Page 1

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

1


CARLSBAD REPORT

2

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Natka Diamond Forever, Starรก louka 62, 360 01 Karlovy Vary natka@natka.cz, +420 774 820 181, www.natka.cz

CARLSBAD REPORT

3


CARLSBAD REPORT

4

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

5


RU CZ

CARLSBAD

Editoriál

REPORT

Editoriál Jsou věci mezi nebem a zemí, které nám navždy zůstanou skryty pod rouškou tajemství. Abstrahuji-li od tohoto přeneseného významového pojetí, pak se otvírá ještě jeho empirická dimenze. Málokdo si dokáže představit, na jak vyspělé úrovni je současný vesmírný vědecký výzkum. Jeho výstupy jsou natolik fascinující, že se nelze divit jejich přísnému utajení. O to zajímavější pro mne bylo nedávné setkání s mužem, jenž se téměř dotknul hvězd. Byl jím šestatřicetiletý ruský kosmonaut Alexandr Misurkin, který se v září tohoto roku vrátil z šestiměsíční vesmírné mise. Charismatický kosmonaut absolvoval na přelomu října a listopadu v Karlových Varech krátce po návratu z  kosmu rehabilitační lázeňskou kúru. Při besedě s lázeňskými hosty nechal publikum nahlédnout do světa, který je od pozemského diametrálně odlišný. Dvě hodiny poutavě vyprávěl o cestě v kosmické lodi a pracovním životě na orbitální stanici. Jeho barvitě vylíčené svědectví ilustrovaly úchvatné snímky z kosmu. Autenticitu jeho vyprávění zároveň podtrhovala promítaná videa pořízená při vesmírné misi. Se zaujetím jsem sledovala, jak mistrně se historicky nejmladší ruský kosmonaut vypořádal s všetečnými dotazy posluchačů. Odpovědi na otázky, které směřovaly k samotnému vesmírnému výzkumu, velmi elegantně formuloval do abstraktního vyznění. Nelehkého úkolu se zhostil s takovou grácií, že si kamuflovacího manévru často nevšimnul ani sám tazatel. Pokora k životu, která byla patrná z každé věty, odrážela kosmonautovu úroveň vyššího poznání a byla vypovídajícím znakem o tom, jak málo toho my ostatní o světě, principech jeho fungování a mezinárodních vědeckovýzkumných a v neposlední řadě i politických vazbách víme. S vědomím toho, jak klíčové jsou pro Rusko bezpečnostní otázky a jak významnou roli tato velmoc ve vesmírném výzkumu a následně v celosvětovém kontextu sehrává, je třeba vnímat tuto problematiku také v rovině diplomacie. Z uvedených skutečností je patrné, že intelekt je onou komponentou, která může stát jak za revolučním objevem, tak i za zkázonosnými důsledky. A opatrnost je v tak zásadních záležitostech výsostně důležitá. I když si je totiž člověk jistý v kramflecích, nikdy neví, po jak tenkém ledě kráčí…

Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA Šéfredaktorka

Videospot z besedy Alexandra Misurkina s lázeňskými hosty v karlovarském Spa Hotelu Schlosspark naleznete v elektronické verzi magazínu. www.carlsbadreport.com

2

CARLSBAD REPORT


Колонка редактора

CARLSBAD REPORT

Колонка редактора Существуют вещи между небом и землей, которые навсегда останутся под покровом тайны. Если абстрагироваться от переносного значения этого понятия, перед нами открывается его практическое измерение. Мало кто способен представить, на каком высоком уровне находятся современные космические научные исследования. Их результаты поражают воображение, и ничего удивительного, что они проходят под грифом «совершенно секретно». Тем интереснее для меня стала недавняя встреча с мужчиной, который почти прикоснулся к звездам – 36-летним российским космонавтом Александром Мисуркиным, который в сентябре вернулся из шестимесячной космической миссии. Вскоре после возвращения из космоса, на переломе октября и ноября харизматический космонавт прошел в Карловых Варах курс санаторно-курортной реабилитации. В ходе беседы с гостями курорта он распахнул перед публикой дверь в мир, диаметрально противоположный земному. Два часа длился его увлекательный рассказ о путешествии в космическом коКолонка редакторарабле и работе на космической станции. Его живое и яркое свидетельство иллюстрировали захватывающие фотографии из космоса. Рассказ сопровождался показом видеозаписей, сделанных в ходе космической миссии. Я с интересом наблюдала, как искусно самый молодой российский космонавт справился с градом вопросов от любопытных слушателей. Ответы на вопросы, касающиеся научно-исследовательской работы в космическом пространстве, он элегантно формулировал в абстрактной форме. С трудным заданием он справлялся с такой непринужденностью, что часто даже спрашивающий не замечал маскирующего маневра. Смирение перед жизнью, которое сквозило в каждом предложении, отражало высокий уровень познания и свидетельствовало о том, как мало нам, остальным, известно о мире, принципах его существования, международных научно-исследовательских и не в последнюю очередь политических связях. Учитывая ключевое значение вопросов безопасности для России, и большую роль этого государства в космических исследованиях и общемировом контексте, необходимо воспринимать эту проблематику и на уровне дипломатии. Совершенно очевидно, что интеллект является тем фактором, который может стоять как за революционным открытием, так и за пагубными последствиями. И в таких принципиальных вопросах излишней осторожности не бывает. Даже твердо стоя на ногах, можно оказаться на тонком льду… Инженер бакалавр Лидия Таллова, MBA Главный редактор

Видеозапись встречи Александра Мисуркина с гостями курорта в карловарском спа-отеле Schlosspark опубликована в электронной версии журнала . www.carlsbadreport.com

CARLSBAD REPORT

3

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Obsah / Содержание

RU

Obsah / Содержание 6 Karlovarská Galerie umění slaví 60 let 8 Карловарская картинная галерея отмечает 60-летие 12 Umělecké panenky si podmaní Prahu 16 Авторские куклы покорят Прагу 20 Rozhovor: Bohdana Klátilová 24 Интервью: Богдана Клатилова 28 Svatí Cyril a Metoděj v Národní galerii 30 Святые Кирилл и Мефодий в Национальной галерее 32 Kosmonaut Alexandr Misurkin v Karlových Varech 34 Космонавт Александр Мисуркин в Карловых Варах 36 Rozhovor: Alexandr Misurkin 38 Интервью: Александр Мисуркин 42 Divotvorný hrnec ve dvou premiérách 44 Две премьеры мюзикла «Волшебный горшок» 48 Jáchymovské lázně 50 Яхимовский курорт

CARLSBAD REPORT

Vydavatel / Издатель Central Point, s.r.o. Františka Krejčího 234/16, 360 01 Karlovy Vary IČ: 29103762 • DIČ: CZ29103762 Registrace / Регистрация: MK ČR E 20703 Šéfredaktorka / Шеф - редактор Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA lydie.tallova@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 072 Redaktorka / Редактор Mgr. Šárka Lebedová sarka.lebedova@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 604 761 884 Redaktorka / Редактор Mgr. Michalela Poláková michaela.polakova@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 777 714 122 Obchodní ředitel / Коммерческий директор Zdeněk Talla zdenek.talla@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 071 Manažer inzerce / Менеджер по рекламе Jakub Hajský jakub.hajsky@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 604 846 428 Grafik / График Josef Beneš josef.benes@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 724 458 586

52 Svatomartinská tradice 54 Святомартинская традиция

Překlad ruského jazyka / Перевод c русского языка YES - překlady a tlumočení, s.r.o. Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary www.yespreklady.cz

56 Alfrédov 58 Alfrédov

Magazín Carlsbad Report je volně neprodejný. Журнал Carlsbad Report свободно не продается.

60 Projekt Piána na ulici oživuje metropoli 62 Проект «Пианино на улице» оживил столицу 64 Vřídelní voda – Zázračný elixír navracející zdraví 67 Минеральная вода Чудо-эликсир возвращает здоровье 70 Jedenácté přikázání ve Stavovském divadle 72 Одиннадцатая заповедь в Сословном театре 74 Akcent College 75 Akcent College 76 Svatojakubská cesta 78 Путь Святого Иакова 80 Medvědi na hrad! 82 Медведи, в замок! 4

CARLSBAD REPORT

Periodicita vydání: měsíční / Периодичность издания - ежемесячно Za obsah inzerce odpovídá inzerent. / За содержание рекламы ответственен рекламодатель. © Central Point, s.r.o., Karlovy Vary, 2013 Obsah magazínu Carlsbad Report je chráněn autorským zákonem. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel autorská práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na webových stránkách. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování bez písemného souhlasu vydavatele. Содержание журнала Carlsbad Report защищено законом об авторском праве. Принимая работы для публикации, издатель получает авторское право на распространение информации, включая публикацию на веб-сайте. Ни одна статья этого журнала не может быть скопирована и  размножена в целях дальнейшего распространения без письменного согласия издателя. Nr. 8/2013, Listopad 2013 , № 8/2013, Ноябрь 2013 COVER: Martina Preissová a Saša Rašilov Foto: Štěpánka Stein a Salim Issa


Obsah / Содержание

CARLSBAD REPORT

CZ RU

GALERIE UMĚNÍ KARLOVARSKÁ SLAVÍ 60 LET КАРТИННАЯ КАРЛОВАРСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТИЕ

ALEXANDR MISURKIN KOSMONAUT V KARLOVÝCH VARECH АЛЕКСАНДР КОСМОНАВТ МИСУРКИН В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

CYRIL A METODĚJ SVATÍ V NÁRODNÍ GALERII КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ СВЯТЫЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ

32 34

28 30

PANENKY UMĚLECKÉ SI PODMANÍ PRAHU КУКЛЫ АВТОРСКИЕ ПОКОРЯТ ПРАГУ

PIÁNA NA ULICI PROJEKT OŽIVUJE METROPOLI «ПИАНИНО НА УЛИЦЕ» ПРОЕКТ ОЖИВИЛ СТОЛИЦУ

6 8

12 16

16 18

SVATOMARTINSKÁ TRADICE СВЯТОМАРТИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

VODA – ZÁZRAČNÝ ELIXÍR VŘÍDELNÍ NAVRACEJÍCÍ ZDRAVÍ ВОДА ЧУДОМИНЕРАЛЬНАЯ ЭЛИКСИР ВОЗВРАЩАЕТ ЗДОРОВЬЕ

PŘIKÁZÁNÍ VE JEDENÁCTÉ STAVOVSKÉM DIVADLE ЗАПОВЕДЬ В ОДИННАДЦАТАЯ СОСЛОВНОМ ТЕАТРЕ

CARLSBAD REPORT

52 54

64 67

70 72

5


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

KARLOVARSKÁ GALERIE UMĚNÍ SLAVÍ 60 LET KULTURNÍ INSTITUCE BILANCUJE DOKUMENTAČNÍ VÝSTAVOU

6

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv GUKV

REPORT

CZ

še nahodilé než koncepční směřování. „Pozvolné ideologické uvolnění v průběhu šedesátých let prospělo kvalitě i  koncepčnosti výstav, linii známých českých klasiků doplňují prezentace současných i  místních umělců, později i  zahraničních,“ přibližuje autor výstavy a ředitel Galerie umění v jedné osobě, Jan Samec. Další dvě desetiletí života galerie poznamenala tzv. normalizace společnosti, mnohé plánované projekty musely být pozměněny či ukončeny. K  zásadnímu obratu došlo až po sametové revoluci v  listopadu 1989, kdy mohla galerie konečně představit velmi atraktivní výstavní projekty, které do té doby nebylo možné veřejně prezentovat. V  šesté dekádě karlovarská galerie rozšířila publikační činnost a  zkvalitnila propagaci. Poprvé během své existence prezentovala své bohaté sbírky v zahraničí, více spolupracuje s  regionálními umělci, představila některé známé ale i  začínající zahraniční autory a v neposlední řadě zvýšila počet vlastních výstav. Výstavní projekt je doprovázen jubilejní publikací, mapující šedesát let výstavní i  odborné činnosti instituce, s reprodukcemi všech vystavených děl a soupisem uspořádaných výstav. Jubilejní výstava ilustruje široké spektrum působení galerie na poli výtvarné kultury karlovarského regionu. Expozice je v karlovarském chrámu výtvarného umění stojícím na břehu řeky Teplé přístupná až do 31. prosince 2013. Galerie prošla od doby svého ustanovení pozoruhodnou cestou. Její osa věrně vykresluje obraz politicko-kulturní historie ve všech jejích vývojových fázích. Vlastní činnost galerie zahájila 5. dubna 1953 výstavou Kresby a grafiky Maxmiliána Švabinského a  22. listopadu téhož roku se otevřela první stálá expozice českého výtvarného umění v Karlových Varech ze sbírek Národní galerie. Od té doby se v  jejích prostorách uskutečnilo mnoho kvalitních  výstavních projektů, ale také mnoho výstav poplatných své době a bývalému režimu. Vystavena zde byla v  souladu se sbírkotvorným programem galerie díla snad všech nejvýznamnější autorů českého umění 20. století. Padesátá léta znamenala pro dramaturgii mladé galerie velkou ideologickou zátěž a spí-

Galerie umění Karlovy Vary Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary www.galeriekvary.cz CARLSBAD REPORT

7

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Galerie umění Karlovy Vary.

