Page 1

Novas da xustiza CCOO de Xustiza

Número 241. 4 de xuño de 2010

http://ccooxustiza.blogspot.com/

8 de xuño: Folga xeral Sumario

8 de xuño: Folga xeral ........ 1

8 de xuño: Folga xeral

Convocan CCOO, UGT e CSI-F Decreto de servizos mínimos Plan de Axuste do Goberno: Un duro golpe aos dereitos dos traballadores e pensionistas Policía e Garda Civil apoian a folga do sector público do día 8 de xuño Os delegados de CCOO de Xustiza con liberación sindical solicitan a aplicación do desconto nas súas nóminas pola folga do día 8 de xuño Novas, documentos e ligazóns relacionadas Diarios Oficiais ................... 12 Relacións de admitidos nas escolas infantís 0-3 anos

Taboleiro de avisos ............. 13

Subscricións - Delegados .... 14

Convocan CCOO, UGT e CSI-F


2

Novas da Xustiza

Decreto de servizos mínimos

Decreto

/2010, de 3 de xuño, polo que se ditan normas para garantir os servizos

esenciais durante a folga convocada para o día 8 de xuño de 2010.

O exercicio do dereito de folga queda condicionado ao mantemento dos servizos esenciais definidos no artigo 2 do Decreto 155/1988, do 9 de xuño (DOG nº 116, do 20 de xuño de 1988). O artigo 13.13 do Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de función pública de Galicia faculta ao Consello da Xunta para aprobar as medidas para garantir os servizos mínimos nos casos de exercicio do dereito de folga polo persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma. As centrais sindicais Confederación General del Trabajo (CGT), a Confederación Intersindical, Confederación Unión Sindical Obrera (USO), Unión Xeral de Traballadores (UXT-Galicia), Comisións Obreiras de Galicia (CCOO-Galicia), Central Sindical Independente e de Funcionarios de Galicia (CSI-F Galicia) e Confederación Intersindical Galega (CIG), comunicaron a convocatoria de folga xeral nas Administracións Públicas de ámbito estatal, autonómico e local, organismos públicos vinculados ou dependentes dela, así como entidades públicas empresariais de ámbito estatal, autonómico e local, que afectará a todos os traballadores/as, funcionarios/as, docentes e laborais de todas as entidades anteriormente referidas, e que se desenvolverá entre as 0:00 horas e as 24:00 horas do próximo 8 de xuño de 2010. A necesaria conciliación entre o exercicio do dereito constitucional de folga e o mantemento dos servizos esenciais, obriga á Administración autonómica, de acordo coa normativa vixente, a fixar

4 de xuño de 2010

uns servizos mínimos indispensables para o funcionamento dos servizos esencias que se concretan neste decreto. Así pois, establécense servizos mínimos respecto dos sectores e actividades dos que a regulación é competencia dalgunha das consellerías da Xunta de Galicia e que poden afectar ao desenvolvemento ordinario da actividade cidadá, no sentido do artigo 2 do Decreto 155/1988, de 9 de xuño, é dicir, sanidade, seguridade, protección civil, transportes e comunicacións, medios de comunicación social, rexistros públicos, edificios, bens e instalacións públicas, asistencia social e educación, servizos de vixilancia e extinción de incendios e bombeiros.


FSC-CCOO Novas da Xustiza

3

Neste sentido, en atención ao criterio establecido no auto de 19 de xuño de 2002 da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza, enténdese que os servizos mínimos que hai que fixar para o período de folga convocado non poderán exceder en cada centro, departamento ou oficina, do número de persoas que normalmente permanecen neles con ocasión dun domingo ou día festivo, salvo que se trate de órganos que tales días permanecen pechados, no que haberá que atenderse ás quendas establecidas para os sábados. Sen embargo, e ao marxe disto, resulta necesario que na Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa permanezan 2 auxiliares administrativos/as a efectos da captura dos datos de seguimento da folga. Na mesma línea, e para a garantía da defensa dos intereses e dereitos dos consumidores e usuarios na posta de manifesto de situacións que poidan representar un risco para a seguridade ou a saúde colectiva, é preciso a existencia dun funcionario/ no rexistro do Instituto Galego de Consumo para atender dito servizo. Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a iniciativa de todas as Consellerías da Xunta de Galicia, oído o Comité de Folga, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día tres de xuño de dous mil dez, DISPOÑO: Artigo único 1) Terán a consideración de servizos mínimos os que se relacionan seguidamente: […] 1.1. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 1. Servizos centrais: -

Secretaría Xeral: 1 funcionario da oficina técnica e 3 persoas en quenda de mañá e 2 persoas en quenda de tarde no rexistro xeral.

