Page 1

Květen 2014

E.ON Czech

Informace pro naše zaměstnance • Na kus řeči s Josefem Havlem a Michalem Šafářem • • Orientace na zákazníka v E.ON Servisní • Nová nabídka renovačních balíčků •

Jarní úklid pro Sluníčko vynesl přes 20 000 korun Více se dočtete na str. 14


2 E.ON Czech Z obsahu / Konference v Praze

Z obsahu: Profese a lidé z provozu Radim Kolář, správce vodní elektrárny Vír 1 Strana 8 a 9

Setkání vrcholových manažerů koncernu E.ON SE v Praze

Mobilsalon na Výstavišti v Českých Budějovicích CNG řešení od E.ON Strana 11

Naši kolegové, jak je neznáme Josef Berka – Pelhřimovák každým coulem Strana 16 a 17

Odbory – VI. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů Strana 21

Energetická skupina E.ON Czech hostila ve dnech 19. a 20. května v Praze téměř stovku vrcholových manažerů koncernu E.ON SE. Představitelé jednotlivých regionálních jednotek během dvou dnů jednali o aktuálním dění v koncernu. Součástí konference byla i diskuze zástupců skupiny E.ON Czech s Johannesem Teyssenem, předsedou představenstva E.ON SE, na aktuální téma – koncernová vize.


Středisko služeb zákazníkům E.ON Czech 3

Středisko služeb zákazníkům se připravuje na otevření

Poradenského centra E.ON v Brně Abychom mohli být našim zákazníkům ještě blíže, otevře začátkem června své brány druhé Poradenské centrum společnosti E.ON. Tentokrát přímo ve středu Brna, na Jakubském náměstí. Stávající zákazníci z řad domácností, podnikatelů a firem, ale i ti, kdo o navázání spolupráce s  námi teprve uvažují, budou mít možnost se osobně informovat o  aktuální nabídce produktů pro dodávku elektřiny a zemního plynu, vyřídit si své požadavky nebo se poradit ohledně energetických úspor, vhodnosti jednotlivých produktů čí čerpání nabízených služeb a bonusů. Každý všední den od 9 do 17 hodin jim bude k dispozici šestičlenný tým odborníků z řad společnosti E.ON. Ti byli velmi pečlivě vybráni z řad stávajících zaměstnanců Střediska služeb zákazníkům E.ON a na svou novou úlohu se již intenzivně připravují.

Kateřina Šikulová, Martin Vlašín

Členy týmu nového Poradenského centra E.ON vybíral jeho vedoucí Martin Vlašín: „Hlavním kritériem při vytváření pracovního týmu pro mě byl prozákaznický a profesionální přístup současně s  vysokou odborností jednotlivých uchazečů. Věřím, že přesně takový tým se mi podařilo vytvořit.“ Úkolem intenzivního školení bylo z  původně úzce specializovaných odborníků vytvořit univerzální experty, kteří by dokázali zákazníkům poradit ve všech oblastech spojených s našimi produkty a službami. Kateřina Mahovská, Iveta Valová

„V Poradenském centru E.ON budeme klást důraz především na osobní přístup k zákazníkovi, na péči o klienty, kvalitní a vstřícný personál a efektivní prodej produktů a služeb. Tímto inovativním přístupem se chceme výrazně odlišit od konkurence,“ doplňuje Martin Vlašín. Pracovníci nově vytvořeného týmu se proto museli naučit nejen veškeré detaily o kompletním produktovém portfoliu E.ON, ale podstoupili také intenzivní školení v oblasti osobního jednání, komunikace, prodejních schopností a zvládání krizových situací. Díky tomu mohou zákazníkům vždy pomoci a odborně poradit, jaký produkt či benefit bude pro jejich domácnost nebo firmu ten nejvýhodnější. Školení vyvrcholilo třídenní praktickou „zkouškou“, kdy si tým nově nabyté znalosti a schopnosti vyzkoušel v ostrém provozu Poradenského centra E.ON v Českých Budějovicích. Podle Martina Vlašína dopadl tento test velmi dobře a tým momentálně vybrušuje jednotlivé detaily. Jeho členové rozšíření svých dovedností kvitují s povděkem a na svou novou práci se těší. „Příprava mi umožnila osvojit si nové znalosti a  dovednosti. Jsem přesvědčená, že je v přímém kontaktu se zákazníky bohatě využiji, což jsem si vyzkoušela už také v praxi v Poradenském centru E.ON v Českých Budějovicích. Na to, až budu moci pomáhat zákazníkům využívat naše produkty a služby také v Brně, se velmi těším,“ popsala své pocity Kateřina Mahovská, referentka Poradenského centra E.ON v Brně. Poradenské centrum své první zákazníky přivítá 2. června a k dispozici jim bude každý všední den od 9 do 17 hodin. Přijďte ho navštívit i vy, budeme se těšit! Tomáš Nováček a Martin Vlašín

Michal Kadlec, Kristýna Sádecká


4 E.ON Czech Na kus řeči

Na kus řeči tentokrát s Josefem Havlem a Michalem Šafářem Josef Havel, předseda představenstva E.ON Distribuce, a.s., se vrátil na dobře známá místa, a  tak hned na  začátku zavzpomínal na  energetiky v  jižních Čechách, mezi nimiž léta pracoval. Jeho hlavní téma 24. dubna na  setkání v  Písku bylo „Role a  postavení distribuce elektřiny a plynu – vize a očekávání do roku 2020“. Josef Havel se zmínil o  zpřísňujících se podmínkách v  oblasti regulace, o  množství intenzivních jednání, která neustále probíhají, a s tím spojené práci na přípravě podmínek a metodiky na další regulační období. Uvedl také, že nelze vyloučit zásadní změny v  oblasti regulace. K  průběhu prací na  projektu BMD (Business Model Distribuce) uvedl, že se aktuálně jedná o novém uspořádání distribučních služeb ve  skupině E.ON Czech. Zasedací místnost v  Písku byla zaplněna do  posledního místa. Kolegové se nenecha-

li pobízet a hned se zapojili se svými dotazy do diskuze. Zajímala je například skutečná finanční situace skupiny E.ON, nebo zda se neuvažuje o fúzi se skupinou ČEZ. Ovšem otázka týkající se rozvodny Tábor zaujala Josefa Havla natolik, že přislíbil svou podporu v jednání s představiteli města a ředitelem Vodárenského sdružení Tábor. O  co se jedná? V  blízkosti rozvodny je vystavěna průmyslová zóna, bohužel tak nešťastně, že při větších deštích je rozvodna okamžitě zaplavena. Díky velmi úzkému profilu kanalizace města není zajištěn dostatečný odtok vody. Problém se řeší téměř deset let a  bohužel zatím bez výsledku. Další dotaz se týkal dodávaných kabelových skříní, které jsou podle montérů, kteří s  nimi pracují, nekvalitní. Kabelové skříně jsou nakupovány centrálně přes mandátní nákup řízený kolegy z  Německa, jsou vybírány dle technické specifikace, která

je stejná pro všechny regionální jednotky. Samozřejmě musí splňovat všechny příslušné normy (EN, ČSN) a předpisy vyžadované v České republice. Na základě této specifikace pak probíhají cenová jednání v Německu, ovšem bez účasti zástupců ECZR. Při výběrovém řízení je sice nejdůležitějším kritériem splnění prokazatelných požadavků norem, ale neméně významná je i cena. Bohužel tu neplatí staré známé heslo, že nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci.


Na kus řeči E.ON Czech 5

Příště se sejdeme Na kus řeči s Jiřím Šimkem, místopředsedou představenstva E.ON Energie v Otrokovicích 29. května.

Michal Šafář, předseda představenstva E.ON Energie, a.s. a jednatel společnosti E.ON Trend s.r.o., přijel 7. května Na kus řeči do Znojma. Na úvod se věnoval tématu, které považuje za  velice důležité a které si dal jako hlavní bod setkání, a to: „Loajalita pracovníků je základ úspěchu každé obchodní společnosti“. Podle něj každý zaměstnanec reprezentuje svým způsobem firmu, ať už chodí v  obleku či montérkách, a  proto je nesmírně důležité, jak se chová, vystupuje, prostě a  jasně, zda kope za  jeden tým. Měl by být sám přesvědčen o  správnosti a  kvalitě služeb, které „jeho“ společnost nabízí a  pokud je to možné, měl by je také využívat a popřípadě doporučit i  ostatním. To je loajální a  správné. Společnost nemůže reprezentovat někdo, kdo odešel k  jinému dodavateli. Poté přišla řeč na  konkurenci v  podobě podomních prodejců. Ti nemají takové náklady jako my a E.ON jim nemůže a ani nechce konkurovat cenou, ale kvalitou a službami navíc, třeba poradenstvím v oblasti energetické efektivity. A to jsme se již dostali k benefitům, produktům, službám E.ON Servis+ a  dalším bonusům. Také přišla řeč na poradenská centra. Účastníky setkání zajímalo, proč se před lety zrušily obchodní kanceláře a zda se nepočítá s jejich obnovením. Mluvilo se i o elektromobilitě a  její budoucnosti, o smart meteringu. Padly i  dotazy na  vývoj cen energie, ale to, jak řekl Michal Šafář, je spíše věštění ze skleněné koule. Ceny za  energie se však podle něj nebudou výrazně zvyšovat. Živě se diskutovalo i o problematice fotovoltaiky. I  tato dvě setkání Na  kus řeči potvrdila, že nejsou vůbec bezvýznamná. Zaměstnanci nemají takový odstup či respekt z  členů vedení, jako je tomu na  velkém prostranství, které není zrovna všem příjemné. Přece jen v „domácím prostředí“ a v úzkém kruhu kolegů se nebojí zeptat na to, co je zajímá a trápí. Na  závěr setkání se opět losovalo o  zápůjčku elektromobilu na víkend. Božena Herodesová