Šedesát let už láká do svých výstavních prostor návštěvníky karlovarská Galerie umění, která v těchto dnech nechává diváka nahlédnout do výstavní historie významné kulturní instituce. Nejstarší a  největší muzeum umění v  karlovarském regionu představilo za úctyhodnou dobu své existence víc než šest stovek výstav a  uvítalo přes dva miliony návštěvníků. Pozoruhodnou reflexi dosavadní výstavní aktivity podává aktuální výstava příznačně nazvaná 60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary. Každý rok činnosti instituce zasvěcené výtvarnému umění je na výstavě zastoupen jedním stěžejním dílem. Historii výstavní činnosti přibližuje expozice dokumentačních materiálů z rozsáhlého galerijního archivu. K vidění je několik stovek pozvánek, plakátů, katalogů a fotografií.

CARLSBAD


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

КАРЛОВАРСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТИЕ

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Карловарской картинной галереи.

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОДВОДИТ ИТОГИ ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫСТАВКОЙ

Уже шестьдесят лет привлекает посетителей в свои выставочные залы Карловарская картинная галерея, которая в эти дни предлагает зрителям ознакомиться с выставочной историей известного учреждения культуры. Самый старый и большой музей искусства карловарского региона за долгие десятилетия своей работы организовал более шестисот выставок и принял более двух миллионов посетителей. 8

CARLSBAD REPORT

Интересную ретроспективу выставочной деятельности предлагает текущая выставка под говорящим названием «60 работ / 60 лет Карловарской картинной галереи». Каждый год работы учреждения, посвященного изобразительному искусству, на выставке представлен одним центральным произведением. С историей выставочной деятельности знакомит экспозиция документальных материалов из Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив ККГ

большого архива галереи – представлены несколько сотен приглашений, плакатов, каталогов и фотографий. Со времен своего основания галерея прошла удивительный путь. Его ось точно отражает картину политико-культурной истории на всех этапах ее развития. Галерея открылась 5 апреля 1953 года выставкой «Рисунки и графика Максимилиана


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

9


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

Швабинского», а 22 ноября того же года открылась первая в Карловых Варах постоянная экспозиция чешского изобразительного искусства из собраний Национальной галереи. С тех пор в ее залах прошло много качественных выставочных проектов, наряду с множество выставок, отдавших дань своему времени и бывшему режиму. Здесь в соответствии с программой создания коллекций галереи были представлены работы практически всех главных представителей чешского искусства ХХ века. Пятидесятые годы отяготили молодую галерею идеологическим грузом, и ее развитие пошло скорее случайным, нежели концептуальным путем. «Медленная идеологическая оттепель шестидесятых годов положительно сказалась на качестве и концептуальности выставок, помимо творчества известных чешских классиков галерея пополнилась работами современных и местных 10

CARLSBAD REPORT

художников, а впоследствии и зарубежных», - рассказывает автор выставки и директор картинной галереи в одном лице, Ян Самец. На следующие два десятилетия жизни галереи наложила отпечаток так называемая нормализация общества, много запланированных проектов пришлось изменить или свернуть. Коренной перелом наступил только после бархатной революции в ноябре 1989 года, когда галерея наконец-то могла подготовить очень интересные выставочные проекты, которые раньше нельзя было открыто представить. В шестую декаду карловарская галерея расширила издательскую деятельность и улучшила качество рекламно-информационных материалов. Впервые за время своего существования она представила свои богатые коллекции за рубежом, начала тесно сотрудничать с региональными деятелями искусства, организовала выставки ряда

известных и начинающих зарубежных авторов, и в не последнюю очередь увеличила количество собственных выставок. По случаю выставки была издана юбилейная публикация, иллюстрирующая шестьдесят лет выставочной и научной деятельности учреждения, с репродукциями всех выставленных работ и перечнем организованных выставок. Юбилейная выставка отражает широкий спектр деятельности галереи в области художественной культуры карловарского региона. Выставка в карловарском храме изобразительного искусства, расположенном на берегу реки Тепла, продлится до 31 декабря 2013 года. Карловарская картинная галерея Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary www.galeriekvary.cz


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

11


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

UMĚLECKÉ PANENKY SI PODMANÍ PRAHU

V METROPOLI VYSTAVÍ SVÁ DÍLA ŠPIČKOVÍ AUTOŘI Z CELÉHO SVĚTA

12

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv pořadatele

finance, pak se Vám otvírá cesta k mnohým „milostným vzplanutím“, jež může být lemovaná velmi cennou sbírkou. Sběratelské vášni totiž podléhá stále více milovníků panenkového umění. Zatímco ve světě jsou umělecké panenky velmi cenným sběratelským artiklem, u nás se povědomí o panenkovém umění teprve začíná budovat. Značný podíl na tom má Bohdana Klátilová z občanského sdružení ART CZ. Z její iniciativy se letos v Praze uskuteční již druhé světové setkání autorů, obdivovatelů a sběratelů panenkového umění z  celého světa. Michnův palác a Tyršův dům na pražském Újezdě bude zasvěcen II. Mezinárodní prodejní výstavě uměleckých panenek, loutek a medvídků Teddy nazvané Doll Prague. Myšlenka uskutečnit setkání milovníků

REPORT

uměleckých panenek v mystické Praze, která je odedávna jedním z významných center kultury a  vzdělání a  křižovatkou národů, vzešla od umělců z různých koutů světa. „Panenky jsou v tomto případě pojímány nikoli jako hračky, ale jako opravdové umění, které po celém světě sdružuje prestižní umělce a autory, statisíce sběratelů a obdivovatelů. Největší tradici má toto umění ve Spojených státech amerických a státech bývalého Sovětského svazu, pozadu nezůstává ani západní Evropa,“ říká za organizátory akce Bohdana Klátilová. Příběh vystavených uměleckých panenek se začal psát pod rukama proslulých světových autorů, jež jsou modelováním nadáni vyšší mocí. Každá panenka je autorským originálem, který může být na jednu stranu pojímán jako luxusní dárek, CARLSBAD REPORT

13

CZ

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem mezinárodní výstavy Doll Prague.

Jsou čarokrásné. Řeč je o ručně vyráběných a  umělecky zpracovaných panenkách od špičkových světových umělců, které budu na přelomu listopadu a prosince k  vidění v  Praze. Vypadají zcela autenticky a  kdo je jednou spatří, ani na chvíli nezapochybuje o  jejich umělecké hodnotě. Půvab umělecky ztvárněných panenek snad ještě převyšuje i tu nejryzejší lidskou krásu. Pozemské zákony na ně ale neplatí. Čas jim do tváří nevykresluje vrásky, ale naopak zvyšuje jejich cenu, která může dosahovat astronomické výše. Panenka totiž působením času nabývá na historickém významu. Často se také stává předmětem rodinného dědictví. Umělecké panenky si dokáží člověka podmanit. Již při prvním setkání se rodí láska na celý život. Máte-li umělecké cítění a  volné

CARLSBAD


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

na stranu druhou se často stává součástí sbírek nevyčíslitelné hodnoty. Největší výstava na světě těchto uměleckých panenek se koná v Moskvě. Předchozí ročníky tohoto specifického umění přilákaly do Moskvy i  bohatou byznys klientelu z  celého světa. To vtisklo panence punc originality a stal se z ní předmět nesmírně cenné sbírkové hodnoty. Pozadu nezůstávají ani Spojené státy americké, kde byla před lety založena asociace panenkových umělců NIADA. Národní institut pro americké panenkové umělce byl oficiálně založen v květnu 1963 ve Watts Barr Resort nedaleko Ozone, Tennessee. Mezi známé sběratele uměleckým panenek ve světě patří americká herečka Demi Moore. Její sbírka obsahuje tři tisíce uměleckých panenek a  je pojištěna na částku dvou milionů dolarů. Sběratelka si pořídila dům, který je věnovaný právě jejím panenkám. Sběratelské 14

CARLSBAD REPORT

vášni podlehly také další celebrity jako např. Marie Osmond, Richard Simmons, Anita Pointer, Courtney Love, Annette Funicello, Britney Spears či John Wayne. Do Prahy zavítají umělci nejen ze zmíněných dvou panenkových velmocí (USA a Rusko), ale špičku své tvorby představí umělci z celého světa. Svoji účast již potvrdili známí umělci jako např.: EJ Taylor (USA), Marlaine Verhelst (Holandsko), Elena Kunin (Izrael), Annadan (Ukrajina), Laura Scattolini (Itálie), významné evropské asociace: DABIDA (státy Beneluxu) a  Guilde Baltic,(Litva, Lotyšsko, Estonsko) a známí čeští loutkáři a panenkoví umělci. Velmi zajímavá a  exotická je také expozice Japonska, kterou přijede představit delegace deseti japonských Panenkových umělců v  čele s  Kyo Otake. V jednom ze salonků bude možno zhlédnout, ale i zakoupit zajímavé šperky, kabelky a jiné autorské doplňky přímo od výtvarníků. „Zájemcům již dnes nabízíme

možnost přihlásit se k účasti na kurzech pod vedením známých umělců, jejichž prostřednictvím budou moci nahlédnout do tajů výroby těchto unikátních děl.“ doplňuje Bohdana Klátilová. Výstava Doll Prague bude návštěvníkům přístupná od 29. listopadu do 1. prosince 2013.


CARLSBAD REPORT

ПЕРВЫЙ В МИРЕ РАДОНОВЫЙ КУРОРТ PRVNÍ RADONOVÉ LÁZNĚ SVĚTA ERSTES RADON BAD DER WELT THE FIRST RADON SPA IN THE WORLD

CARLSBAD

15 Léčebné lázně Jáchymov, T.G.Masaryka 415, 362 51 Jáchymov | Tel.: +420 353 833 333 | E-mail: info@laznejachymov.cz | www.laznejachymov.cz REPORT


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

АВТОРСКИЕ КУКЛЫ ПОКОРЯТ ПРАГУ В СТОЛИЦЕ ПРЕДСТАВЯТ СВОИ РАБОТЫ ЛУЧШИЕ КУКОЛЬНЫЕ МАСТЕРА СО ВСЕГО МИРА 16

CARLSBAD REPORT


Культурное событие

Тогда как в мире авторские куклы стали очень ценным объектом коллекционирования, у нас представление о искусстве куклы только начинает складываться. Большие заслуги в этом принадлежат Богдане Клатиловой из общественного объединения ART CZ. По ее инициативе в этому году в Праге уже во второй раз пройдет мировая встреча авторов, поклонников и коллекционеров кукол со всего мира. Михнов дворец (Тыршов дом) на пражском Уезде станет местом проведения II Международной выставки-салона авторских кукол, марионеток и мишек Тедди под названием Doll Prague. Идея проведения встречи поклонников авторских кукол в мистической Праге, которая с давних времен является одним из крупных центров культуры и образования и Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив организатора

REPORT

перекрестком цивилизаций, была предложена кукловодами из разных уголков мира. «Куклы в данном случае воспринимаются в качестве не игрушек, а настоящего искусства, которое во всем мире объединяет престижных художников и авторов, сотни тысяч коллекционеров и почитателей. Богатейшие традиции кукольное искусство имеет в Соединенных Штатах Америки и государствах бывшего Советского Союза, от которых не отстает и Западная Европа», - заметила от имени организаторов мероприятия Богдана Клатилова. История выставленных авторских кукол началась под руками знаменитых мировых мастеров, одаренных свыше талантом моделирования. Каждая кукла является авторским оригиналом, который с одной стороны можно воспринимать как эксклюзивный подарок, а с другой стороны он часто входит в состав коллекций, стоимость котоCARLSBAD REPORT

17

RU

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером международной выставки Doll Prague.

Они очаровательны. Речь идет о производимых вручную авторских куклах от ведущих мировых мастеров, которые на рубеже ноября и декабря можно будет увидеть в Праге. Они совершенно неповторимы, и кто единожды их увидит, ни на секунду не усомнится в их художественной ценности. С очарованием авторских кукол, пожалуй, не сравнится и самая совершенная человеческая красота. Законы этого мира на них не распространяются. Время не оставляет морщин на их лицах, а наоборот – повышает их цену, которая может достигать астрономических высот, поскольку с течением времени увеличивается историческая ценность куклы. Часто она становится семейной реликвией, переходящей из поколения в поколение. Авторские куклы умеют пленить человека. Уже на первом свидании рождается любовь на всю жизнь. Если у Вас есть художественный вкус и свободные финансовые средства, перед Вами открывается возможность еще не раз пережить «любовную лихорадку», итогом которой может стать рождение очень ценной коллекции. Страсть к коллекционированию покоряет все больше почитателей искусства куклы.

