Page 1

Únor 2014

E.ON Czech

Informace pro naše zaměstnance • Setkání nad šálkem kávy s Radkem Luckým • Kompas ožívá v našem Call Centru • Projekt talentů E.ON Interní stáž hodnotíme jako úspěšný •

Reprezentační ples E.ON


2 E.ON Czech Z obsahu / Ples E.ON

Z obsahu: Profese a lidé z provozu Montér distribuční soustavy Jan Balák Strana 8

E.ON Trend dodává teplo do dalších třeboňských lázní Strana 10

E.ON Euro Cup 2014 vyhrál po strhujícím finále Baník Ostrava Strana 14

Odbory Činnost Klubu důchodců ZO OS ECHO Energetika Strana 19

Reprezentační ples 2014 V Metropolu zpívala Irena Budweiserová a půlnoc ozářila světelná show. Na sedm stovek zaměstnanců, jejich příbuzných, přátel či obchodních partnerů se sešlo první únorový páteční večer v  prostorách českobudějovického kulturního domu Metropol, aby si zase po  roce zatančili, popovídali či dali skleničku s  někým, koho třeba celý rok neviděli. Slavnostní zahájení plesu si vzal za  své předseda představenstva E.ON Energie Michal Šafář, kterého po  zbytek večera vystřídal u  mikrofonu spíkr plesu a téměř už mediální tvář společnosti E.ON Honza Kovařík. Přivítal na parketu taneční a stepařskou skupinu Blueberry. Uznání za předtančení patřilo celé skupině o to víc, že mezi tanečníky je několik neslyšících. Jako hřeb večera ohlásili organizátoři zpěvačku Irenu Budweiserovou. K  tanci a  poslechu, jak se říká, hrál početný Metroklub BigBand a kdo neměl večer ještě dost, mo-

hl si odskočit vedle do salonku na diskotéku. Velkou pozornost každý rok poutá tombola. Nejinak tomu bylo i  letos. První cenu, zájezd pro čtyři osoby do rekreačního střediska v  Rajnochovicích, předal vítězi člen představenstva E.ON Energie Martin Dvořák. Ani letos na  plese nechybělo půlnoční překvapení – taneční skupina Cetare, která doprovází své taneční kreace ohňovou show. Majitel kulturního domu však zřejmě v  obavě o  svůj podnik otevřený oheň nepovolil, takže si tanečníci a  diváci museli vystačit jen se svítícími diodami. Ale i tak bylo na co koukat. O  tom, že se lidé dobře bavili, svědčí fakt, že ještě kolem druhé hodiny ranní byl taneční parket zaplněný. Takže za rok v Brně. Více fotografií z plesu si můžete prohlédnout ZDE. Tomáš Nováček


Setkání se členy představenstva E.ON Czech 3

Káva s představenstvem Malá skupinka náhodně vybraných zaměstnanců se setkala nad šálkem kávy s Radkem Luckým, jednatelem společnosti E.ON Česká republika. Setkání se uskutečnilo 6. února v Českých Budějovicích v prostorách Atria a bylo již třetí v řadě plánovaných schůzek pod názvem „Káva s představenstvem“. Na pocity z tohoto jistě zajímavého setkání jsme se zeptali jeho účastníků. „Setkání s panem Luckým a především také s dalšími kolegy, které jsem dosud neznala, pro mne bylo velice příjemnou záležitostí. Neformální atmosféra, kterou pan Lucký dokázal svým nenuceným projevem vytvořit, způsobila, že se otevřeně diskutovala skutečně aktuální témata. Z pohledu zaměstnance ECE pro mne bylo zajímavé slyšet, jak ECE vnímají kolegové z ostatních společností – určitě mě to donutilo k zamyšlení,“ vysvětluje Alena Pudilová, Sales Marketing. „Bylo to velmi zajímavé setkání. Pan Lucký nás informoval o vizi společnosti E.ON včetně dílčích cílů a hodnot pro naplnění této vize. Pokud bude zákaznická orientace, stěžejní hodnota vize, uplatňována i napříč jednotlivými útvary uvnitř naší společnosti, mohlo by dojít k  významnému zefektivnění všech procesů a v konečném důsledku k lepšímu chodu firmy,“ říká Čestmír Tschauder, Operativní nákup. Další setkání u kávy je plánováno v Brně s Lorenzem Pronnetem. Následovat ho budou Martin Dvořák a Tomáš Turek v Českých Budějovicích. Iveta Hroníková, Rozvoj trhu a společnosti

Na kus řeči Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v listopadovém vydání magazínu E.ON Czech jste si mohli přečíst o  zahájení série setkání zástupců nejvyššího vedení skupiny E.ON Czech se zaměstnanci v  regionech pod názvem „Na  kus řeči“. První setkání se uskutečnilo již 21. října 2013 v  Českých Budějovicích za  účasti Michaela Fehna.

Pro letošní rok plánujeme návštěvy dalších míst tak, abychom pokryli celé distribuční území naší společnosti. První bude v  únoru a  Jiří Šimek pozve na kus řeči naše kolegy v  Jihlavě, v  dubnu zavítá Radek Lucký do  Tábora a  dále přijdou na  řadu Strakonice, Písek, Znojmo a Otrokovice. Cílem těchto akcí je na  jedné straně předat informace o  aktuálních tématech, na  druhé dát zaměstnancům možnost k  aktivní diskuzi. Jedná se o  neformální setkání, bez obleků, mikrofonů a dlouhých prezentací. Vedoucím pracovníkům se zase naskytne jedinečná příležitost vyslechnout si přímou zpětnou vazbu k  tématům, která jsou pro skupinu E.ON Czech stěžejní. Podrobný harmonogram připravovaných setkání najdete na  intranetu v  sekci „Na kus řeči“.

Chcete se sejít s členy vedení skupiny E.ON Czech a  položit jim nějakou otázku či jim něco sdělit? Na  „Kávu s  představenstvem“ můžete přijít i Vy! V případě zájmu pište na iveta.hronikova@eon.cz.

Iveta Hroníková, Rozvoj trhu a společnosti, Božena Herodesová, Koncernová komunikace


4 E.ON Czech Call Centrum E.ON

Kompas ožívá v našem Call Centru O tom, že by každá společnost měla mít jasně stanovené poslání, hodnoty a vizi, se dočtete v každé manažerské příručce, i když to v praxi často bývá úplně jinak. Při směřování společnosti E.ON nám pomáhá tzv. „Kompas“. Zákazník na prvním místě, nadšení pro inovaci a podnikatelské myšlení – to jsou hodnoty, které se snažíme naplnit a pro jejichž dosažení je třeba, aby jim věřil každý zaměstnanec. I proto se Call Centrum E.ON rozhodlo stanovit své vize, poslání a hodnoty, které z Kompasu vychází a zároveň přispívají k narůstající spokojenosti našich zákazníků. O tom, jak tyto zásady vznikaly, jsme si povídali s vedoucím Call Centra Pavlem Tesařem.

znamená a jak ho naplnit. Než jsme si řekli, kam chceme směřovat, museli jsme si nejdřív připomenout, kde se právě nacházíme, a  připomenout si, co se v  poslední době v  Call Centru z  hlediska novinek událo. Na  základě toho jsme pak mohli pracovat na tom, kam s ním chceme v horizontu dvou, tří let směřovat. Konečný výsledek vznikl paralelně s finálním zněním Kompasu a podíleli se na něm všichni vedoucí pracovníci Call Centra.

