Page 74

CZ

CARLSBAD REPORT

Knižní recenze

DESÁTÁ MÚZA OD ALCHYMIE K POEZII ZA ČASŮ RUDOLFA II.

Zatímco v první polovině svazku se tedy Vestonia objevuje velmi sporadicky, obvykle spolu s matkou v rolích prosebnic přimlouvajících se u dvora za opakovaně souzeného Kelleyho, zbylým stranám knihy již jednoznačně dominuje. Druhá část nese název Poezie utěšitelka, v němž se odráží nelehká situace celé rodiny po smrti Edwarda Kelleyho, a  popisuje dospívání Vestonie a  její přerod v  uznávanou básnířku. Současně je zde skrze postavy jejích četných nápadníků nastíněn život příslušníků vyšších tříd v  rudolfinské Praze a  také množství překážek, které v tomto prostředí číhaly na mladou, inteligentní a citlivou ženu. Ve snaze zachytit vnitřní složitý proces hrdinčina zrání osobního i uměleckého je autorka nucena mnohem více fabulovat, ovšem ani nyní neopouští pole vymezené žiDesátá Múza je název nejnovější z  dlouhé řady knih votopisnými fakty. Autorka svou hrdinku doprovází až spisovatelky, překladatelky a  televizní scenáristky Zory na samý konec jejích dnů a  dotýká se tak i  dalších žiBerákové (*1921), která tímto již poněkolikáté sáhla po votních rolí slavné básnířky, v nichž se ocitla navzdory historické látce, aby českým čtenářům představila – po skromnému počtu let, jenž jí byl na tomto světě vyměBertě Suttnerové, Polyxeně z  Lobkovic či Alžbětě, man- řen. Když totiž Vestonie v pouhých třiceti letech umírá, želce „zimního krále“ Fridricha Falckého – další výjimeč- činí její skon ještě tragičtějším fakt, že zde neodchází nou ženskou postavu našich dějin. Jak napovídá podtitul pouze desátá Múza, čtvrtá Grácie, květ Minervy či ženknihy „Příběh básnířky Vestonie“, svou hlavní hrdinku ský Ovidius, jak znějí některé z květnatých titulů, jimiž tentokrát hledala v oblasti umění a nikoliv politiky – řeč slavnou básnířku ověnčila historie, nýbrž také oddaná je o věhlasné autorce latinských básní Elizabeth Jane Wes- manželka a milující matka. tonové zvané Vestonia (nebo též Westonia), která tvořila v Čechách na přelomu 16. a 17. století a někdy bývá ozna- Kniha Zory Berákové nabízí čtivé a  přitom nepříliš čována za vůbec první českou básnířku. dovypravované seznámení s  kromobyčejně zajímavou postavou českých kulturních dějin a  k  tomu ještě nadAčkoliv se má jednat o  „historický román“, kniha se až míru dobrodružný příběh Johna Dee a Edwarda Kelleypřekvapivě drží faktografie a Beráková svůj příběh vyprá- ho, jemuž zde dostává až překvapivě velkého prostoru, ví stylem poměrně nezúčastněným, což se odráží mimo ale na škodu to vzhledem k jeho významu pro pozdější jiné v  malém množství dialogů či vnitřních monologů. básnířčin vývoj není. Některým čtenářům možná bude Na druhou stranu je třeba uznat, že v tomto konkrétním chybět alespoň stručná informace o pramenech, z nichž případě nepředstavuje samotná historie nikterak nudné Beráková při psaní svého románu vycházela, jiní se zase čtivo. To se týká především první ze dvou částí knihy, možná pozastaví nad autorčiným odvážným rozhodnunazvané Zrození básnířky, která se paradoxně samotnou tím vlastnoručně překládat přítomné latinské verše. To Vestonií (respektive jejím dětstvím) příliš nezaobírá a líčí však nic nemění na faktu, že Desátá Múza je poutavým naopak dobrodružné osudy jejího nevlastního otce, pro- životopisným románem, o  jakém si může většina výslulého alchymisty Edwarda Kelleyho, kvůli němuž se znamných postav naší historie nechat jen zdát. celá rodina vůbec vypravila z Anglie do Čech. Poměrně dobře zmapované cesty Kelleyho a jeho mistra, anglického učence Johna Dee, po Evropě a jejich pobyt v Čechách tvoří totiž dostatečně poutavou dějovou linii, k níž vlastně není třeba mnoho dodávat, stačí ji pouze dovedně převy- (Zora Beráková: Desátá Múza. Příběh básnířky Vestonie. právět, čehož se zkušená autorka vcelku úspěšně zhostila. Praha: Motto 2013, 160 stran.) 70

CARLSBAD REPORT

Text: Petr Nagy, Foto: Archiv

Cbr unor2014 issue  
Cbr unor2014 issue  
Advertisement