuo sarud uodtat Í:pur.uouúnp^ao

:'u'leu!E€J ?'s¡l¡qrreg

uo$oznoreqÍ loltütutJ wD ,3uott8!as pw1do

opo^üd o|ttoulalo ürn apo¡ltasard u2tllopün apo!4]t!¡b7 .9^ueaog 2p oúqufib? spooSalq)np JluortJap Jatn$roa pm stt/rpord pJlpau lo Kpñ1s2soJV :su4! rlsluodslo sa8atoJtsS ualJon püolrouau| .otlu¡ opoudu I o aguocaoDow octllo¿ uolrrDtsuos qot lo srúoulu larap aq,{o üotrDqo^apuD,uaa ntuaw Jot calpfltslotuawtrafu lo Sasa1 D1WJUt'uottDl lolrtsr\,tl soloqtdsasapütslw! sosardúesapmrSue D?u?aro!ütq ep osn alqop Dl ep atta!¿., :D^IDtrunuoc ,lropt

ol ep rppout spp ,;:f'f:;

santJoqrnoItuoSaJ ot a3üa\np ?u!3raua a\t :nror[ a^uuaduoC o q sal*aDrt| lDlro\ual qo¿ ap ocnu ap aSroutol ap glroztloñtda?uog ltueqt glsrasqo,l qurDoqoJv selttol socllqfd saualqap oryotaap q ap ugltoulrse Í otJoal tn¿rapouúut7ttst,¡tolan,lruoJ ol 2p I wlurapot4 oI ap slslt ol apw -.ouc¡xrDu p rotü.d o :Dcod?,p u{ { ousfinw s!|¡rJ twaultJd-lo-atuoloq o u! slo.filoJlDtldot lrorodueL loüotxDwJo[sltouo?zoJaplpp otlttgrd D7

od Lut'

:.f.Egetuot^¡ f'qrs¿{{ A'O rB¡doq3 0d9cy8g :'d 'lBu!ü¡eJ

0úsu9€.

:'wf rs¡qlEf,

$dsuLE

?¡S¡FqJJ€f,

:')l .uBttoo{trrB¡il :'flopeqsJnu :u'f'sll?a

odr(ys€ 0gwre odEuf,t

0ó?u0€

:'t^l'f iroE¿o.I

o&zutE

:.t f .SIIE^

0dE1tzE

:'tt loqoa

:.Y9POI lY IErB¡{ ¡? rq¡¡q¡¡a8 ¡'f'sftfl{

0dru6z 6VZtNZ, 68.fiVn 68ttu92


o

poputqoflo) ep P)auaD uol¿ N pp (soter8ul e so eA)¿ odrrJSp K (sots:ogI sorduo,) g odtu7 lg

oaodsSu¿DJlttllt^ouorno Dutgnwl oI ap osu p :sdtúmq rosJna sq ap ugusaSDl Í solSoloüta| so^2¡1üst| ropluntuoJ Iap sauo¡cdaJrad sq apsapocü92t uqllouttordo run :socrta sol ap olrotyrat pp ug!1s230-7 astrdraruaasaulUJallt u! Iroltr lDtra?mnw -odsq uaot!1qt¿ uggotsulapv

oy ol ap ügttozlurapoa I sapoüara? sottu.?¿

oratalmltlo\tpadsr1d .ruI :saluior sq ap p otJDurau!wüt^ow

If .tF6uy :'g ..¡eErr4oqleH

r {f!¿c :'X'ono 'I|I loqoa

:'x rF¿opuáI I :'ü ¡llrqBsrol

r$avsL l6¡zv9L t6tzrltL ldztnL t6/If/tL

r6 v0L

:'d'Rt|eqrrBB Íd\rlL9

otasadol ap ugpoqo^2p úln olmsatau sa?Ib )o¿

r6trv89

:'f 'lanjetr

oqu/poJí ouatatp ar p ua I ugtgapD ol ua otry ap sallllta¿

:'f'eneUd

¿saunosaüuournHlo tuauaSdmw aq, u ppotl ultúl o alatl, sI

sosardla mrdúoJ ep o\pturatp Duuo! orm:stno lng s(r7 SgWl¿ sq etúr oadoJnqWlunuoJ

tI

t6t¡1t69

i'f'oJs?JJaJ

'v

9po¿

:.C .eroJglo

tdof/9

talu99

tdovE9

:'f l[-duy

o^2t1ulap (soraoum ! satuanJ) WlllqotuoJ ap lortuajlol¿ 9 { @t![pt¿ ap saüol,Drado rod serorya1 K teropaartv) , sodnlS so:

td0r/t9

:'wloqog

satlanog$tú1aaoJ $od ,tol suoldo tuaudop^ap :Suturoal ptts:topoaa rns]a1'3ulurúal umretadtañtps

