Page 1

boletín de ccoo de xustiza Número 165

ccoo informa

2 0 -0 4 -2 0 0 9

Hoxe

CCOO informa Bolsa de interinos. Corrección de erros ....................................... 1 Oposicións. Secretarios, promoción interna ............................ 1

Bolsa de interinos. Corrección de erros Corrección de erros na convocatoria de bolsas de interinos

Feijoo e a Xustiza ................... 2 Protección de datos Artigo de Sevach .................... 5

No Diario Oficial de Galicia do 17 de abril publicouse a Corrección de erros da Resolución do 31 de marzo de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo

Circular do Ministerio ............ 8

de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. Descarga:

Máis información en:

- 07300D019P050.PDF

http://ccooxustiza.blogspot.com/

http://ccoojusticia.blogspot.com/

Oposicións. Secretarios, promoción interna Relación de aspirantes que aprobaron a fase de oposición da promoción interna

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o 17 de abril o seguinte acordo en relación co proceso selectivo para ingreso polo sistema de promoción interna no Corpo de Secretarios Xu-

1


diciais

2 17 de abril de 2009

Recoñecemento médico Acuerdo del Tribunal Calificador Nº 1, por el que se publica la relación de aspirantes que han aprobado la fase de oposición de la promoción interna y se fija abre el plazo para la presentación de méritos a valorar en la fase de concurso. Acuerdo de 17 de abril. (PDF) Anexo I. Relación aprobados de la fase de oposiPara descargar a resolu-

ción. (PDF)

ción publicada no DOG, preme aquí Para cubrir a solicitude, preme aquí

Feijoo e a Xustiza Extractos do apartado dedicado á Xustiza no programa electoral do PP

1º. - Na orde organizativa: O deseño do goberno reflicte cáles son as prioridades do seu programa político. A supresión da Consellería de Xustiza e a súa relegación a unha simple Dirección Xeral é fiel reflexo da falta de interese, cando non de aberto receo, do bipartito pola Administración de Xustiza, e, en consecuencia, pola protección dos dereitos e liberdades dos cidadáns. Por iso, para visualizar que o PPdeG considera que a Xustiza debe ser un dos seus obxectivos prioritarios, é indispensable que a área de Xustiza teña a súa propia entidade, presuposto abondo e medios humanos e materiais axeitados. 2º. - Desenvolvemento competencial completo: (…) O PPdeG considera que, para que Galicia abandone o furgón de cola da Xustiza en España, debe acometerse coa maior urxencia o despregamento da nova oficina xudicial, para o cal ten que elaborarse e se aprobar de modo perentorio a relación de postos de traballo e crear e dotar os servizos co-


múns procesuais e as unidades administrativas que prevé a Lei Orgánica.

Persoal interino. Bolsas

(…)O PPdeG constituirá, regulará e dotará un órgano permanente, de composición mixta TSX-Xunta, con capacidade para analizar a situación da Administración de Xustiza en Galicia, as súas debilidades e fortalezas, planificar qué Xustiza se quere para Galicia, e adoptar e executar, no marco com-

Resolución:

petencial atribuído á Comunidade, as medidas que esixa a mellor prestación do servizo público.

- 06800D022P079.PDF

3º. - En materia de persoal: Solicitudes: Actualmente non existe unha carreira administrativa nin estímuhttp://cpapx.xunta.es/port

los que fomenten a promoción persoal, o que se traduce en falta

al/xustiza/dxxpersoal.htm

de motivación, en equipos mal dimensionar (unhas por exceso, como as dos órganos colexiados, e outras por defecto, como as

https://www.xunta.es:444/ sxpa/AIX/

Prazo: O prazo de presentación das solicitudes comeza o 15 de abril e remata o 8 de maio de 2009, ambos os dous incluídos.

dos Xulgados mixtos e os de menores), en baixas que non se cobren ou o fan con excesivo atraso e con persoal pouco formado, en falta de control do absentismo, etc., o que produce que o rendemento sexa inferior ao desexable, en prexuízo do servizo público. O PPdeG elaborará un estatuto do persoal da Administración de Xustiza que contemple e promova a promoción profesional, con plans de formación continua e un sistema de incentivos e controis que impulse e premie a formación e o esforzo. 5º. - En materia de infraestruturas: - Abordará as necesidades que, dende o punto de vista arquitectónico, se derivan da organización establecida na Lei Orgánica do Poder Xudicial, establecer un deseño idóneo para a súa satisfacción e planificar a progresiva adaptación dos edificios xudiciais existentes. - Procederá á execución de novos edificios, integrados cos existentes para configurar Cidades da Xustiza, en A Coruña, Ourense, Pontevedra e Vigo, así como buscará novas localizacións para a construción doutras tantas sedes xudiciais por esgotamento das existentes, nas vilas de Tui, A Estrada e Ponteareas.

