Page 1

Joensuun seutu

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

1/2014

UUTISET 2

4 5 8 10 12

JOHTOAJATUKSIA

Orastavan nousukauden kynnyksellä?

3

JOENSUUN SEUTUTILASTOJA 2013

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2014 – 2017 valmis Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys mittareina Monipuolista elintarvikealan konsultointia Oletko arvioinut, miten yrityksessäsi voidaan? Suurtapahtumien vuosi 2015


JOHTOAJATUKSIA

Orastavan nousukauden kynnyksellä? Kulunut vuosi 2013 oli erityisen ilahduttava yritysten uusperustannan suhteen. Joensuun seudun seitsemään kuntaan perustettiin vuonna 2013 yhteensä 507 uutta yritystä. Samalla 224 yritystä lopetti toimintansa, joten yritysten nettomäärän lisäys oli 283, joka on peräti 216 enemmän kuin vuonna 2012! Tämä on suurin kasvu yritysten määrässä koko 2000-luvulla. Vuonna 2013 yritysneuvonnan asiakasmäärä oli ennätyksellinen 1611. Tästä omistajanvaihdosneuvonnassa oli 250 asiakasta. Teollisuustyöpaikkoja oli Joensuun seudulla vuoden 2013 lopussa 8 723 kappaletta. Se on 208 kappaletta vähemmän kuin edellisenä vuotena. Teollisuustyöpaikkojen määrä laski hieman lähes kaikissa Joensuun seudun kunnissa. Sama kehitys on muuallakin Suomessa, onhan maastamme kadonnut viimevuosien aikana peräti

2

60 000 teollisuustyöpaikkaa heikentyneen hintakilpailukykymme seurauksena. Joensuun seudullakin vallinnut taantuma tuntui saavuttaneen aallonpohjansa vuonna 2013 ja loppuvuodesta oli jo varovaisia nousun merkkejä havaittavissa. Hienokseltaan loppuvuodesta parantunut taloustilanne ei ainakaan vielä näy merkittävästi Joensuun seudun yrityksien kyvyssä työllistää. Yritysten näkymissä on suuria eroja eri toimialojen välillä, ja jopa samalla toimialalla toimivien yritysten välillä. Venäläismatkailijoiden jättämä matkailutulo oli noin 60 miljoonaa euroa vuonna 2013, mutta vuoden 2014 alku näyttää miinusmerkkistä kehitystä meillä ja muuallakin Suomessa. Taloustutkimuksen viime vuonna tekemässä


Tapahtumat

Uudet yritykset

Lakanneet

Erotus

Pekka Nuutinen  |  toimitusjohtaja

Asiakkaat

imagotutkimuksessa Joensuu sijoittui kuudenneksi yrittäjämyönteisyydessä yli 50 000 asukkaan kaupunkien joukossa. Tavoitteena on profiloitua huomattavasti nykyistä yritysystävällisemmäksi kaupunkiseuduksi. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on keihäänkärjiksi valittu yritysvaikutusten arvioinnin kehittäminen kunnallisessa päätöksenteossa sekä julkisten hankintojen näkeminen osana elinkeinopolitiikkaa. Näihin kehittämistalkoisiin haastan kaikki tahot mukaan!

Q1 - Q 2 - Q3 - Q4 J O E N S U U N S E U T U T I L A S T O J A

2013

JOSEK UUTISET 1 / 2014

Joensuu

835

2127

328

139

189

Liperi

152

391

52

18

34

Outokumpu

79

227

20

12

8

Ilomantsi

91

282

13

14

-1

Kontiolahti

140

427

60

27

33

Polvijärvi

68

148

21

5

16

Juuka

110

255

13

9

4

Ulkopuoliset

136

282

1 611

4 139

507

224

283

Yhteensä

3


n u d u e s i k n u p u a k n Joensuu elinkeino-ohjelma s i m l a v 7 1 0 2 – 2014

JOSEK Oy:n hallitus hyväksyi 18.2.2014 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2014 – 2017. Ohjelma on järjestyksessään neljäs JOSEK Oy:n johdolla laadittu elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä linjaava ohjelma. Ohjelma-alue koostuu JOSEK Oy:n seitsemästä omistajakunnasta; Ilomantsista, Joensuusta, Juuasta, Kontiolahdesta, Liperistä, Outokummusta ja Polvijärvestä. Uuden elinkeino-ohjelman painopisteet jakaantuvat kolmeen kokonaisuuteen; seudun vahvoihin ja kehittyviin toimialoihin (teollisuus, kauppa ja matkailu, hyvinvointi sekä luovat alat), osaamislähtöisiin tulevaisuuden kasvualoihin (metsäbiotalous sekä teknologia ja materiaalit) ja painopisteitä läpileikkaaviin kehittämisen tee-