6 E.ON Czech E.ON Servisní

Orientace na zákazníka v E.ON Servisní Karel Štěpán, jednatel ESCZ Když jsem poprvé uviděl nový materiál „Vize E.ONu“ z ledna 2014, tak mě tam velmi zaujala hned ta první věta. Na otázku „Proč existuje E.ON“ tato vize odpovídá záměrem „Improving People´s Lives – Zlepšujeme životy lidí“. A teď si položme otázku, jak může E.ON Servisní ve své činnosti reálně zlepšit život lidí, aby tenhle záměr nezůstal jen líbivým sloganem. V  rámci možností, které E.ON Servisní má, znamená zlepšení života lidí především zvýšení spokojenosti našich zákazníků s našimi službami. O orientaci na zákazníka se v E.ON hovoří již dlouho, je součástí řady vizí a strategií. V  E.ON Servisní jsme si dali za  cíl tyto vize převést do  reálného života každodenní práce stovek našich montérů a  externích spolupracovníků, kteří přicházejí se zákazníky do  styku a  jsou pro ně často ti jediní reprezentanti E.ON, které vidí. Co vlastně spokojenost našich zákazníků ovlivňuje především? Náš názor je, že jsou zde tři (na obrázku uvedené) hlavní vlivy a  my v  E.ON Servisní se chceme zaměřit hlavně na  ten jeden, který přímo souvisí s naší prací a zodpovědností:

Našim zaměstnancům věříme a víme, že se vesměs k  zákazníkům chovají slušně a  profesionálně. Ale vždy je co zlepšovat a určité principy je třeba průběžně připomínat. Také je třeba si uvědomit, že ne vždy je zákazník vůči nám vstřícně naladěn a dochází k řadě složitých situací – např. při odpojení pro neplacení nebo při reklamacích. Vedle našich zaměstnanců se s  koncovými zákazníky setkává i  více než stovka pracovníků různých externích firem, kteří pro nás provádějí hlavně manuální odečty elektřiny a  plynu a  výměnu technických prostředků měření pro kalibraci (cejch). Tito externisté mají průkazku s logem E.ON, kterou se prokazují, a  zákazník nerozlišuje, jestli to je či není náš kmenový zaměstnanec. I  tito li-

dé spoluvytvářejí image E.ONu, a proto se i na ně chceme více zaměřit. Když jsme s našimi manažery z 1. a 2. řídicí úrovně diskutovali o způsobu zvyšování zákaznické orientace našich zaměstnanců, tak jsme si stanovili tyto hlavní principy: • Budeme postupovat maximálně racionálně a jednoduše. • Budeme se zaměstnanci mluvit jejich jazykem a bez frází. • Nebudeme dělat samostatná školení, ale budeme využívat běžné pracovní porady a  budeme postupovat „shora dolů“, takže každý bude dostávat informace od  svého nadřízeného.

Jednoduché a efektivní procesy řešení požadavků a

Rychlá komunikace při řešení požadavku včetně elektronické komunikace

Chování konkrétního montéra/technika a způsob konkrétního řešení na místě

ně Z ! lav ESC atelů h t e s v o j no da Tot věd bdo po su zod rních e ext


E.ON Servisní E.ON Czech 7

Co se týká našich externích kolegů, tak ty pravidelně školíme na technické záležitosti a zde s nimi samozřejmě o vztahu se zákazníkem mluvíme již dnes. Nicméně budeme to dělat ještě důsledněji s cílem, aby dodržovali obdobné principy jako naši zaměstnanci. Chceme rovněž všechny naše i  externí pracovníky vybavit kartičkami se základními kontakty na E.ON, které zákazníkovi v případě potřeby předají. Zásady, které jsme si nadefinovali pro chování u  zákazníka, jsou možná na  první pohled snad až příliš jednoduché, nicméně vycházejí z  praxe a  jde skutečně o  základní věci, které zákazníka ovlivňují. Na závěr Výhodou záměru „Zlepšujeme životy lidí“ je to, že si ho většina z  nás při dobré vůli dokáže – bez nutnosti dalšího složitého rozpracovávání – přímo vztáhnout na svoji konkrétní práci. Je to vlastně jednoduché. Když jsme zákazníkem my, tak také chceme, aby se k  nám naši dodavatelé chovali slušně a vstřícně – ať už jde o vrchního v restauraci, pokladní v supermarketu nebo obkladače koupelny u  nás doma. Takže se musíme my chovat tak, jak to očekáváme od jiných – nic více a nic méně.

Hlavní zásada = slušné chování (k zákazníkovi se chovám tak, jak chci, aby se choval on ke mně) 1. Jsem pro zákazníka reprezentant E.ONu. Pokud to jde, neodkazuji ho na jiné útvary E.ON a  snažím se vše vyřešit na  místě, aby návštěva nemusela být opakovaná. Pokud je to vhodné, předám mu kontakty na E.ON. 2. Při příjezdu k zákazníkovi nepoškozuji cizí majetek (nevjíždím na jeho trávník, parkuji, kde se má…). 3. Po  svém příchodu zákazníka pozdravím a  představím se (ukáži průkaz). Řeknu, jakou činnost budu dělat a jak mi to asi bude trvat dlouho. Pokud jsem v bytě, tak se ujistím, zda se nemusím zouvat. 4. Chovám se k zákazníkovi slušně za každé situace. a) I  pokud je zákazník arogantní a  slovně mě napadá či vyhrožuje, tak se po dokončení práce rozloučím, odejdu a případně to nahlásím svému nadřízenému. b) Pokud mě zákazník napadne fyzicky, tak to nahlásím osobě zodpovědné za BOZP a svému nadřízenému (ti dle situace kontaktují Policii ČR). 5. K  práci (vhodně dle situace) přidám „něco navíc“ z  oblasti mezilidských vztahů, tzn. něco, co zákazník nečeká (pochválím něco, zeptám se na něco…). Po práci mu oznámím, že končím, s jakým výsledkem a rozloučím se s ním.


8 E.ON Czech Profese a lidé z provozu

Správce vodní elektrárny Představením práce správce vodní elektrárny zatím ukončíme náš cyklus článků o technických profesích, který vznikl z podnětu útvaru Rozvoj trhu a společnosti. Zavedeme vás do obce Vír, kde žije a pracuje Radim Kolář, který se stará o provozní záležitosti MVE Vír 1 a Vír 2 a také o dvě „malé vody“ na Šumpersku – MVE Bělidlo a MVE Jindřichov, které společnost E.ON Trend v rámci rozšiřování vlastních zdrojů koupila a provozuje. Vodní dílo Vír Určitě nebude na  škodu přiblížit vám tuto přehradu na  řece Svratce (o  rozloze 223,5 ha), jejíž výstavba se datuje do  let 1947 – 1957. Jejím úkolem je především ochrana okolní krajiny proti povodním a zajištění pitné vody pro Novoměstsko, Bystřicko, část okresu Žďár nad Sázavou a  pro jihomoravskou metropoli – Brno (Vírský oblastní vodovod). Z toho plyne, že neslouží k rekreaci ani rybolovu. Plní však i funkci energetickou, a to dvěma malými vodními elektrárnami. V  roce 1952 zahájila provoz průtočná MVE Vír 2 (s  Kaplanovou turbínou o  výkonu 724 kW) na vyrovnávací nádrži, která zadržuje kolísavý odtok vody při špičkovém provozu MVE Vír 1, spuštěné v  listopadu 1957. Voda akumulovaná ve  vodní nádrži Vír pohání dvě Francisovy turbíny špičkové MVE Vír 1 (výkon TG 1 - 6 MW a TG 2 - 1,1 MW). Přímo nad touto elektrárnou se vypíná 76,5 m vysoká přehradní hráz, takže věřte, že pohled je to skutečně působivý. A  což teprve v  případě, kdy se za  vysokého stavu hladiny valí voda přepadem dolů po  hrázi! To letos, po  suché zimě, kdy nádrž není plná, nenastalo. Radim Kolář (40) Pochází z  vesnice Vír, která leží pod vodním dílem, jemuž dala jméno. „Otec pracoval na Víru jako strojník-rozvodný,“ vysvětluje Radim Kolář, proč se i s bratrem Vladimírem (tč. vedoucí útvaru Rozvoj sítí - Východ) rozhodli pro energetiku. Radim pro učební  obor elektromechanik pro stroje a  zařízení. Již s praktickými zkušenostmi z předchozích zaměstnání nastoupil 1.11.1995 do  JME jako strojník-rozvodný na  MVE Vír 1. „K  1. dubnu roce 2009 jsem přešel na pozici správce vodních elektráren oblasti Vysočina. Do té doby jsem byl nejmladším zaměstnancem elektrárny a náhle jsem se stal nejstarším,“ směje se Radim Kolář své „kariéře“, k níž dodává,