Pavel Tesař, vedoucí Call Centra E.ON

Proč je podle vás důležité, aby každá firma měla stanoveno své poslání, hodnoty a vizi? Osobně jsem přesvědčen o  tom, že každý člověk i každé společenství lidí má tyto pojmy ve  svém životě zakódovány a, ať už vědomě či podvědomě, s  nimi pracuje. Čím je určitá skupina větší, tím je důležitější, aby měla tyto věci vyjasněné a  věděla, proč dělá práci, kterou dělá. Tedy, aby chápala širší souvislosti a poslání firmy. Pro vlastní stabilitu nebo stabilitu jakéhokoli systému podporujícího jasné vztahy je také nezbytné používat pravidla chování popsaná v  hodnotách. A každý takový systém, ať už se jedná o člověka, firmu nebo oddělení, potřebuje ke svému rozvoji a  růstu mít jasně stanovenou vizi. Tak, aby každý věděl, že jeho každodenní snaha směřuje k jasně danému a časově určenému cíli. Jak vznikla první myšlenka na  vytvoření poslání, hodnot a  vize Call Centra E.ON? Kdo stál u jejího zrodu? Už když jsem v  roce 2006 přešel do  Call

Centra, jsme si s vedením stanovili vizi, kam chceme směřovat v horizontu nejbližších let. Byla to doba, kdy se energetický trh začal rychle rozvíjet, velice dynamicky se měnilo portfolio produktů i zákazníků a jejich chování. To vše vedlo k našemu pocitu, že se potřebujeme někde ukotvit. K tomu nám pomohlo stanovení vize a cílů. Klíčovým momentem byl pak rok 2012, kdy začal vznikat E.ON Kompas. Ten přišel v době, kdy jsme v rámci vedení Call Centra již paralelně diskutovali o důležitosti poslání, vize a hodnot. Kompas nás přesvědčil o tom, že byly naše úvahy správné, a inspiroval nás k tomu, abychom teorii začali naplňovat konkrétním obsahem. Jak probíhala tvorba poslání, hodnot a vize? Kdo se na nich podílel? Nebyl to proces jednorázový ani jednoduchý. Vše jsme nastartovali začátkem roku 2012, kdy jsme v  rámci týmu složeného z  vedoucích jednotlivých oddělení Call Centra diskutovali o  tom, co pro naše oddělení Kompas

Co bylo pro vás a váš tým při vytváření konkrétního znění poslání, vizí a hodnot nejsložitější? Proces tvorby a  diskuze, tak abychom se shodli na  společném výstupu, nebyly vždy úplně jednoduché. Zároveň to ale bylo velmi inspirující a všechny to velmi bavilo. Jakým způsobem jste se rozhodli poslání, hodnoty a  vizi šířit mezi zaměstnanci Call Centra? Samotné předání těchto věcí zaměstnancům je v  celém procesu naprosto stěžejní. I  kdyby byly sebekrásněji a  košatě popsané, nejsou k  ničemu, pokud je nechápou, nesdílí a nepoužívají všichni zaměstnanci při každodenní práci. Dle mého názoru význam poslání, vize a  hodnot roste spolu s  velikostí firmy nebo oddělení. V  našem Call Centru v současnosti pracuje kolem 210 zaměstnanců. I  proto na  toto téma klademe velký důraz a stejně to vypadalo při předávání těchto zásad. Na  podzim 2013 jsme uspořádali společnou poradu s  vedoucími týmů a  podporou a řízením Call Centra, kde jsme je úspěšně získali pro naše myšlenky. Tito pracovníci pak vytvořené zásady prezentovali a  vysvětlili svým podřízeným prostřednictvím workshopů a diskuzí.


Call Centrum E.ON E.ON Czech 5

Tým vedení Call Centra E.ON na společném soustředění

Jaké byly ohlasy zaměstnanců? Byl jsem příjemně překvapen, že vzali hodnoty, poslání i vizi za  své a  dokonce si s  nimi začali zdobit i svá pracoviště, aby je měli na  očích během každodenního kontaktu se zákazníky. Pozitivní přijetí nám následně potvrdili i v anketě, kterou jsme mezi nimi uspořádali na  začátku února. Jsem rád, že zaměstnanci naši snahu pochopili a  stej-

ně jako já vidí v zásadách smysl a přínos pro svou práci. Máte v této oblasti nějaké další plány do budoucna? Stanovení hodnot, vizí a  poslání je proces, který nikdy nekončí. Tak, jak se bude v  budoucnu měnit situace na  trhu, chování zákazníků i prostředí v naší firmě, tak je třeba

aktualizovat a přizpůsobovat také tyto zásady. Momentálně finalizujeme akční plán, v  němž přetavujeme vizi, poslání a  hodnoty do  konkrétních měřitelných aktivit. Tak abychom byli schopni sledovat, jestli jsme opravdu na  správné cestě k  našemu cíli a chováme se podle hodnot, které jsme si stanovili.

Jaké jsou vize a hodnoty Call Centra E.ON? Poslání Pomáháme našim zákazníkům využívat produkty a služby společnosti E.ON. Poskytujeme korektní informace a zajišťujeme vyřešení zákaznických požadavků. Hodnoty Naši zákazníci • Inovace • Odbornost • Zodpovědnost • Spolupráce. Naše vize 2015 Jsme spolehlivým partnerem. S odpovídajícím počtem vysoce kvalifikovaných a motivovaných pracovníků profesionálně obsluhujeme naše zákazníky. Využíváme nejmodernější trendy a  poznatky v obsluze zákazníků.

Pokračování na str. 6


6 E.ON Czech Call Centrum E.ON

Jak vnímají poslání, hodnoty a vize zaměstnanci Call Centra? Jak zmínil Pavel Tesař v našem rozhovoru, tím nejdůležitějším je, aby poslání, hodnoty a vize přijali za své zaměstnanci a promítli je do své každodenní práce. Začátkem února jsme proto mezi nimi uspořádali malou anketu a zeptali se, jak to vidí oni. Anketní otázka zněla: Mají podle vás stanovená poslání, hodnoty a vize Call Centra přínos pro každodenní komunikaci se zákazníky E.ON? V čem?

Martina Kasalová, operátorka: Stanovená poslání jsou velmi důležitá pro každodenní komunikaci. Jedno z mých nejdůležitějších poslání je podat zákazníkovi správné a  kvalitní informace, aby se na  nás opět rád obracel a zůstal nám věrný.

Radka Králičková, hlavní operátorka: Z mého hlediska jsou naše nové vize, poslání a  hodnoty správným směrem našeho vývoje. Pro zákazníka je kromě ceny důležitá také pocitová stránka. Je-li spokojený, nemá ke  srovnání s konkurencí ani důvod.

Veronika Jírová, hlavní operátorka: Určitě mají. Nejdůležitější je spokojenost zákazníka, k tomu je potřeba vyřešit veškeré požadavky dle jeho představ. Aby se nám to povedlo, je potřeba dobrá spolupráce mezi námi v  Call Centru.

Luděk Žatečka, vedoucí Zákaznické linky: Určitě ano. Měl jsem možnost srovnat naše hodnoty, vize a poslání s  jinými velkými společnostmi a  vnímám je jako pozitivní přínos především pro naše zákazníky. Vážím si snahy o prozákaznický přístup.

Kateřina Kutláková, supervizorka: Podle mého názoru se Zákaznická linka řídí stanovenými vizemi a hodnotami již od  prvopočátku. Již od  svého nástupu do  E.ON jsem je pojala za  své. Jestliže si každý zaměstnanec uvědomí svůj přínos, může ho to naplnit pozitivní energií, kterou poté předává i našim zákazníkům.

Tomáš Rokos, vedoucí Zákaznické linky: Přínos vidím hlavně v tom, že jsme na  utváření jednotlivých hodnot pracovali společně. Tak vznikl materiál, nad kterým každý z  nás přemýšlel. Každý z  nás si uvědomil svůj díl ve skládance. Pokud z ní jakýkoli kousek vypadne, neodvede svoji práci tak, jak má, není výsledné dílo stoprocentní.

Kateřina Grauerová, vedoucí Zákaznické linky: Myslím si, že pokud jde o komunikaci se zákazníky, je Call Centrum alfou a omegou společnosti E.ON. Jsme první, na  koho se zákazník obrací, a i proto jsme vzali za svou orientaci na  zákazníka. Je nezbytné si uvědomovat, že na našich zákaznících je naše existence v podstatě založena.