-

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior: 2 técnicos do sistema integrado de protección civil e emerxencias con tarefas de garda do sistema.

-

Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa: 1 auxiliar administrativo/a na secretaría do Director Xeral e 1 auxiliar administrativo/a no equipo de auditores e ana-

-

Dirección Xeral de Xustiza: Nas seccións das Salas do Contencioso-Administrativo e Social do Tribunal Superior de Xustiza e nas seccións civís das audiencias provinciais: 1 xestor/a ou tramitador/a procesual e administrativo por cada sección e, para atender o conxunto das seccións, un funcionario de auxilio.

4 de xuño de 2010

listas.


4

Novas da Xustiza Nas seccións penais e mixtas das audiencias provinciais, xulgados do penal, xulgados de menores, xulgados de vixilancia penitenciaria e xulgados de violencia sobre a muller : 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio xudicial por cada sección ou xulgado. Nos xulgados de instrución e xulgados de primeira instancia e instrución de garda, o equipo de persoal que presta o servizo de garda e 1 funcionario/a para atender os servizos mínimos non incluídos no ámbito da garda. Nos restantes xulgados de instrución e xulgados de primeira instancia e instrución, o persoal especificado no punto anterior. Nos xulgados de primeira instancia, do mercantil, do contencioso-administrativo e do social: 1 xestor/a ou tramitador/a procesual e administrativo por cada xulgado e, para atender o conxunto de xulgados da mesma clase na localidade, 1 funcionario/a de auxilio por cada catro xulgados. Nas oficinas de fiscalías, 1 funcionario/a por cada oficina e os funcionarios/as que prestan o servizo de garda. Nas subdireccións territoriais do Instituto de Medicina Legal, os médicos forenses de garda e 1 tramitador/a ou funcionario/a de auxilio xudicial. Nos Rexistros Civís Exclusivos, 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio xudicial. Nos Servizos Comúns de Notificacións e Embargos, 1 xestor/a e 2 funcionarios/as de auxilio xudicial. Nas oficinas de rexistro e reparto e decanatos dos xulgados que realizan ditas funcións nas cidades, 1 xestor/a ou tramitador/a procesual e administrativo e 1 funcionario/a de auxilio xudicial, como excepción nas dos xulgados da Coruña e Vigo atenderán os servizos mínimos 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 funcionario/a de auxilio xudicial. No resto de unidades, oficinas e servizos, 1 funcionario/a por cada oficina.

4 de xuño de 2010

2. Servizos periféricos: 2.1.

Delegación territorial da Coruña.

-

2 funcionarios/as o rexistro xeral.

-

1 funcionario/a para o mantemento do edificio administrativo da Coruña.

.2.2. -

Delegación territorial de Lugo. 2 funcionarios/as no rexistro xeral.


FSC-CCOO Novas da Xustiza 2.3.

1 funcionario/a para o mantemento do edificio administrativo de Lugo. Delegación territorial de Ourense.

-

1 funcionario/a no rexistro xeral.

-

1 funcionario/a para o mantemento do edificio administrativo de Ourense.

2.4.

Delegación territorial de Pontevedra.

-

2 funcionarios/as no rexistro xeral.

-

1 funcionario/a para o mantemento do edificio administrativo de Pontevedra.

2.5.

5

Delegación territorial de Vigo.

-

2 funcionarios/as no rexistro xeral

-

1 funcionario/a para o mantemento do edificio administrativo de Vigo.

[…] 2) En todo caso, quedará garantizada a apertura e peche de todos os centros de traballo mediante a designación dunha persoa naqueles supostos en que tal cometido esté encomendado directamente aos medios da propia administración. Disposición derradeira O presente decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Ir ao Sumario

4 de xuño de 2010

Santiago de Compostela, tres de xuño de dous mil dez


6

Novas da Xustiza

Plan de Ajuste del Gobierno: Un duro golpe a los derechos de los trabajadores y pensionistas

CCOO ha editado un cartel-mural para informar en las empresas de las medidas para reducir el déficit público aprobadas por el Gobierno. Un Plan de Ajuste que en opinión del sindicato lesiona los derechos de los pensionistas, empleados públicos, personas dependientes y parados. En el mural se explica de manera directa y clara las repercusiones del recorte aprobado por el Gobierno, al tiempo que se exponen las alternativas del sindicato. A modo de conclusión del cartel-mural CCOO emplaza al Gobierno a un "gran acuerdo social y político para superar la crisis" y advierte que si insiste en recortar el gasto social y lesionar derechos de los trabajadores, "CCOO trabajará para prepa-

4 de xuño de 2010

rar la convocatoria de una huelga general".