CARLSBAD


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

рых достигает астрономических цифр. Самая большая в мире выставка авторской куклы проходит в Москве. Прошлые выставки работ в этом специфическом жанре искусства привлекли в Москву богатую бизнес-клиентуру со всего мира. Это наложило на куклу печать оригинальности, и превратило ее в предмет исключительно большой коллекционной стоимости. Позади не остаются и Соединенные Штаты Америки, где в 1963 году в Watts Barr Resort неподалеку от Озона в штате Теннеси был основан Национальный институт американских кукольных мастеров. К числу известных коллекционеров авторских кукол принадлежит американская актриса Деми Мур. В состав ее коллекции входит три тысячи художественных кукол, и она застрахована на сумму два миллиона долларов. Коллекционерка купила для них отдельный дом. Страсть к коллекционированию поглотила и таких знаменитостей, как Мари Осмонд, Ричард Симмонс, Анита Пойнтер, Кортни Лав, Аннетт Фуничелло, Бритни Спирс и Джон Уэйн. Прагу посетят не только творцы кукол из двух упомянутых кукольных империй (США и Россия), свои избранные работы представят кукольники со всего мира. Участие в выставке подтвердили такие известные мастера, как Эй Джей Тейлор (США), Марлен Вергельст (Голландия), Елена Кунин (Израиль), Аннадан (Украина), Лаура Скаттолини (Италия), крупные европейские ассоциации DABIDA (государства Бенелюкса) и Guilde Baltic (Литва, Латвия, Эстония) и известные чешские кукольные мастера. Очень интересной и экзотичной является японская экспозиция, которую представит делегация из десяти японских авторов во главе с Кио Отаке. В одном из салонов можно будет ознакомиться, и при желании купить интересные украшения, сумочки и другие авторские аксессуары прямо у авторов. «Желающие уже сейчас могут записаться на курсы под руководством известных мастеров, которые посвятят их в тайны этих уникальных произведений», - добавила Богдана Клатилова. Выставка Doll Prague пройдет с 29 ноября до 1 декабря 2013 года. Выставка Doll Prague Michnův palác - Tyršův dům / Михнов дворец - Тыршов дом Praha 1 - Újezd 450 29. 11. - 1. 12. 2013 18

CARLSBAD REPORT


ЭЛИТНЫЙ ОФИС ДЛЯ КОМПАНИИ

CARLSBAD REPORT

В САМОМ ЦЕНТРЕ ПРАГИ

ИХ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ ЗНАМЕНИТЫ. РАЗМЕЩЕННЫЕ В ЛУЧШИХ МЕСТАХ, ОНИ САМИ ПО СЕБЕ ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОКИЙ ПРЕСТИЖ. МНОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ИМИДЖ СВОЕЙ КОМПАНИИ. РЕЧЬ ИДЕТ ОБ OFFICE HOUSE, ЛУЧШЕЙ КОМПАНИИ НА ЧЕШСКОМ И СЛОВАЦКОМ РЫНКЕ В ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОФИСОВ. ЗА ДЕСЯТЬ С ЛИШНИМ ЛЕТ ИХ УСЛУГАМИ В ОБЛАСТИ КОНСАЛТИНГА ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. OFFICE HOUSE ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НЕМНОГИХ ФИРМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ТАКЖЕ ЗАРУБЕЖНЫМ ЗАКАЗЧИКАМ. OFFICE HOUSE предлагает свои услуги в 16 бизнес-центрах, открытых в 7 городах Чехии и Словакии. Только в Праге, где интерес к ее услугам самый высокий, работает 7 бизнес-центров, главный из которых открыт в модернистском здании, расположенном в самом центре Праги. Бизнес-центр Ovocný trh выходит на одноименную площадь с двумя знаменитыми театрами (Kolowrat и Stavovské divadlo), в двадцати метрах налево от него находится Karolinum – здание пражского Карлова университета, в котором работает ректорат во главе с ректором и заседает академический совет. А если повернуть направо от OFFICE HOUSE, то через тридцать метров Вы увидите памятник культуры – Dům u Černé matky Boží (Дом у Черной Богородицы) с кафе на втором этаже, которому тщательная работа реставраторов вернула его прежний, характерный кубистический вид. Прежде в доме был музей чешского кубизма.

www.officehouse.cz

В двух-трех минутах ходьбы от бизнес-центра находятся Пороховые ворота, а за ними – Obecní dům (Общественный дом), в котором регулярно проходят концерты классической музыки, и театр Hibernia, нацеленный на популярные мюзиклы, а еще немного дальше Václavské и Staroměstské náměstí (Вацлавская и Старая Городская площади). В бизнес-центре Ovocný trh расположены офисы компаний, прежде всего, заказчиков, которые ценят престижный адрес в центре Праги, высокий уровень услуг и прекрасный сервис. Однако OFFICE HOUSE предоставляет не только офисы, но и многие другие услуги. Здесь, например, умеют учредить компанию, точно отвечающую требованиям заказчика, или продать предварительно учрежденную ready-made компанию. Во время единственной встречи Вы можете приобрести у OFFICE HOUSE новую ком-

панию (ООО, АО или SE) и одновременно офис новой компании. OFFICE HOUSE гарантирует заказчикам получение почты, ее хранение и пересылку по указанному адресу, прием телефонных разговоров от имени компании и запись сообщений. Фирма также предоставляет в аренду представительские помещения для деловых встреч и управления компанией. Предоставление офиса в OFFICE HOUSE, естественно, обходится дешевле, чем аренда офисных помещений. Кроме того, OFFICE HOUSE по этому адресу предлагает краткосрочную аренду уже обставленных офисов. Более подробную информацию Вы найдете на www.officehouse.cz. Можно также напрямую связаться с отделом продаж по электронной почте office@officehouse.cz или по телефону +420 266 091 248.

CARLSBAD 19 Вход в бизнес-центр компании OFFICE HOUSEREPORT на площади Ovocný trh (Praha 1)


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

BOHDANA KLÁTILOVÁ PATRONKA UMĚLECKÝCH PANENEK Blížící se výstava Doll Prague přesvědčí návštěvníky o tom, že panenkové umění silně promlouvá do sběratelské činnosti. Jedná se totiž o umělecký směr, který zdatně konkuruje ostatním oblastem umění. Ve světě je běžné, že si movití lidé ukládají své finance formou investice též do uměleckých panenek. Důkazem toho jsou aukce, kde bývají ručně vyráběné panenky často vydraženy za statisícové i milionové částky. Hodnota uměleckých panenek je tak už dávno prověřena nejen kunsthistoriky, ale i trhem. Rostoucí obliba tohoto druhu umění a rozšiřující se řady sběratelů jsou jasným signálem, že i panenka dokáže být pro své umělecké zpracování velmi hodnotným obchodním artiklem. A v neposlední řadě je to její půvab a okouzlující smyslnost, co si dokáže podmanit nejednu sběratelskou duši. Do tajuplného světa umění, jemuž dominují mistrovsky zpracované panenky, zavede čtenáře magazínu Carlsbad Report v exkluzivním rozhovoru propagátorka panenkového umění a spoluorganizátorka mezinárodní výstavy Doll Prague Bohdana Klátilová, pro niž se umělecké panenky staly životní i profesní vášní. Kdy jste podlehla kouzlu uměleckých panenek? Asi před osmi lety jsem na doporučení přátel navštívila mezinárodní výstavu panenkového umění v Petrohradu. Do té doby jsem nic podobného neviděla. Samozřejmě jsem znala starožitné panenky z porcelánu, sama jsem se věnovala textilním panenkám, viděla jsem i  panenky vymodelované… Nicméně úroveň toho, co jsem spatřila v Petrohradě, se s ničím nedala srovnávat. Špičkové zpracování, vysoká profesionalita modelování, malby, krejčoviny, vlásenkářství, uměleckého textilu. Chodila jsem celý den jak v „Jiříkově vidění“. Teprve druhý den jsem si uvědomila, že musím fotit, fotit, fotit – díla Rusů, Ukrajinců, Němců, Američanů… Všichni byli skvělí a já jsem definitivně propadla panenkám, panenkovému světu a panenkovým umělcům. Co Vás přimělo k tomu, že jste svou vášeň začala profesně rozvíjet a šířit tak povědomí o umělecké hodnotě ručně vyráběných panenek? Jednak mě uchvátila samotná tvorba – je to fantastická možnost, využít všechny techniky, postupy, řemesla, které máte ráda. Umělecká panenka nemá žádná omezení, žádné hranice co se výtvarných technik, materiálů, stylů a  fantazie týče. Tím, že používáte techniky, které máte ráda a baví vás, vytváříte svůj osobní styl, který sedí právě vám. A pak – tradice autorských panenek byla po roce 1948 v Čechách utlumována, až byla v podstatě zapomenuta. Mít doma autorskou panenku bylo nepatřičné – byl to buržoasní přežitek. Naše generace už v podstatě nevěděla, o co jde. A to mi bylo 20

CARLSBAD REPORT

strašně líto. Říkala jsem si, že nyní dvacet let po sametové revoluci, kdy jsou dveře otevřeny dokořán na všechny strany, musíme dát možnost aby se k nám panenkové umění vrátilo, a aby ho lidé znovu objevili. Jak taková umělecká panenka vůbec vzniká? Umělecká panenka vzniká stejně jako jakékoliv jiné umělecké dílo – je to potřeba autora zhmotnit své pocity, prožitky, někdy také své názory. Často to bývá také potřeba zkrásnět svět kolem nás. Přeci jen, v každé zemi je tento druh umění na jiné úrovni. Existuje panenková velmoc? Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Některé země nikdy nepřetrhaly tradici panenkového umění a tudíž se zde panenky dělají ve velkém množství. Například v Německu je tradice, že „každá dobrá máma udělá svojí dceři panenku“. Francie a Itálie zase mohou stavět na tradicích textilních panenek – jméno firmy Lenci, která ovládla panenkový svět mezi dvěma světovými válkami a nebo obecný název boudoirová panenka, dávají pocit silných mocností v  této oblasti. Nicméně současná realita ukazuje na USA a Rusko. Dobrá investice spojená s potěšením pro duši má zde zelenou. Tam kde jsou zájemci, tam se umění daří. To platí o umění obecně. Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Bohdany Klátilové


CARLSBAD REPORT

Založila jste školu panenkového umění. V nabídce máte jak lekce pro úplné začátečníky, tak i  lektorské kurzy určené profesionálům. Jaké techniky výroby panenek se ve Vašich kurzech zájemci mohou naučit? Kurzy jsou zpracovány systematicky – od těch nejjednodušších pro laickou veřejnost (dokonce máme kurz pro starší děti), kde se účastníci učí šít textilní panenky, zacházet s materiály, jehlou a nití, přes kurzy pro středně pokročilé, kde je možné se naučit „sculptingu“ - modelování textilní figury pomocí jehly a nitě, zažít si proporce a navrhnout vlastní střih – to znamená, že už pomaloučku přecházíte k autorským pracím. V tomto momentě se mohou absolventi rozhodnout, v  jakém dalším směru panenkového umění se budou vzdělávat. Zda to budou i nadále panenky textilní, nebo zda se bude jednat o panenky takzvaně „tvrdé“ - tedy panenky modelované, ať už z porcelánu nebo polymerových hmot. Samostatnou kapitolu tvoří panenky dřevěné, které vycházejí z české loutkářské tradice. V  tuto chvíli již nehovoříme o  kurzech, ale o mistrovských třídách, které u nás učí mistři svých technik z celého světa. Jsou to kurzy, kterými nepohrdnou ani profesionálové. Na celou tuto kolekci kurzů a  mistrovských tříd jsou navázané doplňkové projekty, které k  panenkám také patří, jako – korálková tvorba (výšivky, šperky ..), kostýmní tvorba, základy obuvnictví, kloboučnictví či šití kabelek. To všechno panenkový umělec ke své tvorbě potřebuje. Panenky jsou zpracovávány precizně do posledního detailu.

inzerce / реклама

Jak lze rozeznat sběratelskou panenku od obyčejné? Sběratelská panenka je vždy opatřena certifikátem pravosti. Zde je možné si přečíst, kdo je autorem, z jakých materiálů je panenka vyrobena, rok výroby a také, zda se jedná o jediný exemplář nebo z jak velké edice panenka je a v jakém pořadí byla vyrobena. Jedním slovem - „Tiráž“. Důležité také je, kde a od koho panenku kupujete. Uměleckou panenku určitě nekoupíte na trhu nebo od člověka, kterého náhodou potkáte.