Radim Kolář, správce vodní elektrárny Vír 1

„zároveň jsem začal při zaměstnání studovat na SPŠ elektrotechnické v Brně a v roce 2012 jsem úspěšně složil maturitu.“ Po organizačních změnách, které v  E.ONu proběhly, je dnes zaměstnancem společnosti E.ON Trend, útvaru Obnovitelné zdroje a  kogenerační jednotky (vedoucí Stanislav Čupr) a zastává funkci správce VE. „Na  stejné pozici pracují ještě další dva kolegové, a  sice pro oblast Jižní Morava je to Karel Sára a pro oblast Jižní Čechy Antonín Novotný. Všichni tři jsme v kontaktu a podle potřeby si vypomáháme, např. v době povodní. U nás na Víru se velké vody moc obávat nemusíme, protože jsme přehradní elektrárna, ale třeba VE Písek na  Otavě je na  tom z  tohoto pohledu hůř,“ vysvětluje Radim Kolář. Stanislav Čupr, který mě při této návštěvě doprovázel, ještě uvedl rozdíl mezi těmito MVE: „Rozdíl je ve stavebním řešení těchto elektráren. Hráz přehrady Vír 1 má výšku nad dnem údolí 66 m

a hráz zdrže Vír 2 pak 11 m, zatímco výška vzdutí jezu v Písku pouze 2,37 m. Velké vody se tak ve Víru projevují nadprůměrnou výrobou, zatímco v  Písku je v  takovém případě, vlivem srovnání vzdutí v podjezí s nadjezím, elektrárna odstavena a  hrozí zatopení strojovny ze strany výtoku a v extrémním případě i vtoku.“ Povinnosti správce VE Na MVE Vír 1 pracují kromě správce Radima Koláře ještě tři kolegové ve  funkci strojník-rozvodný, kteří se starají o spolehlivý provoz elektrárny, tzn. zajišťují údržbu turbíny, výměnu oleje atd., ale také pečují o její objekt a  celý areál. Tato čtyřčlenná parta však nemá na starosti jen dvě elektrárny na Víru, ale také MVE Bělidlo (205 kW) a MVE Jindřichov (77 kW), kam podle potřeby vyjíždí a do údržby a  oprav se zapojují všichni bez ohledu na funkci.


Profese a lidé z provozu E.ON Czech 9

Ptám se Radima Koláře na hlavní činnosti správce VE. „Na prvním místě je to zajištění provozu elektrárny. Takže realizace činností vyplývajících z  Řádu preventivní údržby, plánování a  evidence těchto činností, osobní účast při provádění běžných oprav, generálních oprav a  taky záskoky v  provozu. Samozřejmě držím týdenní pohotovosti dle rozpisu. Dále musím sestavovat, sledovat a  aktualizovat místní provozní podmínky pro MVE v naší oblasti. Starám se o zdejší sklad materiálu.“ K důležitým povinnostem správce VE patří oblast BOZP a PO, jako jsou periodická školení a  instruktáž jak vlastních pracovníků, tak těch z dodavatelských firem, zajišťování osobních ochranných pomůcek a  prostředků pro „své“ zaměstnance, spolupráce při přípravě a  realizaci požárních cvičení. „V  neposlední řadě jsou to také úkoly vyplývající z  ochrany životního prostředí – sledování činnosti odlučovače ropných látek, tzn. oddělení olejů od  vody, hlídání stanovených limitů kvality vody a organizování likvidace odpadů z  MVE,“ doplňuje správce VE. Denně je v  kontaktu a  úzce spolupracuje s energetickým a obchodním dispečinkem E.ONu a  Povodím Moravy. „Elektřinu vyrábíme podle aktuálních potřeb a pokynů dispečinků. O stroje se dobře staráme podle ŘPÚ, tak jedou spolehlivě. Je třeba jen hlídat stav vody a její kvalitu,“ říká Kolář. „Ani to ještě není všechno,“ zasáhl do hovoru Kolářův nadřízený Stanislav Čupr,

„Radim z titulu své funkce nyní spolupracuje s  projektovým týmem na  přípravě výstavby nové MVE Vír 3 o  výkonu cca 250 – 300 kW, s jejíž realizací se počítá v roce 2015.“ Běžné pracovní činnosti zpestřuje provádění zájemců o elektrárnu, kteří přijíždějí na objednané exkurze. Běžný pracovní den správce VE Pracovní doba „na Víru“ začíná v 6 h a v pondělí až čtvrtek končí ve  14:30, v  pátek už ve  12 hodin. Po  příchodu na  pracoviště Radim Kolář usedne k  počítači: „Musím zjistit situaci na MVE své oblasti přes Centrální operativní pracoviště (COP). Informace o  MVE Bělidlo a  Jindřichov získávám zatím přes mobil, ale brzy i ty budou zapojeny do  COP. Zkontroluji, jaké úkoly nás ten den čekají. Pak jdu za kolegy na velín, kde se koná krátká porada, rozdělení práce, kontrola práce, podle potřeby proškolení, to bývá obvykle v  pondělí, a  taky se vydává materiál.“ Pak jdou chlapi plnit zadané úkoly. Dnes např. dokončují údržbu střech a  nastoupí na  údržbu, čištění a  kontrolu rozváděčů v areálu MVE Vír 1. Některé činnosti přecházejí do  dalšího dne. „Když to ale situace vyžaduje, obléknu si montérky a dělám s nimi. Např. 8. dubna jsme ráno v pět všichni vyjeli do  Jindřichova, kde jsme opravovali jezovou klapku. Domů jsem se vrátili v  sedm večer. Pokud není třeba, abych jim pomáhal, věnuji se svým povinnostem, o nichž jsme mluvi-

li, např. do konce dubna chci mít hotovou aktualizaci plánu ŘPÚ. Musím zpracovat MPP pro MVE Bělidlo a MVE Jindřichov, což zabere delší čas,“ uvedl k průběhu všedního dne. V  březnu se uskutečnil úspěšný audit ISO na životní prostředí a BOZP na obou severomoravských MVE. Letos čeká pracovníky oblasti VE Vysočina (ve  spolupráci s  dodavateli) výměna provozního klapkového uzávěru o  průměru 1500 mm za  nožové šoupátko o  průměru 1400 mm před turbínou TG 1, a  to z  důvodu zlepšení účinnosti a snížení ztrát. „V současné době probíhá výběrové řízení, práce by měly být hotovy do  konce října,“ upřesňuje Radim Kolář. K  běžným úkonům patří i  manipulace s  množstvím vody v  nádrži. „V dubnu jsme vypouštěli vyrovnávací nádrž MVE Vír 2 z  důvodu přípravy opravy hráze a  budeme držet hladinu níž po  celou dobu opravy. Stav vody zajímá kromě nás energetiků taky Povodí Moravy a  Český rybářský svaz, ale spolupracujeme i  s  HZS, Policií ČR a  vodáky. Často mi telefonují domů, takže moje pracovní doba skoro vůbec nekončí,“ žertuje správce VE Kolář, ale neopomene zdůraznit, jak moc si váží dobré spolupráce se všemi kolegy útvaru v  čele s  jeho šéfem Stanislavem Čuprem, technikem provozu Šárkou Huškovou a  technikem oprav Františkem Brtníkem. Mirka Lednická


10 E.ON Czech E.ON Trend

Město Soběslav

– náš významný partner v kogeneraci I v tomto vydání našeho magazínu přinášíme informace o ekologické a vysoce účinné kombinované výrobě tepla a elektřiny. Seznámíme vás s  dalšími kogeneračními jednotkami z  „dílny“ společnosti E.ON Trend. Vrátíme se do Soběslavi, kde kromě KJ na zimním stadionu, o níž jsme již psali, jsou naistalovány další dvě jednotky. Město Soběslav je významným partnerem ETRE a  zároveň jejím prvním velkým zákazníkem v  oblasti kogenerace mezi městy a  obcemi. Tentokrát nám projekty přiblíží Ivan Tůma, projektový manažer ETRE. Jak to bylo… V minulosti byla dodávka tepla v Soběslavi zajištěna z  centrální uhelné kotelny na  severozápadním okraji města. Odtud bylo teplo rozváděno po  městě prostřednictvím parních rozvodů do  výměníkových stanic, kde docházelo k  přípravě teplé užitkové vody a  topné vody pro vytápění zejména bytových domů a  obchodů. Vzhledem k  postupnému útlumu uhelného zdroje došlo k  rozdělení soustavy centrálního zásobování teplem na  oddělené části: parní rozvody byly zrušeny a  ve  výměníkových stanicích byly vybudovány blokové plynové kotelny. Jediným zdrojem tepla se postupně staly teplovodní plynové kotle. Nejdříve to byly kotelny Družstevní (K1) a Náměstí (K3). Jako poslední byla v roce 2007 rekonstruována kotelna Svákov (K2). …a co následovalo K tomu Ivan Tůma z ETRE uvedl: „V roce 2012

