Page 1

Novas da xustiza CCOO de Xustiza

Número 194. 26 de marzo de 2010

http://ccooxustiza.blogspot.com/

Se non recibes este boletín no teu correo electrónico, podes descargalo desde a nosa páxina web: Entra en http://ccooxustiza.blogspot.com/ (accesible tamén desde o teu posto de traballo) e na marxe dereita preme na portada do boletín Garda a dirección web nos favoritos do teu navegador

Oposicións Sumario

Oposicións .......................... 1

Secretarios, promoción interna

Secretarios, promoción interna

Interinos ............................ 3

Datas dos exames

Reunión da comisión paritaria

Formación ........................... 5 Reunión da comisión paritaria

Revista de prensa ............... 9 O caso Gürtel

Lingua galega ..................... 13

Como xa anunciaramos hai uns días, definitivamente o Minis-

Nota de resposta de Prolingua ás

terio comunícanos que as datas de exercicios da Convocatoria

desafortunadas declaracións do

2009 do proceso selectivo para ingreso polo sistema xeral de

Valedor do Pobo

O tempo .............................. 15 O tempo na Semana Santa

Taboleiro de avisos ............. 17 Horario reducido Recoñecemento médico Escalas (ano 2003)

acceso libre e polo sistema de promoción interna, no Corpo de Secretarios Xudiciais, serán as seguintes: - 1º exercicio promoción interna: 20/06/2010 - Comezo do 2º exercicio oral de promoción interna: 06/09/2010 - 1º exercicio quenda libre: 25/09/10


2

Novas da Xustiza

Secretarios, promoción interna Oferta de prazas

Tras a presión exercida por CCOO ante o Ministerio de Xustiza respecto a varios temas referidos ás oposicións de acceso ao Corpo de Secretarios Xudiciais, remitíndolle varios escritos tanto individualmente por CCOO como o escrito conxunto presentado na mesa sectorial de hai unhas semanas por CCOO, UGT e STAJ sobre a necesidade de ofertar un maior número de prazas da 2ª categoría (ocupadas na actualidade por Secretarios de provisión temporal) aos aprobados, pola quenda de promoción interna, de Secretarios da OEP-2008, o Ministerio tivo que aceptar a posición sindical e volve ofertar un maior número de prazas, en total 47 prazas máis, da 2ª categoría, para a súa provisión polos Xestores que aprobaron, por promoción interna, a oposición de Secretarios correspondente á convocatoria do 2008. Achegámosvos deseguido unha ligazón para a descarga do listado das novas prazas que remitiu o Ministerio ao CEJ para a súa nova oferta. O listado de prazas de 3ª categoría non sufriu ningunha modificación algunha.

Descarga:

26 de marzo de 2010

- Desertas 2ª CEJ 240310.pdf

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

3

Interinos

Comisión paritaria de interinos Nota informativa da reunión celebrada o 25 de marzo

A Dirección Xeral de Xustiza trasladou aos sindicatos os listados das bolsas de interinos que fará públicas o próximo xoves día quince de abril na web do Empregado Público. O criterio para ordenar estas listas, foi -no caso dos aspirantes que presentaron instancias para varios corpos- o de "mellor posto" na bolsa. As posibles reclamacións contra a baremación final, só poderán realizarse a través dun recurso de Reposición, aínda que de forma excepcional e única e exclusivamente para aqueles erros materiais, sen posibilidade de interpretación que xa houbesen sido acreditados documentalmente, a Consellería admite que se aleguen ditos erros polas organizacións sindicais anta do vindeiro luns 29 de marzo para que se poidan corrixir antes da publicación das listaxes. Varios temas quedaran pendentes das anteriores reunións: 1.- SITUACIÓN EN QUE QUEDARÁN OS INTERINOS QUE ACTUALMENTE TRABALLAN NUN CORPO PARA O QUE NON TEÑEN TITULACIÓN: A Consellería mantivo o criterio de que cesaran de forma inmediata ao entrar en vigor as novas listaxes. CCOO insistirá en que os afectados non

2.- PRAZO DENDE O QUE EMPEZARÁN A CONTAR OS 18 MESES PARA O CESAMENTO. COMISIÓNS OBREIRAS ten manifestado -dentro e fóra das reunións- que o feito de que este prazo estea xa a correr, só pode producir situacións inxustas. Ademais, non entendemos que sen publicarse as listas, este prazo xa empezase a contar e que, de feito, finalice o próximo mes de setembro.

26 de marzo de 2010

cesen ata que chegue o momento regulamentario.


