Page 1

FORSYNING MILJØ & ANLÆG NYHEDSBREV JUNI 2011

INDHOLD

2/3

Managementsystem

3

Rent vand Tolne - Skagen

4

Fremtidssikret forsyning i Esbjerg

5

Nye muligheder med vand og natur i byen

6-7

Fælles datacenter for kloakforsyninger

7

Seminarer om ledelse og udvikling

8

NIRAS Forsyning

TEMA FORSYNING

FORSYNINGSSEKTOREN I BEVÆGELSE Forsyning er et af de store områder inden for den tekniske sektor, som har været i vælten de seneste år - og fremdeles vil være det. Særligt den nylige regulering af vandsektoren har givet anledning til megen ny aktivitet. Også inden for fjernvarmesektoren sker der interessante ting og sager, da fjernvarmen så at sige er blevet rehabiliteret, efter at den i nogle år synes at have været dømt lidt ude som fremtidig opvarmningsform. Under pres

På et overordnet plan er alle forsyninger sat under et pres om øget effektivisering og udvikling. Selv om eksempelvis vandsektorloven desværre har mange åbenbare - og fordyrende - bureaukratiske skønhedspletter, er intentionen fra politisk side faktisk klar nok: Også forsyningssektoren må yde sit bidrag til, at velfærdssamfundet fornys og effektiviseres. Det er ikke længere nok at hvile i sig selv. Fælles for mange forsyningsvirksomheder er øget fokus på den leverede kvalitet og prisen på de forskellige services. Et gennemgående træk i den igangværende proces hos

forsyningerne er således også en bevægelse ”fra forvaltning til forretning”, dvs. at der skal tænkes mere kommercielt og mere markedsorienteret for at holde sorte tal på bundlinjen. Afledt heraf opstår naturligt et øget behov for at gentænke også ledelses- og styringsmodellerne.

ikke lige sidder med forsyning til daglig, vil have glæde af dette temanummer om forsyning. At tænke forretningsorienteret og skabe større effektivitet er jo begreber, der også for længst har sneget sig ind i andre dele af den offentlige sektor.

Nyt fokus

NIRAS har i de senere år sat fokus på dette felt og har fået nye spændende ydelser på paletten inden for management og IT. Da disse ydelser og implementering af nye organisatoriske "mind-set" i sagens natur ikke kun er relevante for forsyningssektoren, tror og håber vi, at også de læsere, der

NIRAS Thorkil Neergaard T: 9630 6402 E: tbn@niras.dk


MANAGEMENTSYSTEM

til styring og dokumentation af indsats og resultater

Managementsystemet, som NIRAS har udviklet for Vordingborg Forsyning, sikrer en ensartet og effektiv planlægning samt opfølgning og dokumentation af selskabets indsats og resultater. Derudover giver systemet ledelsen overblik og bedre mulighed for at udvikle selskabets aktiviteter på et oplyst grundlag.

Vordingborg Forsyning har med hjælp fra NIRAS på mindre end et år udviklet og indført et managementsystem for vandforsyning, spildevand, elforsyning, gadelys, fjernvarme og administration

Systemet tager udgangspunkt i en ledelses- og styringspraksis, der anvendes i kommercielle brancher som industri, service og handel, og som ikke tidligere har været anvendt i de relativt nyetablerede kommunalt ejede multiforsyningsselskaber. Effektive arbejdsgange

Forsyningsbranchen undergår i disse år store forandringer. Mange selskaber er i en fase, hvor de arbejder med at få etableret effektive arbejdsgange. Sådan var det også i Vordingborg Forsyning. Her valgte man at tilpasse et risikostyringssystem fra fødemiddelbranchen kaldet for HACCP (Hazardous Critical Control Points) til at styre forsyningssikkerhed, omkostninger og kvalitet. Kvalitet dækker i denne sammenhæng også miljø – fordi kvalitet for et renseanlæg er lig med godt miljø. HACCP svarer til DDS (dokumenteret drikkevandssikkerhed).