nabídla naše společnost spolupráci městu Soběslav a městské společnosti Správa města Soběslavi, s.r.o., která je zodpovědná za provoz kotelen a  rozvodů tepla pro zajištění dodávek tepla zákazníkům. Podstatou záměru bylo v  nevyužitých prostorách stávajících kotelen instalovat dvě kogenerační jednotky TEDOM (dále jen KJ) na  zemní plyn pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Vyrobené teplo by bylo odebíráno provozovatelem kotelen pro účely zajištění dodávek tepla a teplé vody pro zákazníky.“ Město Soběslav návrh ETRE vyhodnotilo a  proběhla řada jednání, jejímž výsledkem je dlouhodobá, oboustranně výhodná smlouva o spolupráci mezi výše uvedenými třemi subjekty, řešící podmínky provozu kogeneračních jednotek, jejich obsluhy a odběru vyrobeného tepla. Následně začala realizační fáze celého projektu, s  níž nás seznámí projektový manažer Ivan Tůma: „Na přelomu let 2012 a 2013 to byla projektová příprava, tzn. zajistit veškerá potřebná povolení a výběrová řízení na zhotovitele tak, aby se v polovině roku 2013 mohlo začít stavět. Výstavba probíhala až do  konce roku 2013, kdy byl stavebním úřadem povolen zkušební provoz.“ Ve  fázi zkušebního provozu se nachází obě kogenerační jednotky i  nyní. Ovšem během několika týdnů (po  získání kolaudačního souhlasu) přejdou obě nové výrobny do trvalého provozu. „V průběhu uplynulých měsíců jsme již získali dostatek provozních zkušeností a dat, takže můžeme potvrdit, že obě jednotky plní pro-

Základní technické údaje kogeneračních jednotek: Lokalita Typ KJ Jmenovitý elektrický výkon Jmenovitý tepelný výkon Příkon v palivu Palivo Topná voda Akumulační nádrž topné vody Výroba tepla Výroba elektrické energie

Kotelna K2 Svákov TEDOM Quanto D770 800 kWe 902 kWt 1 895 kW zemní plyn 95/70 oC 100 m3 10 000 GJ/rok 2 400 MWh/rok

Kotelna K3 Náměstí TEDOM Cento T100 105 kWe 150 kWt 285 kW zemní plyn 90/65 oC 20 m3 2 300 GJ/rok 460 MWh/rok

jektované parametry s celkovou účinností přesahující 90 %, a  provoz tak splňuje očekávání nejenom ETRE, ale i  obou našich partnerů, tj. města Soběslavi a Správy města Soběslavi, neboť teplo vyrobené v KJ snižuje celkové náklady na  výrobu tepla v  kotelnách,“ říká Ivan Tůma a ještě dodává, že roční provoz KJ je plánován na cca 3000 – 4000 hodin, vždy v denní době. Vyrobená elektrická energie je dodávána do distribuční soustavy. Aby mohl být provoz KJ do  jisté míry nezávislý na  okamžitém odběru tepla, jsou jednotky doplněny o  akumulátor topné vody, který vyrovnává výkyvy v  odběru tepla a  umožňuje dodávku tepla z  kogeneračních jednotek i  v  době jejich odstávek (např. v  noci). „KJ jsou řízeny dálkově a  ovládány operativně z  dispečinku ETRE podle požadovaného diagramu výroby elektřiny,“ zdůraznil na závěr Ivan Tůma. Přejeme společnosti E.ON Trend, aby provoz všech jejích dosud nainstalovaných kogeneračních jednotek byl stále spolehlivý a plnil očekávání jak projektantů a provozovatelů, tak i  konečných zákazníků. Věříme, že ETRE nás brzy seznámí s dalšími úspěšnými projekty podobného typu a představí nám další spokojené partnery jak z  řad měst a  obcí, tak podnikatelů. Připravili: Mirka Lednická a Ivan Tůma


Mobilsalon v Českých Budějovicích E.ON Czech 11

CNG řešení od E.ON na Mobilsalonu v Českých Budějovicích Návštěvníci Mobilsalonu, který se konal o víkendu 19. - 20. dubna na Výstavišti České Budějovice, měli možnost detailně se seznámit s technologií CNG vozů, jež nachází stále větší uplatnění také mezi českými řidiči. Na  veletrhu byly u  stánku společnosti Auto Future k  vidění CNG automobily italské značky Fiat ve  společném brandingu E.ON. Podpora CNG je dlouhodobě součástí naší strategie, v jejímž rámci se snažíme nabízet zákazníkům především komplexní a energeticky efektivní řešení odpovídající jejich potřebám. Ve  spolupráci s Auto Future proto také vznikl balíček slevy až 36 % z kupní ceny CNG automobilů Fiat a slevy až 0,5 Kč z kg CNG na plnicích stanicích E.ON po dobu dvanácti měsíců. Návštěvníkům byl na stánku k dispozici kvalifikovaný personál, který je seznámil s  technologií stlačeného zemního plynu a jejím využitím v ČR. Výhodou CNG oproti běžným palivům jsou nižší provozní náklady (o  30-50 %) při zachování veškerého komfortu moderního automobilu, jako je tankování bez obsluhy nebo parkování v  podzemní garáži. Kromě ekonomické efektivity je třeba zmínit také to, že CNG je šetrnější k  životnímu prostředí než běžná paliva, našim zákazníkům tak pomáháme šetřit nejen jejich peníze, ale i přírodu. Na českých silnicích dnes můžete potkat více než 7  000 vozů na  tento pohon, což z  něj činí nejvýznamnější alternativu benzínových a  naftových automobilů. Například elektromobilů je u  nás stále jen několik stovek kusů.


12 E.ON Czech Business Development

Energometr napoví, kde v domácnosti ušetřit energie Jsou vaše platby přiměřené spotřebě? Kolik platí za energie ostatní? Jak můžete své výdaje za energie optimalizovat? To jsou tři základní otázky, na  které se zákazníka ptá nová aplikace Energometr, kterou spouští v těchto dnech společnost E.ON. „Je to nová aplikace, která zatím běží, řekněme, v  základní verzi,“ říká vedoucí projektu Jiří Pěsta z  útvaru Business Development. Energometr by měl zákazníkovi pomocí speciální aplikace analyzovat spotřebu elektřiny a zemního plynu v  domácnosti a  porovnat ji s podobnými domácnostmi s  ohledem na  použité spotřebiče, počet členů domácnosti či velikost obývané plochy. Zákazník v  podstatě na  webové stránce Energometru zadá údaje potřebné k porovnání stávající spotřeby a  sofistikovaný program je porovná s  podobným zákazníkem v České republice a navrhne řadu opatření, jak optimalizovat spotřebu. „Budeme pečlivě porovnávat nejen vhodnost zákazníkových tarifů, ale zaměříme se i  na  energetickou náročnost spotřebičů (zejména na vytápění a ohřev TUV), na to, zda má zákazník zateplený objekt či zda má dostatečně izolovaná okna,“ zmiňuje Jiří Pěsta. Cílem projektu Energometr je po analýze všech dostupných informací aktivně zákazníkovi nabízet energeticky efektivní řešení, aby nemusel platit za  energie více, než je opravdu potřeba. Základní porovnání a  odkaz na  Energometr by se měly promítnout ve  faktuře. Zákazníkům, kteří aplikaci budou pravidelně používat pro porovnání aktuálních spotřeb, bude zasílán „Energetický report“. A  samozřejmě se budou neustále sbírat efektivně data a rozšiřovat databáze na  pozadí, aby porovnávání pro zákazníka bylo co možná nejreálnější. Více o pozadí celého projektu říká jeho vedoucí Jiří Pěsta Z jakého popudu vznikla myšlenka pracovat na něčem takovém, jako je Energometr?