¿osaldtaans ua ugltb^o|lu! ol ?WadapsarotJol?nb aO. 0I) Wlrllqfldol

ap Dúoú2 ol ap Dnpaw t I

pop! qo o) ap p.buae tol¿ o anu pp (sotruatslxq) t K (oryzn^oruu Z sodnr8 sol ouraflt opo au lo qoyiDdsaoluoüota q ap ugtcDrdDpD ap osa:n)d talpulu aqt rol aSu2noqtD :utods u! slouuot lotld,. BltllslloM ( Wbllqnd

ol ap ot?ot{a ol ap oplpawrI

:'o¡J f nqqrJl r,]{l.f,Ie9 :T ¡tlr,6uy r.I 'sglls"qase(I :'d 'ü¡laqJrBg :'d¡rf'IE9

l6lgJz9 tdayt9 t6tfitú tdw69 t61LU89 rdqyL9

:.U.leult¡GJ a'Ú|t qD8{ :'l .llr-6!y

¿loltdot p aqos uglasodratttl 7plt uotJtlurajlt ugtúu¡pr(n, q alqoasapsA?

:gat q¡8s 'n f'etq¡ef, If90/99

eatradotd ltuolrouuolu! pa,!taú -ol!2lsd srtlo slsqouv .tpnasar putpírttto rolarñpaJordtaalaalnsoau$a¡t V

wnlqDtuoS ap lorzuag @l¿ o^anupp (blspg ugltottuñlt!)

J odtu? l3

oyodsguapuo adapuqfianp rr:I .urapoatsod,,$tuoru p :sausloaprslaI odalnz salottdDl?plÚttot?ouavtW!/^out (.uEsra^n .orrotlv

:.I{l1 b!¡eü :'3 sEof, :il .l|¡eqñrg

f6l9ug9 rd90lw

t6tsugc l6tlotzt tt€uls


lt t loqotr

uo!t!pdaoc püoSarrawt lo t8qoto uo spn ot ¿püa!4,saq t,üq8.r o puotaolp o sl

:'l{'f ¡o[sro1

¿ralnDrúdap Joto .olxxtpDriuo)?:suoltwltg&ro sal uaoclrg o strolroztltm3Josal ap otlt?

:'.1'trgpsq¡se{I

¿uopsla ro Q¡o! :stolg 3ü¡po4

z66I :pop!^!íaduoc I otatzd ol dp u.oDD\o^eQ saplxrrúwut a saltlratt a sopozlllioutut sq ap uEJDrqD ol ?rqot so aflc ePDtrorlPrlvI pDpllqquoc ap otní$ul ldp sauo!7ftlosa,r súl o sot,totuauoS ¿ o.wppo,7av)$a ttI '06 sol .p Du!ílI otyau¡v ol üa ñllqrd ruawaSououpp qplrosap lz srorlodoJrau qt uanbll!ruan ol wot ! ouqacro& ap DJrDaep aBDu! ú.1 ¿popllDcnotaP olaophz arstt¿?:rlollDdsaoJuouota ol ue s?J2Í4ep sodlt I otlqrd !r{?o WruBDu ap serpn qtuDFxlgt p rad saqtüIonb suo!?qeY sasoloIar WD sulo8oq :wetsls Supprq qsluúdsaqt uo uolrorDt,!c!ld&! aq,8u!fipaY

: q ¡aJs8a 'qd 'a$eqrrs8 rf llr8uy ¡'f s|gld :it'f'qte^

EdWL6 E6T'N

eÜzú96 e6¡zu16 E6lZde6

E&ruz6 z6t¿vt6

:'r{.u99seq0s

'f,r'8fuqqFE

z6Í2v06'