Vyrobit panenku je poměrně náročný proces, ke kterému člověk kromě výtvarného nadání potřebuje určité znalosti technologických i řemeslných postupů. Jak je časově náročné vyrobit propracovanou uměleckou panenku? Nejdříve musí přijít nápad, potom návrh, často i technické zpracování návrhu… správný autor si vše vyrobí a připraví sám, potom teprve vlastní tvorba (každá technika má různé časové etapy, které není možné zkrátit – například vypalování). Na tuto otázku je těžké Vám odpovědět – je to skutečně různé. Ale hrubý odhad průměrné doby bych odhadla na šest až osm týdnů každodenní práce. Doll Prague se účastní mistři panenkového umění z celého světa. Pořádáte v době výstavy semináře nebo kurzy, kde by do tajů uměleckého světa panenek zasvěcovali zájemce tito špičkoví a světově uznávaní autoři? Ano, výstava Doll Prague je také místem setkání umělců z  různých světů, kontinentů a  kultur – už sami umělci mají potřebu prezentovat své zkušenosti a nasávat zkušeCARLSBAD REPORT

21


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

nosti druhých. Je to zvláštní jev, ale mezi panenkovými umělci ve světě není rivalita ani obava z kopírování. Je to dáno tím, jak jsem již říkala – co umělec, to vlastní postupy. Zájem o kurzy je velký z obou stran. Kurzů a workshopů je tedy během výstavy také hodně, dokonce se všechny ani časově nevejdou do termínu výstavy. Některé začínají již několik týdnů před výstavou a další navazují termínově těsně po výstavě. Informace je možné získat na stránkách výstavy v sekci – pro návštěvníky. Panenkové umění zastává ve světě mezi sběrateli poměrně silnou pozici. Mohou panenky svou uměleckou hodnotou konkurovat obrazům a dalším uměleckým předmětům? Bez pochyby – částky, za které se panenky na světových aukcích draží, to jednoznačně potvrzují. Jaké umělecké panenky jsou nejcennější? Nejcennější jsou panenky, které jsou vyrobeny v jediném exempláři, v perfektním zpracování od uznávaného umělce. To je ten, který získává ocenění na prestižních soutěžích, ten, který je členem významné světové organizace panenkových umělců a nebo ten, kdo je dlouhodobě nejžádanější. Umělecké panenky se pozvolna dostávají též do tuzemských aukčních síní. Jak široká je česká sběratelská obec umělecky zpracovaných panenek? Galerijní činnosti se věnuji teprve třetím rokem, takže nevím, zda je moje odpověď dostatečně fundovaná… Z  vlastní zkušenosti, podle mé klientely a také z obecně známého povědomí o některých sběratelích, jimiž jsou známé osobnosti, můžeme hovořit o desítkách českých sběratelů. Pak zde žije také velké množství cizinců, kteří o panenkovém umění vědí své již ze svého domova a panenky samozřejmě sbírají i zde. Jaký očekáváte v této oblasti vývoj? Před docela krátkou dobou jsme v Dlouhé ulici v Praze otevřeli galerii panenkového umění Art cz Gallery. Je velmi zajímavé, jak se mění struktura návštěvníků – zákazníků. Nejprve přicházeli především turisté a náhodní kolemjdoucí, pak se přidali cizinci žijící v Praze a nyní si k nám stále častěji nachází cestu také bonitní klientela jak česká, tak zahraniční, ať už v Praze žijí nebo jí jenom projíždějí. Myslím, že vývoj v Čechách jde tím správným směrem. Jaké panenky učarovaly Vám a kolik jich vlastníte? Já upřednostňuji panenky laskavé, které mi navodí dobrou náladu. Nevybírám si podle materiálu, ale především podle toho, jak na mne působí. Moje vlastní sbírka je od té doby, co se věnuji galerijní činnosti, dosti proměnného počtu. Každou bych si nejraději nechala pro sebe, ale nedá se nic dělat, musím se podělit i s ostatními :-) Jakou očekáváte návštěvnost výstavy Doll Prague a jakým směrem se chcete ubírat v následujících ročnících? Při minulém ročníku byla návštěvnost překvapivě vysoká, někteří návštěvníci přišli i několikrát. Potěšit se, nakoupit a často i pro inspiraci. V současné době registruji zvyšující se zájem o výstavu, zaznamenala jsem projevy očekávání, pro mnohé se stala výstava událostí. Myslím, že to nás může utvrzovat v tom, že jdeme správným směrem. Vzrostl také zájem ze strany prestižních umělců, a tudíž můžeme v letošním ročníku nabídnout ještě více 22

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

RESTAURACE

BAR

CAFÉ WWW.TOWERPARK.CZ

WWW.OBLACA.CZ

Mahlerovy sady 1 / 130 00 Praha 3 / info@towerpark.cz / +420 210 320 081 CARLSBAD REPORT

23


RU

CARLSBAD REPORT

Интервью

БОГДАНА КЛАТИЛОВА ПОКРОВИТЕЛЬ АВТОРСКИХ

клы, в эксклюзивном интервью читателей журнала Le Baron ознакомит популяризатор искусства куклы и соорганизатор международной выставки Doll Prague Богдана Клатилова, для которой авторские куклы стали жизненной и профессиональной страстью. Когда Вы поддались чарам авторских кукол? Приблизительно восемь лет тому назад по совету друзей я посетила международную выставку искусства куклы в Санкт-Петербурге. Раньше я не видела ничего подобного. Конечно, я знала старинные фарфоровые куклы, сама занималась пошивом текстильных кукол, видела и модельные куклы… Но уровень того, что я увидела в Санкт-Петербурге, ни с чем не сравнить. Высочайшее качество изготовления, высокопрофессиональное моделирование, раскраска, одежда, парики, художественный текстиль. Весь день я ходила словно во сне. Только на второй день я поняла, что нужно фотографировать, фотографировать и еще раз фотографировать работы россиян, украинцев, немцев, американцев… Все они были превосходны, и меня бесповоротно покорили куклы, кукольный мир и кукольники.

Приближающаяся выставка Doll Prague убедит посетителей в том, что кукольное искусство отлично подходит для коллекционирования. Этот художественный жанр успешно конкурирует с остальными областями искусства. В мировой практике состоятельные люди нередко инвестируют деньги в авторские куклы. Подтверждением служат аукционы, на которых изготовленные вручную куклы нередко продаются за стотысячные и миллионные суммы. Ценность авторских кукол давно подтверждена не только историками искусства, но и рыночной конъюнктурой. Рост популярности этого вида искусства и пополнение рядов коллекционеров является ясным сигналом, что благодаря своей художественной ценности кукла может быть очень ценным товаром. И в не последнюю очередь благодаря своей красоте и очаровательной чувственности она покорила сердце не одного коллекционера. С таинственным миром искусства, где правят бал мастерски изготовленные ку24

CARLSBAD REPORT

Что Вас привело к тому, чтобы профессионально развивать свою страсть и популяризировать художественную ценность изготовленных вручную кукол? С одной стороны меня увлекло творчество само по себе – это фантастическая возможность использовать все техники, методы, ремесла, которые вы любите. Авторская кукла не знает ограничений, никаких границ в том, что касается художественных техник, материалов, стилей и фантазии. Используя свои любимые техники, вы создаете индивидуальный стиль, который подходит именно вам. Кроме того, традиция авторской куклы после 1948 года в Чехии подавлялась, пока не была фактически забыта. Иметь дома авторскую куклу стало неуместным – это считалось буржуазным пережитком. Наше поколение фактически не знало, что это такое. Во мне это вызывало большое сожаление. Я сказала себе, что через двадцать лет после бархатной революции, когда двери настежь распахнуты во все стороны, необходимо создать возможности для того, чтобы искусство куклы вернулось к нам, и чтобы люди снова открыли его для себя. Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Богданы Клатиловой


Интервью

CARLSBAD REPORT

Как возникает авторская кукла? Авторская кукла рождается так же, как и любое другое произведение искусства – из стремления автора выразить свои чувства, переживания, а иногда и свое мнение. Часто это бывает потребность привнести красоту в окружающий мир. Все же, в разных странах этот жанр искусства находится на разном уровне. Существует кукольная империя? На этот вопрос не существует однозначного ответа. Некоторые страны никогда не прерывали традицию кукольного искусства, в них куклы производятся в большом количестве. Например, в Германии традиционно «каждая хорошая мама самостоятельно делает куклу для своей дочери». Франция и Италия могут похвастаться традициями текстильных кукол – заслуживают упоминания компания Lenci, которая воцарилась в мире кукол в межвоенный период, или обобщенное название «будуарная кукла», оставляют впечатление сильной позиции в этой области. Тем не менее, в настоящее время лидерами являются США и Россия. Для хорошей инвестиции в сочетании с удовольствием для души там открыта зеленая улица. Где есть интерес, там искусство процветает. Это касается искусства в целом. Как отличить коллекционную куклу от обычной? На коллекционную куклу всегда выдается сертификат происхождения. В нем указывается авторство, материалы изготовления, год производства, а также уникальность куклы или количество экземпляров и порядковый номер. Одним словом – «Тираж». Также важно, где и у кого вы покупаете куклу. Авторскую куклу вы не купите на рынке или у случайного человека. Вы открыли школу искусства куклы, в программе которой как уроки для начинающих, так и лекторские курсы для профессионалов. Каким техникам кукольного производства желающие могут научиться на Ваших курсах? Курсы являются систематическими – начиная с самых простых для широкой общественности (у нас есть даже курс для старших детей), участники которых учатся шить текстильные куклы, обращаться с материалами, иглой и нитью, до курсов среднего уровня подготовки, на которых можно научиться «скульптингу» – моделированию текстильной фигуры с помощью CARLSBAD REPORT

25

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Интервью Rozhovor

иглы и нити, усвоить пропорции и разработать собственный фасон – это значит, что мы помалу переходим к авторским работам. В этот момент выпускники могут принять решение относительно дальнейшего образования в области кукольного искусства – они могут продолжить работу с текстильными куклами, или перейти к так называемым «твердым» куклам – то есть куклам из фарфора или полимеров. Отдельной главы заслуживают деревянные куклы, которые восходят к чешской кукольной традиции. Это уже не курсы, а мастер-классы, на которых у нас преподают мастера разных техник со всего мира. Этими курсами не пренебрегут и профессионалы. С этой коллекцией курсов и мастер-классов связаны дополнительные проекты, также имеющие отношение к куклам, такие как работа с бисером (вышивка, украшения…), костюмное творчество, основы изготовления обуви, головных уборов или пошива сумочек. Все это необходимо кукольному мастеру в процессе работы. Кукла должна быть безукоризненной от первой до последней детали. Производство куклы – довольно сложный процесс, требующий от человека кроме художественного таланта знания технических и ремесленных процессов. Сколько времени занимает производство проработанной авторской куклы? Сначала необходима идея, потом – проект, часто и разработка технического проекта… хороший автор все изготовит и подготовит самостоятельно, только после этого мастер переходит к непосредственному воплощению замысла (в каждой технике есть различные этапы, продолжительность которых невозможно сократить – например обжиг). На этот вопрос трудно ответить – действительно очень по-разному. Но в среднем на изготовление куклы требуется от шести до восьми недель ежедневного труда. В Doll Prague примут участие кукольные мастера со всего мира. В рамках выставки Вы планируете проведение семинаров или курсов, на которых всемирно признанные творцы посвятили бы желающих в тайны мира авторских кукол? Да, выставка Doll Prague также является местом встречи авторов из разных миров, континентов и культур – сами творцы нуждаются в обмене опытом и взаимном обогащении. Что интересно – среди кукольных мастеров в мире отсутствует соперничество или страх перед подражанием. Это связано с тем, что, как я уже упоминала, у каждого автора собственный стиль. Интерес к курсам большой с обеих сторон. Курсов и воркшопов в ходе выставки будет много, все даже не удастся провести в рамках выставки. Некоторые начинаются за несколько недель до выставки, а некоторые – сразу же после ее окончания. Информацию можно найти на сайте выставки в разделе – для посетителей. В мире среди коллекционеров искусство куклы занимает довольно прочные позиции. В плане художественной ценности куклы могут конкурировать с картинами и другими произведениями искусства? 26

CARLSBAD REPORT

Несомненно – суммы, за которые куклы продаются на мировых аукционах это однозначно подтверждают. Какие авторские куклы являются самыми ценными? Самыми ценными являются куклы безупречного качества, изготовленные в единственном экземпляре признанным мастером. Это тот, кто завоевывает награды на престижных конкурсах, является членом влиятельной мировой организации кукольных мастеров или долговременно пользуется очень высоким спросом. Авторские куклы понемногу начинают появляться в отечественных аукционных домах. В Чехии много коллекционеров авторских кукол? Я только третий год занимаюсь галерейной деятельностью, поэтому не уверена в компетентности по данному вопросу… Исходя из собственного опыта, своей клиентуры и также общеизвестной информации о некоторых коллекционерах из числа знаменитостей, можно говорить о десятках чешских коллекционеров. Здесь также живет много иностранцев, которые искусством кукол увлеклись еще на родине и, конечно, продолжают коллекционировать кукол и здесь. Ваши прогнозы развития в этой области? Довольно недавно мы открыли галерею авторской куклы Art cz Gallery в Праге на улице Длоуга. Очень интересно наблюдать за изменениями структуры посетителей – клиентов. Сначала заходили, прежде всего, туристы и случайные прохожие, потом присоединились проживающие в Праге иностранцы, а теперь к нам все чаще находит дорогу зажиточная клиентура, как чешская, так и зарубежная, постоянно проживающая в Праге, или находящаяся здесь проездом. Я думаю, что развитие в Чехии идет в правильном направлении. Какие куклы Вам нравятся и сколько их у Вас? Я отдаю предпочтение ласковым куклам, которые поднимают мне настроение. Материал не имеет значение, важно, какое впечатление на меня производит кукла. Численность моей собственной коллекции с тех пор, как я занимаюсь галерейной деятельностью, постоянно колеблется. Каждую куклу я бы хотела оставить себе, но ничего не поделаешь, приходится делиться с остальными :-) Какой посещаемости выставки Doll Prague Вы ожидаете и в каком направлении хотите развиваться в следующие годы? В прошлом году посещаемость была удивительно высокой, некоторые посетители пришли несколько раз. Получить удовольствие, что-нибудь купить, или для вдохновения. В настоящее время заметно повышение интереса к выставке, люди в состоянии нетерпеливого ожидания, для многих выставка стала событием. Думаю, это может утвердить нас в том, что мы идем в верной дорогой. Возрос интерес со стороны престижных мастеров, так что в этом году мы сможем предложить еще больше, чем в прошлом.