Inspirací pro nás byli kolegové ve Švédsku a v UK, kde podobnou aplikaci s úspěchem svým zákazníkům nabízí. O  samotnou realizaci se z  velké míry přičinil jeden z  týmů talentů, který nastavil část pro podnikatele. Jmenovitě je to Alena Pudilová, Markéta Řezáčová a  Klára Ficová (první dvě jmenované jsou i  nyní součástí projektového týmu). Jakému spektru zákazníků je Energometr určen? Energometr je určen zejména pro domácnosti, ale porovnat se můžou i podnikatelé. Nyní máme připravenou aplikaci pro kadeřnictví, autodílny, truhlárny, restaurace a nejpozději do konce roku bychom chtěli spustit aplikaci i pro školy. Modelová situace: jsem zákazník, vyplním údaje v  aplikaci a  odešlu do  E.ONu. Co bude následovat? Výstupem aplikace jsou dvě hlavní části. V  první části ukážeme přímo v  aplikaci zákazníkovi, jak si stojí proti podobným

domácnostem a kolik ho orientačně stojí náklady na vytápění či ohřev vody (pokud vytápí elektřinou nebo zemním plynem). Ve druhé části pak dle dostupných informací, které nám zákazník vyplní, nabídneme zákazníkovi řešení pokud možno na  míru, jak efektivněji využívat energie. Aplikace se bude dále vyvíjet a také nabídky by se měly na  základě získávaných dat více a  více přibližovat konkrétním zákazníkům, kteří budou aplikaci využívat. Mohou služby Energometru využívat i  zákazníci jiného dodavatele elektřiny? Ano, aplikace je určena pro všechny domácnosti. Ale samozřejmě s postupným napojením aplikace na  systém budou mít zákazníci E.ON výhodu, protože budeme moci využívat konkrétní data ke  konkrétním odběrným místům. A  tím jsem zmínil i  cílový stav projektu, kterým je implementace do zákaznického portálu Energie24. (ton)


Marketing / Radíme příbuzným a známým E.ON Czech 13

Renovační balíčky – nová nabídka

V minulém roce jsme spustili nabídku renovačních balíčků pro rekonstrukce i novostavby, kterou využilo již téměř tisíc našich zákazníků.

Aktuálně je v nabídce devět renovačních balíčků: • venkovní zateplení fasády • zateplení šikmé střechy • akustická podlaha • sádrokartonové příčky / zateplení z interiéru • zateplení stropu z interiéru • zateplení pochozí podlahy nevytápěné půdy

Od 1. 5. 2014 jsme ve  spolupráci s  naším partnerem společností Saint-Gobain (a jejími značkami Isover – stavební izolace, Rigipssádrokartony, Weber – omítky a Saint-Gobain Glass Solution – zasklení) připravili určité změny. Hlavní a nejzajímavější je změna ve výši slev, které nabízíme. U  materiálů Rigips zůstala jednotná sleva 25 %, u  materiálů Weber platí nově 35 % místo dosavadních 25 % slevy. U  izolace – Isover jsme zvýšili slevu až na  46  %. Více si o  nabídce a  konkrétní výši slev přečtete na stánkách www.ekobonus.cz v sekci Slevy a dotace, konkrétně ZDE.

• zateplení soklu domu • zateplení ploché střechy • izolační trojskla

Pozor, aktuální slevy mají platnost dva měsíce, tedy do konce června. Poté slevy projdou revizí dle aktuální situace na trhu stavebních materiálů.

Pro připomenutí jak nabídka funguje Slevové kupóny získáte stejně jako zákazníci naší společnosti v Obchodě na  ekobonus. cz. Objednané slevové kupóny vám přijdou do  vaší e-mailové schránky. Na  kontaktní telefon, který uvedete ve  formuláři při objednání slevových kupónů, se vám do  tří pracovních dní ozve technik z  partnerské společnosti Isover, Rigips, Weber, SG Glass Solution, aby vám poradil s  výběrem vhodných stavebních materiálů. Zároveň vám doporučí nejbližší prodejní místa – stavebniny. V  těchto vybraných stavebninách, v  celé České republice je to přes 130 stavebnin, pak získáte slevy uvedené na  slevových kupónech. V případě dalších dotazů můžete kontaktovat kolegu Romana Koubu na e-mailu roman.kouba@eon.cz Marketing E.ON Česká republika

Co poradit příbuzným a známým? Automatické informování o časech nízkých tarifů! V naší pravidelné rubrice s tipy pro vaše blízké a známé se tentokrát zaměříme na informace o časech nízkých tarifů. Odběratelé elektřiny s  dvoutarifními sazbami, tedy s  přepínáním mezi nízkým a  vysokým tarifem, se na  nás často obracejí s  dotazem, v  jakém čase platí nízký tarif právě pro jejich odběrné místo. Během roku navíc

v pravidelných intervalech dochází ke  změně této doby. Aby zákazníci nemuseli s  každou změnou aktuální časy pracně vyhledávat na internetu nebo je zjišťovat telefonicky u  našich operátorů, zavedli jsme pro ně novou bezplatnou službu. Díky ní obdrží informace o aktuálních časech nízkých tarifů automaticky na svou e-mailovou adresu.

Jak na to? Stačí, když vyplní jednoduchý formulář na našich webových stránkách a  obratem od

nás obdrží aktuální přehled časů pro jejich odběrné místo. Stejně tak budou o veškerých změnách nízkého tarifu informováni v  budoucnu, a  včas se tak dozví, kdy je pro ně výhodné spouštět energeticky náročné přístroje a šetřit za spotřebu elektřiny. Pro vyplnění formuláře je potřeba znát pouze číslo elektroměru, místa spotřeby a  kód HDO, nebo-li hromadného dálkového ovládání, které řídí přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem v průběhu dne.


14 E.ON Czech Dobročinná akce / Termíny E.ON Junior Cup

Jarní úklid pro Sluníčko

vynesl přes 20 000 korun „Akce, která se konala 24. dubna, předčila naše očekávání, zapojilo se velké množství kolegů – ať už přinesli své předměty na prodej nebo přispěli finančně, resp. si zakoupili nabízené předměty. Z  našich poznámek můžeme říci, že finančně přispělo více než 120 zaměstnanců E.ON. Nakonec se vybralo téměř 21 000 Kč! Náš cíl byl přitom skromnější, asi 15 000 korun,“ těšila solidarita zaměstnanců E.ON jednu z  organizátorek Pavlínu Jandovou. Největší frmol byl hned od  rána, kdy byl v  atriu skutečně obrovský výběr zajímavých předmětů – nejvíce „na  dračku“ šly knihy, šperky, společenské hry a  dětské zboží (puzzle, hračky, pastelky a  fixy apod.). „Podařilo se nám prodat i lustr do dětského pokoje, růžový porcelán (nevhodný svatební dar) či živé rostliny,“ shrnula průběh akce Hana Kořínková. Celá částka byla věnována v  plné výši prostřednictvím Nadačního fondu Sluníčko rodině devítiletého Josefa Hůska na  pořízení cyklovozíčku Benecykl. Malý Pepa trpí syndromem předčasného stárnutí – jeho tělo a  orgány předčasně stárnou, zatímco duševně je stále na  úrovni malého dítěte. V  důsledku této nemoci jsou jeho kosti vel-

Organizátorky akce Hana Kořínková a Pavlína Jandová předávají zástupci nadačního fondu Sluníčko Eckartu Baumovi výtěžek z dobročinné akce. Foto: Tomáš Nováček

mi křehké, což mu brání v běžném pohybu. Přesto by chtěl trávit se svou rodinou i volný čas a vyrazit na společný cyklovýlet. „Rády bychom touto cestou poděkovaly všem, kteří se aktivně zapojili. Jsme rády, že se nám podařilo v podstatě za pár hodin na  cyklovozíček vydělat. Prvotní idea vznik-

la – jak už to bývá – u lahve dobrého vína. Podle ohlasů z akce budeme určitě uvažovat o jejím zopakování někdy v listopadu či prosinci a  věříme, že budeme moci nabídnout ještě více předmětů, a  zapojit tak ještě více kolegů. Děkujeme za  pomoc a  spolupráci,“ vzkazují obě organizátorky.

Připomínáme fanouškům fotbalu termíny E.ON Junior Cupu v měsíci červnu 1. 6. 2014 (neděle): Zlínský kraj (Hulín) 7. 6. 2014 (sobota): Kraj Vysočina (Náměsť nad Oslavou) 14. 6. 2014 (sobota): Ústecký + Liberecký kraj (Ústí nad Labem) 21. 6. 2014 (sobota): Olomoucký kraj (Olomouc)

Přijďte se podívat a užijte si den plný zábavy. www.eonrodinnyfotbalek.cz


Management stížností E.ON Czech 15

Stížnost

jako naše příležitost se zlepšit Vážené kolegyně a vážení kolegové, v  březnovém vydání magazínu E.ON Czech jsme zahájili naši pravidelnou rubriku věnovanou stížnostem různého typu se soutěží o nejlepší, nejzajímavější návrh řešení. Stížnost v prvním článku se týkala vadného HDO na odběrném místě bez historie spotřeby, s jinou hodnotou hlavního jističe na smlouvě a ve skutečnosti. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám zaslali svůj příspěvek, a  pogratulovat výherci Jiřímu  Hlachovi, který od  nás získává poukaz na  1 000  Kč pro odběr zboží z  e-shopu na  portálu EkoBonus dle vlastního výběru.