4

Novas da Xustiza Fronte á oposición frontal ou a tibia defensa do resto de sindicatos, COMISIÓNS OBREIRAS conseguiu reabrir este debate, aínda que por falta material de tempo, se pospón para a próxima reunión, como así consta recollido na acta. NOVIDADES NO SISTEMA DE CHAMAMENTOS. Comezará a funcionar un novo sistema de chamamentos que consistirá, basicamente, en que, unha vez que as comisións paritarias de interinos decidan semanal ou quincenalmente as prazas a ofertar, estas serán publicadas na páxina web do Empregado Público. Os funcionarios interinos aos cales corresponda, elixirán -vía web- as prazas que desexen ocupar. No caso de que haxa coincidencias, a praza adxudicarase a quen teña mellor posto na lista (instáurase así unha especie de mini-concurso para a ocupación de prazas) e sempre tendo en conta que as prazas correspondentes á zona de preferencia do interino, serán de obrigatoria elección.

Para calquera dúbida ou consulta, podes remitirnos un correo electrónico

26 de marzo de 2010

ccoo.xustiz@gmail.com

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

5

Formación

Comisión paritaria de formación Nota informativa da reunión celebrada o 25 de marzo

Na reunión celebrada hoxe na EGAP déusenos traslado da acción formativa para o ano 2010 (se insire ao final deste documento) para negociar os cursos que se celebrarán neste ano. A tal efecto solicitamos cursos específicos para a nova oficina xudicial coma: biblioteconomía, xestión de arquivos, Lexnet e relacionados coa xestión de persoal. Tamén pedimos que se incidira na área informática con cursos de: sistema operativo “Windows”, base de datos “Base” e tratamento de textos “Writer”. A EGAP informou que cos orzamentos dispoñibles non hai posibilidade de ofertar máis cursos, e a DXX manifestou que a formación do Lexnet impartirase noutro programa de formación distinto. CCOO reclamou unha maior información do resultado do Plan de formación do ano pasado con orzamentos xerais e particulares por cursos (que non se facilitou), a aclaración de en qué consistirían os cursos “mixtos”, con respecto aos cales se debería de especificar o tempo dedicado á formación presencial e as localidades onde se impartiría (neste momento se dixo que eran unha mestura de presenciais e teleformación, pero non se aclarou nada máis), para facer unha mellor valoración do programa deste ano.

didas. 1) A extensión das localidades de exame (ademais das 7 grandes cidades), polo menos ás vilas de: Viveiro, Mondoñedo, Corcubión, Monforte de Lemos, O Barco, Verín e Vilagarcía de Arousa. 2) Recoñecer a posibilidade de que o funcionario poida escoller a cidade na que realizar o exame.

26 de marzo de 2010

Solicitamos tamén que, de manterse os exames finais presenciais, se adoptasen an seguintes me-


6

Novas da Xustiza 3) Tratar de concentrar no mesmo día a maior cantidade de exames posibles dos cursos convocados para meses próximos. A EGAP tomou nota destas medidas, valorando a posibilidade de adoitar as tres. Reclamamos a creación de ciclos formativos por materias (civil, penal, social, contenciosoadministrativo, execución, rexistro civil e informática) nos niveis de coñecementos “básico”, “perfeccionamento” e “especialización”, manifestando a EGAP que xa estaban estudando o tema para comezar a implantar un sistema de formación parecido o vindeiro ano. Solicitamos que na base Primeira A) da Resolución de convocatoria do Plan de formación deste ano se incluíra que “non se exixirá aos funcionarios interinos anotados nas bolsas de traballo o requisito de atoparse en servizo activo”, valorando tamén esta proposta positivamente a EGAP. Reclamamos que dado o elevado número de renuncias e abandonos non xustificados dos solicitantes da formación do ano pasado pola “sorpresa” de ter que facer un exame final presencial, excepcionalmente, non se penalizase na formación deste ano aos mesmos, reclamación que foi asumida polo resto das centrais sindicais. A EGAP manifestou que ía a estudar a súa viabilidade. Pedimos á EGAP con respecto aos locais dos exames e á DXX con relación aos xulgados, que adoitasen as medidas necesarias para que os programas e as versións dos mesmos instalados nos locais dos exames e nos xulgados fosen compatibles cos requirimentos exixidos polas aplicacións utilizadas nos cursos. Manifestamos tamén o rexeitamento á celebración de cursos presenciais e mixtos, tanto polo custe que supoñen como pola súa escasa aceptación entre os funcionarios. Despois dun debate sobre as modificacións a introducir nos cursos, acordouse: o curso de “A Nova Oficina Xudicial” se celebrará no cuarto trimestre na modalidade de teleformación; elimínase o curso de “Inglés básico” na modalidade presencial, para ser substituído por un curso de “Habilidades sociais” na modalidade de teleformación; o “Curso de apoio á promoción ao corpo de tramitación” amplíase ao corpo de xestión; o “Curso para titores interinos (xulgados de instrución)” esténdese a todos os ordes xurisdicionais; queda pendente de avaliar a impartición do curso “Conversa en inglés” na modalidade presencial ou substituílo por outro curso. Tamén se informou que no curso de “Visión xeral das TIC en Xustiza e impacto da NOX”, o exame será a través de medios informáticos