::Documentos relacionados Mural

Ir ao Sumario


7

4 de xu単o de 2010

FSC-CCOO Novas da Xustiza


8

Novas da Xustiza

Policía y Guardia Civil apoyan la huelga del sector público del día 8 de junio

Las organizaciones sindicales y asociaciones profesionales que agrupan a la mayoría de miembros de los Consejos de la Policía y la Guardia Civil, SUP, UFP, AUGC y UGC, anuncian públicamente su apoyo a los sindicatos mayoritarios en la función pública en su convocatoria de huelga en el sector público el próximo día 8 de junio. Estas organizaciones, que suman más de 85.000 miembros, en comunicado conjunto, manifiestan su apoyo a la huelga convocada por CCOO, UGT y CSI-F en el sector público. Reproducimos, íntegramente, el comunicado emitido, al que se puede acceder desde este enlace o desde el apartado "documentos relacionados" de esta noticia.

::Documentos relacionados Policías y Guardias Civiles, con la huelga

4 de xuño de 2010

::Vínculos de interés relacionados Campaña contra el recorte del gasto público Recogida de firmas contra el recorte del gasto público

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

9

Pablo Valeiras Ríos

Mercedes Vázquez Piñeiro

Ana Belén Rodríguez López

Juan Carlos Gomez Lamela

Mati Aguiar Vázquez

Raquel Estevez Fernández

Estrela Añón Anido Ir ao Sumario

4 de xuño de 2010

Os delegados de CCOO de Xustiza con liberación sindical solicitan a aplicación do desconto nas súas nóminas pola folga do día 8 de xuño


10

Novas da Xustiza

Contra el recorte del gasto, huelga el 8 de junio

Con propuestas de movilización contra el recorte del gasto público, la FSC-CCOO rechaza las medidas presentadas por el Gobierno para hacer frente al déficit. En esta sección se agrupan las noticias, documentos, enlaces de interés y vídeos con declaraciones relacionados con las movilizaciones.

::Noticias relacionadas 02/06/2010: Policía y Guardia Civil apoyan la huelga del sector público del día 8 de junio 01/06/2010: La CES apoya las movilizaciones sindicales europeas, entre ellas la huelga del sector público en España del 8 de junio 01/06/2010: Toxo: "CCOO trabaja ya en la convocatoria de la huelga general" 01/06/2010: Es imprescindible una respuesta unitaria y contundente de todos los empleados públicos

4 de xuño de 2010

Recorte para el personal laboral de la Administración General del Estado Asamblea de representantes sindicales en Madrid Plan de ajuste del Gobierno: un duro golpe a los derechos de los trabajadores y pensionistas FSC de CCOO edita un Tribuna digital especial huelga del sector público "Si se da un paso más contra los derechos de los trabajadores, habrá huelga general" El Consejo de CCOO pone en manos de la Comisión Ejecutiva la convocatoria de huelga general


FSC-CCOO Novas da Xustiza

11

Informe jurídico sobre la reducción salarial de los empleados públicos El salario del sector privado crecerá, entre 2000 y 2011, un 17,13% más que el público Agregando motivos para la huelga del ocho de junio Los sindicatos presentan el preaviso de huelga en el sector público Los efectos del decreto contra el déficit público y el cálculo del recorte salarial La FSC-CCOO califica el decreto ley aprobado por el Gobierno de "impuesto e improvisado" "Están tratando a los empleados públicos como a trabajadores de segunda" Sobre la reducción salarial de los empleados públicos "El Gobierno aprueba el plan de ajuste y habrá más desempleo y más desigualdad" La Asociación Unificada de Militares de España (AUME) manifiesta a CCOO su adhesión a las medidas contra el recorte del gasto público Siete razones por las que voy a ir a la huelga del 8 de junio ::Documentos relacionados Real Decreto Ley de medidas contra el déficit público Resolución del 25 de mayo con las instrucciones para las nóminas Razones para la movilización contra el recorte del gasto público Cartel y pegatina FSC; Cartel conjunto CCOO, UGT y CSI-F. Cartel-mural contra el plan de ajuste del Gobierno ::Vínculos de interés relacionados Campaña de recogida de firmas contra las medidas de recorte del gasto público