Tým Managementu stížností a ombudsman

Nástěnka stížností a připomínek Complaint board Complaint board neboli Tabule / Nástěnka stížností či připomínek. Tak by se dal volně přeložit název pracovní skupiny složené ze zástupců Marketingu, Koncernové komunikace, oddělení Rozvoje trhu a společnosti, Call Centra, Správy distribuční sítě a Sales Marketingu. Tahle pracovní skupina v  čele s  předsedou představenstva E.ON Czech holding Michaelem Fehnem si dala za  úkol zareagovat na  podněty, které padaly na  poslední manažerské konferenci (Management development Days) skupiny E.ON. Zareagovat v tom smyslu, že co nejvíce podnětných návrhů uplatní v praxi. Jednání Complaint boardu z  konce měsíce března se zaměřilo mimo jiné na  otázku zákaznických center. „Kromě Poradenského centra E.ON v Českých Budějovicích otevíráme 2. června další centrum v Brně. I zde bude mezi nabízené služby patřit poradenství

o úsporách energií pro naše zákazníky,“ zmínil mluvčí skupiny E.ON Vladimír Vácha. Jednání skupiny se dále točilo kolem možnosti realizace interaktivních formulářů pro požadavky zákazníků, jako například informování zákazníků o  plánovaných odečtech elektronickou cestou, informování o  novinkách na  portálu Energie24 či využití platformy E.ON City při představování novinek E.ON Energie. Pro potřeby E.ON Distribuce se zvažuje výroba a distribuce magnetek či nálepek s  kontaktními informacemi pro zákazníky, které by mohly být distribuovány prostřed-

nictvím montérů, techniků či pracovníků odečtů. „V zaměstnaneckém newsletteru se také objeví nová rubrika věnovaná zaměstnancům E.ON pro diskuzi nad možnostmi řešení různých stížností či připomínek ke  zlepšení fungování našich služeb,“ uvedl Vladimír Vácha. Se zlepšením služeb úzce souvisí i aktivní přístup ke  stížnostem zákazníků, jehož součástí je i  pravidelné reportování nejen o přijatých stížnostech, ale i o přijatých opatřeních. Zbyněk Holoubek, Management stížností


16 E.ON Czech Naši kolegové, jak je neznáme

Pelhřimovák každým coulem Čas od času v našem magazínu představujeme některého kolegu ne jako zaměstnance společnosti E.ON, ale jako člověka, který se věnuje ve volném čase nějaké zajímavé činnosti. A neváhá přitom dělat něco užitečného pro ostatní lidi. Jedním z nich je Josef Berka, s jehož pracovní pozicí technika obsluh DS jsme vás seznámili docela nedávno. A při té příležitosti jsem se dověděla o jeho zálibách. Volný čas a zájmy Když jsme si s Josefem Berkou povídali o jeho práci, nemohli jsme se nedotknout i osobního života. „Dělám práci, která mě baví, a  nemohu si stěžovat ani na  osobní život. Naše rodina vč. mé maminky žije v rodinném domku na okraji Pelhřimova. Ve volném čase se podle potřeby starám o dům a pomáhám při údržbě zahrady. Občas sednu na  kolo a vyjedu si ven do okolí města. V zimě, jsou-li vhodné sněhové podmínky, nasadím běžky

a vyrazím na  trasy okolo Křemešníku. Mým velkým koníčkem je však historie, zejména ta regionální,“ řekl Josef Berka. A když se rozpovídal, bylo jasné, že je to člověk do naší rubriky. Klub přátel historického Pelhřimova Josef Berka je pelhřimovský rodák, který má rád své město. Zajímá se zejména o  jeho historii, ale také o  další místa, z  nichž k nám promlouvá minulost. Lidé s podobný-

Zájezd Klubu přátel historického Pelhřimova (Josef Berka v 1. řadě vpravo)

mi zájmy „jsou v Pelhřimově doma“. Vždyť již v  roce 1910 se zde zrodil, jako první mimopražská pobočka, klub „Za  Starou Prahu v  Pelhřimově“. K  jeho odkazu se hlásí současný Klub přátel historického Pelhřimova (KPHP), který vznikl - z  podnětu Pavla Hořejšího a  Horymíra Kubíčka - na  podzim roku 1994 a  jako občanská organizace sdružuje zájemce o  historii a  hmotné památky Pelhřimova. „Posláním této důsledně nepolitické organizace je šířit pochopení pro ochranu a zachování movitých i nemovitých


Naši kolegové, jak je neznáme E.ON Czech 17 Pelhřimovské náměstí z věže kostela

památek Pelhřimova,“ vysvětluje jeho současný předseda Josef Berka a doplňuje další informace, „v současné době máme 27 členů, z  nichž dvě třetiny jsou senioři. Není to tím, že by mladí neměli o historii zájem, ale dnes se jim nabízí spousta jiných lákavých aktivit. Věřím však, že jednou k  nám mnozí z nich cestu najdou. Čestným členem našeho klubu je např. slavný pelhřimovský rodák, herec Lubomír Lipský.“ Josef Berka začínal návštěvou různých přednášek pořádaných KPHP a  občas se zúčastnil některého zajímavého zájezdu do  míst, kudy kráčely dějiny. V  roce 1997 se stal řádným členem klubu a  aktivně se zapojil do  jeho činnosti, což po  generační obměně výboru vyústilo v  roce 2003 zvolením za  předsedu. Práce má v  tomto směru skutečně dost. Zodpovídá za  činnost Klubu přátel historického Pelhřimova, a  to jak po  stránce náplně, tak i  financí, má na  starosti administrativu a  vše, co s  aktivitami KPHP souvisí. Činnost Klubu přátel historického Pelhřimova Dle slov Josefa Berky klub připravuje každý rok několik přednášek nebo besed, jejichž tématem jsou jak historie města a pelhřimovského okresu, tak i  historicky cenné či zajímavé regionální památky obecně. Kromě toho pětičlenný výbor pořádá tematické a poznávací zájezdy i do míst poněkud vzdálenějších. „Vzpomenout můžu např. návštěvu Hartmanic u  Sušice, hradu Cornštejn poblíž Vranovské přehrady, vodního renesančního mlýna ve  Slupi či Muzea dopravy ve  Znojmě. Na  našich výpravách za  historií se snažíme poznávat i takové památky, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné, popř. jsou turisty opomíjené. Tak jsme se dostali třeba do  zámku v  Čimelicích na  Písecku, který je zatím uzavřený kvůli rekonstrukci,“ vypočítává předseda KPHP. K  dalším aktivitám klubu patří výstavy a  vydávání publikací, které vycházejí ze starých písemností týkajících se Pelhřimovska. „Zde mohu jako příklad uvést Osobnosti Pelhřimovska 14. až 16. století, Manuál městské rady z let 1680 – 85, Veduty Pelhřimovska od  J. Zieglera, Rozličná podání z  dob minu-

lých i přítomných, jak je zaznamenal zdejší děkan P.  Vojtěch Holý L.P. 1883, nebo Řeč Mikuláše Biskupce z  Pelhřimova na  basilejském koncilu v  roce 1433. Všechny naše publikace si zájemci mohou zakoupit v  našem okresním muzeu nebo objednat na dobírku,“ připomíná Josef Berka. Oceňuje dobrou spolupráci jak s  pelhřimovským městským úřadem a Okresním archivem v Pelhřimově, tak s  městskou knihovnou a  Muzeem Vysočiny Pelhřimov, v  jejichž prostorách se přednášky většinou konají. Vděk patří i  patriotům z místní tiskárny, která jim vychází vstříc příznivou cenou za tisk. Na otázku, co zajímavého připravili na jarní měsíce, předseda klubu odpověděl: „Je to např. přednáška dr. Lidmily Frankové o historii Červené Řečice, neboť jak samotné město, tak i tamější zámek stojí za pozornost milovníků historie. A  pak návrh našeho klubu

na udělení Ceny města Pelhřimova za  rozvoj města prvnímu starostovi města po roce 1989 Janu Tomáškovi, který je nejen příznivcem, ale i členem KPHP a velkým propagátorem Pelhřimova.“ Město Pelhřimov bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací již v  roce 1969, ale jeho historické centrum potřebuje ochranu a  pozornost ze strany radnice, památkářů a občanů stále. Na náměstí jsou zastoupeny všechny stavební slohy od pozdní gotiky, přes renesanci, baroko, klasicizmus, secesi až po kubizmus a funkcionalizmus. A nejsou to jen historicky cenné domy na  náměstí či dochované městské brány a  zbytky hradeb, ale především příjemní lidé, kvůli nimž stojí za to Pelhřimov poznat. Mirka Lednická


18 E.ON Czech Významný zákazník

Když zákazník je partner Tak přesně tento titulek mě napadl, když jsme si s Martinem Vybíralem (Key Account Manager útvaru Prodej energie regionálním zákazníkům) cestou do Rožnova pod Radhoštěm povídali o jeho zákazníkovi, za kterým jsme jeli a s nímž vás chceme seznámit. Je to firma VAE THERM, spol. s r.o.