3


6º. - En materia de medios para o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. - Dotará o Tribunal Superior de Xustiza de medios persoais e materiais que faciliten un control estatístico en tempo real e permitan dispoñer en todo momento dunha radiografía do estado da Administración de Xustiza en Galicia. - Promoverá a creación dunha unidade voante formada por funcionarios de carreira, dependente do TSX e con formación nas distintas ordes xurisdicionais, preparada para despregarse de forma inmediata en calquera unidade xudicial. - Disporá a cobertura automática das prazas vacantes e das baixas de todo tipo por persoal interino previamente formado, polo menos, no que aos sistemas e aplicación informática e aos rudimentos procesuais se refire. (…), o PPdeG dotará a Administración de Xustiza dunha aplicación informática propia, na que estean integrados todos os órganos xurisdicionais e que permita traballar a todos en rede. A devandita aplicación debe recoller a tramitación electrónica dos procedementos e a comunicación electrónica cos profesionais e os cidadáns como algo inmediato e desexable, e contar con ferramentas idóneas para asegurar a recepción e tratamento da información, controlar o desenvolvemento dos procedementos e alertar de calquera disfunción (transcurso de prazos, incumprimento de requirimentos ou traslados,...). 7º. - En materia de Planta Xudicial: É manifesta a insuficiencia da planta xudicial (xulgados e tribunais) en Galicia, o que xera a imposibilidade de tramitar e resolver os procedementos nun prazo razoable, o que xera dilacións e unha insatisfacción xeneralizada sobre este servizo público. (…) Esta circunstancia ocasiona unha progresiva ampliación da brecha que existe con outras Comunidades, ao extremo de que na memoria correspondente ao ano 2007 xa se evidencia a necesidade de ata unha trintena de prazas. É necesario adoptar unha posición máis reivindicativa ao expoñer e transmitir as razóns que xustifican a asignación de prazas que se solicita, dende a posición de forza que dá a realidade dos feitos e as demandas dos cidadáns da nosa Comunidade, salvo que se considere que tales demandas han de ceder ante consideracións políticas. En conclusión, e se realmente se pretende mellorar o estado e funcionamento da Administración de Xustiza en Galicia, é preciso inversión e planificación, é dicir, fixar os obxectivos, establecer os programas estratéxicos e os plans de acción necesarios para a súa consecución e dedicar todos os recursos necesarios para o seu desenvolvemento e execución, xusto todo o que o bipartito non fixo nos últimos 4 anos.

4


protección de datos De cómo la Agencia de Protección de Datos declaró infractor a un Juzgado de Instancia e Instrucción por la indiscreción de un portero Artículo publicado en el Blog de Derecho Público de Servach [http://www.contencioso.es/]

Por la interesantísima web sobre protección de datos de Samuel Parra me entero de las tres empresas mas sancionadas por la Agencia de Protección de Datos en lo que va de año 2009, y curiosamente son: France Telecom España S.A .(lease Orange) con 352.303,63 euros, Telefónica Móviles España S.A.(lease Movistar) con 198.303,63 euros, y Data Integral Action S.L.( cierta empresa vasca que enviaba cartas masivas a los domicilios anunciando un supuesto premio seguro, bajo la condición de acudir a una reunión de 90 minutos con los comerciales de la empresa) con 80.303,63 euros. Si se repasa el listado (en el que predominan las entidades bancarias), puede comprobarse que lejos quedan los tiempos en que la Agencia de Protección de Datos (justo hace un año) adoptó la insólita Resolución ( 7 de Abril de 2008) por la que se declaró responsable de infracción grave nada menos que al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Majadahonda. Parece oportuno analizar esta curiosísima Resolución de 7 de Abril de 2008 por la que el Director de la Agencia de Protección de Datos declaró al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Majadahonda responsable de una infracción grave al notificar indebidamente una diligencia procesal en sobre abierto al portero de la finca del destinatario. Sevach incluso cuestionó su veracidad y pensó que era un bulo de la red, pero a veces la ficción supera a la realidad, y los sueños de la razón administrativa producen monstruos. Es conveniente leerse la Resolución en su integridad. Tras ello, las preguntas se agolpan en la mente de Sevach: 1ª La Resolución declara literalmente que el “responsable del fichero o del tratamiento” (en este caso, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Majadahonda) que está sujeto al régimen sancio-