26 de marzo de 2010

nas sedes dos xulgados como proxecto experimental. Cando a reunión estaba a piques de rematar, o Subdirector Xeral de Xustiza (supoñemos que para evitar enfrontamentos) informounos que os cursos de “Proceso civil e reformas procesuais 2009”, “Execución civil e reformas procesuais 2009”, “Proceso penal e reforma procesual NOX”, “Proceso contencioso-administrativo e reforma NOX” e “Proceso laboral e reforma NOX” serán obrigatorios para os funcionarios dos respectivos ordes xurisdicionais. Terán unha duración de 4 horas presenciais (2 por día, en dous días) que se impartirán polo sistema de videoconferencia nas horas do horario flexible de mañá, e 10 horas de teleformación. Non se impartirán en algunha das pequenas vilas, polo que os funcionarios destinados nelas terán que desprazarse a outras localidades próxi-


FSC-CCOO Novas da Xustiza

7

mas con dereito a dietas de locomoción. No obstante se presentará un proxecto definitivo na semana seguinte a Semana Santa. Con respecto a este último punto, CCOO defenderá con rotundidade que os cursos se impartan na parte fixa do horario, e que non se gaste o presuposto da formación neste tipo de cursos, xa que entendemos que son de reciclaxe e non propios de formación, polo que debería de habilitarse unha partida orzamentaria distinta.

FORMACIÓN CONTINUA PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA 2010 Edicións

A Nova Oficina Xudicial

Horas

Prazas

Modalidade

Datas aprox.

14

14

420

Presencial

Estatuto xurídico do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. Especial atención ao poder de autoorganización da CCAA nesta materia

1

30

50

Tf

xuño/xullo

Dereito civil de Galicia

1

25

50

Tf

xuño/xullo

Proceso civil e reformas procesuais 2009 - (Obrigatorio)

14

20

1050

Mixto

marzo/abril/maio

Execución civil e reformas procesuais 2009 – (Obrigatorio)

10

20

960

Mixto

marzo/abril/maio

Procedemento concursal

1

25

50

Tf

xuño/xullo

Rexistro civil. Expedientes

1

25

50

Tf

xuño/xullo

Proceso penal e reforma procesual NOX – (Obrigatorio)

10

14

1000

Mixto

A execución penal. Análise das normas de aplicación. Guías de tramitación

1

25

50

Tf

xuño/xullo

Violencia de xénero e familiar. Tramitación

1

30

50

Tf

xuño/xullo

Xulgados de garda e xulgados de instrución. Xestión do servizo de garda

1

30

50

Tf

setembro/outubro

Tramitación nos xulgados de menores

1

30

50

Tf

setembro/outubro

7

14

170

Mixto

marzo/abril/maio

Proceso laboral e reforma NOX – (Obrigatorio)

7

14

230

Mixto

marzo/abril/maio

Tratamento psiquiátrico ambulatorio involuntario

1

12

30

Presencial

xuño

Avances en patoloxía forense

1

12

30

Presencial

novembro

Xénero e igualdade na Administración de Xustiza

1

20

50

Tf

setembro/outubro

Prevención de riscos laborais

1

25

50

Tf

setembro/outubro

Proceso contencioso-administrativo NOX – (Obrigatorio)

e

marzo/abril/maio

marzo/abril/maio

reforma

26 de marzo de 2010

CURSO


26 de marzo de 2010

8

Novas da Xustiza Formación de mandos intermedios da oficina xudicial

1

30

20

Mixto

Inglés básico

2

50

40

Presencial

maio

Conversa en inglés

2

50

40

Presencial

xuño

Inglés básico

2

50

100

Tf

outubro

Inglés medio

2

50

100

Tf

novembro

Curso básico de protección de datos

1

25

50

Tf

novembro

Sinatura dixital

1

25

50

Tf

novembro

Word básico

1

25

50

Tf

outubro

Open office Calc básico

1

25

50

Tf

outubro

INFOREG 4.O

1

25

150

Tf

xuño/xullo

Programa MINERVA

6

25

300

Tf

setembro/outubro

Formación nos sistemas de información no ámbito de Xustiza – Monitor Informático.