4

moihin (kansainvälistyminen, erityisesti Venäjä, koulutus ja osaaminen sekä seudun markkinointi ja viestintä). Elinkeino-ohjelmaa toteutetaan lähinnä EUrahoitteisilla kehittämishankkeilla, joita JOSEK Oy osarahoittaa kuntarahoituksella. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa elinkeino-ohjelmaa. Uusi elinkeino-ohjelma liitteineen löytyy JOSEKin www-sivuilta os. www. josek.fi. Ohjelmasta tullaan tekemään kevään aikana myös painettu versio.

Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja


JOSEK UUTISET 1 / 2014

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys mittareina JOSEK Oy mittaa asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyyttä tasaisin väliajoin. Nämä molemmat mittarit ovat toimintamme kehittämisen ja toiminnan vaikuttavuuden kannalta tärkeitä. Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyydelle olemme asettaneet tavoitteiksi niinkin korkean lukeman kuin 3,25 asteikolla 0-4. Viime vuosien aikana tulokset ovat olleet juuri tuon lukeman tuntumassa kokonaisarvosanana. Asiakastyytyväisyydessä arvioidaan palvelumme tavoitettavuutta, palvelun tehokkuutta, ratkaisua, palvelun asiantuntevuutta ja halua käyttää palvelua myös jatkossa. Sidosryhmätyytyväisyydessä arvioidaan tavoitettavuutta, huomaavaisuutta, asiantuntemusta ja ammattitaitoa, ratkaisua, aktiivisuutta ja tiedottamista. Oheisessa taulukossa on esitettynä viime vuoden tulokset. g

5


ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2013

6

SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYS 2013

Neuvontapalvelu oli helposti tavoitettavissa

3,29

Josek oli helposti tavoitettavissa

3,43

Koin saamani palvelun erittäin tehokkaaksi

3,17

Josekissa oltiin huomaavaisia ja kohteliaita

3,67

Odotukseni ratkaisuista täyttyivät

2,95

3,43

Saamani palvelu oli asiantuntevaa

3,26

Josekissa oltiin asiantuntevia ja ammattitaitoisia

Voisin käyttää kehittämisyhtiön palveluita myös tulevaisuudessa

3,38

Josek pystyi tarjoamaan ratkaisun tai vastauksen tiedusteluun tai ongelmaan

3,10

Yhteenveto

3,21

Josekissa oltiin aktiivisia asianhoidossa

3,33

Josek tiedotti toiminnasta ja palveluista riittävästi

3,30

Yhteenveto

3,38


JOSEK UUTISET 1 / 2014

Tänä vuonna selvitimme JOSEKin suositteluindeksin. Lukema voi olla - 100 tai 100 välillä. Lukemaa 50 pidetään erinomaisena.

39

Lisäksi tänä vuonna selvitimme JOSEKin suositteluindeksi ja indeksiksi saatiin 39. Lukema voi olla – 100 tai 100 välillä ja lukemaa 50 pidetään erinomaisena. Siinä mielessä saamamme indeksi 39 on erittäin hyvä. Meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota asiakkaiden odotuksiin vastaamiseen. Se on selvä johtopäätös tutkittaessa tuota saamaamme palautetta. Meidän kannalta kyse on haasteesta saada selville mikä asiakkaan perimmäinen odotus palvelun suhteen on. Tähän asiaan paneudumme tämän vuoden aikana ja koulutamme omaa henkilöstöä. Toinen asia, joka ei nouse esille numerovastauksissa, mutta nousi vapaissa vastauksissa, oli neuvojiemme tavoitettavuus. Erityisesti ongelma korostuu lomien aikana jolloin suoriin numeroihin soitettaessa asiakas kuulee vastaajaviestin ja henkilöä ei saa kiinni. Pyrimme löytämään tähän jonkin ratkaisun, jotta puhelu ohjautuisi näissäkin tapauksissa jollekin meidän paikalla olevalla neuvojalle.

JOSEKin suositteluindeksi on 39, joka on erittäin hyvä.