:'N.areld 'N'nálY z6ltll68 rqd.eD¡qrrEg

:'f ¡op8qrenu

oqS.olouta,u.otrD^oti[ ol K sqnÁ¿ st7

:'J'osaqo

s4rorlurs salouotszlordsauobDzll¡oa,to sq ap ugltsag

rf inold

so!3,tor1s?I s\oadatuoJ soJma 'sop!üarüoc:09 sq ep sDtltlú sol :sopodlo^ocoÚDrcolazp8q ueoúD4\¡ulrupo ugtmz! ra?o1utI

:'hll tr!¡eu

soA!ot!lDrJ touadsDsol :souounl! lotñtar ap üglm4fi11oldol uasaüoltoualro so^anv

:'h{'f'!lBc

gc! olapow P tpsap odrget ugtJDwtordD otn :ütDtalqfld uglsúnsradol ofrto orao)

:.r{ loqo8

uotrDzluJapolt¡ lo se8üe q) alt pn tuauaSolrtta qsluods :aplsrno úo4 uo\ryo^¿r eqJ

¿JúoJls?Oaútoat) D w.u¿ no¡ sl gltsa8! Dtlt? :opltJ?troJtuoJ E f74b oun oserdür¿ol ú o,!8?ro!tsatnum ouo2 sauotJoJ¡unuocaptsq apugltoztlnú'I oSaflrtse ol ap úlum4 í¿ otsendof DtDdotu4tuDrral mm :sottalo,rd ?p uglrsa' v7

toqapuno rad sarov'Drntlnot4sou ot o torlqatot apDJJaJa¿ o,lqualqud Dtr%slqotuozDlsaÉ!ot ?plo!,os ozuogasta 17

:.r.1lloErog rw'f buÉra-I :a "s¡@61t g :¡aulr4oqlaH :.J.cPl$1 :.núb

ro-I

:vlt'rrt{

zdorl88 z6t0vL8. zgw98 zd9u98

za'u9a 7g9UE8

zdñlza zdEutS z6¡2u08 zdtu6L zdtuaL z6ltuu tautsL


asttJadxe po ,uala,^!o^t t & ,i2a92 alt :slrotcuate puoJqlo uolpqDAa raüms1tol

¡'f 9nB 'rt¡ ¡gpsüil¡s :t'B4uqqFa €6D0/90I

itJDo/ddoWAo :saluonott JElo atuapuadapra l

r¡ ff',tBc E6tút@l :.A¡ofoü 'I,[l'opeu E6lnt$l :.n Soqog Edwnr

tt4¿tsoDn 2Psoprm)o $l ep olrotu p te ppos oSqglp lz .1ws? umJo! adam? üJ¿tsoe¿otaSualpqoaq, :uottuuts2p a^ltDut s:o34¡tn27

auaSú!¡úu ssaasot tlcoorddo p\ou o :ltllotlos¡ad atoJd-tsarts ?auoq, 01 sal\apts

e¿ sutttoqt3utuotqu o!puo r rtr, -Y#; "', " ?ünrJoalalt q

:lX::*: ff#r#{

uotns!uo3.to audqa^ap tu?u¡a&otprlt:atuevq.ft ro! Bütmdal¿ sott! Jasep ptwS

€6Dtr'OI

:.vranrlfloJ

€6i90l901

:lrd.rBunx

edgüml

!'lf¡^¡ 6E¡.H

E19U'OI

!'1,{IoqoE rl^Jf .otSB{

rf,f 'l|lqt

r¿guot rrg!2naJolul

:'qd q¡.q.J6f,

Itaoos u tauoAlo apt t lt ot ,Jadeerlt!,x sJotD4pt4lo!.os ulods cltplcorrr¿pu¡ u,tut r tols{ um4 suosq aqJ Waultlttu f,o

s?^ttoSarsuo'ln I st^tt sod suoSlll:Duetslq ol ! ausllo¡¿q\oau lz

s¡ó,srEs €dSUIOI

:'J 56EoJ

€l!o00¡ c6l€N6 €tt0a6

Consumer Evaluation Of Brand Extensions  

Research on brand extensions has not yet examined the possibility that there exist differences between individuals that influence their eval...

Advertisement