Page 1

Joensuun seutu

Onnistu julkisissa hankinnoissa

OPAS YRITYKSILLE


! ä j ä t t i r Hei Y aisemaan tarkoitettu rohk on as op ä m Tä tumaan julkisiin yrityksiä osallis ia is palveluitaan ko ko en ik ka n tuotteitaan ja aa m oa rj ta ja e hankintoihin imeen kuuluvill un hankintato ud eisiä se äh nl un su nö en än Jo antaa käyt on a en te it vo tumista tahoille. Ta lpottavat osallis he a tk jo a, it je neuvoja ja oh . kilpailutuksiin tahot imeen kuuluvat to ta in nk ha n laitaan Seudullisee lveluita laidasta pa ja a it ro va ta n kymmenien tarvitsevat ista aina useide et ak ip hv ka ä yksittäisest terveysalan isiin sosiaali- ja nnattaa miljoonien ar vo ten yritysten ka is ko ko en ik ka palveluihin; intoihin! osallistua hank

avoimuutta nat edellyttävät in nk ha et ne tu niteltaessa Onnis hankintoja suun in ni ä öt ty is te ja yh tavasti tämän ellakin. Toivot ud ka us m pi so kuin ä enemmän haluat tehdä yh i as ja sen tu et lu an oppa hankintatoimen un ud se un su nssa. Ole yhteistyötä Joen ien tahojen ka uv ul ku en se nkinnoista! hankintarenkaa tarkemmin ha an lla te us sk yhteydessä – ke ensuun seudun yhteistyössä Jo tu ot misyhtiö ko on s Opa Seudun Kehittä un su en Jo ja hankintatoimen nssa. JOSEK Oy:n ka kuuluvat nkintatoimeen ha un ud se un Joensu nnesta! löytyvät takaka yhteistyötahot

1 MARKKINOINTI JA TUOTE-ESITTELYT

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI

TUOTTAJA / TOIMITTAJA

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMEN HANKINTAPROSESSI

2 HILMAN AKTIIVINEN SEURAAMINEN

TARJOUSPYYNNÖN RAKENTAMINEN

TILAAJA

MARKKINOIDEN KARTOITTAMINEN JA SEURANTA

2

HANKINNAN SISÄLLÖN MÄÄRITTELY

3

4

KYSYMYSTEN JÄTTÄMINEN

HANKINTAILMOITUS JA TARJOUSPYYNNÖN JULKAISEMINEN

VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

5

TARJOAMINEN

TARJOUSTEN VASTAANOTTO

TÄYDENNYSPYYNTÖIHIN VASTAAMINEN

TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN JA HYLKÄÄMINEN


Oppaan sisältö noudattaa alla esitetyn hankintaprosessin vaiheita toimittajayritysten näkökulmasta. Poikkeuksena tähdellä merkitty kappale tarjousten vertailusta.

1. Markkinointi ja tuote-esittelyt / markkinavuoropuhelu .......... s. 4 2. HILMAn aktiivinen seuraaminen ............................................ s. 6 3. Kysymysten jättäminen .......................................................... s. 8 4. Tarjoaminen .......................................................................... s. 10 5. Täydennyspyyntöihin vastaaminen ......................................... s. 12 * Tarjousten vertailu ................................................................ s. 13 6. Hankintapäätös..................................................................... s. 14 7. Mahdollisuus tutustua asiakirjoihin ....................................... s. 15

6 HANKINTAPÄÄTÖS/ VALITUSOIKEUS/ MAHDOLLISUUS KESKUSTELUUN

TARJOUSTEN VERTAILU

HANKINTAPÄÄTÖS

7 MAHDOLLISUUS TUTUSTUA ASIAKIRJOIHIN

HANKINTASOPIMUS

(MAHDOLLINEN) LAADUNARVIOINTI JA KOEKÄYTÖT JULKAISIJA JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JOSEK OY | TAITTO JA ULKOASU IDEALMARKKINOINTI | PAINOPAIKKA PUNAMUSTA OY | PAINOSMÄÄRÄ 1000 KPL