5


nador”. Y Sevach corre a leer el art.3 de la Ley de Protección de Datos que dice: que se considera “Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. Pues bien, el Juzgado de Majadahonda ni es una persona física (lo es el juez titular del mismo) ni es una persona jurídica ( lo es el Consejo General del Poder Judicial o en su caso la Administración del Estado respecto de actuaciones del Ministerio de Justicia), ni es órgano administrativo ( como dicen el clásico Manual de Enterría: los jueces son órganos del Derecho). Es más, la Ley de Protección de Datos alude siempre a Administraciones Públicas y sus ficheros, sin que los datos manejados por Juzgados y Tribunales permitan una calificación administrativa que desplace su naturaleza y funcionalidad procesal. La Agencia de Protección de Datos se ha metido en las arenas movedizas de órganos, Administraciones y poderes, y ha intentado salir del paso, condenando al Juzgado. Ni al Consejo, ni al Ministerio ni al juez. Toma ya. O sea, caricaturizando la situación, sería algo así como si en una Iglesia el confesionario tiene la puerta abierta y un feligrés escucha los pecados que otro confiesa, ….¡ pues hay que sancionar al templo! 2º La Resolución sancionadora censura la falta de consentimiento del destinatario para que el portero recogiese la notificación en la que se adjuntaba el convenio regulador de su divorcio. Entonces Sevach acude a leer el art.11 de la Ley de Protección de Datos que dice: “ El consentimiento no será preciso…cuando la cesión esté autorizada en una ley”. Pues bien, la Ley de Enjuiciamiento Civil en su art.161.3 autoriza la notificación al empleado o incluso al portero de la finca, si no estuviere el destinatario. O sea, que aunque la Ley autorice claramente a los órganos judiciales para entregar la documentación por medio del Servicio de Notificaciones al portero, si no estuviere el destinatario, para la Agencia de Protección de Datos dicha previsión legal es mera retórica o juego floral. Es más, trabajo le espera a la Agencia de Protección de Datos pues en materia fiscal hasta la saciedad la jurisdicción contencioso-administrativa ha considerado válida la notificación al portero de la finca cuando la funcionalidad de éste fuere precisamente servir de receptor inmediato de la correspondencia. 3º La Resolución sancionadora ordena al Juzgado responsable que “adopte las medidas de orden interno que impidan que se repita la situación”. Nada se concreta, para perplejidad del juez, quien mas allá de transmitir esta inquietud oral, poco puede hacer. Sevach lee el art. 46 de la Ley de Protección de Datos que dice: “ Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44 fuesen cometidas en ficheros de los que sean responsables las Administraciones públicas, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción.” Pues bien, la Resolución nada concreta de las medidas a adoptar y parece que las deja al gus-

6


to del Juzgado. Bonito ejemplo de reprochar el cumplimiento de la Ley mediante su incumplimiento en la propia Resolución sancionadora que debiendo por imperativo legal indicar la “receta y el medicamento”, deja a criterio del enfermo la terapia. 4º Desde el punto de vista de la eficacia, que debe inspirar a la Agencia de Protección de Datos como Administración independiente que es, poco eficaz puede resultar una sanción que se impone a un Juzgado para que procure evitar tales notificaciones. O sea nada. Recordemos que la propia Resolución no considera probado que el portero hubiera cotilleado la información. Lo único que ha obtenido la denunciante es la satisfacción moral de que un órgano administrativo declare que el notificador del Juzgado lo entregó en sobre abierto. O sea, una finalidad de pura vendetta. Lo correcto no sería haber tramitado un costoso procedimiento administrativo para que la denunciante tenga su minuto de gloria, sino que ésta hubiere ejercido una acción de responsabilidad patrimonial frente al Ministerio de Justicia por deficiente funcionamiento de la misma, si tal divulgación inconsentida le hubiere perjudicado en el honor o intimidad. Eso sí, tendría que probar que los datos sensibles (el convenio regulador) fueron percibidos por el portero y que su lectura le ocasionó un perjuicio. Y si pretendía censurarse al portero ( por recoger o leer lo que no debe) para ello está la potestad disciplinaria laboral por abuso de confianza por parte de la empleadora. Y si se pretendía censurar al notificador pues para ello está la potestad disciplinaria a ejercer por el Ministerio de Justicia para esclarecer responsabilidades. 5º Bajo la perspectiva de la tramitación, la Resolución es sorprendente pues con la denuncia y la alegación del Juzgado da por zanjada la instrucción sin que refleje si , como impone la fase probatoria del procedimiento sancionador, la seguramente ilustrativa práctica de la prueba testifical del portero en cuestión, de la propia denunciante (ratificándose o matizando) o de la persona notificadora, ya que a buen seguro todos ellos tienen mas que decir para esclarecer el hecho que el pobre juez que desde su despacho ya tiene bastante con los voluminosos autos como para estar pendiente del modo en que los porteros atisban de soslayo el contenido de las notificaciones. 6º En fin, confiemos en que esta Resolución sea el borrón del escribano, y que no empañe el buen hacer de la Agencia de Protección de Datos. Sevach puede justificar la existencia de este curioso espécimen sancionador en algo que haría las delicias de los sofistas: en una razón y en su contraria. Así: a) O bien en que la Agencia de Protección de Datos tiene mucho trabajo y eso lógicamente impide el análisis detallado y el rigor de la Resolución. b) O bien en que la citada Agencia no tiene nada de trabajo y ,cuando el diablo no sabe que hacer con el rabo mata las moscas, con lo que se entretiene en estos jueguitos de la Administración sancionando al Poder Judicial para no cambiar nada de nada. 7º Tras este suceso, quizás podría rizarse más el rizo por la senda del despropósito. Veamos dos hipótesis en la misma línea absurda: a) Un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo notifica una providencia judicial acompañando