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

27


Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Národní galerie.

CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

SVATÍ CYRIL A METODĚJ

V NÁRODNÍ GALERII 28

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

VÝSTAVA PODÁVÁ SVĚDECTVÍ O SÍLE ODKAZU SLOVANSKÝCH APOŠTOLŮ

Národní galerie v Praze připravila v rámci celorepublikových oslav k  výročí 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a  Metoděje na Velkou Moravu rozsáhlou výstavu, která podává svědectví o  síle cyrilometodějského odkazu. Cílem osvětové kulturní události je šíření obecného povědomí o Cyrilu a Metodějovi a přínosech jejich mise v oblasti kultury, písma, vzdělanosti a náboženství. Rozsáhlá výstava s podtitulem Dějiny, tradice, úcta završuje soubor cyrilometodějských výstavních projektů pořádaných v našich zemích v rámci významného jubilea slovanských apoštolů.

Unikátních gotické prostory kláštera sv. Anežky České, do nichž je výstava situovaná, význam byzantské misie slovanských apoštolů ještě umocňují. Soluňští bratři Cyril a Metoděj jsou pro své zásluhy za uvedení křesťanství na Moravu nazýváni „Apoštoly Slovanů“. Už od středověku byli uctíváni ve sboru svatých patronů. Pomyslného povýšení se jim dostalo v roce 1980, kdy je papež Jan Pavel II. ustanovil svatými spolupatrony Evropy. O přetrvávajícím významu cyrilometodějského odkazu svědčí skutečnost, že oslavy významného jubilea příchodu věrozvěstů na Moravu zaštiťuje UNESCO.

Učení bratři přišli do našich zemí v roce 863 ze sluncem zalité Konstantinopole s cílem vzdělat slovanský národ a vytvořit pro něj písmo a církevní jazyk – staroslověnštinu. Pro zápis nového liturgického jazyka, který umožnil Slovanům porozumět bohoslužbě i  bez znalosti latiny či řečtiny, vytvořili nové písmo – hlaholici. Z jejích pozdějších odvozenin vznikla azbuka, kterou dodnes používá řada slovanských národů. Oba bratři byli respektované osobnosti a zkušení diplomaté, kteří se již dříve osvědčili v císařských službách. Na Moravě se setkali s vřelým přijetím Slovanů, což jim umožnilo šířit mezi lidmi vzdělanost a vést naše předky k moudrosti. Oba bratři přeložili do hlaholice evangelia a řadu liturgických a právních textů. Jejich překlady Písma byly uznány papežem. Následně byly povolené slovanské bohoslužby a za kněží byli vysvěceni žáci Cyrila a Metoděje.

Vzhledem tematickému významu a historickému odkazu výstavy očekává Národní galerie až čtyřicet tisíc návštěvníků. Expozici proto doprovází řada doprovodných programů. Výstava je společným projektem Ministerstva kultury České republiky v Praze a Národní galerie v Praze ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Muzeem umění Olomouc, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Slovanským ústavem Akademie věd ČR. Přístupná je od 1. listopadu 2013 do 2. února 2014. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Výstava je koncipovaná jako exkurze po stopách cyrilometodějského odkazu. Expozice představí část nejstaršího a nejdůležitějšího kulturního dědictví naší země, cyrilometodějskou tradici, která v průběhu uplynulého více než tisíciletí významným způsobem spojovala Čechy a Moravu. Úvodní část je věnována historickým reáliím a hmotné kultuře Velké Moravy před a v době působení misie proslulých věrozvěstů. Zastoupeno je zde také staroslověnské písemnictví a  opomenuta není ani architektura Velké Moravy. Samostatná kapitola je na výstavě věnována úctě k relikviím se vzácnými relikviáři s ostatky sv. Cyrila a Metoděje. Početně nejrozsáhlejší část výstavy přibližuje cyrilometodějský kult v sídle moravských a českých metropolitů – Olomouci a Praze a prezentuje též významné památky spojené s poutní tradicí na Velehradě a  Staré Boleslavi. Výstavu uzavírá oddíl mapující proměny cyrilometodějské ikonografie a její historické souvislosti v uměleckém řemesle, knižní kultuře, dobové grafice, numismatice a lidovém řemesle. Expozice je pozoruhodná nejen vzácností exponátů a jejich historickým kontextem, ale též skutečností, že některé artefakty budou veřejnosti představeny vůbec poprvé. Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv NG

Národní galerie v Praze Klášter sv. Anežky České U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1 www.ngprague.cz 

CARLSBAD REPORT

29

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

СВЯТЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕ

30

CARLSBAD REPORT


Культурное событие

CARLSBAD REPORT

RU

ВЫСТАВКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СИЛЕ ЗАВЕТА СЛАВЯНСКИХ АПОСТОЛОВ В рамках общенародного празднования 1150-летия со дня прихода Кирилла и Мефодия в Великую Моравию Национальная галерея в Праге подготовила обширную экспозицию, которая представляет свидетельство о силе Кирилло-Мефодиевского завета. Целью просветительского культурного события является распространение осведомленности о Кирилле и Мефодии и об их вкладе в область культуры, письменности, образования и религии. Обширная выставка с подзаголовком «История, традиция, почитание» завершает серию Кирилло-Мефодиевских выставочных проектов, проводимых в наших краях в рамках знаменательного юбилея славянских апостолов.

костью экспонатов и их историческим контекстом, но и тем фактом, что некоторые артефакты будут представлены общественности впервые.

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив НГ

CARLSBAD REPORT

31

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Национальной галереи.

Уникальные готические залы монастыря св. Агнессы Чешской, в которых проходит выставка, значение византийской миссии славянских апостолов еще более подчеркивают. За заслуги в проповедовании христианства в Моравии братьев Кирилла и Мефодия из города Салоники называют «Апостолами Славян». Уже со времен средневековья их почитали как святых покровителей. Символическое признание произошло в 1980 году, когда Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил их одними из святых покровителей Европы. О актуальности Братья-ученые пришли в наши края в 863 году из залитого наследия Кирилла и Мефодия свидетельствует тот факт, что солнцем Константинополя, чиобы просветить славянский празднование знаменательной годовщины прибытия вероународ и создать для него письменность и церковный язык - чителей в Моравию проходит под защитой ЮНЕСКО. старославянский. Для записи нового литургического языка, который позволил Славянам понять богослужение без зна- Благодаря тематической значимости и историческому завету ния латыни или греческого языка, они создали новую азбу- выставки, Национальная галерея ожидает до сорока тысяч ку - глаголицу. Из ее более поздних производных возникла посетителей. Экспозицию сопровождает ряд культурных кириллица, которую до сих пор использует ряд славянских программ для посетителей. Выставка является совместным народов. Оба брата были уважаемыми особами и опытными проектом Министерства культуры Чешской республики в дипломатами, хорошо себя зарекомендовавшими в импер- Праге и Национальной галереи в Праге в сотрудничестве с ской службе. Славяне их тепло приняли в Моравии, что по- Моравским областным музеем, Музеем искусств Оломоуц, зволило им распространять среди людей образованность и Краеведческим музеем в Оломоуце и Славянским институделится мудростью с нашими предками. Оба брата записали том Академии наук ЧР. Выставка открыта с 1 ноября 2013 года глаголицей Евангелие и ряд литургических и юридических до 2 февраля 2014 года ежедневно, кроме понедельника, с 10 текстов. Их переводы Писания были признаны Папой Рим- до 18 часов. ским. Впоследствии были разрешены славянские богослужения и в священники были посвящены ученики Кирилла и Мефодия. Национальная галерея в Праге Klášter sv. Anežky České Выставка задумана как экскурсия по следам завета Кирилла U Milosrdných 17 и Мефодия. Экспозиция представляет часть старейшего и са110 00 Praha 1 мого важного культурного наследия нашей страны, Кириллоwww.ngprague.cz  Мефодиевской традиции, которая в течение своего более чем тысячелетнего существования коренным образом соединила Богемию и Моравию. Вводная часть экспозиции посвящена историческим фактам и материальной культуре Великой Моравии до и после влияния известных вероучителей. Представлена здесь также старославянская письменность, не забыта и архитектура Великой Моравии. Отдельная глава выставки посвящена уважению к реликвиям и редким реликвариям, хранящим мощи св. Кирилла и Мефодия. Самая обширная часть выставки освещает Кирилло-Мефодиевский культ в резиденциях моравских и чешских Митрополитов - Оломоуце и Праге, а также представляет основные достопримечательности, связанные с паломнической традицией в Велеграде и Старой Болеслави. Выставку завершает раздел, отображающий метаморфозы Кирилло-Мефодиевской иконографии и ее исторический контекст в художественном ремесле, книжной культуре, характерной для эпохи графике, нумизматике и народном ремесле. Экспозиция поражает не только ред-


CZ

CARLSBAD REPORT REPORT

Aktuálně z Karlových Varů

Videospot z besedy Alexandra Misurkina s  lázeňskými hosty v karlovarském Spa Hotelu Schlosspark naleznete v elektronické verzi magazínu. www.carlsbadreport.com

32

CARLSBAD REPORT


Aktuálně z Karlových Varů

CARLSBAD REPORT

RUSKÝ KOSMONAUT

ALEXANDR MISURKIN

RELAXUJE PO VESMÍRNÉM LETU V KARLOVÝCH VARECH Alexandr Misurkin se v rámci svého říjnového pobytu v Karlových Varech zúčastnil besedy s lázeňskými hosty ve Spa Hotelu Schlosspark. Charismatický kosmonaut překvapil posluchače prozaickým důvodem, který ho přivedl k současnému povolání. „O tom, že bych se chtěl stát kosmonautem, jsem snil od dětství. Můj dětský sen začal mít jasnější kontury při školní exkurzi do továrny, kde se vyrábějí radiolampy. Tam jsem viděl, že lidi osm hodin denně dělají rutinní práci. To mě utvrdilo v tom, že já takovou práci dělat nechci. O to usilovněji jsem si šel za svým snem,“ uvedl nejmladší ruský kosmonaut. V pořadí je již 116. kosmonautem v Rusku a v celosvětovém kontextu jich před ním do kosmu vyletělo více než pět set.

