Page 1

JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E


Mas Nou 724

3

S'agaró 40

4

La Goba

5

Fonollerons

6

Mas Pallí

7

La Selva 11

8

La Selva 12

9

Concurs PGA

10

La Selva 21-22

11

Conjunt Rec. Del Molí

14

Edifici Carrilet I

15

Edifici Carrilet II

16

Edifici Josep Pla

17

Edifici Plurifamiliar Palamós

18

Edifici Plurifamiliar Maddox

19

Edifici Plurifamiliar Rhode

20

EDIFICIS PÚBLICS I EQUIP

2

REHABILITACIÓ

Can Gotarra

URBANISME

HABITATGE COL.LECTIU

HABITATGE UNIFAMILIAR

I N D E X Emisora de Radio Riells

22

Hotel Ibis Girona

23

Ampliació d'hotel Mas Torrelles

24

Túnel de vent a Empuriabrava

25

Escola Montesori Figueres

26

Local Comercial Kamel

27

El Sopluig

30

Llar d' infants el Niu

31

Hotel Can Darder

32

POUM Pals

36

Plaça Riudellots

37


H A B I T A T G E

U N I F A M I L I A R


P L A N T A

B A I X A

P L A N T A

P R I M E R A

JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

C A N

2

G O T A R R A L L A G O S T E R A H A B I T A T G E

U N I F A M I L I A R


A DE IÓ NT JU AC AT DIL

A DE IÓ NT AC JU AT DIL A DE IÓ NT JU AC AT DIL A DE IÓ NT JU AC AT DIL

'40

01

+3

'19

01 +3

'30 01

+3

JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

M A S

N O U

C A S T E L L - P L A T J A

3

7 2 4 D ’ A R O H A B I T A T G E

U N I F A M I L I A R


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

4

S ’ A G A R Ó 4 0 S ’ A G A R Ó H A B I T A T G E

U N I F A M I L I A R


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

L A

5

G O B A V I D R E R E S H A B I T A T G E

U N I F A M I L I A R


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

6

F O N O L L E R O N S L L A G O S T E R A H A B I T A T G E

U N I F A M I L I A R


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

M A S

7

P A L L Í C A L O N G E H A B I T A T G E

U N I F A M I L I A R


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

L A

S E L V A P G A

8

1 1

C A T A L U N Y A H A B I T A T G E

U N I F A M I L I A R


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

L A

S E R L V A P G A

9

1 2

C A T A L U N Y A H A B I T A T G E

U N I F A M I L I A R


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

10

C O N C U R S P G A

C A T A L U N Y A H A B I T A T G E

U N I F A M I L I A R


11 10 9 8 7 6 5

12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 21 2 22 1

4

Nivel + 4'00 m (Cota 126'35)

4

3

2

1 12 13 14 15

11 10 9 8 7

17 18 19 20 21 22

6 5 4 3 2 1

3

2

1

4 3

2

1

1

2

3

4

11 12 13

10 9 8 7 6 5

4 3 2 1

Nivel - 3'55 m (Cota 118'80)

Nivel - 3'00 m (Cota 119'35)

Nivel - 3'55 m (Cota 118'80)

3

2

1

4

1 4

3

2

Nivel - 2'35 m (Cota 120'00)

JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

L A

S E L V A P G A

11

2 1 - 2 2 C A T A L U N Y A H A B I T A T G E

U N I F A M I L I A R


H A B I T A T G E

C O L . L E C T I U


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

C O N J U N T

R E C C A S T E L L

D E L -

14

M O L Í

P L A T J A

D ’ A R O H A B I T A T G E

C O L . L E C T I U


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

E D I F I C I

C A R R I L E T

15

I

L L A G O S T E R A H A B I T A T G E

C O L . L E C T I U


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

E D I F I C I

C A R R I L E T

16

I I

L L A G O S T E R A H A B I T A T G E

C O L . L E C T I U


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

E D I F I C I

J O S E P

C A S T E L L

-

P L A T J A

17

P L A D ’ A R O H A B I T A T G E

C O L . L E C T I U


CABINA 100X125 cm

CABINA 100X125 cm

CABINA 100X125 cm

CABINA 100X125 cm

CABINA 100X125 cm

CABINA 100X125 cm

CABINA 100X125 cm

4'80 X 2'50

CABINA 100X125 cm

4'80 X 2'50

4'80 X 2'50

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

CABINA 100X125 cm

4'80 X 2'50

4'80 X 2'50

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'50

BUIT D'OBRA 250X250 cm

IT

IT

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

IT

4'80 X 3'20

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

IT 4'80 X 2'50

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

IT

4'80 X 2'50

CABINA 100X125 cm

4'80 X 2'50

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'50

4'80 X 2'50

4'80 X 2'50

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'50

CABINA 100X125 cm

CABINA 100X125 cm

4'80 X 2'50

4'80 X 2'30

CABINA 100X125 cm

CABINA 100X125 cm

CABINA 100X125 cm

4'80 X 2'50

IT

4'80 X 2'50

4'80 X 2'50

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'50

4'80 X 2'30

4'80 X 2'50

4'80 X 2'30

4'80 X 2'50

BUIT D'OBRA 250X250 cm

4'80 X 2'50

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

CABINA 100X125 cm

JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'50

4'80 X 2'50

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'50

4'80 X 2'50

CABINA 100X125 cm

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 2'30

4'80 X 3'20

4'80 X 2'50

CABINA 100X125 cm

E D I F I C I

P L U R I F A M I L I A R

18

P A L A M Ó S P A L A M Ó S H A B I T A T G E

C O L . L E C T I U


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

E D I F I C I

P L U R I F A M I L I A R C A S T E L L

-

19

M A D D O X P L A T J A

D ’ A R O H A B I T A T G E

C O L . L E C T I U


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

E D I F I C I

P L U R I F A M I L I A R

20

R H O D E R O S E S H A B I T A T G E

C O L . L E C T I U


E D I F I C I S

P Ú B L I C S

I

E Q U I P A M E N T S


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

E M I S S O R A

D E

R A D I O

22

M U N I C I P A L R I E L L S

I

V I A B R E A E D I F I C I S

P Ú B L I C S

I

E Q U I P


hotel ibis

JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

H O T E L

23

I B I S G I R O N A E D I F I C I S

P Ú B L I C S

I

E Q U I P


10 9 8 7 6 5 4

2

3

1

14

13 12 11 10 9 8

67 5

3

4

2 1

14 13

12 11 10 9

8

67 5 4 3 12

JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

A M P L I A C I Ó

H O T E L

M A S

24

T O R R E L L E S

S A N T A

C R I S T I N A

D ’ A R O E D I F I C I S

P Ú B L I C S

I

E Q U I P


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

T Ú N E L

D E

25

V E N T

E M P U R I A B R A V A E D I F I C I S

P Ú B L I C S

I

E Q U I P


MUR MOVIL MUR MOVIL

RA

MP

A

5

%

RAMPA 5 %

JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

E S C O L A

26

M O N T E S O R I F I G U E R E S E D I F I C I S

P Ú B L I C S

I

E Q U I P


CA

RR

CARRER PUNTA

ER

DE

PU

BIA

TIN

A

SA

ROCO

JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

L O C A L

C O M E R C I A L C A S T E L L

-

27

K A M E L

P L A T J A

D ’ A R O E D I F I C I S

P Ú B L I C S

I

E Q U I P


R E H A B I L I T A C I Ó


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

E L

30

S O P L U I G L L A G O S T E R A R E H A B I L I T A C I Ó


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

L L A R

D ’ I N F A N T S

E L

31

N I U

L L A G O S T E R A R E H A B I L I T A C I Ó


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

H O T E L

C A N

32

D A R D E R L L A G O S T E R A R E H A B I L I T A C I Ó


U R B A N I S M E


JOS E P C OMA S B O A D AS ARQU I T EC T E

P L A Ç A

37

R I U D E L L O T S

R I U D E L L O T S

D E

L A

S E L V A U R B A N I S M E

JOSEP COMAS ARQUITECTE  
JOSEP COMAS ARQUITECTE  
Advertisement