Yleinen piirre, joka myös meidän kyselyistä on havaittavissa, on vastausprosenttien laskeminen vuosi vuodelta. Kyselyitä lähetetään tänä päivänä yhä enemmän ja niiden laatiminen on helppoa. Kääntöpuolena on luonnollisesti ähky, joka tulee toistuvista kyselyistä eri tahoilta. Kaikesta huolimatta kyselyt antavat arvokasta palautetta siitä, kuinka olemme tehtävämme hoitaneet, ja antavat signaalin kehittämistarpeista. Me pyrimme laatimaan kyselyn mahdollisimman lyhyeksi ja helpoksi vastata. Kaikki saadut vastaukset ovat arvokkaita ja käymme vastukset läpi. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja vastaamisintoa myös tulevaisuudessa!

Risto Ravattinen johtaja, yritysneuvonta

7


Monipuolista elintar vikealan konsultointia Puoli vuotta sitten yrittäjäksi palannut Pirjo Korjonen tukee laajalla kokemuksellaan seutumme elintarvikealan toimijoita. Piken Paletti konsultoi yrityksiä muun muassa hinnoittelussa, pakkausmerkinnöissä, ateriapalvelu-, omavalvonta- sekä puhtaanapitosuunnitelmien teossa, tuotekehityksessä ja jatkojalostuksessa. Korjonen järjestää myös hygieniaosaamiskoulutuksia ja ottaa vastaan hygieniaosaamistestejä. On ollut ilo auttaa erityisesti nuoria, jotka ovat aloittelemassa elintarvikealanyrittäjinä maakunnassamme, hän toteaa. Korjonen toimii myös yrityksensä kautta konsulenttina kaupoissa ja tapahtumissa. Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva Korjonen edustaa Juustoportin tuotteita Itä-Suomessa, minkä ohessa hän on vienyt myös maakunnan tuotteita laajemmille markkinoille. Lisäksi yritys tekee yhteistyötä

8


JOSEK UUTISET 1 / 2014

Uusi ja ajankohtainen opas tuo tietoa niin matkailijoille kuin paikallisillekin. Oppaan julkistamistilaisuus tulee olemaan Vapun tienoilla, jolloin maakuntamme tuottajat valmistautuvat kesäsesonkiin.

Karelina-verkkokaupan kanssa markkinoimalla sivustoa ja etsimällä tavarantoimittajia. Lähitulevaisuudessa yritykset tarvitsevat konsultointiapua muun muassa elintarvikelain muutosten alla, kun tuotteiden ravintoarvojen tulee löytyä pakkausmerkinnöistä ja ruokalistoilta. Piken Paletti kuuluu Karelia à la carte -verkostoon, jonka kehittämistyöhön Korjonen osallistui kymmenen vuoden ajan työskennellessään ProAgrian palveluksessa. Verkoston jäsenet ovat yritykselle mieluisia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Tällä hetkellä Piken Paletti valmistelee Joensuun seudun Hanki hyvää läheltä -opasta yhteistyössä JOSEKin ja Maakuntaliiton kanssa. Lähi- ja luomuruoka ovat tällä hetkellä kuluttajien suosiossa. Uusi ja ajankohtainen opas tuo tietoa niin matkailijoille kuin paikallisillekin. Oppaan julkistamistilaisuus tulee olemaan Vapun tienoilla, jolloin maakuntamme

tuottajat valmistautuvat kesäsesonkiin. Yrittäjyyden Korjonen on kokenut tervetulleeksi vaihteluksi. Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskukselta sain hyvät eväät ryhtyä jälleen yrittäjäksi, Korjonen toteaa. Kävimme suunnitelmat ja laskelmat läpi yhdessä yritysneuvoja Anu Simanaisen kanssa. Seutumme yrityspalvelutoimijat saavat Korjoselta kiitosta kannustuksesta ja realistisesta tuesta. Tarkkojen selvitysten avulla aloittavan yrittäjän silmät avataan, aikaisemmin yritysneuvojana itsekin työskennellyt Korjonen summaa. Kotitoimistoa pyörittävä yrittäjä on aina tilaisuuden tullen verkostoitunut muiden yrittäjien kanssa. Osallistuin muun muassa JOSEKin ja Pohjois-Karjalan Yrittäjien yksinyrittäjille järjestettyyn single-iltaan, joka oli erittäin onnistunut tapahtuma, Korjonen iloitsee. www.pikenpaletti.fi