Kdo je Martin Vybíral (41) Již z krátkého úvodu je jasné, na  jaké pozici pracuje, ale představme ho blíž. Je to Hanák z Přemyslovic na Prostějovsku, kde žije s rodinou (loni tuto vesnici „proslavilo“ brutální loupežné přepadení vozu převážejícího peníze). Martin Vybíral je absolventem Fakulty elektrotechnické VUT Brno (1998), kde studoval silnoproudou elektrotechniku a  elektroenergetiku. Začínal v  JME v  roce 1997 jako rozvodný na  R 110/22 kV v  Prostějově. Postupně pak prošel funkcemi projektanta, technika VN a  programáře rajonního dispečinku 22 kV v Prostějově. „Vzhledem k organizačním změnám v E.ONu jsem se na podzim roku 2006 rozhodl věnovat prodeji energie regionálním zákazníkům ve  společnosti E.ON Energie. V současné době se starám asi o 130 zákazníků především na jižní a severní Moravě,“ říká Martin Vybíral a  podotýká, že má zákazníky i mimo toto území. Za  svůj životní úspěch považuje fungující rodinu (má dva syny) a stavbu rodinného domu. „K mým zálibám - kromě práce kolem domu - patří hlavně fotbal. Oba naši kluci hrají fotbal a  zúčastnili se i  turnajů E.ON Junior Cup,“ pochlubil se Martin Vybíral a ještě dodal, „baví mě jízda na  in-line bruslích, mám rád cestování – zejména po  stopách historie a taky bigbít, ale moc času na koníčky nemám.“ VAE THERM, spol. s r.o. V  Rožnově pod Radhoštěm,  městě známém zejména vyhlášenými koláči, tzv. valašskými frgály, a skanzenem připomínajícím život na  Valašsku v  minulosti, tradice a  zvyky, je sídlo společnosti VAE THERM. Je to nejen významný zákazník E.ONu, ale také dobrý partner. „Naše nevelká, ale v regionu i mimo něj

významná firma poskytuje komplexní služby v komunální energetice,“ stručně představil svou společnost její jednatel a  ředitel Josef Bukovjan, který se stará o  rožnovský podnik s  25 zaměstnanci. Jeho společník Libor Matúš má na  starosti ostravskou pobočku, která zaměstnává deset lidí a kde je kontaktní místo neboli zákaznická kancelář společnosti E.ON. Letos v  červenci to bude již dvacet let, co VAE THERM, spol. s  r.o., zahájila na  severní Moravě svou působnost s  širokou paletou činností v  oblasti vody (vodoinstalatérství), tepla (topenářství) a  energetiky – silnoproudá elektrotechnika, zemní plyn, teplo. Původně vznikla jako dceřiná společnost VAE, a.s., Ostrava, ale po čtyřech letech se zcela osamostatnila. „Zajišťujeme veške-

ré činnosti a poskytujeme především služby pro komunální energetiku, a  to od  vypracování projektu, přes jeho realizaci, tzv. stavbu na  klíč čili montáž, až po  servis zařízení a  provozování plynových kotelen. Poslední jmenovanou službu řídí a  zajišťuje hlavně Libor Matúš, společník sídlící v  Ostravě,“ doplňuje slova ředitele jeho pravá ruka Alena Mikulenková, ekonomka společnosti, a dodává, že první plynovou kotelnu začali provozovat v roce 1999 a dnes je jich už na 150. A není to číslo konečné. Asi pro stovku plynových kotelen zajišťuje VAE THERM pravidelné revize a servis. Veškeré služby se snaží společnost zajistit vlastními silami. Zajímalo mne, co v sobě skrývá název firmy VAE THERM. „To je jednoduché,“ usmívá se Josef Bukovjan a  vysvětluje, „V  – výzkum,


Významný zákazník E.ON Czech 19

Společná filozofie – orientace na zákazníka

Sídlo ostravské pobočky

vývoj, výroba, A – automatizace, E – energetika, ekologie, ekonomika a THERM to je přece teplo, tzn. výroba a  rozvod tepelné energie.“ Alena Mikulenková s hrdostí připomíná: „Máme již řadu let certifikaci ISO 9001 (jakost), ISO 14  001 (životní prostředí) a  potřebná osvědčení a oprávnění v oblasti revizí plynu, elektro a tlakových nádob. Jsme autorizovaným distributorem a servisním partnerem firmy Alfa Laval, což je výrobce deskových výměníků.“ Správné rozhodnutí je firemní motto a  objasnil nám ho Josef Bukovjan: „Cílem společnosti VAE THERM je být špičkou na  trhu v  montážích, službách (servisní a revizní činnost elektrických a plynových spotřebičů různých typů a  výrobců,

provozování plynových kotelen vč. prodeje tepla koncovým zákazníkům za konkurenceschopné ceny) a v projekční činnosti. Toho dosáhneme spolehlivostí, kvalitou a  flexibilitou. Naše heslo „Správné rozhodnutí“ nás (jak majitele firmy, tak i  zaměstnance) nutí, abychom se snažili splnit všechna akceptovatelná přání našich zákazníků, kteří se správně rozhodli právě pro naši firmu. Jdeme cestou budování dlouhodobé spolupráce se zákazníky a  dobrých vztahů s  nimi. Totéž platí o spolupráci s našimi dodavateli a mezi ně patří i energetická společnost E.ON.“ Zákazníky společnosti VAE THERM jsou zejména městské a obecní úřady, jejich podniky a zařízení jako např. školy, školky, domovy pro seniory, dále bytová družstva, realitní kanceláře, menší firmy a  skoro polovina výkonů je pro veřejnost. „Naše působnost není jen v  Rožnově a  jeho blízkém okolí, ale v  celém Moravskoslezském a  Zlínském kraji a na Olomoucku. VAE THERM má mezi lidmi dobrý zvuk, a  to i  díky dobrému jménu našeho ředitele, který podporuje v  Rožnově sportovní kluby, např. fotbal, lyžování, hokej, a  různé spolky, mj. SDH,“ zdůrazňuje Alena Mikulenková. Dvacet let úspěšného působení na  trhu je důkazem i  správného rozhodnutí vedení této společnosti, zejména pokud jde o  firemní strategii a  filozofii společníků Josefa Bukovjana a Libora Matúše.

E.ON a VAE THERM spojuje zákaznická orientace, snaha být svým zákazníkům nejen spolehlivým dodavatelem, ale i  dobrým partnerem, pěstovat dlouhodobé, dobré vzájemné vztahy. A  tento náš zákazník se stal skutečným partnerem E.ONu. Josef Bukovjan v  sídle firmy v  Rožnově a  dvě jeho kolegyně v  ostravské pobočce nabízejí zemní plyn i  elektřinu od  společnosti E.ON svým zákazníkům. „Za  poslední dva roky bylo uzavřeno asi 250 smluv o  dodávce elektřiny a  plynu od  E.ONu. Firma VAE THERM tak získala v  soutěži E.ONu o  nejvíce nových zákazníků již dvě elektrokola. Za výbornou spolupráci jí byl naší firmou zapůjčen elektromobil smart ed, který využívají při svých pracovních cestách za zákazníky projektanti v ostravské pobočce,“ chválí tuto společnost Martin Vybíral. Ani to není všechno. Vedení společnosti VAE THERM je velkým příznivcem a  propagátorem automobilů na  CNG. „Zatím vlastníme dva dodávkové vozy zn. Fiat na CNG pro naše servisní pracovníky. Přímo v  sídle společnosti máme k  dispozici pronajatou domácí plničku, ale počet veřejných plnicích stanic přibývá, tak počítáme s  postupným  rozšířením firemního vozového parku na  tento ekologický a  levný pohon,“ zdůrazňuje Josef Bukovjan. Jako majitel společnosti je spokojen s přístupem obchodního zástupce E.ONu Martina Vybírala a říká: „Samozřejmě srovnáváme ceny energií, ale důraz klademe i  na  poskytované služby ze strany dodavatele. Díky tomu jsme se rozhodli, a  jistě správně, pro E.ON. Pro naše podnikání v  oblasti provozování plynových kotelen je nákup zemního plynu při tvorbě ceny tepelné energie pro zákazníky velice významný,“ říká ředitel Bukovjan. „Roční objem spotřeby elektřiny činí asi 230  MWh a  plynu 23  000 MWh, přičemž spotřeba plynu má vzrůstající tendenci. Smlouvy o  dodávce zemního plynu jsou podepsané i na rok 2015, o elektřině se v této chvíli vyjednává,“ podotýká Martin Vybíral a  ekonomka Alena Mikulenková ještě dodává, že vzhledem k dobrým partnerským vztahům a cenám energií schopným konkurence nejspíš ke změně dodavatele nedojde. Mirka Lednická


20 E.ON Czech Dispečink / Ze života společnosti

Zpráva dispečinku E.ON o provozu sítí za duben 2014 Ve zprávě jsou uvedeny základní údaje o spotřebě elektrické energie, zemního plynu a o provozu distribučních sítí elektřiny a plynu společnosti E.ON v České republice za duben 2014 a základní údaje o elektrizační soustavě České republiky (ES ČR). Údaje o ES ČR jsou převzaty z měsíčního hodnocení provozu, zpracovaného provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a.s. S ohledem na termíny zpracování jsou údaje o ES ČR uvedeny zpětně za březen 2014. Česká republika – zatížení Maximální zatížení 8 964 MW bylo naměřeno 3. 3. 2014 v  19 hodin. Minimální zatížení 5 395 MW bylo naměřeno 23. 3. 2014 v 6 hodin. Kmitočet energetické soustavy V  rámci soustavy UCTE pracovala ES  ČR v březnu s  průměrným kmitočtem 50,001 Hz. Maximální okamžitá hodnota 50,125 Hz byla naměřena dne 13. 3. 2014 v  18:03 hodin. Minimální okamžitá hodnota 49,878 Hz byla naměřena dne 25. 3. 2014 v 0:02 hodin.