2

NIRAS | FORSYNING, MILJØ & ANLÆG | Juni 2011

Interview af driftsledere

NIRAS har skræddersyet systemet på baggrund af selskabets ambitioner og interviews med driftsledere. Her har vi kortlagt og beskrevet risikofaktorer (dvs. aktiviteter og hændelser, som kan påvirke sikkerheden) og arbejdsprocesser i hvert forsyningsområde og i hver funktion i selskabet. På baggrund heraf har vi udarbejdet en HACCP-plan for hvert funktionsområde, der beskriver processer, risikofaktorer, styringspunkter, styrende foranstaltninger, korrigerende handlinger og opfølgning. Disse planer danner grundlag for selskabets styring, overvågning, evaluering og opfølgning. Managementsystemet fastlægger desuden retningslinjer for etablering af en fælles ledelsespraksis for ledelsesansvar, styring af ressourcer (mennesker, infrastruktur og anlæg), planlægning og udførelse af arbejdsopgaver (drift og vedligehold af forsyningsanlæg) samt evaluering og forbedring. Management-rapport

NIRAS har også udarbejdet et målstyrings- og rapporteringssystem for hver forsyningsgren. Hver funktion udarbejder en månedsrapport indeholdende data og grafer for udviklingen af resultater inden for kvalitet,


”Vi har fået et kvalitets-managementsystem, der sikrer, at vores indsats effektivt målrettes vores slutkunders behov. I den sidste ende er det vores kunder, som afgør, om vi er en succes eller ej.” Direktør Søren Mikkelsen, Vordingborg Forsyning

driftssikkerhed, planlagt vedligehold og uforudsete hændelser. Månedsrapporteringen giver et godt grundlag for effektive og strukturerede møder i selskabet. Både i de enkelte funktioner, i ledergruppen og i sidste ende også for bestyrelsen.

sionel. Forsyningen vil ikke risikere at stå med en stor vandforureningssag, som kunne have været forebygget, eller hvis omfang kunne have været reduceret. Hvis noget går galt, vil forsyningen have styr på, hvad der forventes af dem. Og det er de klædt på til nu.

Visionær ledelse

Visionær ledelse, der udviser mod og ansvarlighed, er forudsætningen for, at man kan indføre et managementsystem og dermed ændre holdninger, adfærd og kultur. Et projekt af denne art slutter i princippet aldrig. Det er en måde at arbejde på. Forbedringer er resultater af planlagt og styret indsats, og det er netop, hvad managementsystemet handler om. Vordingborg Forsyning ønsker, at kvaliteten skal være i orden – men allervigtigst, at selskabets indsats skal være profes-

NIRAS Christian Rosen Balder T: 4810 4767 E: crb@niras.dk

Rent vand Tolne-Skagen Frederikshavn Vand A/S prioriterer forsyningssikkerhed og en holdbar, langsigtet løsning højt med ny transmissionsledning gennem meget varieret natur NIRAS skal etablere en 30 km lang vandledning mellem Tolne og Bunken i Vendsyssel. Opgaven udføres for Frederikshavn Vand A/S. Ledningen skal bidrage til at sikre den fremtidige vandforsyning i forsyningsområderne for vandværkerne i Skagen og Bunken, der skønnes at have et samlet forbrug på 9.350 m3 vand i døgnet.

kravene til naturbeskyttelse er ekstra omfattende. NIRAS skal dimensionere og detailprojektere vandledningen bl.a. i forhold til mulige tryk eller gravitation, pumper og sikring af opdrift af ledninger i vådområder. Desuden skal NIRAS udarbejde EU-udbud for rørleverancen og anlægsudførelsen. Det godt 60 mio. kr. store projekt forventes realiseret ved udgangen af 2012. Som fuldendelse af denne forsyningsstrategi skal der på et senere tidspunkt etableres en ny vandledning fra Bunken til Skagen.

