Page 1

Novas da xustiza CCOO de Xustiza

Número 240. 3 de xuño de 2010

http://ccooxustiza.blogspot.com/

Horario Sumario

Horario ............................... 1

Normativa sobre o horario

Normativa sobre o horario e cadros resumo

E cadros resumo Revista de prensa ............... 4 Vigo: Fallos no sistema informático volven retardar a actividade do xulgado de garda Retiran dun xulgado un cartel con insultos a Zapatero tras unha queixa

8 de xuño: Folga xeral ........ 6 FSC de CCOO edita un Tribuna dixital especial folga do sector público

Resolución (Secretaría do Estado de Xustiza) de 15 de xullo de 2005 sobre xornada xeral de traballo anual e

Os delegados de CCOO de Xusti-

xornadas de dedicación especial na Administración de

za con liberación sindical solici-

Xustiza

tan a aplicación do desconto pola folga do día 8 de xuño Sete razóns polas que vou fir á

Instrución do 28 de novembro de 2005 sobre o cumpri-

folga do 8 de xuño

mento da xornada e horarios establecidos para o persoal

Novas, documentos e ligazóns

ao servizo da Administración de xustiza

relacionadas

Orde do 16 de marzo de 2007 pola que se aproban os hoTaboleiro de avisos ............. 12

Subscricións - Delegados .... 13

rarios e o calendario laboral das oficinas da Administración de xustiza en Galicia en 2007 


CCOO informa CCOO informa CCOO informa CCOO informa CCOO informa CCOO informa

XORNADA E HORARIO DE TRABALLO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DE GALICIA LEXISLACIÓN: Resol. 15/7/2005, Secretaría de Estado de Justicia (BOE nº 190, 10/8/2005); Instruc. 15/11/2005, Dirección Xeral de Xustiza (DOGA nº 231, 1/12/2005), corrixida pola Resol. 2/12/2005, Dirección Xeral de Xustiza (DOGA nº 237, 13/12/2005); Instruc. 28/11/2005, Dirección Xeral de Xustiza (DOGA nº 234, 7/12/2005); Orde 16/3/2007, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas de Xustiza (DOGA nº66, 3/4/2007).

En todas as oficinas e servizos

En todas as oficinas e servizos

En todas as oficinas e servizos

En todas as oficinas e servizos

O persoal dos Rexistros Civís de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo que voluntariamente opte por esta xornada

Todos os órganos xudiciais e fiscais, rexistros civís, oficinas xudiciais, Instituto de Medicina Legal, xulgados de paz e outras oficinas e servizos (coa seguinte excepción) Rexistros Civís de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo ccoo.xustiza@gmail.com

XORNADA E HORARIO XERAL Parte fixa: 5,30 horas, a cumprir entre as 8,30 e as 14,30 horas de luns a venres Parte flexible: Ata cumprir o máximo de 37,30 horas semanais (incluíndo as horas da parte fixa) en cómputo mensual, entre as 8,00 e as 9,00 horas e entre as 14,30 horas e as 20,00 horas de luns a venres Pausa: Durante a xornada de mañá de 30 minutos. Computará como traballo efectivo e non poderá afectar á prestación dos servizos Ausencia de puntualidade: Non se considerará como tal ata un máximo de 30 minutos diarios sobre a totalidade da xornada en cómputo semanal, sempre que non afecte o horario de obrigada presenza. Esta previsión non será aplicable durante a xornada de verán. É dicir que na semana se deberían de cumprir un mínimo de 35 horas (en cómputo mensual) DE VERÁN Xornada única e intensiva: Do 16 de xuño ao 15 de setembro, ambos inclusive, 32,30 horas semanais (en cómputo mensual). Parte fixa: De 9,00 a 14,30 horas Parte flexible: Entre as 8,00 e as 9,00 e entre as 14,30 e as 16,30 horas DE SEMANA SANTA Xornada reducida: De 9,00 a 14,00 horas os 4 días da Semana Santa. Nas localidades onde sexa festivo o xoves santo, a xornada reducida comprenderá o luns de pascua DE FESTAS LOCAIS (SEMANA GRANDE) Xornada reducida: De 9,00 a 14,00 horas os 5 días previamente negociados coas organizacións sindicais INCENTIVADO DE MAÑÁ E TARDE Presenza obrigada: De 9,00 a 14,30 Presenza adicional: Realizaranse ademais 7,30 horas semanais que se prestarán en quendas de luns a venres entre as 14,30 e as 18,00 horas e os sábados entre as 10,00 e as 13,00 horas Os funcionarios que, por facer a quenda, realicen unha xornada de 9,00 a 18,00 horas, interromperán obrigatoriamente o seu traballo unha hora entre as 14,30 e as 16,30 para a comida, que non se lles computará. Os integrantes da quenda garantirán a apertura ininterrompida dos Rexistros de 9,00 a 18,00 horas HORARIO DE ATENCIÓN DIRECTA AO CIDADÁN De 9,00 a 14,30 horas de luns a venres