3


Kirsi Jaakkola, Liperin Juurespakkaamo Oy

1

MARKKINAVUOROPUHELU tuotteitaan ja palveYrittäjät voivat vapaasti markkinoida luville yksiköille että luitaan sekä hankintarenkaaseen kuu nioittaen voimassa Joensuun seudun hankintatoimelle kun oja suunniteltaessa olevia hankintasopimuksia. Hankint iköllä on saatavilla on erittäin tärkeää, että hankintayks uutuustuotteista, ajantasaista tietoa markkinoilla olevista ayksiköt ja tuotteita palveluista ja innovaatioista. Hankint hankkimaan tietoa käyttävät tilaajaorganisaatiot pyrkivät ilta. mahdollisuuksien puitteissa toimittaj mahdollista esiJoissakin tuoteryhmissä yrittäjien on uksissa, joissa myös tellä uutuuksia erilaisissa esittelytilaisu teisiin. Joensuun käyttäjät saavat rauhassa tutustua tuot

4

dollisista tuote-esitseudun hankintatoimi tiedottaa mah telytilaisuudet liittelytilaisuuksista tapauskohtaisesti. Esit tuksiin. tyvät usein valmisteilla oleviin kilpailu ei ole mahdollista ojen jatah tilaa Sopimuskausien aikana . Markkinoilla seen muk ottaa uusia toimittajia mukaan sopi ittajista ja toim sta tapahtuneista muutoksista kuten uusi a tietoa seuraavan tuotteista saadaan kuitenkin arvokast kittavien tuotteiden kilpailutuskierroksen pohjaksi. Han ) ovat nähtävissä sopimustoimittajat (ostopaikkaluettelo lenteri.fi/jns. internetosoitteessa www.hankintaka


Kai Repo, Pohjolan Rengas Oy

Kävin esittäytymässä hankintatoimessa Osaan puhua ja kirjoittaa kuutta kieltä. Olen työskennellyt tulkkina ja kääntäjänä jo useita vuosia. Tähän saakka olen pääasiassa tarjonnut palvelujani yrityksille. Työtä ei kuitenkaan ole ollut kokopäiväisesti ja siksi minun piti ryhtyä markkinoimaan itseäni.

Jussi Jaakkola, Liperin Juurespakkaamo Oy

Päätin uskaltautua esittelemään osaamistani hankintatoimeen. Siellä minut otettiin ilahtuneena vastaan. Erityisesti kiinnostusta herätti kahden vähän erikoisemman kielen osaamiseni. Sain myös samalla kuulla, että lähiaikoina ovat kielenkäännös- ja tulkkauspalvelut tulossa kilpailutukseen. Ilman esittäytymistäni en olisi ehkä koskaan saanut tietää mahdollisuudesta tarjota palveluani. Suosittelen myös muille rohkeutta esittäytymiseen. Siitä voi olla hyötyä.

Yhteishankittavien tuotteiden sopimustoimittajat (ostopaikkaluettelo) ovat nähtävissä internetosoitteessa

www.hankintakalenteri.fi/jns

Ulla-Riitta, 33v. kielenkääntäjä, tulkki

Hankintayksiköt ja tuotteita käyttävät tilaajaorganisaatiot pyrkivät hankkimaan tietoa mahdollisuuksien puitteissa toimittajilta. 5


2

EN HILMAN AK TIIVINEN SEUR A AMIN on HILMA, joka Hankintailmoitusten tiedotusväline kintailmoitukset.fi. löytyy internetosoitteesta www.han oministeriön ylläHILMA on puolueeton työ- ja elinkein a yritykset saavat pitämä sähköinen ilmoituskanava, jost kansalliset kynnysreaaliaikaista tietoa käynnissä olevista, akkotietoa tulevista arvot ylittävistä kilpailutuksista ja enn kynnysarvo 207 000 EU-kynnysarvon (vuosina 2013–2014 MAssa julkaistaan euroa) ylittävistä kilpailutuksista. HIL kinnoista jälki-ilmyös EU-kynnysarvon ylittävistä han si ilmoituskanavana moitukset. HILMA-palvelu toimii lisäk voivat kerätä tietoa tietopyynnöille, joilla hankintayksiköt tarjouskilpailuidensa määrittelyihin. ia ilmoituksia tai HILMAssa voi selata voimassaolev la. Erityistä vahhakea ilmoituksia etusivun hakukoneel