1

50

50

Mixto

Visión xeral das TIC en Xustiza e impacto da NOX. (20horas)

14

20

350

Presencial

Curso de apoio á promoción ao corpo de tramitación

1

30

Curso para titores de interinos (xulgados de instrución)

1

20

novembro

marzo/abril/maio

50 Tf

outubro

Tf

novembro

50

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

9

Revista de prensa

Los jueces invalidan escuchas del Gürtel al considerarlas un "delito" próximo a "la tortura inquisitorial" El Tribunal Superior de Madrid ordena mantener en prisión a los imputados porque los indicios de delito "no se han esfumado"

Publicado en www.elpais.com

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado esta mañana todas las intervenciones telefónicas ordenadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con el objeto de conocer las conversaciones que mantenían en la cárcel los implicados de la trama Gürtel con sus abogados defensores.

Los jueces consideran que la orden de

desaparecido de forma automática e inmedia-

Garzón "vulneró el derecho de defensa [de los

ta los indicios que en su día aconsejaron

imputados] y el derecho a no declarar contra

adoptar tales prevenciones, ni tampoco se han

sí mismos y a no confesarse culpables, así

esfumado los motivos determinantes de su

como el derecho a un proceso público con to-

mantenimiento".

das las garantías". El auto incluye el voto par-

Inquisición y tortura

ticular de uno de los tres magistrados de la

Los jueces sugieren además que Garzón podría haber delinquido al ordenar las escu-

No se han anulado sin embargo las conver-

chas: "Es evidente que el contenido de la con-

saciones de los imputados con otros abogados

versación susceptible de ser mantenida entre

que en ese momento no ejercían su defensa.

el abogado y su cliente puede ser amplísima,

Deberá ser el juez instructor del caso, Antonio

abarcando incluso en algunos casos el recono-

Pedreira, quien determine qué conversaciones

cimiento de su culpa por el imputado o la

se ven afectadas. Será también Pedreira el

aportación a su abogado de datos sustanciales

que, "de oficio o a instancia de las partes",

sobre la comisión del delito con cuyo conoci-

aclare qué parte de las actuaciones judiciales

miento el letrado puede articular su defensa,

se han visto contaminadas por las escuchas

viniendo siempre obligado a mantenerlos re-

ilegales y deben ser por tanto anuladas.

servados, hasta tal punto de que su descu-

El tribunal sostiene en cualquier caso que

brimiento constituiría un delito".

ha de mantenerse la situación de prisión pro-

Y va incluso más allá al asegurar que,

visional de los imputados, puesto que "ni han

"desaparecida, afortunadamente, en nuestro

26 de marzo de 2010

sala.


10

Novas da Xustiza derecho la facultad de obtener la confesión

nicaciones de los imputados con sus abogados

forzada del culpable a través de la tortura, la

permitiría renacer, en cierto modo, ese méto-

generalización de la intervención de las comu-

do inquisitorial".

11 protagonistas del acoso judicial al juez Garzón

Publicado en www.elpais.com

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene tres causas penales abiertas contra él. Éstos son los principales protagonistas de esos procesos:

1. Baltasar Garzón. Al frente del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha

Penal de la Audiencia Nacional o presidente de este mismo tribunal.

26 de marzo de 2010

instruido algunos de los casos más relevantes de la reciente historia judicial española. Inves-

2. Luciano Varela. Miembro de la asocia-

tigó el caso Roldán y los GAL siendo Felipe

ción judicial minoritaria y progresista Jueces

González presidente del Gobierno, lo que le

para la Democracia en la que milita junto a la

granjeó poderosos enemigos entre los socia-

vocal del Poder Judicial Margarita Robles. Es el

listas. También ha instruido casos que han

instructor de la causa por prevaricación contra

afectado directamente al PP, como el caso

Baltasar Garzón por abrir la causa contra el

Gürtel, o la causa contra el franquismo por las

franquismo. Fue impulsor de la Ley del Jurado

desapariciones y muertes de la dictadura. En

sacada adelante por el superministerio de Jus-

el campo de la jurisdicción universal cosechó

ticia e Interior que dirigió Juan Alberto Belloch

uno de los mayores éxitos, al procesar al ex

y del que Robles era secretaria de Estado.