Lucie Hanáková, metodik a analytik: Nad odpovědí není třeba dlouho váhat – jednoznačně mají. Všichni pracovníci musí mít povědomí o  tom, kam směřujeme a  jaký je náš společný cíl. Jak v  osobním, tak v  pracovním životě existují jisté priority. Ty pracovní máme společné, proto v Call Centru všichni táhneme za jeden provaz.


Call Centrum E.ON E.ON Czech 7

Romana Jurzová, hlavní operátorka: Ano, zejména v tom, jak vnímáme hodnotu zákazníka, jak s  ním hovoříme. Pokud bude operátor se zákazníkem komunikovat v  souladu s  posláním, projeví se to na  spokojenosti klienta z  příjemně vedeného a dobře vyřízeného hovoru, a to bude k prospěchu obou stran. Tým Business Line: Za nás jednoznačně ano. Call Centrum je vstupní branou do společnosti, a proto je nutné mít jasně vytyčená pravidla, proč tu jsme a čeho chceme dosáhnout. V současně době je zákaznický servis na velice dobré úrovni, nicméně je důležité, abychom s tímto nebyli nikdy spokojeni a byli vždy draví po tom, být ti nejlepší.

David Stejskal, supervizor Active Call: Ano. Pokud se chce E.ON profilovat jako společnost s maximální prozákaznickou orientací, je potřeba, aby si všichni, kdo se zákazníky komunikují, uvědomili principy a cíle a díky tomu vědomě i  podvědomě vytvářeli nebo utužovali pouto mezi nimi a naší firmou. To je podle mne mnohem důležitější než o  2 haléře výhodnější cena nebo možnost koupit bojler se slevou. Pokud máte s někým dobrý vztah, nebudete ho nikdy chtít ukončit, i kdyby vám ten druhý nabízel sebevětší výhody.

Tým Poruchové služby: Ano, smysl mají především v tom, že motivují kolektiv k zamyšlení, zda dělá svou práci, jak nejlépe dovede. Každý by měl svou práci vykonávat s takovým postojem, jako by se jednalo o jeho vlastní firmu. Zároveň by si měl každý z nás uvědomit, že bez našich zákazníků, bychom tu nebyli ani my.

Hana Drunecká, hlavní operátorka: Stoprocentně ano. Naše společné cíle, poslání a vize se musí odrazit v komunikaci se zákazníkem, který vycítí, že poskytnuté informace a služby jsou přesné, a bude mít pocit, že se na nás může s důvěrou kdykoli obrátit.

Gabriela Urbánková, supervizorka: Stanovení poslání, hodnot a vizí je důležité pro chod kteréhokoliv Call Centra a  jsem ráda, že je máme nastavené. Díky nim můžeme vytvářet a  realizovat různé nápady a novinky, které se následně předají zákazníkům ve formě výhodné ceny nebo zajímavé nabídky či služby, a zákazník tak nemusí vůbec přemýšlet nad změnou dodavatele.


8 E.ON Czech Profese a lidé z provozu

Montér distribuční soustavy V tomto čísle navazujeme na článek o práci koordinátora OPDS Tišnov. Představíme vám profesi montéra distribuční soustavy. Jan Balák je jedním ze čtrnácti montérů tohoto operativního pracoviště. Jan Balák

Obyčejný pracovní den montéra

Absolvoval v roce 1981 SOUE v  Sokolnicích a  svou profesní dráhu zahájil v  JME na  OBS Veverská Bítýška. „Po  návratu z  vojny jsem se na  tuto obvodovou služebnu vrátil na  pozici elektromechanika rozvodných zařízení. Rád vzpomínám na  svého staršího kolegu Františka Brychtu, od něhož jsem se v našem oboru hodně naučil,“ říká úvodem Jan Balák. Po zrušení OBS ve Veverské Bítýšce přestoupil na služebnu v Předklášteří u Tišnova (tj. OPDS Tišnov – pozn.aut.), kde pracuje dodnes. Patří zde k  těm  nejzkušenějším a  „nejdéle sloužícím“, proto je i zástupcem koordinátora Pavla Klusáka.

„Běžný pracovní den pro mne většinou začíná v 7 hodin na tišnovské služebně, ale někdy vyjíždím rovnou z domova. To když se jede někam dál, nebo musíme na  přání dodavatele začít třeba v šest ráno. Jelikož je pracovní plán sestaven vždy s  předstihem, tak každý z  nás už ví, co ho v daný den čeká, jaké běžné úkoly bude plnit. Takže pokud není nic mimořádného, vyjíždíme každé ráno do  terénu podle plánu,“ říká Jan Balák. Výjimku tvoří náhlé poruchy nebo kalamitní stav. Naši montéři jsou však natolik flexibilní a odpovědní, že jsou připraveni přijmout neprodleně nové konkrétní úkoly a  mimořádné situace operativně řešit, často bez ohledu na pracovní dobu. Za rok nebývá takových dnů mnoho, ale „když už, tak většinou stojí za  to“. Plánované činnosti sice v takových případech musí počkat, ale provést se stejně musí, takže hodně záleží na  dobré organizaci práce a  přístupu každého člena týmu OPDS k daným úkolům. Elektroměrovou činnost nebo vytyčení sítí může provádět jednotlivec, ale na většinu ostatních prací se jezdí ve dvojici. Parťákem Jana Baláka je mladý absolvent sokolnického učiliště Jan Bojanovský. „Opravdovým montérem DS se člověk stává až po  několika letech praxe,“ zdůrazňuje Jan Balák. Něco jiného jsou teoretické vědomosti, které jsou základem pro tuto práci, ale teprve práce na zařízení v terénu, pod vedením zkušeného kolegy, z  mladého adepta montérského řemesla udělá dobrého montéra. Myslím, že v  energetice dvojnásob platí rčení o šedivé teorii a zeleném stromu života. „Honza Bojanovský se k  nám dostal ještě jako učeň v  rámci praxe. Je šikovný, zodpovědný, se zájmem o  práci, tak u  nás zůstal. Za  ty čtyři roky se osvědčil, takže od  ledna už bude zařazován i  do  pohotovostí jako samostatný a  plnohodnotný člen kolektivu montérů OPDS Tišnov,“ připomněl Pavel Klusák, který měl Jana Bojanovského jako učně na starosti. A co ještě ke své profesi dodává Jan Balák? „Elektromontéra dělám už 32 let a stále mě to velice baví. Rozhodně bych povolání nemě-

Co tvoří pracovní náplň montéra DS Pracovních činností, které montéři vykonávají, je dlouhá řada. Pod pojmem elektromontážní práce na zařízení VN a  NN se skrývá např. odstraňování poruch na zařízení VN a NN, manipulace na  zařízení VN dle aktuální potřeby nebo pokynů dispečera, kontrola zařízení VN a  NN. K  běžným povinnostem montéra patří i zajištění pracoviště pro práce na zařízení VN a  NN a  jeho předání pracovníkům externího dodavatele, měření v síti, vytyčování podzemních sítí, v zimním období sledování a příp. odstraňování námrazy na zařízení VN a NN. „Ani to není všechno,“ doplňuje výčet činností montérů DS Jan Balák, „spolupracujeme na  aktualizaci technických podkladů pro GIS, přípravou kvalitních podkladů se podílíme na řešení příp. škod, provádíme montáž a  demontáž technických prostředků měření (TPM) vč. odečtů spotřeby v  kategorii VO, kontroly elektroměrových rozvaděčů odběratelů, držíme pohotovosti dle rozpisu, a  když dojde k  mimořádné nebo kalamitní situaci (silná bouřka, velká voda, vichřice, pořádná sněhová nadílka) jsme připraveni udělat všechno pro co nerychlejší odstranění poruch.“ Počet montérů jednotlivých OPDS je závislý na  velikosti spravovaného distribučního území. OPDS v Tišnově má spolehlivých a zodpovědných montérů čtrnáct.