De 9,00 a 18,00 horas de luns a venres, e de 10.00 a 13,00 os sábados

http://ccooxustiza.blogspot.com/


CCOO informa CCOO informa CCOO informa CCOO informa CCOO informa CCOO informa HORARIO PARA A PRESENTACIÓN DE ESCRITOS De 9,00 a 15,00 horas de luns a venres. Os funcionarios destinados nestas oficinas organizarán quendas que garantirán a Oficinas de rexistro e repartición, permanencia ata as 15,00 horas para realizar as funcións de recepción e rexistro decanatos e oficinas dos xulgados de escritos, tanto na xornada xeral como nas de verán, Semana Santa e por e tribunais que conserven a festividades locais. Nesta última xornada, o funcionario que non poida gozar dun función de recepción e rexistro de día de xornada reducida por mor de integrar a quenda, poderá gozar da xornada escritos reducida o día laborable anterior ao inicio ou o día laborable seguinte ao termo da semana grande

Das 7,30 ás 17,00 horas de luns a venres

Das 17,00 ás 22,00 horas de luns a venres

Das 22,00 ás 7,30 horas de luns a venres, os sábados, os domingos e os festivos

Na xornada xeral Na xornada de verán Para funcionarios con xornada incentivada de mañá e tarde

Cursos de reciclaxe

Cursos de formación continua

Ausencias e faltas de puntualidade e permanencia que non queden debidamente xustificadas Exceso de horas traballadas no horario flexible, ata un máximo do 10% durante un mes

ccoo.xustiza@gmail.com

CÓMPUTO DE HORAS DE TRABALL0 Cada hora de traballo computarase como unha hora efectiva Cada hora de traballo computarase como dúas horas efectivas, ou a parte proporcional correspondente en: os Rexistros Civís de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo (de 17,00 a 18,00 horas); o resto dos órganos para a práctica de dilixencias ou actuacións urxentes e inaprazables. Non será de aplicación para: os xulgados de garda; xornadas especiais; prolongacións de xornadas retribuídas; a súa realización voluntaria na parte flexible do horario Cada hora de traballo computarase como dúas horas e media efectivas, ou a parte proporcional correspondente en: os Rexistros Civís de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo (de 10,00 a 13,00 horas dos sábados); o resto dos órganos para a práctica de dilixencias ou actuacións urxentes e inaprazables. Non será de aplicación para: os xulgados de garda; xornadas especiais; prolongacións de xornadas retribuídas; a súa realización voluntaria na parte flexible do horario POR PERMISOS, LICENZAS OU VACACIÓNS Cada día computará como 7,30 horas Cada día computará como 6,30 horas Cada día computará como 8,00 horas POR FORMACIÓN A asistencia como consecuencia da implantación de novas aplicacións informáticas ou outros medios tecnolóxicos, así como pola entrada en vigor de reformas legais, organizarase durante a xornada de mañá O tempo de asistencia aos cursos da Administración de xustiza e os organizados polos sindicatos máis representativos neste ámbito, sempre que fosen previamente homologados, considerarase tempo de traballo para todos os efectos. Tamén se considerará tempo de traballo para todos os efectos o dos funcionarios que participen como profesores nos devanditos cursos COMPENSACIÓNS HORARIAS Logo de requirimento para compensación no mes seguinte, darán lugar á dedución proporcional de haberes, de acordo co disposto no artigo 500.6º da Lei orgánica do poder xudicial, despois da notificación ao afectado Poderá compensarse, por petición do interesado, no horario flexible do mes seguinte

http://ccooxustiza.blogspot.com/


4

Novas da Xustiza

Revista de prensa

Vigo: Fallos en el sistema informático vuelven a ralentizar la actividad del juzgado de guardia Dos detenidos tuvieron que esperar casi dos horas en los calabozos a que se solventara el problema y recibir sus autos de libertad