6

palvelun tuottajat tipalvelua HILMAssa ei ole. Lisäarvo lveluja, joissa hatarjoavat maksullisia vahti- ja profiilipa et ilmoitukset suolutuilla hakuehdoilla toimitetaan uud palvelun tuottajista raan yrityksen sähköpostiin. Lisäarvo yy tarkempaa tieja heidän tarjoamistaan palveluista löyt julkisiin hankinu toa HILMAn etusivun linkistä ”Tutust ilmoitusmenettely”. toihin” ja siellä kohta ”Hankintojen taata EY:n perusIlmoitusmenettelyn tarkoituksena on atteesta johdetun tamissopimuksen syrjimättömyysperia toteutuminen een Julkisten hankintojen avoimuusperiaatt tarjouskilpailuissa. ksiä voidaan pyyHankintamenettelystä riippuen yrity n ilmoituksen tai tää jättämään tarjouksensa julkaistu itetussa menetRajo erillisen tarjouspyynnön perusteella.


Hilman vilkuilu tavaksi Normaaliin työpäivään mahtuu hyvin vähän aikaa seikkailla internetissä. Luen sähköpostit iltaisin ja teen pyydettyjä tarjouksia. Kerran viikossa hoidan keskitetysti kaikki laskut ja muut pankkiasiat. Samalla olen ottanut tavaksi katsella Hilman uudet ilmoitukset läpi. Joskus hankintailmoituksia on niin paljon, että en jaksaisi kaikkia selata. Silloin laitan hakusanaksi jotain alaamme liittyvää. Yhdellä klikkauksella kaikki ilmoitukset tulevat näkyviin. Vinkiksi muille: Laitan tähtimerkin (*) hakusanani molemmin puolin – näin varmistan kattavamman hakutuloksen. Onneksi siellä Hilmassa on myös meille pienyrittäjille sopivia ilmoituksia. Paistaisin miellelläni tuoreet leivät lähialueen kouluille ja vanhainkodeille, mutta minusta lisäbisnestä haluavien yrittäjien kannattaisi tutustua tarjouspyyntöihin ympäri Suomea. Tätä nykyä Hilman vilkuilu on minulla joka perjantainen tapa.

ailutuksellisessa telyssä, neuvottelumenettelyssä ja kilp etään ilmoitneuvottelumenettelyssä toimittajia pyyd . luun lpai tautumaan ehdokkaaksi tarjouski a osoittieto Tulevista kilpailutuksista julkaistaan . Kannattaa olla teessa www.hankintakalenteri.fi/jns valmistelijaan hyvissä ajoin yhteydessä hankinnan . Näistäkin issa asio ä tuleviin kilpailutuksiin liittyviss ista jultuks ailu hankintakalenterissa mainituista kilp ailmoitukset. kaistaan kuitenkin aina viralliset hankint kintatoimen HILMAn lisäksi Joensuun seudun han ssa ttee osoi kilpailutukset ovat nähtävissä www.tarjouspalvelu.fi/jns.

Hankintailmoitusten tiedotusväline on HILMA, joka löytyy internetosoitteesta

www.hankintailmoitukset.fi

Jari, 46v. leipuri

7


3

K YSYMYSTEN JÄT TÄMINEN uksen laadintaan Tarjoajilla on mahdollisuus esittää tarjo le tarjouspyynnön liittyviä kysymyksiä hankintayksiköl ea joko hankintajulkaisun jälkeen. Kysymykset voivat kosk sen ehtoja. Tarjoajilta menettelyä tai hankinnan kohdetta ja he eivät ymmärrä tai toivotaan kysymyksiä kaikesta, mitä taa arvioitavaksi. mitä he haluavat vielä kertaalleen nos ä määrityksissään Myös hankintayksikkö on saattanut tehd vielä tässä vaiheessa. virheen, joka on mahdollista oikaista kintaprosessin Kysymysten jättö on tärkeää koko han en mitään ei voida kannalta, koska vastausten jättöajan jälke vastaanottamaan n enää korjata, vaan tarjoukset joudutaa on julkaistu. niillä tiedoilla mitä siihen mennessä