Más información de la campaña contra las medidas de recorte del gasto públicos Plan de ajuste: "el Gobierno calculó mal e improvisó peor" Toxo pide a los grupos parlamentarios que rechacen el plan de ajuste

Ir ao Sumario

4 de xuño de 2010

Vídeos de declaraciones contra el plan de ajuste del Gobierno


12

Novas da Xustiza

Diarios Oficiais

Relacións definitivas de nenas/os admitidas/os para o curso 2010-2011 nas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo Publicadas no Diario Oficial de Galicia do 3 de xuño

Resolución do 28 de maio de 2010, do Departamento Territorial da Coruña, pola que se procede á publicación da relación definitiva de nenas/os admitidas/os para o curso 2010-2011 nas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar. Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 10400D009P087.PDF Resolución do 28 de maio de 2010, do Departamento Territorial de Lugo, pola que se procede á publicación da relación definitiva de nenas/os admitidas/os para o curso 2010-2011 nas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar. Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 10400D010P087.PDF Resolución do 28 de maio de 2010, do Departamento Territorial Ourense, pola que se procede á publicación da relación definitiva de nenas/os admitidas/os para o curso 2010-2011 nas escolas infantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar. Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 10400D011P087.PDF Resolución do 28 de maio de 2010, do Departamento Territorial de Vigo, pola que se procede á publicación da relación definitiva de nenas/os admitidas/os para o curso 2010-2011 nas escolas in-

4 de xuño de 2010

fantís 0-3 dependentes da Consellería de Traballo e Benestar. Versión completa da disposición nun ou varios arquivos pdf: - 10400D012P088.PDF

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

13

Taboleiro de avisos

Espazo aberto Unha aposta por la información e pola participación Número 1. 11 de maio de 2010 Descarga: - Preme aquí

Semanas grandes

Escalas (ano 2003) 

Mugardos: 31 de maio, 1. 3, 4 e 7 de xuño Burela: 4, 8, 9, 10 e 11 de xuño

Axentes (Auxilio), preme aquí

Auxiliares

(Tramita-

ción), preme aquí Allariz: 8, 9, 10, 14 e 15 de xuño 

Ponteareas: 8, 9, 10, 11 e 14 de xuño

Oficiais (Xestión), preme aquí

Escala pechada a 09-03-2003 O Ministerio ten outra escala, pe-

Acción Social

chada a 11-04-2009 e contabilizada por días, pero non é publica

O prazo de presentación das solicitudes é o abranguido entre o día 1 de xuño e o día 31 de

Ir ao Sumario

4 de xuño de 2010

xullo, ambos os dous incluídos.


14

Novas da Xustiza

Delegados – Subscricións Contacto

As nosas páxinas web A CORUÑA Raquel e Estrela 981.18.20.32 saxgccoo@gmail.com

FERROL Manolo e Mati 981.33.73.25 matildeav1@gmail.com

CCOO de Xustiza

CCOO de Justicia

Rexistro Civil

Los blogs de Justicia

SANTIAGO Argimiro e Mati 981.54.03.73 ccoosantiago@gmail.com

OURENSE Carlos e Justo 988.68.71.92 jclamela@yahoo.es

Podes consultalas desde o teu posto de traballo.

PONTEVEDRA Belén 986.80.39.79 belenpontevedraccoo@gmail.com

VIGO Mercedes e Pablo

CCOO en Mugeju

Para acceder, preme nas ligazóns ou nas imaxes

986.81.78.35 ccoogalicia@yahoo.es

4 de xuño de 2010

LUGO José Antonio 982.40.21.95 ccoo.xustiza@gmail.com

Subscricións - Colaboracións Se queres publicar un artigo ou un comentario no boletín, se queres realizar unha consulta ou unha suxestión ou se queres recibir o boletín remítenos un correo electrónico a ccoo.xustiza@gmail.com

04-06-2010. Novas da Xustiza nº 241  

Boletin informativo de CCOO de Xustiza 8 de xuño: Folga xeral - Diarios Oficiais - Taboleiro de avisos - Subscricións - Delegados

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you