7


datos personales a un portero de la finca donde reside el destinatario. El recurso frente a la sanción de la Agencia impuesta al Juzgado Central, lo enjuiciaría el mismo u otro Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo. b) La Agencia de Protección de Datos puede notificar erróneamente una Resolución con datos personales en aplicación de la Ley 30/1992 sobre procedimiento administrativo. La Agencia debería sancionarse a sí misma. En fin, que hay que tener en cuenta que la Agencia de Protección de Datos, junto con la Agencia Tributaria, son de las pocas entidades institucionales con potestad sancionadora. Y cuando se tiene ese poder de “disparar” hay que apuntar bien y procurar no darse en un pie, como en este caso. A este paso, algún día la Agencia de Protección de Datos sancionará a un Alcalde por permitir que se tire la basura por los camiones municipales en el vertedero municipal sin destruir su total o posible legibilidad por cualquier tercero.

Irregularidades en las consultas de datos a la Agencia Tributaria a través del PNJ Circular 6/2009 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, sobre acuerdos adoptados en relación con las consultas realizadas a través del Punto Neutro Judicial

Con fecha 26 de febrero de 2009, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Comisión de Modernización e Informática y en relación con las consultas realizadas a través del Punto Neutro Judicial, adoptó una serie de acuerdos. Desde el Ministerio de Justicia se dicta la presente Circular con objeto de establecer unas pautas comunes de actuación para una mayor coordinación en la actividad desarrollada por todos los órganos jurisdiccionales de! territorio nacional. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre de modificación de la Ley Orgánica 611985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales: SE ACUERDA: Primero.-Calificar de indebidas todas las consultas que, sin estar autorizadas por resolución judicial, se realicen a través de las aplicaciones disponibles en el Punto Neutro Judicial.

8


Segundo.-Poner en conocimiento de los Secretarios Judiciales la realización de cualquier consulta indebida realizada por los funcionarios, por si considerasen conveniente proceder a su baja como usuarios de la aplicación de consulta. Si las consultas indebidas fueron realizadas por los Secretarios Judiciales, se pondrá en conocimiento de los Secretarios de Gobierno a los efectos oportunos. A continuación, adjuntamos el Acuerdo adoptado por el CGPJ en el mismo sentido, y advertimos de que no es recomendable intentar liberarse de la clave de acceso haciendo un mal uso de la misma. ACUERDO Elevar

al

Pleno

del

Consejo

para

su

aprobación,

si

procede,

el

siguiente

acuerdo:

En relación con las consultas que se realicen desde los Órganos judiciales a través del Punto Neutro Judicial se acuerda: PRIMERO.- Calificar de indebidas todas las consultas que, sin estar autorizadas por resolución judicial, se realicen a través de las aplicaciones disponibles en el Punto Neutro Judicial. SEGUNDO.- Poner en conocimiento de los Secretarios Judiciales la realización de cualquier consulta indebida realizada por los funcionarios por si considerasen conveniente proceder a su baja como usuarios de la aplicación de consulta. Respecto de los Secretarios Judiciales, y a los mismos efectos, se pondrá en conocimiento de los Secretarios de Gobierno. TERCERO.- Establecer que, respecto de las consultas no autorizadas por resolución judicial de las que pudiera derivarse la comisión de una falta grave o muy grave por perseguir la obtención de cualquier tipo de información relativa a ex cónyuges, familiares o terceras personas, físicas o jurídicas, que guarden cualquier relación con cónyuges o familiares de los usuarios: “se remitirá copia a las Administraciones disciplinariamente competentes para que, en su caso, se instruyan los correspondientes expedientes.” CUARTO.- Extender las auditorías de las consultas del Punto Neutro Judicial, que actualmente se realizan sobre los accesos realizados a las bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a todos los servicios disponibles en el Punto Neutro Judicial, siempre que las aplicaciones de consulta permitan el control de los datos. QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Secretaría General para la Administración de Justicia del Ministerio del Justicia, para su conocimiento y posterior traslado a los Secretarios de Gobierno.