dictador chileno Au-

Garzón

gusto Pinochet y a

casos

militares

torturado-

en los que estuvie-

res argentinos. A pe-

ron imputados per-

sar de su currículum

sonas

no

conseguido

formado

a

ese

ha

acceder

ninguno

investigó importantes

que

habían

parte

ministerio etapa

du-

de los puestos a los

rante

que se ha presenta-

Felipe

do, como el de pre-

como el ex director

sidente de la Sala

general de la GuarBaltasar Garzón

la

de de

González,


FSC-CCOO Novas da Xustiza dia Civil, Luis Roldán, o el secuestro por los

6. Antonio Panea. Querellante junto a

GAL de Segundo Marey, en el que fue conde-

José Luis Mazón en la causa contra Garzón por

nado el ex secretario de Estado de Seguridad

los cobros de la Universidad de Nueva York

Rafael Vera.

procedentes del Santander. Tomó el relevo del

11

abogado Rafael Pérez Escolar, condenado a 10 3. Miguel Bernad. Líder del pseudosindi-

años de cárcel por el caso Banesto, que, al sa-

cato ultraderechista Manos Limpias y ex diri-

lir de prisión, planteó múltiples querellas con-

gente de Fuerza Nueva, es el autor de la que-

tra Botín como presidente del banco al que se

rella contra Baltasar Garzón por supuesta pre-

adjudicó la gestión del reflotado Bantesto, una

varicación, por abrir una investigación sobre

de las cuales fue la archivada por Garzón,

los crímenes del franquismo. A la causa, ad-

previo informe del fiscal y posterior ratifica-

mitida a trámite por el Supremo, se han su-

ción por parte de la Sala de lo Penal de la Au-

mado otros dos colectivos de extrema derecha

diencia.

también admitidos como parte por el alto tribunal: la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española de las JONS.

7. Francisco Correa. Es el presunto cerebro de la trama corrupta Gürtel que afecta a dos comunidades autónomas gobernadas por

4. Falange Española. El partido único del franquismo

presentó

una

querella

el PP -Madrid y Comunidad Valenciana-, a va-

contra

rios ayuntamientos de ese mismo partido y al

Garzón que se sumó a la de Manos Limpias y

ex tesorero de éste y senador, Luis Bárcenas,

Libertad e Identidad, aunque actúa de forma

imputado por el Tribunal Supremo gracias a la

separada. En su escrito acusaba al juez de

investigación de Garzón y del Tribunal Supe-

prevaricación y aseguraba que pretendía sal-

rior de Justicia de Madrid, que se inhibió a fa-

vaguardar "el honor" de las personas a las

vor del alto tribunal. Correa, principal imputa-

que Garzón imputó crímenes contra la Huma-

do por Garzón en el caso Gürtel, se ha quere-

nidad en la causa que abrió por los crímenes

llado contra el juez por ordenar escuchas en-

del franquismo.

tre éste y su abogado en prisión. Y el Supremo ha admitido a trámite su querella.

5. Manuel Marchena. Fiscal de carrera y 8.

Margarita

Robles.

Coincidió

con

de los conservadores del Poder Judicial. Es el

Garzón en el Ministerio de Justicia e Interior

Instructor

Baltasar

que dirigió Juan Alberto Belloch en los gobier-

Garzón por prevaricación debido a la presunta

nos de Felipe González. Robles era secretaria

actuación irregular del juez de la Audiencia

de Estado de Interior mientras que Garzón,

debido a los cobros que percibió la Universi-

hasta su dimisión, fue Delegado para el Plan

dad de Nueva York del banco Santander -

Nacional sobre Drogas. A la vuelta al juzgado,

como patrocinio para unos seminarios organi-

Garzón investigó casos en los que estuvieron

zados por Garzón durante su estancia en esa

implicados otros ex cargos de Interior como el

ciudad- y el posterior archivo a su vuelta a

ex secretario de Estado de Seguridad Rafael

Madrid de una querella contra el presidente de

Vera y el ex director general de la Guardia Ci-

la entidad Emilio Botín. El archivo decretado

vil Luis Roldán. Magistrada del Supremo, es

por Garzón fue después ratificado por la Sala

actualmente vocal del Poder Judicial. Como

de lo Penal de la Audiencia Nacional.

miembro de la comisión permanente de ese

de

la

querella

contra

26 de marzo de 2010

magistrado del Tribunal Supremo a propuesta


12

Novas da Xustiza órgano ha maniobrado para conseguir la sus-

prendente, imputó por falsificación a varios

pensión de Garzón antes de que sea procesa-

cargos de la policía científica que habían co-

do, el momento en que, según la doctrina se-

rregido el informe de los peritos, dando así

guida por el gobierno de los jueces, le corres-

pábulo a la teoría de la conspiración defendida

ponde hacerlo. Recusada por Garzón en ese

entonces por el PP. La instrucción de Gallego

expediente de suspensión, ha aceptado apar-

recibió un fuerte revés por parte de la Audien-

tarse.

cia de Madrid, que absolvió a los altos cargos respaldando el criterio de Garzón.

