Page 1

CURS DE FORMACIÓ - JOAN BROSSA ‘ 2013-14 APUNTS INFORMALS SOBRE: MOODLE 2.4. (Manual de supervivència)

José L. Fierro


0) El meu compte personal com a usuari de moodle

Editar el perfil Fer clic en el propi nom a dalt de tot. En el menú esquerre trobarem l’opció “edita el perfil” “personalitza aquesta pàgina” Interessant anotar interessos per trobar gent amb la qual es comparteixen aficions

1) Obrir un curs de matèria -

Des de la pàgina inicial fem clic al nivell en el qual s’ubicarà el curs

-

Fer clic a “agregar un nou curs”

-

Omplir el paràmetres del curs seguint l’aplicatiu

-

MATRICULACIÓ. Fer clic a: Usuaris (menú esquerre) – Mètodes d’inscripció. o

-

Si es vol que els alumnes s’ auto matriculin, sota de la finestra que es veu en pantalla, s’ha de desplegar el combo i marcar l’opció “auto inscripció”. En el nou aplicatiu és important apuntar 

la clau d’inscripció al curs

un missatge de benvinguda (si es vol).

Al fina fer clic a “afegeix un mètode”

Normalment el format del curs serà per temes o setmanes. A dalt de tot es pot obrir una secció general amb recursos generals, enllaços, ... que no es veu o no apareixerà fins que no s’editi el curs i es posin continguts a dintre.

2) Interfície. Aspecte General del curs Menú esquerra *Navegació Importància de la secció “pàgines del lloc” que dóna accés al calendari El meu perfil (es pot editar) *Persones


S’accedeix a la informació sobre els participants del curs *Configuració/ Ajustes El menú d’aquest bloc canvia en funció del lloc del curs o moodle en el que ens trobem. Des d’aquí s’accedeix a: •

Administració del curs: Paràmetres, Qualificacions, Usuaris

Canvia rol

Configuració i edició del propi perfil

Però si ens trobem dins un fòrum trobarem els paràmetres per gestionar el fòrum Menú dreta *Calendari En funció del permís que es tingui es poden introduir esdeveniments d’abast diferent: tots els calendaris / calendari del curs/ calendari personal (alumne) Quan, com a professors de curs, datem una activitat en el curs, la data passa immediatament al calendari de l’alumne Integrar un calendari de google en el moodle (http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/jtm2/bloc_4/practica_7 *Activitats Van apareixent a mesura que les anem incorporant al curs. Si un curs no té aquesta caixa és perquè encara no té activitats *Afegeix blocs (es veu quan s’activa l’edició del curs)

3) Matriculació 3.1. Automatriculació Es pot habilitar la auto matriculació. Caixa de “configuració” – Usuaris - Mètodes d’inscripció – Auto inscripció de l’alumnat 3.2. Matricular una cohort Es convenient primer fer els grups-classe (Usuaris-Grups) Config-Usuaris-Mètodes Inscripció – (combo) sincronització d’una cohort – seleccionar la cohort i afegir al grup corresponent


4) Gestió dels estudiants Informació de l’alumnat i contacte amb l’alumnat Des de la portada del curs en el bloc navegació / cursos / selecció del curs / Participants. I ens mostra la llista general •

Observar el període de la seva activitat – inactivitat

Si es fa clic a sobre d’un alumne •

Observar la informació de la seva activitat a partir del menú del bloc de navegació o

Missatges que ha enviat: a fòrums / debats (fils de conversa iniciats per l’estudiant) / Informes d’activitat (aquí es pot veure la quantitat de vegades que ha accedit a una activitat, la IP de l’ordinador des la qual ha fet la consulta...

Enviar un missatge

Puc veure els meus missatges a navegació / el meu perfil / missatges (21-22)

Es pot enviar un missatge massiu a varis alumnes. Navegació / participants / marcar les caselles dels estudiants / i a sota en el combo “escollir” triar l’operació que es vulgui: enviar missatge, agregar anotació,...