9


visto na rede

10


2.2.- A XUSTIZA Queremos resolver ou mal estado no que se atopa a Administración de Xustiza en Galicia tras ou Bipartito. Un mal estado déaste servizo público fundamental deteriora ou exercicio dous dereitos dás persoas, ao ser menos efectiva a tutela xurídica, pero tamén afecta á necesaria seguridade xurídica sen a que non é posible ou desenvolvemento económico: sen unha xustiza rápida, nin hai xustiza, nin os cidadáns arriscan os seus cartos en investimentos. 276

Non debemos resignarnos a unha situación pouco respectuosa cos dereitos e intereses lexítimos dos cidadáns, como parece desprenderse da pasividade do bipartito. Antes ao contrario, o problema ten solución, sempre que se afronte con seriedade e se conceda á Xustiza a atención preferente que merece, adoptando as medidas precisas. O PPdeG aplicará, dende o Goberno da Xunta, as seguintes medidas para a mellora da Administración de Xustiza en Galicia: 1º. - Na orde organizativa: O deseño do goberno reflicte cáles son as prioridades do seu programa político. A supresión da Consellería de Xustiza e a súa relegación a unha simple Dirección Xeral é fiel reflexo da falta de interese, cando non de aberto receo, do bipartito pola Administración de Xustiza, e, en consecuencia, pola protección dos dereitos e liberdades dos cidadáns.

Por iso, para visualizar que o PPdeG considera que a Xustiza debe ser un dos seus obxectivos prioritarios, é indispensable que a área de Xustiza teña a súa propia entidade, presuposto abondo e medios humanos e materiais axeitados. 2º. - Desenvolvemento competencial completo: Para establecer un programa de actuación debe terse en conta que, de conformidade cos arts. 148 e 149.1 1º e 5º CE, as competencias nesta materia repártense entre o Estado, a Comunidade Autónoma e o Consello Xeral do Poder Xudicial, correspondendo á Comunidade Autónoma o que se deu en chamar "administración da Administración de Xustiza", é dicir, a dotación e organización de todos os recursos persoais e materiais que permiten o exercicio da función xurisdicional. Non obstante, aínda que Galicia asumiu tales competencias, o certo é que, por unha parte, existen aspectos que non se desenvolveron a pesar de que a Comunidade dispón de competencia a tal fin, e, por outra parte, o desenvolvemento doutra áreas é moi deficiente ou erróneo. Por iso, e antes de formular a ampliación do marco competencial, é necesario desenvolver na súa totalidade as competencias asumidas e corrixir os erros observados. Entre os aspectos que non foron obxecto de desenvolvemento a pesar de ser legal e tecnicamente posible cabe sinalar:


- Despregar con urxencia a nova oficina xudicial: A Lei Orgánica 19/03, do 23 de decembro, modificou profundamente a estrutura e organización dos xulgados e tribunais e sentou as bases para modernizar a Administración de Xustiza, substituíndo a concepción decimonónica baseada en unidades illadas e autárquicas, cunha estrutura plana e pouco flexible e unha ordenación do traballo completamente desfasada, por un deseño capaz de facer fronte ás novas necesidades e demandas sociais e que xira sobre a idea de relevar o Xuíz de todo canto non sexa xulgar e executar o xulgado, axilizando e optimizando os recursos mediante a creación de unidades procesuais de apoio directo ao Xuíz, servizos comúns procesuais coordinados con aquelas e entre si, e unidades administrativas, ao tempo que se atribúe ao Secretario xudicial a dirección e xestión da oficina e do persoal, e xerarquízase a devandita figura co propósito de asegurar un funcionamento coordinado e homoxéneo.

- Constituír, regular e dotar dun órgano permanente de relación entre a Xunta e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia: O Regulamento 1/2000, do pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, sobre órganos de goberno, prevé a constitución de Comisións Mixtas entre os Tribunais Superiores de Xustiza e as CCAA nos distintos territorios, como instrumento de coordinación que facilite o correcto desenvolvemento das respectivas competencias e, polo tanto, un servizo público de calidade.