8

ailutuksissa kyJoensuun seudun hankintatoimen kilp ailutusjärjestelmän symykset tulee esittää sähköisen kilp assa, missä tarpaik (tarjouspalvelu.fi) kautta eli samassa kautta jätetään varjousasiakirjat ovat nähtävillä ja jonka ja vastaukset tulevat sinainen tarjous. Esitetyt kysymykset iselle, joka on käyyhtäaikaisesti tiedoksi sähköpostiin joka mykset ja vastaKysy nyt tutustumassa ko. tarjouspyyntöön. n ajan sähköisessä ukset ovat nähtävissä koko kilpailutukse jotka rekisteröityvät kilpailutusjärjestelmässä, eli myös ne, set ja vastaukset. myöhemmin, näkevät esitetyt kysymyk palvelussa, joten tetä Kysymyksen esittäjän nimeä ei näy ssa ei kannata vältellä. kysymysten jättöä leimautumisen pelo


Kysymällä saa lisätietoja Tarjouspyyntöön ei tehdä julkaisun jälkeen merkittäviä muutoksia, mutta pieniä täsmennyksiä ja tarkennuksia saatetaan vielä lisätä.

Hilmassa oli iso hankintakokonaisuus, jota vähän hirvitti tarjota. Kysyin Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta, että pitääkö tarjota kaikkia kysyttyjä kohtia ja onko osatarjoukset sallittuja. Ja olihan ne. Tein tarjouksen meille sopivasta kokonaisuudesta, jonka pystyisin hyvin hallitsemaan. Vinkki muille yrittäjille: kun teet tarjouksen sähköisesti, niin muista ruksata pois ne kohdat, joita et meinaa tarjota. Se on ihan helppoa. Tarjouspyynnössä oli muutama hankala kohta, joita oli vaikea ymmärtää. Minä lueskelin kysymykset ja vastaukset -palstaa, jossa kyseltiin ihan samoja asioita, joita itsekin olin pohtinut. Vastaukset tulivat näkyviin kaikille ja kukin sitten itse arvioi miten niitä voi hyödyntää.

jälkeen merTarjouspyyntöön ei tehdä julkaisun ennyksiä ja kittäviä muutoksia, mutta pieniä täsm aukset voivat tarkennuksia saatetaan vielä lisätä. Vast a huomioon otta e tule täydentää tarjouspyyntöä ja ne oleellisesti aa tarjousta tehdessä. Isommat, hankint lmoituksella. muuttavat korjaukset korjataan korjausi in kysymykHankintayksikön tulee vastata esitettyih en tarjousajan siin viimeistään kuusi (6) päivää enn päättymistä.

Erkki, 54v. apteekkari

9


4

TARJOAMINEN eniten huolellisuutta Tarjouksen tekeminen on prosessissa huolellisesti tarvaativa vaihe. Tärkeintä on tutustua aina hankintatoiun jouspyyntöasiakirjoihin. Joensuun seud onaan sähköisesti messa kilpailutusprosessi hoidetaan kok en kilpailutusjärosoitteessa Tarjouspalvelu.fi/jns. Sähköis y lähettämään puutjestelmän etuna on, ettei tarjoaja pyst lehtii, että jokaiseen teellista tarjousta, sillä järjestelmä huo etty liite on ladattu. kohtaan on vastattu ja jokainen pyyd asiat, vastaa tehKerro tarjouksessasi vain pyydetyt t liitteet. Mitään tyihin kysymyksiin ja liitä vain pyydety

10

nata laittaa, sillä se ylimääräistä tekstiä tai liitteitä ei kan udut täyttämään lisää riskiä virheisiin. Tarjouksella sito kaikki tarjouspyynnön ehdot. ttämistä tehdyt Tarkista vielä aina ennen tarjouksen lähe tarjouspyyntöön kysymykset ja niiden vastaukset sekä et. Tarkista myös, mahdollisesti tehdyt tarkentavat muutoks ynnön ehtoja ja uspy että tarjous vastaa kaikilta osin tarjo

vaatimuksia. järjestelmä ei ota Tarjous kannattaa jättää ajoissa, sillä sijaan hyvissä ajoin vastaan myöhästyneitä tarjouksia. Sen