Afegir anotacions en els alumnes Una vegada estem dintre del curs mirem menú esquerre: Persones - Participants – marcar la casella de l’estudiant – i a dalt de tot a la dreta triar l’opció “llista d’usuaris – més detall” Al costat dret de cada alumne hi ha diverses opcions. Veure “anotacions”. Si entrem podem veure les anotacions que té aquest estudiant i també podem afegir noves anotacions

Donar de baixa a un estudiant del curs Editar paràmetres / Usuaris / Usuaris matriculats / fer clic a la “creueta”

5) Editar un curs per modificar-lo introduir continguts, activitats, etc -

Fer clic al botó “activa edició” (dalt-dreta) i veure el curs en vista “General”

-

Dintre de les caixes per temes o setmanes hi ha cinc icones:


o

Marca aquest tema com a actual

o

Visibilitat o no de la secció

o

Editar un resum: fer una descripció del curs, definir els objectius del tema, indicar recursos o eines profitoses per fer la feina del curs, etc. 

Es disposa d’un editor de text amb el qual podem escriure, insertar imatges (mitjançant URL d’imatges o carregant-les des de l’ordinador), fer enllaços i inserta vídeos mitjançant la commutació a html (youtube-compartir-insertar)

o

Mou la secció: es farà mitjançant el procediment draganddrop

o

Afegeix una activitat o recurs

5.1.) Recursos *Carpeta S’obre una carpeta en la qual podem incloure documents de text, imatges, etc. Es pot fer mitjançant draganddrop o seguint aquesta ruta: Afegeix-penja un fitxer- seleccionar arxiu *Etiqueta / Videos Obre una caixa d’edició per posar més textos, imatges, vídeos, etc. Per incrustar un vídeo s’ha de commutar l’etiqueta a html (veure botó) i copiar el codi html del vídeo (des de Youtube: compartir / insertar) *Fitxer * URL * Llibre Ofereix la possibilitat de presentar un material extens dividit en capítols en els quals hi pot haver materials multimèdia *Pàgina Permet fer una pàgina web

5.2.) Activitats *Qüestionaris


-

Afegir qüestionari

-

Omplir els paràmetres o

Comportament de la pregunta: 

Retroacció diferida: l’alumne respon i envia. Rep la retroacció posteriorment

Retroacció immediata: l’alumne té la correcció immediatament mitjançant un botó que diu “comprova”, però no poden modificar la seva resposta

Interactiu amb diversos intents: la retroacció és immediata i es permeten diferents intents tot i que anirà baixant la qualificació de l’alumne

-

Es torna al curs i es fa clic al link del Q. Es fa clic al botó “edita el Q.”

-

Afegeix una pregunta (diferenciar entre el text de la pregunta i el nom de la pregunta) o

Aparellament: es desplega un combo amb les diferents opcions de resposta que han aparegut en les diferents preguntes que s’han formulat.

o

Vertader o fals. En el text de la pregunta s’ha de escriure una afirmació i després definir si la afirmació és certa o falsa.

o

Resposta curta: han d’escriure una paraula. Per exemple ( El problema mediambiental que consisteix en la pèrdua de coberta vegetal i que és especialment greu quan es produeix en les selves tropicals es diu...). A “respuesta 1” marquem la paraula correcta i li donem la qualificació del 100%

o

Opcions múltiples. Es formula una pregunta i es donen diferents opcions de resposta una de les quals ha de tenir el 100% de la qualificació

Reobrir un qüestionari per continuar dissenyat preguntes Entrar al curs i observar els menús de l’esquerra. Veure la caixa Activitats. Fer clic a Qüestionaris. Una vegada oberts tots els qüestionaris del curs, fer clic al que volem continuar. Tornar a mirar el menú de l’esquerra i veure la caixa “ajustes”. Fer clic a editar qüestionari. Des del curs també es pot fer clic a l’enllaç del qüestionari i després Configuració-Edita el qüestionari Aprofitar preguntes ja dissenyades Quan es dissenya un qüestionari les preguntes ja fetes van apareixent en bateria. En el menú de la dreta podem veure totes les preguntes que s’han dissenyat per altres qüestionaris. Aquestes preguntes es poden incloure sempre que es vulgui, només hem de marcar la casella