Publicado en www.farodevigo.es

El Minerva NOX ha vuelto a traer de cabeza a los funcionarios judiciales. El programa informático que se implantó hace un mes en los juzgados vigueses ralentizó ayer la actividad de numerosas salas al permanecer inoperativo en algunos casos durante más de dos horas. Es lo que ocurrió en el juzgado de guardia, donde los trabajadores se vieron obligados a recurrir a documentos Word para poder sacar adelante numerosas diligencias. Y no sólo eso, porque los fallos del sistema impidieron a los funcionarios realizar con diligencia los autos de libertad de dos detenidos que tuvieron que esperar casi dos horas en los calabozos a que se solventará la incidencia y poder así salir libres con el documento que lo acreditaba en la mano. El nuevo programa informático se puso en marcha el pasado 4 de mayo y pronto fue objeto de quejas por parte de funcionarios, magistrados y secretarios, quienes denunciaron la "total paralización" de gran parte de los asuntos debido a que se trata de un sistema que multiplica los trámites y que además estaba registrando numerosos fallos. Y ayer, cuando los trabajadores todavía se encuentran en pleno proceso de adaptación al Minerva NOX, el programa se "colgó" en numerosos juzgados. "A las once de la mañana empezaron los problemas y hasta la una no se resolvieron", denunciaban en el Juzgado de Instrucción número 8, que ayer entró de guardia. "Esto nos hace polvo; no podíamos ni poner en libertad a los detenidos y dos de ellos, de hecho, tuvieron que es-

3 de xuoo de 2010

perar en los calabozos hasta que pudimos acceder al Minerva para realizar los autos", relataron. Las incidencias se repitieron en otros tribunales. En una sala de lo Penal el programa sólo funcionaba en cuatro ordenadores. En el resto de los equipos estuvo inoperativo durante casi toda la mañana. "El sistema estaba ´colgado´ y no pudimos hacer ninguna diligencia de trámite", concluyó una funcionaria.


FSC-CCOO Novas da Xustiza

5

Retiran de un juzgado un cartel con insultos a Zapatero tras una queja El CGPJ da traslado a la secretaria de la protesta de un abogado

Publicado en www.elperiodicoextremadura.com

El cartel que colgaba en la puerta del despacho del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Badajoz con insultos hacia el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Fomento, José Blanco, y la senadora socialista Leire Pajín, fue retirado ayer a raíz de la queja presentada el viernes por el abogado Felipe Martín ante la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este abogado pidió a los funcionarios de este despacho que retirasen el cartel en el que aparecía una foto de Zapatero con la siguientes frases: "Menudo hijo de la grandísima puta...él, la Pajín, el Pepinho y toda esa panda de chupócteros desgraciados...Hala!!!!! A votarlos en las próximas elecciones...su pu...madre!!!". Pero los funcionarios rehusaron hacerlo, por lo que Martín se dirigió a la secretaria de este juzgado, Juana Fuentes, quien también se negó a retirar el cartel "hasta que una autoridad no se lo dijera", según el abogado, quien tampoco pudo presentar un escrito de protesta porque ella se negó a sellarlo. En su queja, Martín solicitó al CGPJ que se retirara el cartel "y se adoptasen las medidas disciplinarias correspondientes, si procede, contra la secretaria".

No obstante, fuentes del CGPJ negaron que con el traslado se hubiera dado orden para que se retirase el cartel, entre otras cosas porque el control de la labor de los secretarios judiciales -y las posibles sanciones que se derivasen de ella-- no corresponde al CGPJ. La secretaria no quiso pronunciarse, sin embargo Martín se mostró satisfecho y espera que el CGPJ abra diligencias informativas, "y si no tiene competencias dé traslado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o al ministerio".

Ir ao Sumario

3 de xuoo de 2010

La Unidad de Atención al Ciudadano de este órgano dio ayer traslado de esta queja a la secretaria para que en el ámbito de sus competencias adoptase "las medidas necesarias para subsanar las cuestiones expuestas en el escrito" remitido por Felipe Martín, a quien también comunicaron el traslado de la queja.