Jan Balák, montér distribuční soustavy

nil. Asi hlavně proto, že naše práce není jednotvárná, každý den je trošku jiný. Pracujeme na různém zařízení, setkáváme s  různými lidmi. Je důležité umět jednat se zákazníky a poskytnout jim potřebné informace. K  naší práci patří i  tzv. papírování – vystavování příkazů „B“ na  zařízení VN a  v  jeho blízkosti, vyplnění potřebných formulářů a  výkazů. I  když na  všechny zadávané práce mám platné profesní osvědčení, bez toho se neobejde žádný montér, stále se mám i při své dlouhé praxi co učit a v čem se zdokonalovat. Jsou nové pracovní metody, postupy, nové materiály.“ A na závěr ještě zdůraznil: „Nikdy nesmíme při práci zapomínat na zásady BOZP a PO. Není to otřepaná fráze, že elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán.“ A  koho představíme příště? Senior technika provozu Oblasti rozvoden Otrokovice Martina Ježe. Mirka Lednická

Vaše případné dotazy nebo náměty na další pracovní funkce, o  nichž byste se chtěli dovědět víc prostřednictvím našeho zaměstnaneckého magazínu, zasílejte, prosím, kolegyni Ivetě Hroníkové z  oddělení Rozvoj trhu a  společnosti na e-mailovou adresu: iveta.hronikova@eon.cz.


Reklamace a stížnosti E.ON Czech 9

Když nejste spokojeni Cílem naší společnosti je poskytovat zákazníkům co nejlepší služby a zvyšovat jejich kvalitu. Součástí „Zákaznického servisu“ jsou také reklamace a stížnosti. Při jejich řešení usilujeme o oboustrannou spokojenost. I proto jsme umístili na webové stránky novinku, která seznamuje s procesem podání a řešení reklamací a stížností v naší společnosti. Vytvořili jsme „návod“, kam a  jak má zákazník podat svou reklamaci (stížnost), aby byl jeho podnět vyřešen co nejdříve a  nejefektivněji. V  souboru ucelených informací zákazníkovi krátce vysvětlujeme rozdíl mezi reklamací a  stížností. Nabízíme několik komunikačních kanálů, pomocí kterých může nespokojený zákazník svůj podnět předat naší společnosti.

Upřednostňujeme telefonický nebo e-mailový kontakt přes Zákaznickou linku, nabízíme ale také aktualizovaný on-line formulář, který může zákazník vyplnit a elektronicky odeslat. Pro snadnější a  rychlejší vyřízení podnětu doporučujeme sdělit nám např. identifikační údaje zákazníka, místo spotřeby nebo číslo faktury. V  poslední části zákazníka seznamujeme s postupem řešení je-

ho podání, které je shrnuto ve třech krocích. Celý text naleznete ZDE. Věříme, že zpřístupnění těchto informací usnadní práci jak našim zaměstnancům, tak našim zákazníkům. Lucie Mokrá, Management stížností


10 E.ON Czech E.ON Trend

E.ON Trend dodává teplo do dalších třeboňských lázní Třeboň je město, kde se setkává příroda, historie a současnost. Lidská činnost přetvořila původní bažinatou krajinu v harmonický celek města, rybníků, luk a lesů se zemědělstvím, rybářstvím a lázeňstvím. Bertiny lázně

Léčebné účinky pobytu v lázních jsou podpořeny právě kvalitou okolního přírodního prostředí. Příznivé klima, aktivní pohyb, kulisa městské památkové rezervace vč. zámku a  pobyt v  přírodě chráněné krajinné oblasti pomáhá navodit harmonii těla a ducha. Základem lázeňských procedur jsou koupele a přírodní rašelina. Třeboňské lázně nabízejí pobyt a  léčbu ve  dvou lázeňských domech - v  Lázních Aurora a  v  Bertiných lázních. Každého jejich návštěvníka dnes hřeje teplo z  kogeneračních jednotek společnosti E.ON Trend. Představa vysoké energetické náročnosti na  vytvoření lázeňské pohody a  zejména celoroční spotřeba tepla nás dovedla k  přesvědčení, že toto jsou ideální podmínky pro zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla. Již v  roce 2009 jsme uvedli do  provozu naši první plynovou kogeneraci v  Lázních Aurora s elektrickým výkonem 844 kWe a tepelným 875 kWt. Projekt byl dokonce tehdy ministerstvem průmyslu a  obchodu vyhodnocen jako energetický a  ekologický projekt roku. Důležitější však jsou dnes již čtyři roky trvající spolehlivé dodávky levnějšího

tepla a významné úspory nákladů za energii. Znalost prostředí a získaná důvěra k modernímu řešení energetického zdroje nám pomohly při jednáních o instalaci další kogenerace a otevřely cestu i do Bertiných lázní. Komplikované umístění kogenerační jednotky ve stísněných poměrech v areálu těchto lázní, které se nacházejí na  samé hranici městské památkové zóny, přineslo řadu složitých problémů, ale v  srpnu 2013 se nám podařilo zahájit výstavbu. Veškeré stavební a montážní práce probíhaly v plné lázeňské sezóně bez přerušení provozu. Úpravy a přeložky stávajících tepelných rozvodů byly prováděny pouze v noci. Zakládalo se v bažinatém podloží na pilotech, koordinovaly se bourací a  výkopové práce s  pohybem hostí i  personálu, a  to vše jen díky výborné organizaci stavby a  úzké spolupráci a  vstřícnosti lázeňských zaměstnanců. V  prosinci byly ukončeny montáže, v lednu 2014 probíhaly individuální a  komplexní zkoušky. Dnes již dodáváme teplo Bertiným lázním a  elektřinu do DS. Celý projekt je tvořen strojovnou, kogeneračním soustrojím s  příslušenstvím, akumulátorem tepla, kabelovým vyvedením výkonu

Bertiny lázně – jeden z objektů vytápěných kogenerační jednotkou

NN, samostatnou trafostanicí 0,4/22 kV a přípojkou VN 22 kV. Automatický provoz a  dálkový dohled z  centrálního dispečinku je samozřejmostí. Zkušební provoz bude trvat až do  léta, aby bylo možno ověřit provoz v  extrémních podmínkách. Přijeďte se do třeboňských lázní vykoupat a vyhřát. Vyzkoušejte Bertiny lázně i komplex Lázní Aurora a uvidíte, které teplo je příjemnější. František Sýkora, Projektový manažer E.ON Trend – Realizace

Základní technické údaje kogenerační jednotky: Typ Jmenovitý elektrický výkon Maximální tepelný výkon Příkon v palivu Spotřeba plynu - 100% výkon Synchronní generátor 400 V Motor spalovací plynový MWM Max. výkon motoru Výroba elektřiny Výroba tepla Topná voda Kogenerační jednotka o výkonu 400 kWe

TEDOM Quanto D400 400 kWe 476 kWt 946 kW 101 m3/h 800 kVA / 640 kW 414 kW 1450 MWh/rok 6000 GJ/rok 93/70 °C


E.ON Servisní E.ON Czech 11

Rekonstrukce vnitřního osvětlení tělocvičny ZŠ Miroslav Město Miroslav se rozkládá nedaleko Znojma v turisticky atraktivní oblasti Podyjí. Je to vinařské město s bohatou historií sahající až do roku 1222, kdy o něm byla doložena první písemná zmínka. V současné době zde žije přes 3000 obyvatel.