9. Fernando de Rosa. Vicepresidente del Poder Judicial, puesto al que llegó de la mano

11. Adolfo Prego. Ponente de la resolu-

del PP. Antes había sido consejero de Justicia

ción del Supremo por la que se admitió a

de la Comunidad Valenciana a las órdenes de

trámite la querella contra Garzón de Manos

Francisco Camps. Camps, imputado y después

Limpias -a la que luego se sumaron Libertad e

absuelto por el Tribunal Superior de Justicia

Identidad y Falange- por haber investigado el

de Valencia por recibir varios trajes supues-

franquismo. También redactará la que resuel-

tamente pagados por la trama Gürtel, está a

va el recurso de apelación planteado por el

la espera de una sentencia definitiva del Su-

juez contra la resolución de Luciano Varela

premo. De Rosa, como hombre de Camps en

que encontraba indicios de criminalidad contra

el Consejo, aseguró públicamente que con la

Garzón

investigación del caso Gürtel, Garzón "estaba

próximo al PP, que lo propuso como vocal del

atravesando la línea roja de la prevaricación".

anterior Consejo del Poder Judicial, es patrono

Recusado por Garzón en el expediente de

de honor de la fundación ultraderechista De-

suspensión que se sigue en el Poder Judicial,

fensa de la Nación Española (Denaes), muy

ha aceptado apartarse del caso.

próxima a Manos Limpias. Durante unos cur-

por

ese

caso.

Prego,

magistrado

26 de marzo de 2010

sos de verano de la Universidad Complutense 10. Gema Gallego. Vocal conservadora

de Madrid se mostró contrario a la Ley de la

del Poder Judicial. Dio la vuelta al caso bórico

Memoria Histórica y firmó un manifiesto con-

inicialmente investigado por Garzón, que se

tra ella junto con el ex locutor de la COPE Fe-

tuvo que abstener a favor de Gallego, enton-

derico Jiménez Losantos y el revisionista del

ces juez de instrucción de Madrid. Ese caso

franquismo Pío Moa. Ha escrito artículos en

investigaba a dos peritos policiales que trata-

contra de esa norma en la revista de la her-

ron de relacionar a ETA con el 11-M tras en-

mandad del Valle de los Caídos. Es hermano

contrar ácido bórico en casa de uno de los im-

de Victoria Prego, subdirectora de El Mundo,

plicados en los atentados de los trenes y en la

el diario al que Garzón acusa de orquestar una

de un etarra. Gallego, en una maniobra sor-

campaña contra él.

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

13

Lingua galega

Nota de resposta de ProLingua ás desafortunadas declaracións do Valedor do Pobo

Publicado en

http://prolinguagalega.org

AO SEÑOR VALEDOR DO POBO En relación coas súas declaracións na sesión do Parlamento Galego do pasado día 22, desexamos manifestar a nosa sorpresa e desagrado. Aínda que desde que asumiu o cargo en xullo do 2007 logo se coñeceu a súa estraña forma de exercer de Valedor dos cidadáns que tamén se expresan en lingua galega, de novo semella inevitable inferir das súas palabras a escasa simpatía que profesa cara ao idioma. De acordo coa información aparecida nos medios, e sen entrar a comentarmos a actitude pouco respectuosa coa cámara e os seus membros, si queremos manifestar o noso parecer sobre diversos puntos da

1.- Vostede reprocha que se cite o Estatuto

senón, entre moitas outras que se poderían ci-

de Autonomía e a Lei de Normalización Lingü-

tar, o que se di na sentenza 337/1994 do Tri-

ística para defender a liberdade lingüística, e

bunal Constitucional, «que avala un trato de-

engade «acórdese que tamén está a Constitu-

sigual, que non discriminatorio, para as dúas

ción Española». Nada máis evidente que a

linguas oficiais en función do carácter propio

plena constitucionalidade do Estatuto de Au-

dunha delas que fai preciso unha acción nor-

tonomía de Galicia, o mesmo que a da Lei de

malizadora que debe, necesariamente, impli-

Normalización Lingüística; xa que logo, nada

car accións de apoio singularizado».

neles se opón á Constitución. Quere acaso dicir que hai algo no Estatuto que é contrario á Constitución?