Pienikin pärjää Tarjouksen antaminen vaatii melkolailla paneutumista. Ainakin ensimmäisellä kerralla joutuu opettelemaan monta uutta asiaa. Se ei kuitenkaan ole mitenkään ylivoimaista - ei ainakaan sen vaikeampaa kuin toimia yrittäjänä. Tarjouspyyntö kannattaa lukea huolella. Esimerkiksi referenssejä tulee esittää tarjouksessa vain sen verran kuin pyydetään. Parhaimmat tietenkin. Oli mukava huomata, että suuressakin hankinnassa voi pieni paikallinen toimija pärjätä. Me teimme kaupat ja nyt lähitienoon viranhaltijat hoitavat asiansa minun edustamilla kännyköillä. Seuraavalla kerralla tarjouksen tekeminen on varmasti paljon helpompaa. Kyllä minusta oman alueen tarjouskilpailutuksiin kannattaa aina osallistua.

Joensuun seudun hankintatoimessa kilpailutusprosessi hoidetaan kokonaan sähköisesti osoitteessa muokattavaksi lähetetyn tarjouksen voi ottaa takaisin ksi esitettyjen tarjousaikaan saakka, mikäli esimerki tettyä tarjousta kysymysten ja vastausten vuoksi jo lähe t löytyvät Tarukse tarjo on tarpeen korjata. Lähetetyt on ”omat tiejouspalvelu.fi –toimittajaportaalista valik ä on erittäin dot” alta. Sähköinen kilpailutusjärjestelm pysty avaamaan tietoturvallinen, eikä hankintayksikkö tarjouksia ennen määräaikaa.

Tarjouspalvelu.fi/jns

Sari, 36v. kännykkäkauppias

11


5

TÄYDENNYSPY YNTÖIHIN VASTA AMINEN

n mukauttakintayksikkö voi neuvotella tarjouste Han us Josk a. aisin muk ön ynn silloin, kun hankinTarjoukset jätetään aina tarjouspy miseksi esitetyistä vaatimuksista vain t kaikilta osin eivä t ukse tarjo ut saad että , niin in enk a, neuvottelumenetkäy kuit tamenettelyksi on valittu suorahankint a voidaan uksi tarjo öin Täll n. enää kesk oisia tely tai jos siirrytään ole vertailukelp tely tai kilpailullinen neuvottelumenet vern mää entä täsm tai n mää entä neuvottelumenettarvittaessa pyytää täyd avoimesta tai rajoitetusta menettelystä nettelyistä löytyy tailun ratkaisemiseksi. telyyn. Lisätietoa erilaisista hankintame ainen ei voida muk ön ynn uspy tarjo ole ei joka a, oust isten hankintojen Tarj esimerkiksi Kuntaliiton ja TEMin Julk se pitää vaan ksi, oise kelp ailu vert n mää kinnat.fi. pyytää täydentä neuvontayksikön nettisivuilta www.han tarn skää myö ei ellä mis entä Täsm en selvitys myös puutteellisena hylätä. Tarjoajalta voidaan pyytää kirjallin a. oist ehd an . Saadun selvityksen koiteta neuvottelemista hankinn poikkeuksellisen alhaisesta hinnasta ntö lähetetään pyy eva kosk tä mis entä täsm sen ouk että hyväksytäänkö Tarj perusteella hankintayksikkö arvioi, täsmenJos e. stits öpo sähk e ajall tarjo tä on yleensä taustalla hankintayksikös selvitys vai hylätäänkö tarjous. Tässä entäsm niin a, ehto yä tiett ajan nyt hankinnan netään vain tietyn tarjo li, että tarjoaja ei ole täysin ymmärtä huo äMik elle. hän vain än tetä ä pysty täyttämään tämistä koskeva pyyntö lähe kohdetta tai sen laajuutta, eikä ehk evan vertailua kosk n otaa kats n asia vän että enn ikkö voi hyväksyä li täsm hankinnan vaatimuksia. Hankintayks än aina tetä lähe yntö yspy enn täsm niin , en valmistusmekokonaisuutena selvityksen, joka perustuu esim. tavaroid illa kaik öin Täll le. neil listu osal luun llisuuteen, valitkaikille tarjouskilpai lmään, palvelun suorittamisen taloude nete esuks tarjo ä entä täsm ä viel sellisen edullisiin tarjoajilla on mahdollisuus tuihin teknisiin ratkaisuihin tai poikkeuk aiheelliseksi. sen ovat kats äli mik a, tieto nsa maa saan anta toteutusehtoihin. minen ei saa johtaa Tarjousten täydentäminen tai täsmentä n muuttamiseen kiellettyyn jälkitinkimiseen tai tarjoukse puolin eikä toisin.