Rørføring gennem varieret landskab

Transmissionsledningen kommer til at gå gennem et åbent land med en meget varieret natur. Strækningen byder både på et kuperet morænelandskab og lavtliggende vådområder, hvor der skal tages særlige hensyn til beskyttelse af dyr og planter. En lille del af ledningen går igennem internationalt beskyttet natur, hvor

NIRAS Jan Ingemann Ivarsen T: 9630 6419 E: jii@niras.dk

NIRAS | FORSYNING, MILJØ & ANLÆG | Juni 2011

3


FREMTIDSSIKRET FORSYNING I ESBJERG Esbjerg Forsyning, der er Danmarks 5. største forsyningsselskab, har i samarbejde med NIRAS fremtidssikret driften ved at tage den nyeste software i brug

Bistået af NIRAS’ specialister i hydraulisk modellering har Esbjerg Forsyning Vand og Varme i perioden 2009-2011 foretaget en løbende optimering af de tekniske og forretningsmæssige processer og implementeret nyudviklet software til overvågning af den daglige drift. Det er dermed den hidtil største forsyning i Danmark, som gør brug af den nyeste software til driftsstøtte og temperaturoptimering. Esbjerg valgte NIRAS til opgaven, da NIRAS råder over flere specialister inden for hydraulisk modellering med speciale i vand- og varmeforsyning. I projektet er indbygget en synergieffekt, da samarbejdet mellem NIRAS og Esbjerg Forsyning omfatter både drikkevand og fjernvarme. Formål og effekt

Formålet med projektet i Esbjerg Forsyning Vand er at etablere en fremtidssikret løsning, som sætter Esbjerg Forsyning i stand til at udføre hydrauliske og vandkvalitets4

Ny software giver overblik til hele organisationen samt mulighed for at optimere driften

mæssige analyser af ledningsnettet, planlægge udbygning og renovering samt at optimere styring af pumper og vandværker. NIRAS har implementeret den nyeste software, AQUIS OPERATION, som støtter driften i det daglige arbejde med administrative rapporter, lækageovervågning af sektionerne, lukkelister, dokumentation til DDS og direkte assistance i forureningssituationer. Det giver overblik til hele organisationen samt mulighed for driftsoptimering. I forhold til fjernvarmen giver projektet også her mulighed for at etablere en fremtidssikret løsning, som sætter Esbjerg Forsyning i stand til at analysere og kvantificere muligheder og gevinster ved en lavere fremløbstemperatur samt at foretage analyser af styring af pumper og centraler i

NIRAS | FORSYNING, MILJØ & ANLÆG | Juni 2011

relation til en optimering af driftspunkter. Også her er det den nyeste software, der er implementeret, nemlig TERMIS OPERATION. TERMIS OPERATION støtter driften i det daglige arbejde med temperatur- og trykovervågning, administrative rapporter og lukkelister. Resultatet er større driftsikkerhed, energibesparelser og overblik.

Dansk Fjernvarme med NIRAS som pennefører og med deltagelse af bl.a. Esbjerg Forsyning. Hermed vil den forventede tilbagebetaling på under 12 måneder blive verificeret. Ud over at budgettet hænger godt sammen for Esbjerg Forsyning, er det også meget positivt, at projektet både giver energibesparelser og CO2reduktion.

Fordele for forsyningen og for miljøet

For Esbjerg Forsyning medfører projektet, at varmetabet i ledningsnettet reduceres med 3-4 % svarende til en årlig besparelse på knap tre millioner kr. Der pågår et forsknings- og udviklingsprojekt om dokumentation af varmetabet under

NIRAS Anders Hahn Kristensen T: 8732 3229 E: ahk@niras.dk


NYE MULIGHEDER MED VAND OG NATUR I FREMTIDENS BY I Nye – den nye by ved Aarhus - indgår integration af vand, recipientbeskyttelse og sikring mod ekstremregn som centrale elementer i byens visionære udformning. NIRAS har udarbejdet afvandingsstrategi som et led i den samlede helhedsplan.