6

Novas da Xustiza

8 de xuño: Folga xeral

FSC de CCOO edita un Tribuna digital especial huelga del sector público

El sindicato recoge la información más significativa en torno a los motivos por los que se convoca huelga en el sector público, el día 8 de junio. Un artículo del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el humor gráfico de Alfons López, Manuel Fontdevila y Bernardo Vergara, junto a los titulares más destacados de estos últimos días y un llamamiento a la afiliación a la huelga convocada, son algunos de sus contenidos. Puedes acceder al documento completo, pinchando aquí, o bien desde el lugar "documentos relacionados" de esta noticia.

3 de xuoo de 2010

::Documentos relacionados Tribuna digital especial huelga del sector público ::Vínculos de interés relacionados Campaña contra el recorte del gasto público ¡Firma contra el recorte del gasto público!

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

7

Pablo Valeiras Ríos

Mercedes Vázquez Piñeiro

Ana Belén Rodríguez López

Juan Carlos Gomez Lamela

Mati Aguiar Vázquez

Raquel Estevez Fernández

Estrela Añón Anido Ir ao Sumario

3 de xuoo de 2010

Os delegados de CCOO de Xustiza con liberación sindical solicitan a aplicación do desconto nas súas nóminas pola folga do día 8 de xuño


8

Novas da Xustiza

Siete razones por las que voy a ir a la huelga del 8 de junio

Yo también soy uno más de esa pandilla de vagos a los que les van a bajar el sueldo. Soy funcionario, por oposición, 58 años, 33 cotizados, en mi caso siempre madrugando. Y voy a ir a la huelga convocada el próximo ocho de junio (convoque quien convoque) en las Administraciones Públicas porque quiero expresar mi cabreo y mi desacuerdo con el Decretazo que rompe el Pacto de Toledo y me baja el sueldo.

Orentino Alonso.-Secretario general de la FSAP, 1988-1992. Esa sería la primera razón, pero aún hay otras seis más, a saber:

- Porque esto ya lo viví desde mediados de los ochenta a los noventa, años en los que sufrimos una depreciación salarial (¿se acuerdan de la deuda social?) del 20%. Se reparó, parcialmente, después de la huelga general de diciembre 88. Y estoy convencido de que es imprescindible defendernos. Ahora es una bajada del 5 al 10%, el año que viene la congelación y al otro Dios sabe, así, en tres añitos, si no hay inflaciones demasiado altas (que ya veremos), perdemos "solo" un 12 o un 15%. - Porque esta crisis no la generamos los trabajadores ni los pensionistas. La creó la avaricia y la especulación de los mercados financieros y los tiburones que nadan en sus aguas. Esos que mientras la economía real del mercado global crecía al 4%, hacían crecer la suya al 65%, vendiéndonos humo y deudas. Ellos ya pasaron el susto y las deudas y déficits públicos se dispararon para financiarlos a ellos y a sus desastres. Ahora vamos a pagarlo nosotros,… Eso sí, en nombre de la urgente salvación de España. Si invocamos la Patria, por favor, para todos. Las rentas del capital son más del 55% de la riqueza nacional y las del trabajo, escasamente, el 45%. Los empleados públi-

3 de xuoo de 2010

cos (de todas las administraciones) no representan ni el 8% de esa renta. Y, por otra parte, cotizamos cada hora trabajada y cada euro ganado a lo largo de toda nuestra vida laboral. - Por dignidad. Es incomprensible el coro de manifestaciones, justificaciones y cegueras múltiples, también aprovechamientos cínicos, respecto a lo acertado de la medida y lo merecida que la tenemos los batallones de vagos y desocupados que integran las Administraciones Públicas. Mejor sería echarnos a unos cientos de miles y privatizar sin miramientos, dicen algunos. Hasta Díaz Ferrán, master en gestión, se queja de los cuantiosos gastos de la sanidad pública y clama por ahondar en su privatización. ¡Dios nos libre de sus empresas! Pero bien, admitamos que 300.000 mil de noso-