12


Tarkkana todistusten kanssa! Osallistuin kuljetuspalvelun kilpailutukseen. Tarjoukseen piti liittää tilaajavastuulain edellyttämä verotodistus. Tarjouspyynnössä luki, että todistus ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna.

*Tarjousten vertailu Tarjousten vertailuun otetaan mukaan vain soveltuviksi todettujen tarjoajien tarjoukset, jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia sekä muodollisesti että sisällöllisesti. Tarjousten vertailussa käytetään tarjouspyynnössä asetettua valintaperustetta. Valintaperusteen ollessa halvin hinta, suoritetaan tarjousten hintavertailu. Muita tekijöitä ei tällöin voida vertailussa huomioida. Yleisempi käytäntö on, että valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailu tehdään huomioiden tarjouspyynnössä ilmoitetut kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet, kuten laadulliset tekijät (esim. toimitusaika, toteutussuunnitelma, kulutuslukemat tmv. riippuen siitä, mitä ollaan hankkimassa). Muita kuin ilmoitettuja vertailuperusteita ei voida käyttää eikä vertailussa voida jättää mitään ilmoitettuja seikkoja huomioimatta. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa jokainen tarjous arvioidaan ja pisteytetään erikseen kunkin vertailuperusteen osalta, jonka jälkeen tarjouksia verrataan keskenään. Annetut pistemäärät perustellaan myös sanallisesti, jotta tarjoajat tietävät päätöksen perusteet. Kunkin tarjouksen saamat pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut voittaa vertailun. Vertailussa voidaan käyttää myös arviointiryhmää, jolloin arviointia suorittaa useampi henkilö tai asiantuntijaryhmä. Ensin kukin arvioijista tutustuu tarjousaineistoon. Tämän jälkeen arviointiryhmä keskustelee näkökannoistaan. Pisteiden antaminen tapahtuu yhteisen näkemyksen pohjalta. Hylättyjä tarjouksia ei oteta mukaan vertailuun.

Hankintatoimesta ilmoittivat, että olin laittanut mukaan vanhentuneen verotodistuksen. Toimitin pikaisesti uuden ja tarjoustani ei hylättykään. Hienoa toimintaa hankintatoimelta – jatkossa aion olla itsekin huolellisempi. Aina kilpailutukseen osallistuminen ei tuota tulosta. Jos yritykseni ei tule valituksi, luen vertailun hyvin huolella. Siitä saa hyvää informaatiota seuraavaa kilpailutusta silmälläpitäen. Hintatietohan ei koskaan ole liikesalaisuus.... joten ensikerralla kisassa pärjätään!

Lisätietoa erilaisista hankintamenettelyistä löytyy esimerkiksi Kuntaliiton ja TEMin Julkisten hankintojen neuvontayksikön nettisivuilta