Ve městě se nachází základní škola vyššího stupně, jejímž zřizovatelem je město. Budova základní školy v  posledních několika letech prochází postupnou rekonstrukcí. V  roce 2006 došlo k  zateplení a  výměně oken a následně v roce 2009 byla provedena dostavba nových šaten. Mezi městem a  firmou E.ON je navázána dlouhodobá spolupráce a  v  minulém roce proběhlo mezi zástupci školy, města a  zástupci firmy E.ON jednání o  možnosti rekonstrukce osvětlení ve školní tělocvičně. Byly vytvořeny dva návrhy nového řešení – v prvním bylo zamýšleno použití konvenčních zdrojů - trubic a ve druhém svítidel LED. Po  upřesnění požadavků na  rekonstrukci ze strany školy bylo vytvořeno finální řešení nového osvětlení pro tento prostor. Při návrhu vhodného osvětlení pro tělocvičnu ZŠ Miroslav se vycházelo především ze světelného výpočtu dle normy ČSN EN 12 193 – Osvětlení sportovišť. Hlavním kritériem byla rovnoměrnost osvětlení celé plochy tělocvičny při dané výšce stropů. Svítidla použitá pro tento prostor musela splňovat několik základních parametrů. – Dle normy ČSN EN 12  193 – je nutnost dodržet hladinu průměrné horizontální osvětlenosti 200 – 300 lx v  závislosti na provozovaných sportech. – Musí být dodržena rovnoměrnost osvětlení celé plochy tělocvičny, která musí mít dle normy ČSN minimální hodnotu 0,5. – Svítidla nesmí oslňovat. Osvětlení tělocvičny muselo splňovat i požadavky kladené ze strany vedení školy: – snížení celkové energetické náročnosti, – snížení nákladů na údržbu – kladen důraz na „bezúdržbové svítidlo“ a životnost svítidla. Důvodem tohoto požadavku je špatný přístup ke  svítidlům vzhledem k  vysokým stropům a  instalovaným ochranným mřížím.

V tělocvičně bylo původně instalováno dvacet svítidel pod ochranou mříží a každé svítidlo obsahovalo čtyři trubicové zářivky. Stáří celé instalace bylo cca 35 let. Pro novou osvětlovací soustavu byla zvolena svítidla Pacific WT460C s LED technologií splňující veškeré požadované parametry. Svítidlo má vysoce účinný optický systém, moduly s  nejnovějšími LED diodami s  neutrální bílou barvou světla. Vzhledem k  předem daným „podmínkám“ pro umístění a počet svítidel – instalované ochranné mříže – byl počet nových i starých svítidel stejný. Díky použitým svítidlům s  technologií LED činí úspora elektrické energie 85,8 %.

Dalším velkým benefitem, který ocenil zvláště školník, byl fakt, že svítidla jsou prakticky „bezúdržbová“. Odpadá tak častá výměna vadných trubic a každoroční čištění krytů svítidel od  prachu a  shánění „lešení“ pro práci ve výškách. Z  důvodů využití původních mříží na ochranu světelných zdrojů bylo možno použít pouze svítidla o  délce 1300 mm. V  případě, že by se dala použít svítidla o  délce 1600  mm, bylo by dosaženo ještě vyšší celkové úspory elektrické energie cca 90 %. Po schválení navrhovaného řešení trvala výměna původního osvětlení tělocvičny pouze jeden den.


12 E.ON Czech Business Development

Zákazníci E.ON mohou tankovat levněji u Agipu Otázka zní: Který z obchodních partnerů společnosti E.ON má ve svém logu šestinohého psa s plamenem u tlamy? Je to Agip, jejíž mateřskou společností je Eni Česká republika, s.r.o. Mimochodem, koho by zajímal původ loga, tak vězte, že šestinohého psa s  plamenem u  tlamy pravděpodobně vymyslel před rokem 1950 Luigi Broggini. Společnost Eni v  roce 1950 oficiálně vysvětluje, že nové logo se musí vázat k automobilovému průmyslu a  to tak, že pes s  jednou tlapou na  zemi a  ostatními ve vzduchu je jako náhle zabržděný prudce jedoucí automobil. Šest nohou tohoto imaginárního zvířete znamená čtyři kola automobilu plus dvě nohy řidiče. Tento moderní kentaur může mít paralelu v  africké mytologii, kde zvíře zobrazené s více končetinami znamená neobvyklé - nadpřirozené síly. Tolik Wikipedie. Možná se sluší dodat, že se značkou Agip se na českém trhu potkáváme už od srpna roku 1991.

tankujte výhodněji

www.eon.cz/agip 840 111 333

Ale dost bylo historie, pojďme blíže ke vzájemné spolupráci Eni a E.ON. Už od  listopadu loňského roku mají zákazníci E.ON možnost čerpat pohonné hmoty v  síti čerpacích stanic Agip se slevou. „Zákazník, který s  námi podepíše smlouvu na  dodávku elektřiny nebo zemního plynu, dostane slevovou kartu Agip. Ta mu při tankování na čerpacích stanicích Agip zajistí slevu padesáti haléřů na každý litr paliva,“ vysvětluje Karolína Tlapáková z oddělení Sales Strategy útvaru Business Development. Akce se týká zákazníků v celé republice. Karta je pochopitelně nepřenosná a v případě, že zákazník ukončí se společností E.ON smluvní vztah, bude mu deaktivována.

5

901234

123457

S čerpacími stanicemi sítě Agip se v  Česku setkáte na  více než 120 místech. Slevu lze na  čerpací stanici Agip uplatnit pouze po  předložení funkční aktivní karty a k okamžité úhradě pohonných hmot. Oprávněný držitel slevové karty má nárok vždy jen na jednu slevovou kartu bez ohledu na počet odběrných míst, do kterých dochází k dodávce zemního plynu nebo elektřiny. Jen drobné upozornění na závěr: jak je známo, nikde se slevy nesčítají. „Samozřejmě, při platbě pohonných hmot na  čerpací stanici Agip smí být předložena jen jedna karta,“ potvrzuje Karolína Tlapáková. Připravil Tomáš Nováček


Projekt interních stáží E.ON Czech 13

Projekt talentů E.ON Interní stáž hodnotíme jako úspěšný Naše čtenáře jsme již dvakrát v našem magazínu informovali o spuštění a průběhu projektu interních stáží. A tak ten, kdo čte pravidelně naše příspěvky, je tzv. v obraze. Pilotní projekt byl natolik úspěšný a zajímavý, že se počítá s jeho zařazením i mezi ostatní zaměstnance. Podrobné vyhodnocení celého projektu se momentálně zpracová-

vá a my vás s ním rádi seznámíme v příštím vydání magazínu E.ON Czech. Dnes se však ještě budeme věnovat těm, kteří se aktivně zapojili do  stáží v  rámci pilotního programu. Byla to dobrá či špatná zkušenost, čekali něco jiného, doporučili by stáže i ostatním? Na tyto otázky najdete odpovědi v následujících odstavcích.

V prosinci se zúčastnila interní stáže také Kateřina Škurková. Ta ze svého mateřského týmu Business Line (ECZR) šla načerpat zkušenosti do  Podpory prodeje energií regionálním zákazníkům (ECE). „Po krátkém seznámení s prostředím a získání všeobecných informacích jsem začala sama řešit konkrétní úkoly. Jednalo se především o  administrativní a  systémové zpracování požadavků manažerů a  zákazníků. Stáž pro mě byla velice zajímavou zkušeností, neboť jsem mohla blíž poznat práci svých kolegů v jiném oddělení. Spolupracovala jsem s nimi už dříve, ale jednalo se jen o telefonickou či mailovou komunikaci. Po této stáži jsem více pochopila jejich systém práce, na jehož základě byly některé postupy upraveny v rámci systémového zpracování,“ svěřila se nám Kateřina Škurková.

Jednou z těch odvážných, kteří se zapojili do interní stáže, je i Lucie Nachlingerová z útvaru Prodejní controlling (ECZR), kde se věnuje zpracovávání údajů o  výrobě elektřiny a tepla pro společnost E.ON Trend. Během třídenní stáže ve společnosti E.ON Trend měla možnost si prohlédnout malou vodní elektrárnu v  Soběnově, teplárny v  Mydlovarech a v Táboře. „Byla to pro mne cenná zkušenost, viděla jsem na vlastní oči, jak funguje výroba elektřiny a tepla v praxi. Získané zkušenosti určitě využiji ve své práci. Děkuji touto cestou kolegům, kteří se mi po celou dobu věnovali. Myslím si, že výměnné stáže jsou výborný nápad a všem tuto příležitost doporučuji,“ říká Lucie Nachlingerová.