Ruští kosmonauti jezdí pravidelně po absolvování vesmírného letu rege­nerovat své tělesné schránky do Karlových Varů. Zdejší léčebná kúra a lázeňské klima jim napomáhá k  rehabilitaci po velké fyzické i  psychické zátěži spojené s  dlouhodobým pobytem ve vesmíru a  je závěrečnou fází celé vesmírné mise. Letos v nejslavnějších českých lázních tráví rehabili­tační pobyt kosmonaut Alexandr Misurkin, jenž se v září letošního roku vrátil z šestiměsíčního vesmírného letu. O šestatřicetiletého kosmonauta pečuje tým lékařů a  fyzioterapeutů ve  čtyřhvězdičkovém sanatoriu karlo­ varského Spa Hotelu Schlosspark. Alexandr Misurkin je bývalým pilotem ruského vojenské­ho letectva. Od roku 2010 se připravoval na svůj první kosmický let na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) jako člen Expedice 35 a 36. Do vesmíru vzlétl 28. března 2013 jako palubní in­ženýr lodi Sojuz TMA-08M společně s Pavlem Vinogradovem a Christo­pherem Cassidy. Po půl roce vesmírného letu se posádka 11. září 2013 vrá­tila na Zem. Mise, jíž se Alexandr Misurkin účastnil, přinesla zásadní posun ve vědeckém vesmírném výzkumu. Posádce vesmírné lodi se podařilo dorazit k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) v rekordním čase. Zatímco obvykle trvá dva dny, než posádka od startu ze Země zakotví u  ISS, pilotovaná loď s  Alexandrem Misurkinem a jeho kolegy urazila tuto dráhu za pouhých 6 hodin! A jak kosmonauti takové časové úspory dosáhli? Poprvé uskutečnili tzv. krátké schéma letu pilotované lodě. Sojuz oblétl Zemi pouze čtyřikrát, zatímco dříve k tomu potřeboval třicet obletů. Vesmírná loď dokáže Zemi obletět za hodinu a půl. Dále udělali kosmonauti z  této posádky rekord Ruské federace v délce výstupu do otevřeného kosmu, když tam strávili 7 hodin a 28 minut. Text: Lýdie Tallová, Foto: Ondřej Kalmán, Archiv Alexandra Misurkina

Mezinárodní orbitální stanice je 100 m dlouhá a váží 300 tun. Po oběžné dráze se pohybuje 400 km nad Zemí. Na stanici je permanentně 6 lidí. Při výměnách vždy tři kosmonauti přiletí a další tři odletí. Vesmírného výzkumu se na orbitální stanici účastní kosmonauti z  Ameriky, Ruska, Kanady, Japonska a zemí Evropské unie. Na stanici probíhá dlouhodobý vědecký program. Každý kosmonaut v jeho rámci vykonává předem definované výzkumné činnosti. V  orbitální stanici panuje přísný režim. Kosmonauti mají přes den jen dvě hodiny osobního volna, jinak se věnují pracovním povinnostem. Alexandr Misurkin byl natolik fascinován pohledem na Zemi z výšky, že veškerý svůj volný čas věnoval fotografování naší planety. „Plánoval jsem si, jak si budu pouštět filmy, ale neměl jsem na to čas. Neustále jsem fotil Zemi,“ přiblížil Misurkin, kterého fascinovaly také tzv. „stříbrné mraky“. Podle něj o nich vědci ví už sto let, ale dosud se nepodařilo zjistit, jak vznikají. Kosmonaut si zároveň pochvaloval, že v rámci programu absolvoval několik výstupů do otevřeného kosmu. Alexandr Misurkin zvolil pro svou rehabilitační kúru karlovarský Spa Hotel Schlosspark na základě výtečných referencí svých ko­legů. Rekonvalescenci po vesmírném letu v tomto luxusním lázeňském sanatoriu již absolvovali kosmonauti F. Jurčichin (2011), S. Volkov (2012), A. Škaplerov a  A. Ivanišin (2012), J. Malinčenko (2012), E. Tarelkin a O. Novickij (2013). Ti všichni zde pod vedením ředitelky hotelu Simony Sů­vové a jejího týmu dosáhli úspěšného zotavení z dlouhodobého pobytu ve stavu beztíže. Perfektní organizace hotelu umožnila kosmonautům absolvovat špičkovou léčbu doplněnou bohatým kulturním programem a navrátit se po náročné fyzické i psychické zátěži do běžného života. Spa Hotel Schlosspark se tak stává specializovaným léčebným střediskem zaměřeným na rekonvalescenci kosmonautů bezprostředně po vesmírné misi. CARLSBAD REPORT

33

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Новости из Карловых Вар

РОССИЙСКИЙ КОСМОНАВТ

АЛЕКСАНДР МИСУРКИН ПОСЛЕ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА ОТДЫХАЕТ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

Видеозапись встречи Александра Мисуркина с гостями курорта в карловарском спа-отеле Schlosspark опубликована в электронной версии журнала . www.carlsbadreport.com

34

CARLSBAD REPORT


Новости из Карловых Вар

Российские космонавты после полетов в космос регулярно ездят в Карловы Вары для восстановления физической формы. Здешний курс лечения и курортный климат содействуют реабилитации после большой физической и психической нагрузки, связанной с длительным пребыванием в космическом пространстве, и является заключительным этапом космической миссии. В этом году в самый знаменитый чешский курорт приехал на реабилитационный отдых космонавт Александр Мисуркин, который в сентябре вернулся из шестимесячного космического путешествия. О 36-летнем космонавте заботится команда врачей и физиотерапевтов в четырехзвездочном карловарском спа-отеле Schlosspark. Александр Мисуркин – бывший пилот российских военно-воздушных сил. С 2010 года он готовился к своему первому космическому полету на Международную космическую станцию (МКС) в качестве члена 35 и 36 экспедиций. 28 марта 2013 года он отправился в космос в должности бортового инженера космического корабля Союз TMA08M вместе с Павлом Виноградовым и Кристофером Кэссиди. После полулетнего пребывания в космосе 11 сентября 2013 года экипаж вернулся на Землю. Миссия, в которой принял участие Александр Мисуркин, обеспечила значительный прогресс в области научных космических исследований. Экипажу космического корабля удалось добраться до МКС за рекордное время. В то время как обычно полет с момента старта до стыковки с космической станцией занимает два дня, пилотируемый корабль с Александром Мисуркиным и его коллегами преодолел этот путь всего за 6 часов! Как космонавтам удалось достичь такой экономии времени? Они впервые применили т.н. короткую схему полета. «Союз» облетел землю всего четыре раза, тогда как раньше для этого требовалось тридцать витков. Космическому кораблю для одного витка вокруг Земли требуется полтора часа. Впоследствии космонавты из этого

CARLSBAD REPORT

экипажа поставили рекорд Российской Федерации по длительности пребывания в открытом космосе, где они провели 7 часов и 28 минут. Александр Мисуркин в рамках своего октябрьского отдыха в Карловых Варах провел беседу с гостями курорта в спа-отеле Schlosspark. Харизматический космонавт удивил слушателей прозаическим объяснением причины выбора нынешней профессии. «Я с самого детства мечтал стать космонавтом. Моя детская мечта начала обретать четкие очертания после школьной экскурсии на завод по производству радиоламп. Я увидел, как люди по восемь часов в день делают рутинную работу. Это утвердило меня в убеждении, что я не хочу заниматься такой работой. Тем настойчивее я следовал за своей мечтой», - заметил самый молодой российский космонавт. Он является 116-м космонавтом России, а в мировом контексте в космосе до него побывало более пятисот человек. Длина Международной космической станции составляет 100 метров, а вес 300 тонн. Ее орбита расположена на высоте 400 км. На станции постоянно находятся 6 человек. С каждым экипажем три человека прилетают, и три возвращаются на Землю. В космических исследованиях на орбитальной станции принимают участие космонавты из Америки, России, Канады, Японии и стан Европейского союза. На станции действует долговременная программа научных исследований. Каждый космонавт в ее рамках занимается строго определенной научно-исследовательской деятельностью. На орбитальной станции царит строгий режим. Каждый второй день космонавтам выделяется два часа свободного времени, а в остальное время они выполняют свои трудовые обязанности. Александр Мисуркин был так впечатлен видом Земли с космоса, что все свободное время посвятил фотографированию нашей планеты. «Я планировал смотреть фильмы, но на это не оставалось времени. Я постоянно фотографировал Землю»,

Текст: Лидия Таллова, Фото: Ондржей Калман, Архив Александра Мисуркина

- рассказывает Мисуркин, которого очаровали и так называемые «серебристые облака». По его словам, ученым известно о них уже сотню лет, но до сих пор не удалось установить природу их возникновения. Космонавт не без гордости упомянул, что в рамках программы он совершил несколько выходов в открытый космос. На основании хвалебных отзывов своих коллег для прохождения курса реабилитации Александр Мисуркин выбрал карловарский спа-отель Schlosspark. В этом фешенебельном курортном санатории ранее восстанавливались после космического полета космонавты Ф. Юрчихин (2011), С. Волков (2012), А. Шкаплеров и А. Иванишин (2012), Ю. Малинченко, Е. Тарелкин и О. Новицкий (2013). Все они под руководством директора отеля Симоны Сувовой и ее команды успешно восстановились после длительного пребывания в состоянии невесомости. Превосходная организация отеля позволила космонавтам пройти высококачественное лечение, скрашенное богатой культурной программой, и после большой физической и психической нагрузки вернуться к повседневной жизни. Спа-отель Schlosspark неформально становится специализированным лечебным учреждением для восстановления космонавтов после завершения космической миссии. CARLSBAD REPORT

35

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

KOSMONAUT ALEXANDR MISURKIN „NEJVÍCE MNE PŘEKVAPILO, ŽE «PADAJÍCÍ HVĚZDY» PADAJÍ MNOHEM DÉLE, NEŽ JSME ZVYKLÍ VIDĚT ZE ZEMĚ.“

Kosmonaut Alexandr Misurkin a šéfredaktorka magazínu Carlsbad Report Lýdie Tallová

RUSKÝ KOSMONAUT ALEXANDR MISURKIN PATŘÍ KE ZHRUBA PĚTI STŮM KOSMONAUTŮ, KTEŘÍ NA VLASTNÍ OČI VIDĚLI ZEMI Z VÝŠKY. V OČÍCH ŠESTATŘICETILETÉHO PALUBNÍHO INŽENÝRA KOSMICKÉ LODI SOJUZ SE ZRCADLÍ POZNÁNÍ, NAD NÍMŽ SE TAJÍ DECH. KOSMONAUT NA PŘELOMU ŘÍJNA A LISTOPADU ABSOLVOVAL V KARLOVÝCH VARECH REHABILITAČNÍ POBYT, PŘI KTERÉM SE V NEJKRÁSNĚJŠÍCH ČESKÝCH LÁZNÍCH ZOTAVOVAL Z  NEDÁVNÉHO PŮLROČNÍHO POBYTU NA MEZINÁRODNÍ ORBITÁLNÍ STANICI, KTERÁ SE POHYBUJE PO OBĚŽNÉ DRÁZE 400 KILOMETRŮ NAD ZEMÍ. ČLEN VĚDECKOVÝZKUMNÉHO VESMÍRNÉHO TÝMU PODÁVÁ SVĚDECTVÍ O  SVÉ VESMÍRNÉ MISI V  EXKLUZIVNÍM ROZHOVORU PRO MAGAZÍN CARLSBAD REPORT. 36

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Ondřej Kalmán


Rozhovor

Co bylo cílem Vaší vesmírné mise? Pokud máte na mysli můj osobní cíl – je to uskutečnění snu. Základním cílem letu naší expedice bylo pokračování v plnění vědeckého programu svých kosmických agentur. Letěl jste do vesmíru poprvé? Ano, je to můj první let do kosmu. Zatímco dříve trval let ze Země na orbitální stanici dva až tři dny, Vaše posádka to dokázala za neuvěřitelných šest hodin. Co tak významným způsobem urychlilo samotný transfer? Provedení přiblížení a  spojení podle krátkého schématu je výsledkem usilovné práce velkého počtu lidí, kterým jsem velmi vděčný za tuto obětavou práci. Jak náročná je příprava před samotným letem? Myslím si, že být profesionálem v jakékoliv sféře není snadné. Podle mého názoru spočívá největší složitost přípravy k letu v tom, že může být rozložena do deseti let, a často i déle. Měl jsem velké štěstí, že od mého zařazení do Týmu po samotný let uplynulo jen šest let. Jakými testy musejí kosmonauti projít, aby mohli absolvovat vesmírný let? Pokud začnu vyjmenovávat všechny zkoušky, které skládáme během přípravy, zabere to celé vydání průměrných novin.

CARLSBAD REPORT

Kolikrát může kosmonaut absolvovat let do vesmíru? Platí pro to nějaké limity? Žádná normativní omezení neexistují. Proto je hlavní být profesionálem ve svém oboru a udržovat zdravotní stav na potřebné úrovni. Co vás při pobytu ve vesmíru nejvíce překvapilo? Nejvíce mne překvapilo, že «padající hvězdy» padají mnohem déle, než jsme zvyklí vidět ze Země. Stíháte pochopit, že to není družice, ale padající meteorit, vzpomenout si, že je třeba si myslet přání, a nakonec si ho i myslet (smích). Při pobytu v kosmu jste pořídil spoustu unikátních fotografií. Byl jste i dříve nadšeným fotografem nebo Vám učaroval pohled na Zemi z  výšky natolik, že jste propadl fotografické vášni? Máte pravdu, vzhled naší planety, Měsíce, nebe, hvězd – to všechno natolik uchvacuje, že se nemůžete ovládnout a nevzít do ruky fotoaparát. Jak je to náročné psychicky – zvládnout půl roku v  takové izolaci? Neřeknu, že žít v  izolovaném prostoru dlouhou dobu je snadné, ale na Mezinárodní kosmické stanici (MKS) můžete volat telefonem, připojit se k  internetu, používat elektronickou poštu, jednou týdně jsme měli videokonference s rodinami a  lékařem posádky. Toto všechno podstatně usnadňuje a zpříjemňuje naše normální pracovní dny. Jak vypadá běžný harmonogram dne ve vesmírné raketě? Vstáváme v  6 ráno a  chodíme spát ve 21:30. Každý den 2,5 hodiny tělocviku, 2 hodiny volného času, no a samozřejmě tři porce jídla. Veškerý zbylý čas pracujeme. Jaké máte v době letu pracovní povinnosti? Centrum řízení letu (CŘL) nám posílá plán práce na každý den, v němž jsou uvedeny všechny práce pro každého člena posádky. Jsou to práce, týkající se podpory palubních systémů stanice, práce se záchrannými systémy (ZS), plnění vědeckého programu, práce, týkající se dovybavení stanice jakýmkoliv zařízením, příprava a  provádění výstupů do otevřeného kosmu aj.