www.hankinnat.fi

Mikko, 29v. taksikuski

13


6

HANKINTAPÄ ÄTÖS

tarjoajilla on oikeus päivää. Valitusaikana asianosaisilla kaikille än tetä lähe ja sti llise kirja ään tehd listuneiden tarjoHankintapäätös tutustua muiden tarjouskilpailuun osal an kkiv han joko e teke n ökse Päät . tävissä maksutta asianosaisille tiedoksi n julkisiin osiin. Asiakirjat ovat näh uste men atoi kint han un seud n yksikön päättäjä tai Joensuu Joensuun seudun hankintatoimessa. ö. llikk apää apäätöksen allehankint Tarjoaja voi ottaa yhteyttä hankint teon jäln ökse päät oksi tied n etaa ann tös ielessä. Tällöin hän Hankintapää kirjoittajaan myös virheen oikaisum suun Joen itse. post tai sti öise sähk staan, vaan haluaa keen asianosaisille joko ei halua tehdä virallista valitusta asia ökset lähetetään aina päät mät teke men atoi kint han a. Mikäli virheen un aust seud keskustella ja esittää virheen korj mukana läheteen töks apää kint Han sti. öise sähk ne korjata tekemällä tiedoksi katsotaan tapahtuneen, voidaan tilan siitä, et ohje eli tus) osoi itus (val itus soso päättää sama toimietään myös hakemu hankintaoikaisu. Hankintaoikaisusta s Myö . ttaa vali voi estä töks apää hankintamiten ja mihin hankint viranhaltija, joka on tehnyt alkuperäisen tai lin tien etaa ann tös spää ämi mahdollinen hankinnan keskeytt päätöksenkin. ja keskeneräisestä a hankintamedoksi. Hankintayksikkö ei voi antaa tieto Hankintaoikaisu on otettu lakiin, kosk suun Joen y). teht vielä ei ä töst apää kint dollisimman nohankinnasta (han nettelyssä on tärkeää saada oikaisu mah llä tävi näh ovat t ökse päät mät teke ayksiköt pystyisivät seudun hankintatoimen peasti. Tavoitteena on, että hankint . /jns eri.fi lent aka kint itse päätöksenteossa internetosoitteessa www.han nykyistä joustavammin korjaamaan oksiannosta) al(tied estä tyks lähe en töks apää kint Han syntyneitä virheitä. ka. Valitusaika on 14 kaa muutoksenhakuaika eli valitusai

14


7

MAHDOLLISUUS TUTUSTUA ASIAKIRJOIHIN desta (621/1999) Laki viranomaisten toiminnan julkisuu si tuloa. Tarjoukset säätelee hankinta-asiakirjojen julkisek lukuun ottamatta ovat yleisesti julkisia liikesalaisuuksia iluun osallistuneet sopimuksenteon jälkeen. Tarjouskilpa n jo päätöksenteksee tävä saavat halutessaan tarjoukset näh sisällä liike- tai se on jälkeen. Tarjous tulisi laatia siten, ettei

ammattisalaisuuksia. sisällyttäminen Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien tulee ilmoittaa ne ä, tönt tarjoukseen on kuitenkin välttämä tää harkintakäyt voi ja merkitä selkeästi. Hankintayksikkö itetuista tiedoista valtaa arvioidessaan, mitkä salaisiksi ilmo usten vertailussa ovat salaisia ja mitkä eivät. Tieto tarjo jästä ei ole liike- tai käytetystä hinnasta tai muusta teki in voi tutustua julammattisalaisuus. Hankinta-asiakirjoih atoimessa. kisilta osin Joensuun seudun hankint

Asiakirjojen julkisuus: tuksen eli tarjous• Tarjouspyyntö on julkinen allekirjoi pyynnön julkaisun jälkeen. n teon jälkeen. • Hankintapäätös on julkinen päätökse lukuun ksia • Tarjoukset ovat julkisia liikesalaisuu neille tarjoajille ottamatta tarjouskilpailuun osallistu asianosaisille hankintapäätöksen jälkeen. Muille kuin imukset on ne ovat julkisia vasta, kun hankintasop tehty. irjoituksen jälkeen. • Hankintasopimus on julkinen allek

15


Ideal 2014 JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMEEN KUULUVAT YHTEISTYÖTAHOT: Heinävesi

Enon Vanhusten Tuki Ry

Ilomantsi

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Joensuu

kuntayhtymä

Juuka

Nurmeksen ja Valtimon THKY

Kitee

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Kontiolahti

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lieksa

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy

Liperi

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys Ry

Nurmes

Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy

Outokumpu

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

Polvijärvi

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Rääkkylä

Puhas Oy

Tohmajärvi

Joensuun Tiedepuisto Oy

Valtimo

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMI Länsikatu 15, 80110 Joensuu Puh. 013 337 5043 hankinta@jns.fi www.jns.fi/hankintatoimi

JOSEK OY Länsikatu 15, 80110 Joensuu Puh. 0207 218 770 info@josek.fi www.josek.fi

16

Profile for Joensuu Regional Development Company

Onnistu julkisissa hankinnoissa - OPAS YRITYKSILLE  

Tämä opas on tarkoitettu rohkaisemaan kaikenkokoisia yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin ja tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaa...

Onnistu julkisissa hankinnoissa - OPAS YRITYKSILLE  

Tämä opas on tarkoitettu rohkaisemaan kaikenkokoisia yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin ja tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaa...

Profile for josekoy
Advertisement