2.- Todos os galegos e galegas temos dereito a exercermos a nosa liberdade lingüística

Cónstanos que, por cargo e capacidade,

individual, como vostede moi ben dixo. Com-

vostede sabe que non. E sabe tamén que de-

pare o exercicio desta liberdade por parte du-

mandar políticas de apoio diferenciado á lin-

nha persoa castelanfalante e outra galegofa-

gua galega é plenamente constitucional. Vexa

lante ao falar co médico, facer un documento

26 de marzo de 2010

súa argumentación:


14

Novas da Xustiza notarial, asistir á misa, casar, realizar unha

vergoñenta actitude da Asociación Nacional do

entrevista na procura de emprego, ir ao cine,

Rifle dos EUA que, no nome da liberdade indi-

mercar nos centros comerciais, educar un fillo

vidual, continúan a xustificar o inxustificable.

na lingua familiar, facer unha xestión xudicial ou responderlle a un xuíz en galego sen medo

4.- A súa frase «ir cunha pistola ao peito a

se este fala en castelán, ler un xornal... e un

cada cidadán para que fale galego» aínda que

longuísimo etcétera. Estas e outras moitas

se trate dunha metáfora, é tan ofensiva como

serviríanlle para «informar do que pasa na

impropia do seu cargo. Debe pedir desculpas

rúa» con maior coñecemento e acerto. Ata

a todas as persoas que defendemos o dereito

hoxe estabamos seguros de que defendía a li-

ao uso e promoción da lingua propia de Gali-

berdade lingüística de toda a cidadanía, pero,

cia, porque nin somos nin seremos nós quen

das súas declaracións, deducimos que cando

apelemos nunca ao uso da violencia e porque

fala de liberdade lingüística só se refire á lin-

as referencias ás armas cárgaas o demo.

gua castelá.

En resumo, señor Valedor do Pobo, de vostede tiñamos que esperar outra actitude e ou-

3.- Así as cousas, xa non nos sorprende o

tra práctica. Non está no seu posto para de-

uso espurio que vostede fai da palabra liber-

fender os poderosos fronte os débiles, trátese

dade. Certo que non é o único que utiliza es-

de persoas ou de linguas. Antes ben, desexa-

tas trampas. Curiosamente, no mesmo día en

riamos que tomase en conta o que no século

que liamos as súas declaracións, os xornais

XIX Jean-Baptiste Henri Lacordaire dixo: «En-

informaban tamén que para os congresistas

tre o forte e o débil, a liberdade oprime e a lei

do partido republicano dos EUA a reforma sa-

libera». Por iso acudimos a vostede tantas ve-

nitaria do presidente Barack Obama atenta

ces, para que nos defenda das invocacións

contra as liberdades individuais; asombrosa-

falsarias da palabra liberdade.

mente, citábana como un ataque similar ao

No tocante ás linguas, non esqueza que a

que supuxo, para eles, a promulgación da lei

oposición entre castelanfalantes e galegofa-

de liberdades civís que o presidente Lyndon B.

lantes é, en boa medida, unha falsidade. En

Johnson declarou en 1964; declaración que,

todo caso, a oposición será entre os que te-

como todos sabemos, constituíu un inmenso

mos competencia bilingüe e os que se encas-

avance para as liberdades reais de todo o po-

telan no mantemento da competencia mono-

bo estadounidense.

lingüe vivindo nun país con dúas linguas ofi-

Non caia, señor Valedor do Pobo, nun uso

ciais.

26 de marzo de 2010

fraudulento da palabra liberdade, como o que vén de realizar Silvio Berlusconi declarándose

ProLingua

vítima da «falta de liberdades» en Italia ou a

Galicia, 23 de marzo do 2010

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

15

O tempo

Lluvia y sol se sucederán cada dos días En Semana Santa

Publicado en www.europapress.es

La Semana Santa alternará los días de lluvia y de sol cada dos días, ya que este viernes se esperan lluvias en el norte peninsular mientras que el sábado y el Domingo de Ramos se podrá disfrutar de un tiempo estable y subida de las temperaturas en toda España salvo en el norte, hasta que el lunes y el martes un nuevo frente pase de oeste a este por la Península y el miércoles vuelva a brillar el sol, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Concretamente, este viernes las lluvias afectarán al cuadrante noroccidental peninsular, alto Ebro y Pirineos, donde se esperan cielos muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas en el oeste de Galicia y localmente persistentes o fuertes y con tormentas en Pirineos. En el resto de España estará nuboso con posibles lluvias débiles menos en el área mediterránea y en el sur de Canarias, donde estará poco nuboso y, en general las temperaturas no sufrirán cambios importantes. El inicio de las vacaciones también estará marcado por el viento, que en Península y Baleares soplará de componente oeste moderado aumentando a fuerte Además la cota de nieve oscilará entre los 1.000 metros en el noroeste y los 1.500 metros en el Pirineo oriental y sur del sistema Ibérico. Ya el sábado y el domingo, se prevé tiempo estable en toda España menos en Galicia, área Cantábrica y Pirineos, donde es posible que se produzcan lluvias débiles más probables en el oeste de Galicia y Pirineos occidentales, que serán de nieve a partir de los 1.200 o 1.500 metros. Las temperaturas diurnas subirán entre 2 y 6 grados centígrados menos en el Mediterráneo, donde no experimentarán cambios y el viento continuará del oeste en la Península y Baleares pero disminuirá gradualmente de intensidad hasta predominar el viento flojo o la calma durante el domingo. En Canarias soplará viento del noreste moderado.