de la pregunta i utilitzar les fletxetes que indiquen cap a l’esquerra. Aquesta opció és molt útil per dissenyar qüestionaris de recuperació Organitzar els Qüestionaris per categories Si quan dissenyem el qüestionari volem que les preguntes “caiguin” ja a la categoria desitjada, primer hem de crear la categoria (veure “crear nova categoria” a sota). Una vegada estigui creada la podrem seleccionar en la mateixa pantalla en la qual anem editant i construint el qüestionari El Banc de Preguntes S’accedeix per Configuració / banc de Preguntes Per defectes totes les preguntes d’un qüestionari queden classificades en una categoria “mare” que es diu de la mateixa forma que el curs, però es poden fer subcategories per tenir més ben endreçades les preguntes Crear nova categoria Banc de Preguntes / Categories / anar a la part de baix i posar nom a la categoria i afegir-la Passar preguntes a aquesta categoria Banc de Preguntes / Preguntes Se seleccionen les preguntes que volem passar a la nova categoria i a la part de baix se selecciona la categoria en el combo i es fa clic al botó “mou”

*Consulta El mòdul de consulta permet plantejar una pregunta i especificar un conjunt de possibles respostes per triar. Els resultats de la consulta poden fer-se públics en diferents dates, amb els noms dels estudiants o bé anònimament. L'activitat de consulta es pot utilitzar per: com a enquesta ràpida per tal d'estimular la reflexió sobre algun tema, per tal de verificar ràpidament la comprensió dels estudiants o per facilitar la presa de decisions dels estudiants, per exemple, permetent que els estudiants votin sobre algun aspecte del curs. - Es posa títol a la consulta -

Es descriu una mica

-

S’escriuen les opcions de resposta en els camps corresponents: opció 1, opció 2,…


*** Pot tenir utilitat a nivell d’organització del centre. Per exemple en una festa a on els alumnes s’han d’apuntar a tallers i a cada taller només hi caben 15 persones (les opcions en aquest cas haurien d’estar limitades- “limita el nombre de respostes permeses”-)

* Fòrum Al omplir els paràmetres és interessant valorar aquestes opcions: -

Mode de subscripció: voluntària, obligatòria (apareixeran inscrits perquè estan inscrits al curs i a més no es poden esborrar) o inicial/automàtica (d’entrada estan inscrits, però la poden cancel·lar)

-

Voleu fer el seguiment de missatges ... Sui marquem “opcional”, els alumnes poden activar o desactivar el seguiment quan vulguin. Si marquem “actiu” el seguiment sempre estarà actiu

-

Llindar de missatges per blocar. Aquí podem limitar el nombre de missatges que els alumnes envien en un període de temps (1 día, setmana, ...) i a partir de quants missatges rebran un avís conforme s’acosten al nombre màxim de missatges permesos

-

Puntuacions o

Tipus d’agregació: aquí es defineix la forma que s’utilitzarà per qualificar les aportacions d’un estudiant al fòrum. Recomanable “mitjana de qualificacions”

*Enquestes Es poden utilitzar com a detecció de coneixements previs, obtenir dades per valorar les pròpies classes, conèixer opinions i tendències dels estudiants, ... Pot ser personal o anònima

*JClic Es pot inserta un Jclic bé pujant tot l’arxiu o bé mitjançant la URL.

*Tasca Els alumnes llegeixen la descripció de l’activitat i la poden realitzar de dues maneres: bé en línia o bé enviant un fitxer. Aquestes opcions s’han de determinar en l’apartat “paràmetres de la tramesa”


*Glossari Es pot desenvolupar el glossari d’una unitat entre els alumnes d’un grup classe. A “format de visualització” es recomana l’opció “complet amb autor” o “enciclopèdia” (igual que el primer però inserint les imatges en el text de l’entrada). Per desenvolupar el glossari s’ha de fer clic a l’enllaç del curs “glossari” (prèviament s’han omplert els paràmetres corresponents) i activar l’opció “afegeix una entrada”. Una vegada publica l’entrada, a sota del text, apareixen dues icones: per suprimir l’entrada o per editar-la i modificar-la. Si quan s’està elaborant l’entrada marquem l’opció “aquesta entrada s’ha d’enllaçar automàticament”; les entrades apareixeran totes en pantalla ordenades alfabèticament. Es pot veure les entrades que ha fet cada estudiant marcant l’opció “ordenat per autor” *Wiki S’omplen els paràmetres de l’activitat. Es recomana wiki col·laborativa / format html / forçar el format (així els alumnes no poden modificar el mode d’edició del wiki). Es desen els canvis i es torna el curs. Per editar la pàgina principal s’ha de fer clic en l’enllaç que apareix en el curs. Fer clic a “crea pàgina”. Des d’aquesta es poden crear links cap a les altres pàgines que creïn els usuaris del wiki (alumnes) només posant el nom de la nova pàgina entre doble corchete [[palabra]]. Els enllaços cap a les noves pàgines apareixeran en vermell i per editar-les s’ha de fer clic en aquests enllaços. Es as dir primer es crea l’enllaç cap a la nova pàgina i després s’edita per dissenyar-la. *Diari Es una pàgina en la qual l’alumne pot anar introduint determinats continguts i reflexions sobre el seu procés d’aprenentatge. Pot servir com a portfoli El professor pot introduir retroaccions en el mateix diari de l’alumne i fer el seguiment És una activitat que es pot qualificar