A posta en marcha dos servizos comúns procesuais e das unidades administrativas, pezas angulares do sistema, corresponde ás CCAA.

No caso de Galicia, lonxe de acometer calquera fórmulas que permita reforzar a colaboración e coordinación nunha área cada vez máis complexa, deixouse languidecer a única que existía, isto é, a Comisión Mixta, que de reunirse bimensualmente pasou a facelo con carácter anual, o que impide unha planificación conxunta e ordenada e aboca a resolver os problemas de xeito improvisado, sen método e, por ende, sen remover as causas que os xeran.

Non obstante os máis de catro anos transcorridos dende a entrada en vigor da Lei e da urxencia de abordar a situación, o bipartito non adoptou ningunha medida para iniciar o despregamento da nova oficina xudicial: non só non creou ningún servizo común (persisten os que existían con anterioridade) nin unidade administrativa ningunha (a pesar de que se trate de pezas básicas para garantir a coordinación entre a Comunidade Autónoma e as UPAD e os SCP), senón que nin sequera acometeu a relación de postos de traballo indispensable a tal fin. O PPdeG considera que, para que Galicia abandone o furgón de cola da Xustiza en España, debe acometerse coa maior urxencia o despregamento da nova oficina xudicial, para o cal ten que elaborarse e se aprobar de modo perentorio a relación de postos de traballo e crear e dotar os servizos comúns procesuais e as unidades administrativas que prevé a Lei Orgánica.

Ao amparo deste precepto, algunhas CCAA crearon organismos cunha estrutura, composición, organización e recursos, chámense Observatorios (País Vasco), Consellos (Cataluña) ou Consellos Asesores (Navarra), no seo da cal se deseñan programas de actuación a medio e longo prazo e adóptanse as medidas necesarias para un mellor funcionamento dos xulgados e tribunais.

Por iso, o PPdeG constituirá, regulará e dotará un órgano permanente, de composición mixta TSX-Xunta, con capacidade para analizar a situación da Administración de Xustiza en Galicia, as súas debilidades e fortalezas, planificar qué Xustiza se quere para Galicia, e adoptar e executar, no marco competencial atribuído á Comunidade, as medidas que esixa a mellor prestación do servizo público.

277


- Introducir e fomentar en materia de familia e de consumo mecanismos extraprocesuais para a solución dos conflitos: Un dos principais problemas da Administración de Xustiza e causa directa da pendencia e das dilacións é o exceso de litixiosidade. Aínda que tanto a lexislación procesual como a civil (salvo en materia de dereito propio das CCAA) son competencia exclusiva do Estado, nada impide ás CCAA introducir mecanismos alternativos que permitan solucionar os conflitos extra procesualmente, sobre todo en determinados ámbitos especialmente sensibles, como co dereito de familia e o dereito de consumo, favorecendo a composición á marxe dos xulgados e tribunais.

O PPdeG introducirá e fomentará: 278

En materia de familia, sistemas de mediación extraprocesual aos que as partes poidan acudir para achegar posicións e limar diferenzas, durante a tramitación dun proceso ou previamente a este, ben directamente ben a instancia do órgano xurisdicional. En materia de consumidores, os mecanismos alternativos de solución de conflitos, promovendo a súa eficacia mediante a suxeición das empresas ás súas decisións.

- Fomentar, dende a Xunta, a realización de traballos en beneficio da comunidade, alternativos ás penas de privación de liberdade: A introdución de novas figuras delituosas ligadas a comportamentos antisociais e a convicción de que, fronte ás penas tradicionais privativas de liberdade, outras de diferente natureza poden lograr mellor os obxectivos de prevención xeral e prevención especial e loitar máis eficazmente contra a delincuencia, deu lugar á introdución no noso ordenamento da pena de traballos sociais ou en beneficio da comunidade.

Non obstante, dita pena é practicamente inaplicable en Galicia debido á falta de convenios con administracións, entidades, organismos e empresas que permita a súa execución, o que provoca que, ou non se aplique e óptese por outras penas como a multa ou a prisión, ou, no caso de que se impoña, non se execute e o feito delituoso quede impune, convertendo a disposición legal en papel mollado e impedindo os efectos positivos que puidesen derivar da súa aplicación. Por iso, o PPdeG impulsará dende a administración autonómica a sinatura nos ámbitos da administración municipal, os organismos autónomos, organizacións, entidades e empresas privadas, dos oportunos convenios para a realización de traballos en beneficio da comunidade. 3º. - En materia de persoal: Actualmente non existe unha carreira administrativa nin estímulos que fomenten a promoción persoal, o que se traduce en falta de motivación, en equipos mal dimensionar (unhas por exceso, como as dos órganos colexiados, e outras por defecto, como as dos Xulgados mixtos e os de menores), en baixas que non se cobren ou o fan con excesivo atraso e con persoal pouco formado, en falta de control do absentismo, etc., o que produce que o rendemento sexa inferior ao desexable, en prexuízo do servizo público. O PPdeG elaborará un estatuto do persoal da Administración de Xustiza que contemple e promova a promoción profesional, con plans de formación continua e un sistema de incentivos e controis que impulse e premie a formación e o esforzo.