Afvanding og visionær håndtering af regn- og spildevandet kan blive et afgørende parameter for byudviklingen, når eksperterne laver helhedsplanlægning for fremtidens byområder. Helhedsplanlægningen af Nye er et godt eksempel herpå. Bæredygtighed og nytænkning

I foråret 2011 har Tækker Group, CEBRA Arkitekter, Aarhus Kommune og NIRAS i tæt samarbejde fremlagt et forslag til en helhedsplan for en helt ny by nord for Aarhus. Byen er i skrivende stund døbt Nye og består af 7 forskellige bydele med i alt ca. 13.000 indbyggere. Den overordnede drøm og vision for projektejer Tækker Group har været bæredygtighed og nytænkning, både i miljømæssig, økonomisk og social forstand, hvilket giver en spændende og forpligtende ramme for skabelsen af fremtidens by og boform.

og bæredygtig by skal udvikles, er integration af vand og natur som et vigtigt rekreativt element i byens liv og rum. Denne vision skal indarbejdes i praktiske og jordnære funktioner såsom at håndtere nedbør og kloakker og overholde miljømål for grundvand, vandløb og natur. Og gerne i forbedret udgave i forhold til status quo. Fremtidens afvandingssystemer skal være indrettet fleksibelt, og vandtransporten og magasinering over jorden er et helt centralt og uundgåeligt element. Et grundlæggende princip i byen Nye er, at regnvandet altid prioriteres håndteret og integreret dér, hvor nedbøren falder, hvilket kan ske via faskiner, forsinkelsesbassiner, vådområder, grønne tage samt anvendelse af vandet til rekreative formål. Koblingen mellem rørsystemer og volumen for magasinering under jorden skal således være en integreret løsning i tæt samspil med et system over jorden.

Drømmen om en ny by

Blandt mange af de temaer, der er på dagsordenen, når en ny

Behovet for samarbejde mellem byudviklere, arkitekter, biologer,

Model af Nye set fra syd. Læs mere på www.nye.dk.

geologer og ingeniører er derfor helt centralt for at få skabt de mest bæredygtige og klimarobuste afvandingsløsninger.

og visionær vandhåndtering kan blive skelsættende i planlægningsprocessen.

Mere natur ind i byen

NIRAS har specificeret visionerne og perspektiverne, i forhold til vand og natur, for den bæredygtige by - at: • håndtere alt regnvand • integrere vand i bymiljøet • tilgodese vandløb og dannelse af grundvand • skabe ny rekreativ ”bynatur” og forbedre faunapassager for den natur, der findes i dag Disse målsætninger kan gøre byudvikling til en konkret platform for visionær vand- og klimahåndtering, der bringer mere natur ind i bymiljøet. Det skarpe fokus på vandforvaltning har bidraget konstruktivt og berigende til helhedsplanen og har vist, at bæredygtig

NIRAS Jan Scheel T: 3078 7560 E: jns@niras.dk

NIRAS Carsten Fjorback T: 3016 9256 E: cfk@niras.dk

NIRAS | FORSYNING, MILJØ & ANLÆG | Juni 2011

5


FÆLLES DATACENTER FOR KLOAKFORSYNINGER NIRAS Informatik vandt samtlige 5 leverancer af softwareprodukter til forsyning, som Spildevandscenter Avedøre sendte i udbud i januar. 8 kommunalt ejede forsyningsselskaber etablerer et fælles datakompetencecenter for kloaksystemer i projektet, der har ABTfonden som hovedsponsor.