6. Importar Per emportar recursos (blocs i o activitats) d’un curs a un altre, s’ha de fer servir l’opció “Importa”. Menú Configuració / Importa. Es selecciona el curs des del qual es vol fer la importació i es van seguint els passos. El curs des del qual s’importa continua mantenint els recursos.


7. Qualificacions (http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/aqft/modul_3/practica_2) Veure les qualificacions d’un alumne Configuració-Qualificacions-Moodle fa per defecte mitjana aritmètica de totes les proves

Ordenació voluntària de les proves objecte de qualificació Una vegada entrem en “Qualificador” (caixa configuració) es pot ordenar les proves que seran objecte de qualificació. D’entrada apareixen per ordre de creació. Marcar l’opció categories i elements – vista simple A sota d’ “accions” hi ha una icona per reordenar els elements Si es vol editar la categoria s’ha fer clic a la icona de la ruleta per editar la única categoria en la que apareixen totes les proves. Una vegada s’ha obert la possibilitat d’editar:

Crear una escala nova de valoració Configuració-Qualificacions-(combo) Escales-visualització – Afegeix una nova escala -

nom: es posa un nom identificatiu

-

Escala: escriure els valors o paraules de menys a més valors i separats per coma-espai

*** Les escales creades apareixeran en els paràmetres de la tasca/activitat i es poden seleccionar i utilitzar per valorar les proves (buscar dins els paràmetres “qualificació” i desplegar tot el combo)


ADMINISTRACIÓ Com concedir Rols Globals Seguir aquestes opcions des del menú esquerre: Configuració – Administració del lloc - Usuaris – Permisos – Assignar Rols assignats Per concedir un rol a alguna persona fer clic en el rol corresponent i fer servir el mecanisme de cerca per troba l’usuari que rebrà el nou rol (creador de cursos,...)

Concedir rols en una categoria determinada o en un curs determinat Des de la pàgina d’inici es fa clic a la categoria o subcategoria desitjada a on quedarà circumscrit el permís Configuració / Assignar rols / Creador de cursos

Canviar contrasenya Navegació / pagines del lloc / Participants Buscar participant amb les lletres / fer clic en el participant Ajustes-paràmetres/ Editar informació / Nova contrasenya / Forçar canvi de contrassenya


Crear i o moure una nova categoria Navegación / cursos (aparecen las categorías) / Activar edició i usar els paràmetres per canviar l’ordre o fer clic en botó vermell part inferior “agregar nueva categoría” Si es fa clic en alguna categoria, apareixen el cursos que hi ha en aquella categoria i amb el desplegable de la zona inferior es poden reubicar en altres categories

Moure un curs de categoria Navegación / cursos (aparecen las categorías) / Activar edición / Hacer clic en la categoria donde se encuentra el curso que queremos mover / marcar la casilla del curso que queremos mover y en el desplegable seleccionar la nueva categoría de destino. El curso irá a la nueva categoría

Crear una subcategoria Navegació / Cursos / Activar edició / Fer clic a la categoria que ha de contenir la subcategoria / Afegeix una subcategoria

Assignar rols (professor editor) per exemple en un curs Anar al curs en qüestió / Configuració / Usuaris Inscrits / Inscriviu Usuaris Apareix una nova finestra de treball •

A dalt marca el rol (prof. Editor per exemple)

A baix a “cerca” buscar pel nom la persona desitjada

Tutorial moodle alumnos  
Tutorial moodle alumnos  
Advertisement