26 de marzo de 2010

en el cuadrante noroeste peninsular e incluso con carácter muy fuerte en el noroeste de Galicia.


16

Novas da Xustiza

LLUVIAS CADA DOS DÍAS Sin embargo, el lunes y el martes entra un nuevo sistema frontal atlántico que cruzará la Península de oeste a este con precipitaciones, que serán moderadas en el noroeste disminuyendo estas hacia el sur y este peninsular, no esperando en principio que alcancen el sureste ni Baleares y disminuyendo durante el martes 30. Las temperaturas experimentarán un descenso ligero en Canarias, moderado en la vertiente atlántica peninsular y sin cambios en el resto del país. Los vientos de componente oeste a sur irán aumentando a moderados y llegando a fuertes en el litoral gallego. El mismo martes día 30 y hasta el viernes 2 de abril se espera una estabilización generalizada del tiempo, y sólo en Galicia, área Cantábrica y Pirineos hay una probabilidad media de lluvias débiles. El jueves y el viernes santo esta probabilidad aumentará y las precipitaciones podrían afectar a otros puntos de la mitad noroccidental de España. Los termómetros no oscilarán de forma importante menos en la Península, donde se espera el miércoles una subida de ligera a moderada que sólo durará un día, pues el jueves las temperaturas volverán a bajar. Finalmente, el viento soplará "muy probablemente" de componente oeste en la Península y Baleares que, en general será flojo a moderado y con intervalos de fuerte en los litorales de Galicia,

26 de marzo de 2010

Cantábrico y Andalucía oriental, y del noreste moderado en Canarias.

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

17

Taboleiro de avisos

Semanas de horario reducido

RECOÑECEMENTO MÉDICO

Vigo: Días 24, 25, 26, 30 e 31 de marzo

Val do Dubra: Días 5, 7, 8, 9 e 12 de abril

Prazo de inscrición:

Redondela:

O prazo para solicitalos será

Días 5, 6, 7, 8 e 9 de abril

ata o vindeiro 4 de abril

Muxía,

Sanxenxo

e

Días 6, 7, 8, 9 e 12 de abril

Tramitación Por vía telemática en http://webriscos.xunta.es

Escalas (ano 2003) 

Axentes (Auxilio), preme aquí

Auxiliares (Tramitación), preme aquí

Oficiais (Xestión), preme aquí

Escala pechada a 09-03-2003 O Ministerio ten outra escala, pechada a 11-042009 e contabilizada por días, pero non é publica

Ir ao Sumario

26 de marzo de 2010

Ferrol, Meaño:


18

Novas da Xustiza

Delegados – Subscricións Contacto

As nosas páxinas web A CORUÑA Raquel e Estrela 981.18.20.32 saxgccoo@gmail.com

FERROL Manolo e Mati 981.33.73.25 matildeav1@gmail.com

CCOO de Xustiza

CCOO de Justicia

Rexistro Civil

Los blogs de Justicia

SANTIAGO Mati 981.54.03.63 matildeav1@gmail.com

OURENSE Carlos e Justo 988.68.71.92 jclamela@yahoo.es

Podes consultalas desde o teu posto de traballo.

PONTEVEDRA Belén 986.80.39.79 belenpontevedraccoo@gmail.com

VIGO Mercedes e Pablo

CCOO en Mugeju

Para acceder, preme nas ligazóns ou nas imaxes

986.81.78.35

26 de marzo de 2010

ccoogalicia@yahoo.es

LUGO José Antonio 982.40.21.95 ccoo.xustiza@gmail.com

Subscricións - Colaboracións Se queres publicar un artigo ou un comentario no boletín, se queres realizar unha consulta ou unha suxestión ou se queres recibir o boletín remítenos un correo electrónico a ccoo.xustiza@gmail.com

26-03-2010. Novas da Xustiza nº 194  
26-03-2010. Novas da Xustiza nº 194  

Boletin informativo de CCOO de Xustiza Oposicións - Interinos - Formación - Revista de prensa - Lingua galega - O tempo - Taboleiro de aviso...