Ve společnosti E.ON Trend si své kolečko „oběhl“ Tomáš Petrů z Rozvoje trhu a společnosti (ECZR). Prošel jednotlivé týmy ve společnosti, aby poznal, jak to tam funguje. Věnoval se zejména tématům kogenerace a energy performance contractingu (EPC) a aktivně se zapojil do projektu analýzy potenciálu v oblasti lokálních distribučních sítí (LDS). „Chci poděkovat inciátorům projektu za příležitost, kterou jsem mohl využít, a také kolegům z ETRE za jejich vstřícnost a otevřenost. S  ETRE průběžně spolupracuji především při implementaci strategie, a tak mohu průběžně zúročit své poznatky ze stáže. Tu hodnotím jako přínosnou a určitě ji mohu doporučit dalším zájemcům, kteří chtějí více poznat práci svých kolegů v rámci skupiny E.ON Czech,“ vysvětluje Tomáš Petrů.

Každý z nás již dnes může začít přemýšlet o tom, jakou práci, jaký tým by chtěl lépe poznat a rozšířit si své znalosti, navázat nové osobní kontakty, popř. zlepšit spolupráci mezi útvary. Podrobnosti o možnosti zrealizovat interní stáž vám přineseme v příštím čísle.

Talent tým: Pavlína Jandová, Business Development (ECE), Lenka Holakovská, Nákup plynu (ECE), Veronika Sládková, Koncernové účetnictví (ECZR) a Miloslav Fialka, Strategické projekty (ECZR).


14 E.ON Czech Strhující finále E.ON Euro Cup

E.ON Euro Cup 2014 vyhrál po strhujícím finále Baník Ostrava Sportovní hala v Jindřichově Hradci hostila o víkendu 25. a 26. ledna 2014 E.ON Euro Cup – mezinárodní turnaj žáků do třinácti let. Finálový zápas Ostrava – Banská Bystrica skončil 3:2. Turnaj začal boji ve  dvou základních skupinách a  obě první místa obsadily favorizované slovenské týmy – MŠK Žilina a AS Trenčín. Ze šesti týmů postupovala do  play-off první čtveřice. Celkově vítězný Baník skončil na třetím místě za dalším slovenským mančaftem – Banskou Bystricí. „Na  turnaji jsme startovali poněkolikáté a  opět se tu sešla velká konkurence. Naše hra šla každým zápasem nahoru. V  posledním utkání ve skupině jsme potřebovali porazit Trenčín, což se nám povedlo. O  našem vítězství rozhodl týmový výkon,“ uvedl trenér Baníku Ostrava Radim Macík. Do  finále spolu s  Baníkem postoupila Banská Bystrica. Týmy Žiliny a  Trenčína neuspěly v  semifinále a v souboji o 3. místo vyhrála Žilina 5:1. Ostrava se s  Banskou Bystricí utkala již v  základní skupině, kde Češi prohráli 1:2. A  slovenské naděje začaly lépe i  finále, když šly do  vedení 2:0. „Kluky to ale nepoložilo. Nakopla nás individuální akce Marka Kostky,“ dodal Macík. Kostka se prosadil po  individuálním průniku šest minut před koncem. „Podařilo se nám poté využít toho, že soupeř začal být nervózní a vzápětí jsme srovnali.“ Baník dál útočil a  výsledkem byl obrat na 3:2. „Soupeř měl sice v závěru tlak, ale ten jsme ustáli,“ těšilo Macíka. Baník si kromě týmového úspěchu odvezl i  individuální ocenění. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Marek Kostka. „Samozřejmě to člověka potěší. Důležité ale je, že to byl týmový úspěch,“ dodal skromně hráč Ostravy. Trenér Baníku připomněl, jak důležitá je práce s mládeží: „Když jsme na  turnaji startovali poprvé, tak jsme skončili poslední. Tvrdou prací jsme ale závěrečný ročník ovládli.“ Proč závěrečný? To vysvětluje hlavní pořadatel Václav Hrabík: „Letos šlo o  završení jednoho celého cyklu, takže pro hráče to byl vlastně vrchol. Ročník 2001 hrál tedy E.ON Euro Cup naposledy a vystřídá ho ročník 2007. Ten začne v Třeboni letos v  březnu tradičním nultým Velikonočním turnajem. První oficiální setkání čeká české a  slovenské týmy v  srpnu v Písku na Kočí Cupu.“

Konečné pořadí E.ON Euro Cupu 2014: 1. FC Baník Ostrava 2 . FK Dukla Banská Bystrica 3. MŠK Žilina 4. AS Trenčín 5. FC Hradec Králové 6. FK Ústí nad Labem

Nejlepší hráči: Nejlepší hráč: Marek Kostka (FC Baník Ostrava). Nejlepší brankář: Frederik Kučera (MŠK Žilina). Nejlepší střelec: Patrik Myslovič (Banská Bystrica – 14 gólů).

7. SK Kladno 8. SK Dynamo České Budějovice 9. Bohemians Praha 1905 10. FK Baník Most 11. MFK Košice 12. FK Admira Praha

Rozhovory s nejlepšími hráči, fotky a výsledky můžete zhlédnout ZDE. Michal Heřman


E.ON Junior Cup 2014 / Renovační balíčky E.ON Czech 15

E.ON Junior Cup čeká v roce 2014 jubileum Regionální kola E.ON Junior Cupu 2014

Největší český turnaj hráčů do deseti let – E.ON Junior Cup – oslaví v roce 2014 desátý ročník. Novinkou bude změna herního systému. Hrát se bude 10 regionálních kol a do každého turnaje se zapojí 24 týmů, což znamená účast více jak 3 500 hráčů!

Den

Datum

Kraj

Místo konání

Sobota

19. dubna

Královéhradecký + Pardubický

Chrudim

Sobota

26. dubna

Středočeský + Praha

Votice

Sobota

3. května

Plzeňský + Karlovarský

Tachov

Sobota

10. května

Moravskoslezský

Jakubčovice nad Odrou

Sobota

17. května

Jihočeský

Strakonice

Sobota

24. května

Jihomoravský

Boskovice

Neděle

1. června

Zlínský

Hulín

Sobota

7. června

Vysočina

Náměšť nad Oslavou

Sobota

14. června

Ústecký + Liberecký

Ústí nad Labem

Sobota

21. června

Olomoucký

Olomouc

Dva nové renovační balíčky Nabídku renovačních balíčků, kterou jsme připravili ve spolupráci se společností Saint Gobain, jsme rozšířili o dva nové balíčky. Zateplení soklu domu

Zateplení ploché střechy Renovační balíček – Zateplení ploché střechy slouží především jako tepelná izolace prostoru pod ní, tedy zabránění úniků tepla z místností pod střechou. Hlavním přínosem je nesporně úspora nákladů na vytápění v  zimním období. Často přehlížený a  významný benefit přináší ale i  v  horkých letních dnech, kdy tepelná izolace střechy přináší příjemné teploty v  místnostech pod střechou, které jsou díky tepelné izolaci chráněny před teplem od  slunce. Navíc se také při použití minerální izolace zlepšují akustické a požární vlastnosti domu.

Renovační balíček – Zateplení soklu domu, tedy spodní stavby, slouží především k zabránění tepelných mostů vlivem promrzání soklové části či základu domu. Hlavním přínosem zde není jen snížení nákladů na  vytápění, ale také zabránění průniku vlhkosti do interiéru a s tím spojeného vzniku plísní. Značně se tím zvyšuje komfort a zdravé prostředí pro bydlení.