Da NIRAS Informatik i januar bød ind på Spildevandscenter Avedøres store udbud, var det i konkurrence med de 6 registrerede DANDAS-leverandører hos DANVA samt øvrige markante softwareleverandører på markedet. Udbuddet omhandlede leverance af: • DANDAS ledningsregistreringssystem • software til drift og vedligehold af kloaksystemet • automatisk ledningsudlevering på basis af LERforespørgsler • dynamisk datakonvertering af ledningsdata til en række GIS-formater • WebGIS-software til offentliggørelse af ledningsregistreringen og øvrige GIS-data

Forsyningens mange behov kræver "IT-puslebrikker", som spiller sammen. NIRAS kan udfylde den ramme. Læs mere på http://www.niras.dk/Forretningsomraader/Informatik.aspx

Fokus på samfundsmæssig værdi

Før projektstart var ledningsdata registreret i en række forskellige ledningsregistreringssystemer og med stor forskel på datakvaliteten. Derfor har det været vanskeligt at gøre brug af den samlede ledningsregistrering, idet data hidtil kun er blevet samlet én gang om året, har sammenfald mellem knudenavne og stor forskel på, hvad kommunerne har valgt at registrere. Der har ikke været én samlet tilgang til at drive og vedligeholde afløbssystemet, og LER-forespørgsler har været en tidskrævende og upopulær arbejdsopgave hos samtlige 6

NIRAS | FORSYNING, MILJØ & ANLÆG | Juni 2011

forsyninger. Spildevandscentret har fra ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi) fået tildelt midler til at gennemføre et projekt, der afprøver etablering af et fælles datakompetencecenter for kloakforsyninger. I datacentret overføres ansvar for vedligeholdelse af data fra 8 forsyningsselskaber til et samlet datacenter, som skal placeres hos Spildevandscentret. Projektet skal afrapporteres jævnligt inden for de 18 måneder, som projektet strækker sig over, for derigennem at belyse værdien af det fælles datacenter.

Central og digital forvaltning

Al administration af ledningsregistrering samles ét sted, nemlig i det fælles datacenter, som kaldes Drift og Ledningsoplysningen. Det medfører en ensartet databehandling i den nyeste version af DANDAS med DAS7. Samtidig betyder det mulighed for at udbyde samlede DANDAS D&V-udbud (fx tv-inspektion og renholdelse). Lucrative har siden 15. april 2011 fuldautomatisk udleveret ledningsdata til graveaktører på basis af den nye samlede


DANDAS ledningsregistrering. Derved sparer medarbejderne den tid, som hidtil har været brugt på det meget rutineprægede arbejde med manuel udlevering af spildevandsledningsdata. Flere af ejerkommunerne under Drift og Ledningsoplysningen har valgt at anvende datacentrets Lucrative til også at udlevere vand- og fjernvarmeledningsdata. Derved opnås en endnu større samfundsmæssig værdi. Med Drift -& Vedligeholdsprogrammet DRIVE opnår Forsyningerne en professionel og ensartet håndtering af borgerhenvendelser. Via e-mail og sms kan borgerne enkelt og billigt blive orienteret om eventuelle driftstiltag. Det reducerer antallet af henvendelser og opleves som øget borgerservice. DRIVE skaber også bedre grundlag for benchmarking og indrapportering til Konkurrencestyrelsen fra de enkelte forsyninger. Endelig sikrer DRIVE, at driftsrutiner kan planlægges og afrapportering udføres af dem, der ved mest om det arbejde, der er udført, nemlig driftsmedarbejderne selv! Kort sagt: Styr på anlægget! I WebGIS-programmet KortInfo har borgere, kunder, samarbejdspartere, driftpersonale, kommunale sagsbehandlere m.fl. mulighed for at se daggamle DANDAS-data i en brugervenlig webGIS-