Ze života společnosti

DS E.ON v České republice Maximální průměrné hodinové zatížení distribuční soustavy elektřiny E.ON v  České republice za duben 1 891 MW bylo naměřeno 16. 4. 2014 v  10 hodin. Maximální denní spotřeba plynu v  distribuční soustavě E.ON v  České republice za duben 1  089  372 m3 byla naměřena 15. 4. 2014. Celková dodávka elektrické energie pro odběratele z  distribuční sítě E.ON v  České republice za duben činila 1 021 218 MWh. Celková dodávka plynu pro odběratele z  distribuční sí-

Spotřeba elektrické energie. Bilance ES ČR za březen 2014 (GWh)

skutečnost 2014

skutečnost 2013

index %

Výroba celkem (netto)

7653,4

7565,4

101,2

Saldo ES ČR*

-1960,0

-1536,2

127,6

Národní spotřeba

5552,0

5915,3

93,9

* Pozn. záporné SALDO – převažuje export elektrické energie z ČR do zahraničí

tě E.ON v České republice za duben činila 21 026 044 m3. Průměrná teplota byla v dubnu v  Brně 11,1 oC a  v  Českých Budějovicích 11,3 oC. Dodávka elektrické energie a plynu z nadřazené soustavy byla po  celý měsíc plynulá. Nebyl vyhlášen regulační stupeň ani stav nouze dle vyhlášek 80/2010 Sb. a  334/2009 Sb. Provoz distribuční soustavy E.ON Významné provozní události v  elektrizační přenosové soustavě 400, 220 kV a v přenosové soustavě plynu České republiky, které by ovlivnily dodávku pro distribuční soustavy E.ON v České republice, v dubnu nenastaly.

Vítáme nové zaměstnance Petra Tupá

– Marketing

Vojtěch Dohnal – OPDS Jihlava David Faic

– Servis TPM

Provoz distribuční soustavy elektřiny Během dubna byly v síti 110 kV zaznamenány 2 výpadky bez přerušení dodávky elektrické energie a 5 působení automatik opětného zapnutí. V  distribuční síti 22 kV došlo během dubna k 89 poruchám. Provoz distribuční soustavy plynu Během dubna nebyly ve vysokotlaké síti zaznamenány žádné výpadky, které by narušily plynulou dodávku plynu odběratelům. V distribuční síti došlo během dubna k  5 poruchám. Vypracovali Martin Rampl, Pavel Klíma a Filip Mileret

František Tuza

– Oblast rozvoden Sokolnice

Rostislav Fukač – Energetická kontrola František Rataj – OPDS Trhové Sviny Irena Staňková – Back Office platební styk

Odešli od společnosti

Eva Tejnorová

Petra Schenková – Back Office

Jan Hammerlindl – Správní úsek

– Servis TPM


Odbory E.ON Czech 21

VI. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů Na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů došlo k volbě nového předsedy a místopředsedů. V  pražském hotelu Olšanka se ve  dnech 25. a  26. dubna 2014 konal šestý sjezd ČMKOS. Na  sjezd bylo pozváno celkem 373 delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří reprezentovali 32 odborových svazů. První den se sjezdu skutečně zúčastnilo 370 delegátů a  druhý den  350 delegátů. Na  sjezd zavítala i  řada hostů, mezi nimiž byl také předseda Senátu ČR a bývalý předseda ČMKOS Milan Štěch, ministryně práce a  sociálních věcí Michaela Marksová, předseda Svazu průmyslu a  dopravy Jaroslav Hanák, europoslanec za  ČSSD Richard Falbr. Mezi zahraničními hosty byla generální tajemnice Evropské odborové konfederace Bernadette Ségol, prezident Konfederace odborových svazů Slovenské republiky Josef Kollár, předseda Rakouského svazu odborů ÖGB Erich Foglar, tajemník Odborového svazu Solidarita Andrzej Adamcyk a další. Úvodem jednání byly účastníkům VI. sjezdu prostřednictvím videoprojekce připomenuty klíčové události  z  uplynulých let. Václav Pícl přivítal řadu domácích i zahraničních hostů a  řekl, že české odbory mají za  sebou jedno z  nejtěžších období, kdy bojovaly proti reformám a škrtům pravicových vlád. Poté vystoupili někteří hosté, např. předseda Senátu Milan Štěch, který ujistil, že Senát je, oproti nedávné minulosti, odborům přátelsky nakloněn a rovněž usiluje o to, aby postavení zaměstnanců v  Česku bylo důstojné. Ministryně práce Michaela Marksová řekla, že zájmy odborářů a kabinetu se budou teď „nepochybně mnohem častěji potkávat“.

V pracovní části jednání se delegáti seznámili se zprávou o hospodaření ČMKOS a zprávou revizní komise. Nejživější diskuze se rozpoutala při projednávání návrhu Statutu ČMKOS. Zejména nad protinávrhem ze svazu KOVO, aby odborovou centrálu vedli předseda a  jeden místopředseda místo dosavadních dvou místopředsedů. Pozměňovací návrh nakonec neprošel. Poté volební komise představila kandidáty na  předsedu a  místopředsedy odborové centrály a delegáti přistoupili k tajné volbě nového vedení. Již v pátek večer bylo zvoleno nové vedení ČMKOS a  členové revizní komise. V čele stanul dosavadní předseda OS KOVO Josef Středula. Nahradil Jaroslava Zavadila, který se stal poslancem za  ČSSD. Na  místopředsednický post byli zvoleni dosavadní místopředsedkyně Radka Sokolová a šéf odborářských legislativců Vít Samek. Druhý den dopoledne na  sjezdu vystoupil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Hovořil

o tom, jak si představuje sociální dialog vlády s odbory a zaměstnavateli. Ujistil přítomné delegáty, že vláda připravuje zvýšení minimální mzdy od  ledna příštího roku o  500 korun a prohlásil, že by se minimální mzda měla zvyšovat každý rok. Poté potleskem přivítali odboráři prezidenta republiky Miloše Zemana. Prezident blahopřál Josefu Středulovi ke  zvolení a poděkoval Jaroslavu Zavadilovi za odvedenou práci v  čele ČMKOS a  ujistil odboráře, že Zavadil zůstane nadále členem prezidentova poradního týmu. Vyzval odboráře, aby se zamysleli nad tím, proč od roku 2007 došlo k  velkému úbytku členů a  vyvodili z  toho závěry. Své vystoupení ukončil slovy: „Přeji odborům jedno – odvahu a solidaritu.“ Dle programu následovalo schválení stěžejních dokumentů pro příští čtyři roky. Delegáti sjezdu přijali program ČMKOS do roku 2018. Dále sjezd schválil usnesení, přijal prohlášení a  vyzval odboráře k  účasti ve  volbách do  Evropského parlamentu, aby tak využili příležitost ovlivnit budoucí podobu Evropské unie. Martin Picmaus člen předsednictva OS ECHO Na  tomto odkazu můžete zhlédnout záznam zahájení VI. sjezdu ČMKOS ze dne 25. dubna a  část ze dne 26. dubna, včetně projevů prezidenta ČR Miloše Zemana, premiéra ČR Bohuslava Sobotky a nově zvoleného předsedy ČMKOS Josefa Středuly.

10. konference OS ECHO – Praha 23. dubna 2014 Konference Odborového svazu ECHO se uskutečnila 23. 4. 2014 v kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze. Na  konferenci bylo ze 141 pozvaných delegátů s  hlasem rozhodujícím, přítomno 133 delegátů (tj. 94 %) a 6 delegátů s hlasem poradním. Na této konferenci došlo k doplňující volbě člena předsednictva OS ECHO za sekci energetickou. Podrobnější informace a usnesení, naleznete ZDE.

Martin Picmaus, člen předsednictva OS ECHO


22 E.ON Czech Křížovka

Křížovka o ceny Učitel předává vysvědčení. „Raději jsem ti dopsal na zadní… dokončení v tajence křížovky.“

Tajenka z vydání březen 2014: „Divíte se, když chcete stovku za pivo.“ Vylosovaní výherci jsou: Petr Říha, Tábor, Martina Jančová, Brno, Danuše Findejsová, Brno. Tajenku z tohoto čísla nám pošlete do 10. července 2014 na adresu: E.ON Česká republika, s.r.o., Koncernová komunikace, Lidická 36, 659 44 Brno, nebo elektronicky na adresu: bozena.herodesova@eon.cz

E.ON Czech Redakce: E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, e-mail: bozena.herodesova@eon.cz, telefon 545 142 324, e-mail: tomas.novacek@eon.cz, telefon 387 862 019. Redakční rada: M. A. Brandau, T. Doležal, J. Drápal, L. Filipová, B. Herodesová, S. Hošková, R. Kouba, M. Kurčík, T. Nováček, M. Pelouch, M. Picmaus, M. Sekanina, P. Šilling, J. Uhde, V. Vácha, L. Whiteside. Registrováno: MK ČR E 15844. Vychází: měsíčně.

Magazin eon czech kveten  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you