FSC-CCOO Novas da Xustiza

9

tros somos unos gandules redomados. Seríamos un porcentaje respetable, pero muy minoritario respecto a los 2.300.000 empleados públicos que somos. Y, ¿alguien duda de porcentajes similares de gandules y piratas en el ámbito privado? Por lo menos a los empleados públicos se les cobran los impuestos cabalmente y no pueden eludir fácilmente un embargo. ¡Ya está bien de demagogia!, la tasa de empleo público de España es de las menores entre países desarrollados (Es sinónimo de servicios y desarrollo), antes de la crisis era un 11,5 de la población activa, después de la catastrófica caída del empleo puede rondar el 13% (aún disminuyendo en número por jubilaciones no repuestas). ¿Y quiénes somos?: los enseñantes y formadores de nuestros hijos y jóvenes, el personal sanitario que nos atiende y consideramos insuficiente, los jueces y juzgados desbordados, las fuerzas de seguridad de nuestras calles y militares, las embajadas y consulados, los bomberos y guardas forestales, los servicios de recaudación e inspección necesarios para financiar, la gestión de la seguridad social y las pensiones, los de aguas y transportes (si aún no han sido privatizados, que entonces funcionan mejor, más baratos y con muchísima más dedicación, ¿verdad?), los asistentes sociales y cuidadores que reclamamos para nosotros y nuestros mayores, las aduanas, inspectores fitosanitarios, veterinarios, protección civil y tantos y tantos otros servicios necesarios y que usamos cada día sin darnos cuenta. ¿Es que estamos ciegos como ciudadanos? - Porque estas medidas sólo son un parche al reventón de las cuentas públicas, destrozadas por los mercados financieros. Esos que nunca estarán conformes con nada que no sea más. Y hay que frenar la codicia de unos y la resignación y el doblegamiento de otros. ¿Tenemos aún que respetar las recetas y el orden que imponen los que nos metieron en esto? - Porque nuestros salarios y pensiones nunca nos han dado para vivir como ricos, la mayoría mileuristas. ¿Hay que recortar salarios y congelar pensiones para racionalizar el gasto público? Magnífico ejemplo al sector privado y a los mercados, indicándoles el camino de la competitividad y de las reformas necesarias para salir de la crisis reforzados. - Y porque con mi actitud quiero hacer una donación suplementaria y ayudar a reducir el déficit público con el descuento de ese día de huelga. Bien podría nuestro ejemplo, y la necesidad de salvar España y "sus finanzas", despertar la solidaridad de los 584 consejeros ejecutivos y altos directivos de empresas del IBEX 35, que en 2009 cobraron una media (¡cada uno!) de 989.000 euros de salarios, y, conmovidos, por nuestro esfuerzo, donen también un día de sus salarios a tal fin.

cación, honestidad y el mejor de mis conocimientos, como hasta hoy, al servicio del interés ciudadano, que es nuestra única justificación y aportación posible para salir de esta difícil situación. Nadie la niega, pero, por favor, además del ricino, no nos hagan decir amén.

Ir ao Sumario

3 de xuoo de 2010

Dicho todo lo cual, también digo que pretendo continuar realizando mi trabajo con la misma dedi-


10

Novas da Xustiza

Contra el recorte del gasto, huelga el 8 de junio

Con propuestas de movilización contra el recorte del gasto público, la FSC-CCOO rechaza las medidas presentadas por el Gobierno para hacer frente al déficit. En esta sección se agrupan las noticias, documentos, enlaces de interés y vídeos con declaraciones relacionados con las movilizaciones.

::Noticias relacionadas 01/06/2010: La CES apoya las movilizaciones sindicales europeas, entre ellas la huelga del sector público en España del 8 de junio 01/06/2010: Toxo: "CCOO trabaja ya en la convocatoria de la huelga general" 01/06/2010: Es imprescindible una respuesta unitaria y contundente de todos los empleados públicos Recorte para el personal laboral de la Administración General del Estado

3 de xuoo de 2010

Asamblea de representantes sindicales en Madrid Plan de ajuste del Gobierno: un duro golpe a los derechos de los trabajadores y pensionistas FSC de CCOO edita un Tribuna digital especial huelga del sector público "Si se da un paso más contra los derechos de los trabajadores, habrá huelga general" El Consejo de CCOO pone en manos de la Comisión Ejecutiva la convocatoria de huelga general Informe jurídico sobre la reducción salarial de los empleados públicos