4º. - En materia de protección de menores:

5º. - En materia de infraestruturas:

Corresponde á Administración autonómica destinar os recursos e adoptar as medidas para previr e detectar as posibles situacións de desamparo do menor e, no seu caso, posibilitar unha intervención tendente a garantir a súa protección.

En materia de infraestruturas, o panorama da Xustiza en Galicia é moi mellorable. Nunha actuación lóxica e respectuosa coa lexislación que entrou en vigor o 16 de xaneiro de 2004, había que analizar os requirimentos arquitectónicos que impón a nova oficina xudicial, con adelgazamento das unidades xudiciais e creación dos servizos procesuais comúns, para establecer un deseño axeitado e planificar o seu despregamento, facilitando a implantación dunha organización moderna.

En Galicia, a escaseza e precariedade dos recursos destinados a tal fin dificulta tanto a prevención como a toma de medidas coa urxencia necesaria, o que deixa ao menor sen protección fronte ao risco e abre a porta ao fracaso social e á delincuencia.

Por iso, o PPdeG incrementará substancialmente os recursos destinados para previr as situacións de risco e adoptar as medidas necesarias co fin de garantir o amparo do menor e o correcto desenvolvemento da súa personalidade, manténdoo apartado de influencias prexudiciais. Por outra banda, a xurisdición de menores creouse no ano 2000 coa finalidade de dar resposta á problemática que suscitaba a responsabilidade penal dos menores, a través de medidas de carácter predominantemente reeducador, a execución do cal se confire ás CCAA. No caso de Galicia, á escaseza dos equipos dos órganos xudiciais engádese a ausencia de medios e a insuficiencia dos existentes para garantir a correcta execución das medidas impostas, o que non só orixina dilacións indebidas, senón que en ocasións impide a adopción e execución da medida que, en principio, sería máis recomendable, co que quebra a razón de ser da Lei. É preciso, pois, incrementar os equipos da Administración dedicados á execución e seguimento das medidas.

Lonxe de acometer tales estudios e actuacións, nos últimos tres anos o Bipartito non construíu nin rehabilitado ningún Pazo de Xustiza en Galicia (unicamente se inauguraron os proxectados xa iniciados con anterioridade), coa consecuencia, primeiro, da saturación dos espazos, en particular nas cidades de A Coruña, Ourense, Pontevedra e Vigo -o que formula serios obstáculos á hora de situar as novas unidades xudiciais e mesmo de funcionamento das xa existentes, obrigando ao aluguer de sedes fose dos inmobles e á conseguinte dispersión-, e, segundo, da inadecuación das instalacións existentes ás esixencias legais.

Por iso o PPdeG: - Abordará as necesidades que, dende o punto de vista arquitectónico, se derivan da organización establecida na Lei Orgánica do Poder Xudicial, establecer un deseño idóneo para a súa satisfacción e planificar a progresiva adaptación dos edificios xudiciais existentes. - Procederá á execución de novos edificios, integrados cos existentes para configurar Cidades da Xustiza, en A Coruña, Ourense, Pontevedra e Vigo, así como buscará novas localizacións para a construción doutras tantas sedes xudiciais por esgotamento das existentes, nas vilas de Tui, A Estrada e Ponteareas.

279


6º. - En materia de medios para o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Debido ao deficiente dimensionamento do cadro de persoal das unidades xudiciais, á súa configuración como células illadas e á mobilidade do persoal, é habitual que, ben por incremento da litixiosidade, ben pola existencia de vacantes ou baixas en cadros de persoal de por si insuficientes, prodúzanse repuntes da pendencia, coas dilacións inherentes e a deterioración do servizo. Se as devanditas situacións non se detectan coa suficiente antelación e non se adoptan as medidas de reforzo necesarias para afrontar o problema, se corre o risco de que o conxuntural e susceptible de ser emendado, se converta nun conflito estrutural e permanente, a solución da cal resulta moi difícil. 280