Jakým způsobem trávíte volný čas, když se nacházíte ve vesmíru? Samozřejmě v první řadě je to komunikace s blízkými a fotografování. Někdy se můžeme koukat na film, číst časopisy a knihy. Jste v době vesmírného letu v neustálém spojení s  vesmírným střediskem tady na Zemi? Na  Mezinárodní kosmické stanici je prakticky trvalé spojení s  Centry řízení letu díky existenci retranslačních družic. Žijete v  Hvězdném městečku jako řada Vašich kolegů? Ano, momentálně žiji v  Hvězdném městečku. Jste vázán mlčenlivostí ohledně vesmírných projektů, kterých se účastníte? Do určité míry ano, a týká se to všech partnerů programu MKS. Souvisí to s  tím, že někdy si tvůrci experimentů ve světě tvrdé konkurence nepřejí předčasně předvádět různé technologie nebo směry činnosti. Obecně řečeno, je to vše jako na Zemi. Jak dlouho trvá adaptace a  aklimatizace kosmonauta po příletu na Zemi? Zpravidla trvá kompletní adaptace na pozemské podmínky šest měsíců. A  právě po uplynutí šesti měsíců absolvujeme lékařskou komisi, která určí připravenost našeho zdravotního stavu pro další činnost v kosmu. CARLSBAD REPORT

37

CZ


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

38

Интервью

CARLSBAD REPORT


Интервью

CARLSBAD REPORT

КОСМОНАВТ АЛЕКСАНДР МИСУРКИН «БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕНЯ УДИВИЛО ЧТО «ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» ПАДАЮТ ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ ПРИВЫКЛИ ЭТО ВИДЕТЬ С ЗЕМЛИ. » РОССИЙСКИЙ КОСМОНАВТ АЛЕКСАНДР МИСУРКИН ВХОДИТ В ЧИСЛО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ПЯТИСТА КОСМОНАВТОВ, КОТОРЫМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ ЗЕМЛЮ ИЗ КОСМОСА. В ГЛАЗАХ 36-ЛЕТНЕГО БОРТИНЖЕНЕРА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «СОЮЗ» ОТРАЖАЕТСЯ ЗНАНИЕ, ОТ КОТОРОГО ЗАХВАТЫВАЕТ ДЫХАНИЕ. НА РУБЕЖЕ ОКТЯБРЯ И НОЯБРЯ КОСМОНАВТ НАХОДИЛСЯ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ НА РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ОТДЫХЕ, ВОССТАНАВЛИВАЯСЬ В САМОМ КРАСИВОМ ЧЕШСКОМ КУРОРТЕ ПОСЛЕ ПОЛУГОДА, ПРОВЕДЕННОГО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ, ОРБИТА КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНА НА ВЫСОТЕ 400 КМ НАД ЗЕМЛЕЙ. ЧЛЕН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОСМИЧЕСКОГО ЭКИПАЖА РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕМ КОСМИЧЕСКОЙ МИССИИ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ CARLSBAD REPORT.

Какова была цель вашего полета в космос? Если Вы имеете ввиду мою личную цель – это осуществление мечты. Основной целью полета нашей экспедиции было продолжение выполнения научной программы своих космических агенств.

Сколько раз можно космонавту летет в космос? Существует ли какой-то лимит? Каких-либо нормативных ограничений не существует. Поэтому главное быть профессионалом своего дела и поддерживать состояние здоровья на необходимом уровне.

Вы совершили полет в космос в первый раз? Да, это мой первый космический полет.

Что вас во время вашего пребывания в космосе больше всего удивило? Больше всего меня удивило что «падающие звезды» падают гораздо дольше, чем мы привыкли это видеть с Земли. Успеваешь понять что это не спутник, а падающий метеорит, вспомнить что надо же загадать желание, и наконец-то загадать его)))

Раньше полет от Земли до орбитальной станции длился два-три дня. Вашей команде удалось сократить этот полет до невероятных шести часов. Как Вам это удалось? Выполнение сближения и стыковки по короткой схеме это результат упорного труда большого количества людей, которым я очень признателен за этот самоотверженный труд. Насколько сложной является подготовка к полету? Я думаю, быть профессионалом в любой сфере это не просто. На мой взгляд, самая большая сложность подготовки к полету заключается в том, что она может быть растянута на десяток лет, а часто и на больший срок. Мне очень повезло, что у меня от зачисления в Отряд до полета прошло всего 6 лет. Какие тесты должен пройти космонавт чтобы полететь в космос? Если начать перечислять все экзамены, которые мы сдаем за время подготовки, это займет весь выпуск среднестатистической газеты. Текст: Лидия Таллова, Фото: Ондржей Калман

Во время своего пребывания в космосе Вы сделали много уникальных фотографий. Вы и до этого были заядлым фотографом, либо вид на Землю с невероятной высоты Вас вдохновил настолько, что Вы пристрастились к этому делу? Вы правы, вид нашей планеты, Луны, неба, звезд – все это вдохновляет настолько, что не возможно удержаться и не взяться за фотоаппарат. Насколько психически тяжело прожить полгода в изоляции? Не скажу, что жить в изолированном объеме длительное время легко, но на Международной Космической Станции есть возможность звонить по телефону, выходить в интернет, использовать электронную почту, раз CARLSBAD REPORT

39

RU


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

Kulturní událost

в неделю у нас были видеоконференции с семьями, врачом экипажа. Все это существенно облегчает и скрашивает наши рабочие будни. Каков обычный распорядок дня на борту? Подъем в 6 утра, отбой в 21:30 Каждый день 2,5 часа физкультуры, 2 часа свободного времени ну и конечно три приема пищи. Все остальное время это – работа. Какие у Вас во время полета обязанности? Центр Управления Полетом (ЦУП) присылает нам план работы на каждый день, в котором указаны все работы для каждого члена экипажа. Это работы по поддержанию бортовых систем станции, работы с системами жизнеобеспечения (СОЖ), выполнение научной программы, работы по дооснащению станции каким-либо оборудованием, подготовка и выполнение выходов в открытый космос и др. Как вы проводите свое свободное время находясь в космосе? Конечно в первую очередь это общение с близкими, фотография. Иногда можно посмотреть кино, почитать журналы, книги.

Во время полета вы постоянно находитесь на связи с космическим центром Земли? На МКС практически постоянно есть связь с ЦУПами, благодаря наличию спутников-ретраснляторов. Вы живете в Звездном городке, также как и многие ваши коллеги? Да, на данный момент я живу в Звездном городке. Сущетвует ли для Вас политика конфиденциальности в отношении космических проектов, в которых вы участвуете? В какой-то степени - да, и это касается всех партнеров программы МКС. Связано оно с тем, что иногда постановщики экспериментов в мире жесткой конкуренции не желают раньше времени афишировать те или иные технологии или направления деятельности. В общем, все как на Земле. Как долго проходит адаптация и акклиматизация космонавта после прибытия на Землю? Как правило, полная адаптация к земным условиям проходит за 6 месяцев. И именно по истечении 6 месяцев мы проходим мед. комиссию, которая определяет нашу годность по состоянию здоровья к дальнейшей космической деятельности.

inzerce / реклама

40

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

41


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

DIVOTVORNÝ HRNEC VE DVOU PREMIÉRÁCH

NEJSLAVNĚJŠÍ ČESKÝ MUZIKÁL PROPOJÍ ZÁPADOČESKÉ SOUBORY

Původní americký muzikál The Finian´s Rainbow autorů Burtona Lenea, Edgara Yipa Harburga a Freda Saidyho měl premiéru v lednu 1947 na Broadwayi. Jan Werich a Jiří Voskovec si jej přivezli jako trofej ze své emigrace během 2. světové války a  premiéru jeho českého znění s  názvem Divotvorný hrnec uvedli v březnu roku 1948 v tehdejším Divadle Voskovce a  Wericha v Praze. Do světového povědomí se dostala především filmová podoba tohoto muzikálu, který roce 1968 natočil Francis Ford Coppola, a  v  jehož hlavních rolích účinkovali Fred Astaire, Petula Clark, Keenan Wynn a Al Freeman Jr.

Západočeské divadlo Cheb v koprodukci s  činohrou Karlovarského městského divadla a  Karlovarským symfonickým orchestrem připravilo pro své karlovarské publikum mimořádný divadelní projekt. Vůbec poprvé bude v  západních Čechách uvedeno představení původně amerického muzikálu Divotvorný hrnec, jehož pohádkový příběh okouzluje české diváky již více než padesát let. Slavnostní premiéra nejčastěji uváděného amerického muzikálu, jehož českou verzi proslavila slavná dvojice Jiřího Voskovce a Jana Wericha, se uskuteční v Karlovarském městském divadle v  sobotu 2. listopadu a  9. listopadu v  Západočeském divadle v  Chebu. 42

CARLSBAD REPORT

Příběh o divotvorném hrnci je typickou pohádkou, kde dobro zvítězí a zlo je po právu potrestáno. Vypráví o českých přistěhovalcích, Josefu Maršálkovi a jeho dceři Káče, kteří přijíždějí do fiktivního amerického státu Missitucky. Pan Maršálek zakope kouzelný hrnec plný zlata, aby se stal milionářem. Avšak vlastník hrnce, jihočeský Text: Šárka Lebedová, Foto: Michal Mráka


Kulturní událost

vodník Čochtan, chce svůj poklad zpět. Zatím zkorumpovaný senátor pohrdající imigranty a černochy má v plánu získat pro své nečestné obchody zbývající kus pozemku ve Štědré Dolině, který však patří panu Maršálkovi a především je na něm ukryt zmiňovaný hrnec... Za dějem, pojednávajícím o tom, jak chudý český přistěhovalec k americkému štěstí snadno a  rychle přišel, se paralelně vyvíjí i  linie, která rozpracovává problematiku rovnoprávnosti lidí. Adaptace této hudební pohádky se silným sociálním podtextem je plně závislá na původním americkém díle, avšak dialogické pasáže jsou v překladatelské interpretaci pointovány do místních reálií s odkazy na tehdejší československé politické a společenské poměry.

CARLSBAD REPORT

Divotvorný hrnec je zřejmě prvním americkým muzikálem, který byl u nás uveden. Libretisté Edgar Harburg a  Fred Saidy byli blízkými přáteli Voskovce a  Wericha, kteří tak snadno získali kromě práva na překlad i právo na autorskou úpravu. Kouzlo jejich verze tkví v bravurně provedené transformaci původních amerických postav do československého prostředí. Z irských emigrantů se tak stali čeští přistěhovalci a pohádkový skřítek Og se přerodil v jihočeského vodníka Čochtana, který podstatně určuje celkový chod děje. Jan Werich si roli vodníka Roberta Maria Čochtana ušil přímo na sebe a obměňoval svými improvizacemi každý divadelní výstup. Tato postava v průběhu představení postupně umělecky vyrostla v jakýsi samostatný jevištní groteskní monolit. Roli Čochtana v minulosti ztvárnila celá řada vynikajících českých herců jako například Miloš Kopecký, Václav Svoboda, Josef Dvořák či Josef Alois Náhlovský, v nové verzi inscenace se této role zhostí dlouholetý člen karlovarského souboru Radek Bár. V dalších rolích pak pod vedením režiséra Zdeňka Bartoše diváci uvidí známé karlovarské herce Petra Křiváčka v roli Josefa Maršálka, dále Lucii Domesovou a Karla Besedu, z chebských kolegů pak Pavlu Janišovou v roli Káči Maršálkové, kterou v původním znění ztvárnila současná slavná operní pěvkyně Soňa Červená, dále Petra Vydareného, Dianu Tonikovou, Pavla Marka a další.  Díky unikátní spolupráci těchto významných západočeských souborů si publikum bude moci účinkující poslechnout za živého doprovodu pětadvacetičlenného Karlovarského symfonického orchestru pod taktovkou Matěje Kroupy, což je oproti většině současných muzikálů využívajících reprodukovanou hudbu velká vzácnost. Diváci se tak mohou těšit na nejslavnější evergreeny Tam za tou duhou či U nás doma, jež jsou neodmyslitelně spjaty s nehynoucím a zároveň posledním společným dílem slavné autorské dvojice Voskovce a Wericha.