FSC-CCOO Novas da Xustiza

11

El salario del sector privado crecerá, entre 2000 y 2011, un 17,13% más que el público Agregando motivos para la huelga del ocho de junio Los sindicatos presentan el preaviso de huelga en el sector público Los efectos del decreto contra el déficit público y el cálculo del recorte salarial La FSC-CCOO califica el decreto ley aprobado por el Gobierno de "impuesto e improvisado" "Están tratando a los empleados públicos como a trabajadores de segunda" Sobre la reducción salarial de los empleados públicos "El Gobierno aprueba el plan de ajuste y habrá más desempleo y más desigualdad" La Asociación Unificada de Militares de España (AUME) manifiesta a CCOO su adhesión a las medidas contra el recorte del gasto público Siete razones por las que voy a ir a la huelga del 8 de junio ::Documentos relacionados Real Decreto Ley de medidas contra el déficit público Resolución del 25 de mayo con las instrucciones para las nóminas Razones para la movilización contra el recorte del gasto público Cartel y pegatina FSC; Cartel conjunto CCOO, UGT y CSI-F. Cartel-mural contra el plan de ajuste del Gobierno ::Vínculos de interés relacionados Campaña de recogida de firmas contra las medidas de recorte del gasto público Vídeos de declaraciones contra el plan de ajuste del Gobierno

Plan de ajuste: "el Gobierno calculó mal e improvisó peor" Toxo pide a los grupos parlamentarios que rechacen el plan de ajuste

Ir ao Sumario

3 de xuoo de 2010

Más información de la campaña contra las medidas de recorte del gasto públicos


12

Novas da Xustiza

Taboleiro de avisos

Espazo aberto Unha aposta por la información e pola participación Número 1. 11 de maio de 2010 Descarga: - Preme aquí

Semanas grandes

Escalas (ano 2003) 

Mugardos: 31 de maio, 1. 3, 4 e 7 de xuño Burela: 4, 8, 9, 10 e 11 de xuño

Axentes (Auxilio), preme aquí

Auxiliares

(Tramita-

ción), preme aquí Allariz: 8, 9, 10, 14 e 15 de xuño 

Ponteareas: 8, 9, 10, 11 e 14 de xuño

Oficiais (Xestión), preme aquí

Escala pechada a 09-03-2003 O Ministerio ten outra escala, pe-

Acción Social

chada a 11-04-2009 e contabilizada por días, pero non é publica

O prazo de presentación das solicitudes é o abranguido entre o día 1 de xuño e o día 31

3 de xuoo de 2010

de xullo, ambos os dous incluídos.

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

13

Delegados – Subscricións Contacto

As nosas páxinas web A CORUÑA Raquel e Estrela 981.18.20.32 saxgccoo@gmail.com

FERROL Manolo e Mati 981.33.73.25 matildeav1@gmail.com

CCOO de Xustiza

CCOO de Justicia

Rexistro Civil

Los blogs de Justicia

SANTIAGO Argimiro e Mati 981.54.03.73 ccoosantiago@gmail.com

OURENSE Carlos e Justo 988.68.71.92 jclamela@yahoo.es

Podes consultalas desde o teu posto de traballo.

PONTEVEDRA Belén 986.80.39.79 belenpontevedraccoo@gmail.com

VIGO Mercedes e Pablo

CCOO en Mugeju

Para acceder, preme nas ligazóns ou nas imaxes

986.81.78.35 ccoogalicia@yahoo.es

José Antonio 982.40.21.95 ccoo.xustiza@gmail.com

Subscricións - Colaboracións Se queres publicar un artigo ou un comentario no boletín, se queres realizar unha consulta ou unha suxestión ou se queres recibir o boletín remítenos un correo electrónico a ccoo.xustiza@gmail.com

3 de xuoo de 2010

LUGO

03-06-2010. Novas da Xustiza nº 240  

Boletin de informacion de CCOO de Xustiza Horario - Revista de prensa - 8 de xuño: Folga xeral - Taboleiro de avisos - Subscricións - Delega...

03-06-2010. Novas da Xustiza nº 240  

Boletin de informacion de CCOO de Xustiza Horario - Revista de prensa - 8 de xuño: Folga xeral - Taboleiro de avisos - Subscricións - Delega...

Advertisement