Pro oba uvedené balíčky platí stejné podmínky jako pro balíčky, které jsou již v nabídce delší dobu. Slevu mohou získat všichni zákazníci z  řad domácností, kteří si objednají slevové kupóny na www.ekobonus.cz. Kupóny se slevou od  25 % do  40 % jsou poskytovány na  stavební materiály značek Isover a  Weber. Daný renovační balíček obsahuje vždy kompletní skladbu stavebních materiálů na  provedení dané stavební úpravy. Důležité a zákazníky oceňované je také to, že jsou do 3 dní od objednání kupónů renovačního balíčku kontaktováni technickým poradcem firmy Isover nebo Weber za  účelem poskytnutí odborného poradenství při řešení stavebních postupů, výběru vhodných materiálů atp. Na nabídku se můžete podívat také ZDE. Kupóny ke stažení jsou k dispozici ZDE.


16 E.ON Czech Významný zákazník

Dar chuti a přátelství Pro titulek tohoto článku jsem si vypůjčila motto zákazníka, o němž bude řeč. Patří do portfolia firem, o něž se stará Jan Šimek (KAM). Na první pohled lze odhadnout, že jde o podnik z potravinářského odvětví. Nebudu vás napínat – je to pelhřimovská pekárna Adélka a.s. Ač název je něžný, firma je to poměrně velká (téměř 300 zaměstnanců), silná a v regionu významná, neboť na její činnost navazuje další podnikatelská sféra.

Splněný sen Generální ředitel a 1. místopředseda představenstva společnosti Adélka Roman Teisler, syn zakladatele této rodinné firmy, uvedl: „Adélka vznikla v roce 1990, tedy v době, kdy se v naší zemi zrodila svoboda a demokracie a  všichni jsme se učili v  novém prostředí jinak přemýšlet o své budoucnosti. Adélka se stala splněným snem mého otce Ladislava Teislera a vzešla z jeho lásky k pekařskému a cukrářskému řemeslu, jemuž zasvětil celý život. Otec je stále nejen majitel firmy a  předseda představenstva, ale plnohodnotný člen společnosti, ve které řídí technický rozvoj.“ O  tom, že to nebyla cesta snadná, není pochyb. „Začala v garáži v rodinném domku, kde vznikla na  jaře 1990 první malá cukrářská výrobna pod názvem Adélka, pekařství

a cukrářství u  svatého Floriána,“ zavzpomínal si syn zakladatele firmy, který po  letech práce v oboru ve státním podniku začínal jako drobný živnostník. Významným mezníkem se stal rok 1993, kdy Adélka získala v  privatizaci formou přímého prodeje celý objekt bývalých Jihočeských pekáren v  Pelhřimově. „Původní zastaralá pekárna se postupně měnila v  moderní podnik, který se v  roce 1997 transformoval na  akciovou společnost,“ připomíná další významný rok v historii rodinné firmy Roman Teisler. Rozšiřoval se sortiment výrobků, přibyli noví zákazníci, vznikaly vlastní prodejny. Krédem vedení Adélky byla, je a  vždy bude vysoká kvalita výrobků s  cílem být mezi těmi nejlepšími v  oboru. To představuje nejen značné investice do  moderního technologického vybavení špičkové úrovně, ale i  do  kvalitního, odborně vzdělaného


Významný zákazník E.ON Czech 17

personálu, hledání těch nejlepších dodavatelů surovin a energií. Adélka – firma evropských parametrů „Dnes je Adélka a.s. významná mlýnsko-pekárenská, cukrárenská, gastronomická a  obchodní společnost,“ s  hrdostí říká její ředitel Roman Teisler, pro něhož je řízení rodinné firmy nejen zaměstnáním, ale i  koníčkem. Přiznává, že cítí velkou odpovědnost za podnik, jeho zaměstnance, dodavatele i zákazníky. „Náš vztah k  dodavatelům, odběratelům i koncovým zákazníkům vystihuje slogan Dar chuti a  přátelství. Bez nich by totiž Adélka neměla vůbec důvod a  smysl existovat. Ale existuje a dobře funguje, a to díky jedinečnému spojení tradičních a  prověřených postupů výroby a nejmodernější technologie, umu a přístupu zaměstnanců a v neposlední řadě i díky přísné kontrole vstupních surovin a hotových výrobků,“ zdůrazňuje. Může se pochlubit nejen více než šesti sty spokojených tuzemských obchodních partnerů. Mezi pravidelné odběratele výrobků Adélky patří vedle velkých nadnárodních a  českých řetězců (např. Tesco, Albert, Flop, Coop) také školy, nemocnice a  domovy pro seniory na území o průměru asi 60 km kolem Pelhřimova a několik známých pražských hotelů i Hrad. Mimo vlastní kamenné obchody má firma své prodejní stánky ve velkých obchodních domech a dokonce pojízdnou prodejnu. „Na trh dodáváme přes tisíc druhů výrobků – od pšeničné a žitné mouky z našeho

mlýna, přes chleba, běžné i jemné pečivo až po cukrářské výrobky. A také hotová jídla, saláty a  zmrzliny,“ vypočítává spektrum výrobků Roman Teisler. Podnikové vývojové středisko je autorem programu zdravé výživy a  vývojem výrobků pro děti. „Ve  školách máme tzv. chaloupku s pečivem, které je zdravé, chutné a děti o ně mají zájem. I rodiče a učitelé jsou spokojeni,“ upozorňuje ředitel na  dobrý nápad. Firma se může pochlubit řadou ocenění z národních pekařských soutěží a certifikátů od známé pelhřimovské agentury Dobrý den, která pořádá Festivaly rekordů a  kuriozit, a  to za  upečení největšího chleba, smajlíka, nejdelší vánočky či nejvyššího dortu. Pekárna Adélka nechybí na žádné akci, kterou pořádá město nebo agentura Dobrý den pro zdejší občany. Adélka a E.ON Jak již bylo zmíněno, manažerem, který se stará o  pelhřimovskou Adélku v  oblasti dodávky elektřiny a zemního plynu, je Jan Šimek. O  této spolupráci se vyjádřil Roman Teisler velmi pozitivně: „Naše firma si vybírá ty nejlepší dodavatele jak surovin, tak energií a  E.ON je pro nás velmi dobrým partnerem. Na Jana Šimka se můžeme spolehnout. Poskytuje nám veškeré možné informace jak z  oblasti cen, tak dalších služeb, které E.ON svým zákazníkům nabízí. Týká se to např. možných úspor energií nebo nákladů na pohonné hmoty. Adélka je co do  technologic-

kého i technického vybavení na velmi dobré úrovni, proto se prostor pro úsporná opatření hledá obtížně.“ Možnou cestou, kde ušetřit na vstupních nákladech, by mohla být doprava. Pekárna má vlastní vozový park, který postupně obměňuje. „Každý rok je to až pět nových, moderních automobilů. Jezdit na  CNG by se nám velice zamlouvalo. Je to ekologické a  levnější než nafta. V  závodě máme vlastní čerpací stanici na  naftu. Jediný problém vidím v  čerpacích stanicích na  stlačený zemní plyn, kterých je zatím v naší oblasti málo. Kdyby se tady našlo pro nás schůdné řešení, určitě bychom se výhledově postupnému přechodu vozidel na  CNG nebránili,“ konstatuje ředitel Roman Teisler. I  Jan Šimek je se spoluprací s  tímto zákazníkem spokojen a chválí velmi dobré vzájemné vztahy: „Nejsou to vztahy jen čistě obchodní, ale i  přátelské. A  o  tom to v  naší práci taky je. Umět zákazníkovi v  rámci daných možností vyhovět, nabídnout mu optimální možnosti jak v  nákupu energií, tak v  některých, pro něj zajímavých službách a být vždy korektní.“ Na  závěr ještě doplnil Jan Šimek několik čísel: „Roční spotřeba elektřiny činí 2000 MWh a  smlouva je uzavřena na  rok 2014 a  2015, spotřeba zemního plynu se pohybuje okolo 4500 MWh a smlouva je podepsána na rok 2014.“ Mirka Lednická


18 E.ON Czech Dispečink

Zpráva dispečinku E.ON o provozu sítí za leden 2014 Ve zprávě jsou uvedeny základní údaje o spotřebě elektrické energie, zemního plynu a o provozu distribučních sítí elektřiny a plynu společnosti E.ON v České republice za leden 2014 a základní údaje o elektrizační soustavě České republiky (ES ČR). Údaje o ES ČR jsou převzaty z měsíčního hodnocení provozu, zpracovaného provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a.s. S ohledem na termíny zpracování jsou údaje o ES ČR uvedeny zpětně za prosinec 2013.