9


Tutustu työhyvinvoinnin arvioinnin työvälineeseen osoitteessa www.työhyvinvoinninarvio.fi

10


JOSEK UUTISET 1 / 2014

Oletko arvioinut, miten yrityksessäsi voidaan? Nyt siihen on mahdollisuus, kun Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK ottaa käyttöön uuden työvälineen, jolla yrittäjän tai esimiehen on helppo arvioida yrityksen työhyvinvointia. Nämäkin asiat voidaan ottaa puheeksi yritysneuvontatilanteessa samalla kun tehdään päivityksiä yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan. Työhyvinvoinnin tilannearvio on kehitetty yhteistyössä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen Väestöterveyttä yhteistyöllä -hankkeen ja seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa. ”Työväline on suunniteltu käytettäväksi yritysneuvontatilanteissa ja se sisältää 16 työhyvinvointia käsittelevää väittämää”, kertoo työvälinettä kehittämässä ollut terveyden edistämisen suunnittelija Ellinoora Ojala. ”Työhyvinvointia

arvioidaan yrittäjän tai esimiehen näkökulmasta. Arvioinnin tehtyään yrittäjä saa tulokset graafisena esityksenä. Tämän jälkeen on aika pohtia jatkotoimenpiteitä, mikäli kehittämistarpeita löytyy”, Ojala jatkaa. Työhyvinvoinnin tilannearviota pilotoidaan yritysneuvontatilanteissa Pohjois-Karjalan kehittämisyhtiöiden kautta vuonna 2014. Työväline on myös avoimesti kaikkien käytettävissä osoitteessa www.työhyvinvoinninarvio.fi

Lisätietoja: Ellinoora Ojala ellinoora.ojala@kansanterveys.info

11


Suurtapaht vuosi 2015 Ampumahiihdon MM-kisat

2.–15.3.2015

12

Farmari 2015

2.–4.7.2015


JOSEK UUTISET 1 / 2014

umien Vuonna 2015 seudullamme on neljä suurtapahtumaa. Maaliskuussa on Ampumahiihdon MMkisat ja kesällä Farmari 2015, Ilosaarirock ja Kuninkuusravit. On laskettu, että heinäkuun kolme tapahtumaa jättävät alueelle 40 000 000 euroa. Yhteensä näihin neljään tapahtumaan odotetaan n. 260 000 - 280 000 vierasta. Yrittäjien kannattaa miettiä, miten jokainen voi hyödyntää nämä tapahtumat omalta osaltaan. Vieraat käyttävät palveluita, joten niihin kannattaa nyt satsata.

Tapahtumiin tulee myös paljon venäläisiä, joten venäjänkieliset opasteet ja tuote-esittelyt ovat varmasti hyvä lisä. Suunnittelu ja näihin tapahtumiin panostaminen kannattaa aloittaa nyt. Varmasti me kaikki haluamme jättää vieraille hyvän kuvan Joensuun seudusta. Anne Mujunen markkinointipäällikkö

Ilosaarirock

Kuninkuusravit

17.–19.7.2015

kesällä 2015

13


NIMITYSUUTISIA

IDEALMAINOS OY 1/2014

Joensuun seutu

Päivi Halonen

Marjo Pakarinen

puh. 0400 378 777 paivi.halonen@josek.fi

puh. 050 432 4114 marjo.pakarinen@josek.fi

Päivi Halonen on aloittanut hankintaasiamiehenä 1.1.2014 Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hankkeessa. Koulutukseltaan hän on tradenomi. Aiemmin hän on toiminut Joensuun seudun hankintatoimessa, viimeisimpänä vs. hankintasuunnittelijana. Pääasiallisina tehtävinä ovat olleet vaativampien palveluhankintojen kilpailutusprosessien hoitaminen ja hankintapäällikön sijaisena toimiminen.

Marjo Pakarinen on aloittanut projektipäällikkönä 10.2.2014 Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hankkeessa. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden yo ja merkonomi. Aiemmin hän on toiminut Mikkelin Puhelin Oyj:n Joensuun toimipisteessä, viimeisimpänä tuotepäällikkönä vastaten tulostusliiketoiminnasta ja sitä ennen asiakkuuspäällikkönä vastuulla it-kokonaisratkaisujen myynti yrityksille ja julkishallinnolle.

hankinta-asiamies

projektipäällikkö

JOSEK Uutiset 1/2014  
JOSEK Uutiset 1/2014  

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Advertisement