Actualmente nin se conta con mecanismos adecuados para previr e descubrir as mencionadas situacións de risco, nin cos recursos que permitan analizar as causas concretas do problema, nin cunha batería de medidas de reforzo cualitativa e cuantitativamente suficientes para proporcionar unha resposta rápida e específica para cada ocasión. A resposta actual é tardía e, cando se produce, ineficaz, tanto polo tempo transcorrido como pola natureza das medidas adoptadas, que se circunscriben á prolongación da xornada en cinco horas semanais e ao reforzo con persoal carente de formación ningunha. Por iso o PPdeG: - Dotará o Tribunal Superior de Xustiza de medios persoais e materiais que faciliten un control estatístico en tempo real e permitan dispoñer en todo momento dunha radiografía do estado da Administración de Xustiza en Galicia.

- Promoverá a creación dunha unidade voante formada por funcionarios de carreira, dependente do TSX e con formación nas distintas ordes xurisdicionais, preparada para despregarse de forma inmediata en calquera unidade xudicial. - Disporá a cobertura automática das prazas vacantes e das baixas de todo tipo por persoal interino previamente formado, polo menos, no que aos sistemas e aplicación informática e aos rudimentos procesuais se refire. - Na actualidade, as novas tecnoloxías, fundamentalmente electrónicas e informáticas, convertéronse nunha ferramenta esencial para axilizar e controlar o funcionamento da Administración de Xustiza garantir así un servizo público de calidade, rápido, accesible e transparente. A falta dunha planificación axeitada e da inversión dos recursos necesarios deu lugar a que a nosa Comunidade presente un notable atraso na materia: a aplicación informática dos xulgados e tribunais é absolutamente dependente da creada no seu día polo Ministerio de Xustiza, o que impide calquera modificación ou mellora propias, sen que exista unha rede que permita ás unidades xudiciais estar en contacto permanente e acceder aos distintos arquivos, antes ao contrario, cada unidade funciona autonomamente e sen acceso ao exterior; non hai un sistema de información centralizado; non existe a posibilidade de migración de datos dunhas unidades a outras, o que obriga a repetir unha e outra vez os rexistros; non se abordou a dixitalización dos expedientes e a progresiva desaparición do papel; non se implantou a comunicación cos profesionais e o público a través de medios electrónicos..., en suma, a aplicación informática úsase como un simple procesador de textos, contribuíndo a manter unha Administración de Xustiza á marxe dos avances sociais.


Por iso, o PPdeG dotará a Administración de Xustiza dunha aplicación informática propia, na que estean integrados todos os órganos xurisdicionais e que permita traballar a todos en rede. A devandita aplicación debe recoller a tramitación electrónica dos procedementos e a comunicación electrónica cos profesionais e os cidadáns como algo inmediato e desexable, e contar con ferramentas idóneas para asegurar a recepción e tratamento da información, controlar o desenvolvemento dos procedementos e alertar de calquera disfunción (transcurso de prazos, incumprimento de requirimentos ou traslados,...). 7º. - En materia de Planta Xudicial: É manifesta a insuficiencia da planta xudicial (xulgados e tribunais) en Galicia, o que xera a imposibilidade de tramitar e resolver os procedementos nun prazo razoable, o que xera dilacións e unha insatisfacción xeneralizada sobre este servizo público. Na memoria do TSX correspondente ao ano 2006 aludíase á necesaria creación de 23 unidades xudiciais, pero unicamente se crearon 7; o que revela o escaso peso do goberno da Xunta á hora de explicar e conseguir do Ministerio a creación e posta en marcha das unidades necesarias. Esta circunstancia ocasiona unha progresiva ampliación da brecha que existe con outras Comunidades, ao extremo de que na memoria correspondente ao ano 2007 xa se evidencia a necesidade de ata unha trintena de prazas.

É necesario adoptar unha posición máis reivindicativa ao expoñer e transmitir as razóns que xustifican a asignación de prazas que se solicita, dende a posición de forza que dá a realidade dos feitos e as demandas dos cidadáns da nosa Comunidade, salvo que se considere que tales demandas han de ceder ante consideracións políticas. En conclusión, e se realmente se pretende mellorar o estado e funcionamento da Administración de Xustiza en Galicia, é preciso inversión e planificación, é dicir, fixar os obxectivos, establecer os programas estratéxicos e os plans de acción necesarios para a súa consecución e dedicar todos os recursos necesarios para o seu desenvolvemento e execución, xusto todo o que o bipartito non fixo nos últimos 4 anos. 281

Boletín nº 165 de CCOO de Xustiza  

20 de abril de 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you