brugerflade. Digitalt administrationsgrundlag, servitut- og ledningsoplysninger, dispensationsbehandlinger mv. bliver dermed let tilgængeligt Som en ekstra fordel kan ejerkommunerne downloade ledningsregistreringen i en række gængse GIS-formater til brug i GIS-analyser etc. GIS-kyndige kan også anvende KortInfo’s udstilling af ledningsregistreringen som WMS/WFS og derved slippe for, at data forældes på en lokal pc. Alle data er gjort tilgængelige på Drift og Ledningsoplysningens web-portal. Projektet forventes overordnet at udmønte sig i adgang til opdaterede data om kloaksystemet for hele Drift og Ledningsoplysningens opland, skabe et stærkt fagligt miljø internt og kanalisere omkostningstunge personlige borgerhenvendelser over til internettet.

SEMINARER OG TRÆNINGSFORLØB OM LEDELSE OG UDVIKLING NIRAS tilbyder seminarer og træningsforløb om ledelse og udvikling,der er målrettet teknikområdet og din organisation. Vores seminarer er korte seancer, hvor centrale aspekter inden for et afgrænset fagområde præsenteres på en overskuelig måde og med en praktisk vinkel. Det giver ny viden og kan danne grundlag en målrettet indsats. Træningsforløbene opkvalificerer deltagerne og medvirker konkret til at gennemføre målrettede udviklingstiltag i din organisation.

Læs mere på http://www.niras.dk/Forretningsomraader/Forsyning/Management/Seminarerog-traeningsforloeb.aspx

NIRAS Martin Brandi T: 9630 6540 E: mab@niras.dk NIRAS | FORSYNING, MILJØ & ANLÆG | Juni 2011

7


NIRAS FORSYNING FORSYNING MILJØ & ANLÆG

– flere end 200 medarbejdere på tværs af hele NIRAS er parate til at hjælpe

NYHEDSBREV JUNI 2011 Redaktør (ansvh.): Thorkil Neergaard Redaktionssekretær: Anne-Mette Kristensen Layout: Pia Grevy Tryk: Rosenberg Bogtryk ApS Oplag: 2.700 Adresseændringer og lign.: Anne-Mette Kristensen T: 9630 6403 E: met@niras.dk

NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg T: 9630 6400 Sortemosevej 2 3450 Allerød T: 4810 4200 Åboulevarden 80 Postboks 615 8100 Aarhus C T: 8732 3232 Buchwaldsgade 35 5000 Odense C T: 6312 1581

niras@niras.dk www.dasfamily.dk www.niras.dk 8

Danske forsyningsselskaber løser hver dag en række livsnødvendige samfundsopgaver. Uden varme, vand, kloakker, elektricitet, tele osv. går samfundet hurtigt i stå. Kort sagt: Uden forsyningsselskaber, intet velfærdssamfund. NIRAS er en af Danmarks største rådgivere inden for forsyningssektoren, og vi hjælper hver dag en række forsyningsselskaber med at skabe en bedre forretning og få mere tilfredse brugere. Vi sætter forsyningsselskabets behov og opgaver i centrum. Vi arbejder både med helheden og detaljen og ved præcis, hvordan selskabet får styr på hele viften, lige fra strategi til shuntventil.

NIRAS | FORSYNING, MILJØ & ANLÆG | Juni 2011

Et godt projekt er ikke bare en god teknisk løsning eller en velgennemtænkt plan. NIRAS lægger også vægt på, at selve samarbejdet med projektets mange parter er frugtbart undervejs. NIRAS’ rådgivning omfatter:

• Strategi, forretningsudvikling og driftsoptimering • Planlægning og teknik • Ledningsnet, anlæg og byggeri • Miljø, klima og energi • Udvikling af de menneskelige ressourcer • WEB, GIS og SCADA NIRAS Thorkil Neergaard T: 9630 6402 E: tbn@niras.dk

Forsyning, Miljø og Anlæg - Juni 2011  
Forsyning, Miljø og Anlæg - Juni 2011  

NIRAS udgiver nyhedsbrevet Forsyning & Anlæg

Advertisement