Česká republika – zatížení Maximální zatížení 10 083 MW bylo naměřeno 4. 12. 2013 v  17 hodin. Minimální zatížení 4  892 MW bylo naměřeno 25. 12. 2013 ve 4 hodiny. Kmitočet energetické soustavy V  rámci soustavy UCTE pracovala ES  ČR v  prosinci s  průměrným kmitočtem 49,999  Hz. Maximální okamžitá hodnota 50,108 Hz byla naměřena dne 17. 12. 2013 v  7:00 hodin. Minimální okamžitá hodnota 49,892 Hz byla naměřena dne 10. 12. 2013 v 1:02 hodin. DS E.ON v České republice Maximální průměrné hodinové zatížení distribuční soustavy elektřiny E.ON v  České republice za  leden 2  189 MW bylo naměřeno 29. 1. 2014 v  10 hodin. Maximální denní spotřeba plynu v  distribuční soustavě E.ON

Spotřeba elektrické energie. Bilance ES ČR za prosinec 2013 (GWh)

skutečnost 2013

skutečnost 2012

index %

Výroba celkem (netto)

7134,0

7092,4

100,6

Saldo ES ČR*

-1352,3

-1245,3

108,6

Národní spotřeba

5655,0

5724,1

98,8

* Pozn. záporné SALDO – převažuje export elektrické energie z ČR do zahraničí

v České republice za leden 1 719 569 m3 byla naměřena 30. 1. 2014. Celková dodávka elektrické energie pro odběratele z  distribuční sítě E.ON v  České republice za  leden činila 1  214  279 MWh. Celková dodávka plynu pro odběratele z distribuční sítě E.ON v České republice za leden činila 41 655 172 m3. Průměrná teplota byla v  lednu v  Brně 1,2 oC a v Českých Budějovicích 1,9 oC. Dodávka elektrické energie a plynu z nadřazené soustavy byla po  celý měsíc plynu-

lá. Nebyl vyhlášen regulační stupeň ani stav nouze dle vyhlášek 80/2010 Sb. a 334/2009 Sb. Provoz distribuční soustavy E.ON Významné provozní události v  elektrizační přenosové soustavě 400, 220 kV a  v  přenosové soustavě plynu České republiky, které by ovlivnily dodávku pro distribuční soustavy E.ON v České republice, v lednu nenastaly. Provoz distribuční soustavy elektřiny Během  měsíce ledna byla v  síti 110 kV zaznamenána dvě působení automatik opětného zapnutí. V  distribuční síti 22 kV došlo během ledna k 147 poruchám. Z důvodu nepříznivé meteorologické situace v  zimním období, která napomáhala k  tvorbě námrazy na  vedeních, bylo během prosince 2013 a ledna 2014 provedeno sedmnáct vyhřívání 24 vedení VVN o celkové délce 657 km. Provoz distribuční soustavy plynu Během ledna nebyly ve  vysokotlaké síti zaznamenány žádné výpadky, které by narušily plynulou dodávku plynu odběratelům. V distribuční síti došlo během ledna k  11 poruchám. Vypracovali Martin Rampl, Pavel Klíma a Filip Mileret


Odbory E.ON Czech 19

Nesedí doma v bačkorách u televizních seriálů Seznamte se s činností Klubu důchodců při ZO OS ECHO Energetika České Budějovice I. Jenom pro pořádek – Klub důchodců vznikl počátkem roku 2006 jako volné sdružení bývalých zaměstnanců – důchodců energetické společnosti. Členství v  klubu je dobrovolné a  jeho součástí se automaticky stává každý, kdo zaplatí členské příspěvky 120 Kč ročně. A  potom už záleží na  každém z  nich, jak se do činnosti klubu zapojí. Činnost klubu zajišťuje devítičlenný výbor, který se schází téměř každý měsíc. Pod vedením jeho předsedy Václava Koudelky plánuje a  připravuje různé akce na  celý rok. „Snažíme se, aby byl program pestrý a  zajímavý, proto střídáme poznávací zájezdy s  kulturními zážitky a  také pravidelná setkání důchodců,“ vysvětluje Václav Koudelka. Velice oblíbený je například zájezd do  termálních lázní Bad Füssing, který se v  roce 2013 pořádal dokonce dvakrát. Jelo se také za památkami do Prahy a plně obsazený autobus vyjel do Salzburgu a lázeňského města Bad Ischl. Na  letošní rok se připravuje opět zájezd do  termálních lázní, v  plánu je i  výlet na hrad Zvíkov a zámek Orlík, kde bude možnost nahlédnout do  útrob elektrárny Orlík. Na  podzim budou moci členové klubu vyrazit do  Karlových Varů se zastávkou v  zám-

ku Bečov nad Teplou, kde je uložen vzácný relikviář svatého Maura. Poslední výlet v letošním roce je plánován před Vánocemi, a to do  rakouského Lince spojený s  prohlídkou památek. Jak sami vidíte, akcí je připraveno opravdu dost, a to nejsou vypsány všechny. Z přehledu, který máme k dispozici, vyplývá, že téměř každý měsíc mají důchodci možnost jet na  výlet nebo se vidět na  akcích, které pro

ně klub pořádá. Příprava zájezdů a setkání není určitě jednoduchá záležitost a  ne vždy vyjde vše podle plánu tak, jak si organizátoři představují. Jsou to věci, které se nedají při plánování termínu ovlivnit, třeba deštivé počasí v Salzburgu. Je jenom dobře, že se najdou aktivní důchodci, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas pro druhé. My jim přejeme hodně sil a ještě více spokojených členů.

Ze života společnosti Vítáme nové zaměstnance

Odešli od společnosti

Jaromír Petrášek – Nákup plynu Tereza Menšíková – Area Sales Manag. RZ tým 4 Phone KAM + KIM Irena Šillingová – Projektování VVN, VN, NN Hana Matějů – Finanční účtárna Jana Vlková – Distribuční služby Barbora Pachtová – Distribuční služby

Lucie Fousková – Area Sales Manag. TOP a BIG tým 4 KIM cen Vladimír Kouba – OPDS Jihlava Václav Frimmel – OPDS Jihlava


20 E.ON Czech Křížovka

Křížovka o ceny Co si lidé pomyslí? Na recepci si jde náměstek ministra k bufetu pro koňak už po desáté. „Prosím tě, nech už toho, co si o tobě ostatní lidé pomyslí?“ hubuje ho manželka. Odpověď manžela si vyluštíte v tajence.

Tajenka z vydání prosinec 2013: …každý měsíc v roce bych si jednu otevřel. Vylosovaní výherci jsou: Iveta Fehérová, Brno, František Vlček, Kyjov, Milan Mráz, Písek. Tajenku z tohoto čísla nám pošlete do 10. dubna 2014 na adresu: E.ON Česká republika, s.r.o., Koncernová komunikace, Lidická 36, 659 44 Brno, nebo elektronicky na adresu: bozena.herodesova@eon.cz

E.ON Czech Redakce: E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, e-mail: bozena.herodesova@eon.cz, telefon 545 142 324, e-mail: tomas.novacek@eon.cz, telefon 387 862 019. Redakční rada: M. A. Brandau, T. Doležal, J. Drápal, L. Filipová, B. Herodesová, R. Kouba, M. Kurčík, T. Nováček, M. Pelouch, M. Picmaus, M. Sekanina, P. Šilling, P. Troup, J. Uhde, M. Václavová, V. Vácha, L. Whiteside. Registrováno: MK ČR E 15844. Vychází: měsíčně.

Magazin eon czech unor  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you