CARLSBAD REPORT

43

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ МЮЗИКЛА

«ВОЛШЕБНЫЙ ГОРШОК» САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ЧЕШСКИЙ МЮЗИКЛ СОЕДИНИЛ ЗАПАДНО-ЧЕШСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРУППЫ

44

CARLSBAD REPORT


Культурное событие

CARLSBAD REPORT

тации переводчиков отражают реальную жизнь в Чехословакии и политические и гражданские отношения в ней в послевоенный период.

Хебский Западно-чешский театр и Карловарский городской драматический театр вместе с Карловарским симфоническим оркестром подготовили для публики прекрасный театральный проект – впервые в Западной Чехии поставлен американский мюзикл – сказка «Волшебный горшок», уже более пятидесяти лет чарующая чешских зрителей. Торжественная премьера наиболее часто исполняемого американского мюзикла, чешский вариант которого принадлежит перу прославленного авторского дуэта Йиржи Восковец и Ян Верих, состоится в субботу, 2 ноября в Карловарском городском театре, и 9 ноября в Хебском Западно-чешском театре. Премьера оригинального американского мюзикла The Finian´s Rainbow Бартона Лейна, Эдгара Йипа Хабурга и Фреда Сэйди состоялась в январе 1947 г. на Бродвее. Ян Верих и Йиржи Восковец привезли его как трофей из своей эмиграции в годы второй мировой войны и в марте 1948 г. подготовили его чешскую премьеру под названием «Волшебный горшок» в пражском театре Восковца и Вериха. Кинозрители познакомились с этим мюзиклом, прежде всего, благодаря Фрэнсису Форду Коппола, который в 1968 г. снял музыкальный фильм по этому сценарию, в котором главные роли исполнили Фред Эстэр, Петула Кларк, Кинан Вайн и Ол Фриман мл. История волшебного горшка – это типичная сказка, в которой добро побеждает, а зло по заслуге наказано. Она рассказывает о чешских переселенцах Йозефе Маршалке, его дочери Каче и их приключениях в фиктивном американском штате Мисситаки. Мечтающий сделать миллионы Йозеф Маршалек закопал наполненный золотом чудесный горшок, но хозяин горшка, юго-чешский водяной Чохтан, потребовал вернуть его. Тем временем коррумпированный сенатор, с презрением относящийся к эмигрантам и неграм, стремится в нечестных целях выкупить остающуюся землю в Щедрой Долине. Только вот незадача: земля принадлежит Маршалку, а главное – на ней спрятан горшок с золотом… История легкого и быстрого исполнения мечты бедного чешского переселенца об американском счастье развивается на фоне событий, связанных с проблемой неравноправия людей. Адаптация этой музыкальной сказки с сильным социальным подтекстом базируется на оригинальном американском сценарии, но диалоги в интерпреТекст: Шарка Лебедова, Фото: Михал Мрака

Скорее всего, «Волшебный горшок» был первым американским мюзиклом на отечественной сцене. Авторы либретто Эдгар Хабург и Фред Сэйди были близкими друзьями Восковца и Вериха, поэтому они получили право не только на перевод, но и на авторские изменения. Волшебство их интерпретации состоит в бравурной трансформации американцев в приезжих чехов, превращении ирландских эмигрантов в чешских переселенцев, а сказочного гнома Ога – в юго-чешского водяного Чохтана, который стал едва ли не главной движущей силой, определяющей развитие событий на сцене. Ян Верих писал роль водяного Роберта Марии Чохтана прямо для себя, и во время каждого спектакля импровизировал. Со временем его герой превратился в самобытный драматический гротескный монолит. Роль Чохтана за долгие годы жизни спектакля на отечественной театральной сцене исполнили известные чешские артисты – Милош Копецкий, Вацлав Свобода, Йозеф Дворжак, Йозеф Алоис Нагловский, а в новой постановке – многолетний член карловарской труппы Радек Бар. В поставленном режиссером Зденеком Бартошем мюзикле зрители увидят карловарских артистов Петра Крживачека в роли Йозефа Маршалка, Люцию Домесову и Карла Беседу, и их хебских коллег – Павлу Янишову в роли Качи Маршалковой, которую в спектакле Вериха и Восковца исполняла будущая знаменитая оперная певица Соня Червена, Петра Выдареного, Диану Тоникову, Павла Марка и других.

Благодаря уникальному сотрудничеству знаменитых западно-чешских театров публика услышит мюзикл с музыкальным сопровождением 25-членного Карловарского симфонического оркестра под управлением Матея Кроупы, что выделяет этот спектакль из ряда большинства современных мюзиклов, использующих музыку в записи. Зрителей ожидает исполнение популярных песен «Там, за той радугой» и «На нашей родине», неразрывно связанных с незабываемой и в то же время последней общей работой знаменитого авторского дуэта Восковец и Верих.

CARLSBAD REPORT

45

RU


CARLSBAD REPORT

ARISTOKRAT MEZI ČASOPISY

46

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Dopřejte si intelektuální lázeň

Now available on iPad! www.lebaronmag.com

facebook.com/lebaronmag

CARLSBAD REPORT

47


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

Za zdravím do krušnohorských lázní WWW.LAZNEJACHYMOV.CZ .

48

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

PŘIJEĎTE DO KRUŠNÝCH HOR NAČERPAT NOVOU ENERGII Jáchymovské lázně leží v blízkosti lázeňského trojúhelníku v  malebném údolí pod nejvyšší horou Krušných hor. Tvoří pomyslnou bránu do hor, které byly kdysi bohaté na stříbro a  rudy zajišťující prosperitu tomuto regionu. Novodobá historie města je spojena s objevem rádia Marií Curie-Sklodowskou a zahájením lázeňské léčebné péče v roce 1906. Lázeňská rehabilitační péče, založená na radonových koupelích a uznávané fyzioterapii pod odborným dohledem lékařů, je vyhledávána pacienty z  celého světa. Koupel v  radonové vodě totiž přispívá k prokrvení kostí a kloubů, léčí onemocnění pohybového aparátu a působí antirevmaticky. Pacienti uvádějí, že účinky léčby pociťují 8–10 měsíců po jejím ukončení. Buňky jsou odolnější proti působení karcinogenních látek a opakované nízké dávky záření „otužují“ organismus. Objevte i vy léčebné účinky radonu pro vaši tělesnou pohodu. AKTIVNÍ DOVOLENÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH Malebná krušnohorská příroda poskytuje svým návštěvníkům neopakovatelné zážitky po celý rok. Zalesněné kopce,

CZ

mokřady, rašeliniště a horské potoky s jedinečnými živočišnými a  rostlinnými druhy, geologické zajímavosti a  pozůstatky minulé těžby jsou znovu objevovány turisty pěšky, na kole nebo na lyžích. Kromě kvalitní lázeňské péče poskytují léčebné lázně i bohatou nabídku ubytovacích a stravovacích služeb, wellness a  relaxačních procedur. V  neposlední řadě možnost sportovního vyžití láká do Jáchymova návštěvníky všech generací. Zvláště pak rodiny s  dětmi najdou v  lázeňských hotelech ideální podmínky pro svou rodinnou dovolenou. Saskou a českou stranu Krušných hor spojují jedinečné hornické tradice a  kulturní poklady. Nově vybudovaná cyklostezka v  projektu Cíl 3 „Silberstrasse“ spojuje Jáchymov se Žďárem. Cyklisté tak dojedou z Ostrova po cyklotrase až do Jáchymova. Pro milovníky turistiky, cyklistiky i  lyžování nabízí lázně příjemné ubytování v  Garni hotelu Astoria, který získal certifikaci hotelu „Cyklisté vítáni“. Jen několik kroků od hotelu se nachází aquacentrum Agricola s bazénem, saunami, solnou jeskyní a celou řadou wellness a relaxačních procedur. Rozvoj sportovních areálů na Božím Daru, Plešivci, Klínovci a  Oberwiesenthalu nabízí celoroční aktivní odpočinek. Jáchymovské lázně poskytují svým klientům zajímavé slevy na lanovky, vybrané vleky a služby v uvedených ski areálech. Poznejte nedotčenou přírodu, nabídku skvělých aktivit a vřelou pohostinnost.

PR

Komerční prezentace

CARLSBAD REPORT

49


RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

Приезжайте в рудные горы за новыми силами и энергией WWW.LAZNEJACHYMOV.CZ .

50

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – НА РУДНОГОРНЫЙ КУРОРТ Яхимовский курорт расположен неподалеку от курортного треугольника в живописной долине под самой высокой горой Рудных гор. Можно сказать, что Яхимов – это ворота в горы, которые в прошлом прославили богатые месторождения серебра и руды, обеспечившие населению этой области высокий уровень жизни. Современная история города связана с открытием Марией Склодовской-Кюри радия и созданием курорта в 1906 году. Санаторно-курортное лечение, основанное на радоновых ваннах и знаменитой физиотерапии под наблюдением врачей-специалистов, привлекает пациентов со всего мира. Ванна в радоновой воде способствует улучшению кровоснабжения костей и суставов, лечит заболевания опорно-двигательного аппарата и ревматизм. Пациенты утверждают, что эффект лечения проявляется на протяжении 8–10 месяцев после его окончания. Клетки приобретают устойчивость к действию ракотворных веществ, а неоднократные низкие дозы облучения «закаляют» человека. Откройте и Вы лечебное действие радона на Ваш организм. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В РУДНЫХ ГОРАХ Живописные Рудные горы обещают всем и каждому неповторимые впечатления на протяжении всего года. Покрытые лесом горы, топи, торфяные болота и речушки с

RU

ценными и находящимися под защитой животными и растениями, геологические раритеты и следы прошлой горной добычи вновь становятся предметом открытий туристов, которые отправляются в путь пешком, на велосипеде или на лыжах. Для лечебных курортов характерно не только качественное санаторно-курортное лечение, но и предложение услуг по размещению и питанию, процедур для отдыха и релакса. Яхимов привлекает также любителей спорта всех возрастов. В курортных отелях созданы идеальные условия для семейного отдыха родителей с детьми. Саксонскую и чешскую сторону Рудных гор связывают давние шахтерские и культурные традиции. Недавно открытая велодорожка в проекте «Цель 3 Silberstrasse» соединила Яхимов со Ждяром. Теперь велосипедисты могут проехать по ней из Острова до самого Яхимова. Любителей туризма, велосипедного и лыжного спорта привлекает уютный отель Garni hotel Astoria, получивший сертификацию отеля „Cyklisté vítáni“ («Приглашаем велосипедистов»). Всего в нескольких шагах от отеля находится аквацентр Agricola с бассейном, саунами, соляной пещерой и множеством процедур для отдыха и релакса. В результате развития спортивных курортов в Божьем Даре, Плешивце, Клиновце и Обервизентале созданы условия для круглогодичного активного отдыха. Яхимовский курорт предлагает своим клиентам интересные скидки на канатные дороги, отдельные подъемники и услуги в указанных горнолыжных курортах. Насладитесь нетронутой природой, воспользуйтесь предложением интересных мероприятий и искренним гостеприимством.

PR

Бизнес-презентация

CARLSBAD REPORT

51


CZ

CARLSBAD REPORT

Svatomartinská tradice

SVATOMARTINSKÁ TRADICE ZAŽÍVÁ V ČECHÁCH RENESANCI

ČESKÉ RESTAURACE V POSLEDNÍCH LETECH OŽIVUJÍ SVATOMARTINSKOU POSVÍCENSKOU A  VINAŘSKOU TRADICI, JEJÍŽ KOŘENY SAHAJÍ AŽ DO KONCE OSMNÁCTÉHO STOLETÍ. JEDENÁCTÝ LISTOPAD, DEN SVÁTKU SVATÉHO MARTINA, JE V  ČESKÝCH ZEMÍCH KAŽDOROČNĚ SPJAT S  HODOVÁNÍM A OCHUTNÁVKOU MLADÝCH TUZEMSKÝCH VÍN Z NOVÉ PODZIMNÍ SKLIZNĚ.

52

CARLSBAD REPORT


Svatomartinská tradice

CARLSBAD REPORT

ODKUD TRADICE POCHÁZÍ?

SLUHA DOSTAL KŘÍDLO, ABY PŘI PRÁCI LÉTAL

Historické stopy listopadového posvícení vedou až na dvůr císaře Josefa II. Tam se již před staletími, právě 11. listopadu, tradičně scházel majitel vinic se svými vinaři, aby poprvé ochutnali jiskrné víno a společně zhodnotili uplynulou sezónu. Do té doby bylo totiž přiťukávání s mladým vínem zapovězeno. Majitel vinic se podle kvality vína rozhodl, zda s vinařem prodlouží smlouvu o další rok. Pokud byl spokojený a smlouva byla prodloužena, měli všichni důvod k oslavě. Současně končil hospodářský rok a nastal čas bilancování a uzavírání smluv na další službu na statcích. V tuto dobu totiž čeleď opouštěla službu, dostávala mzdu a hledala si nového hospodáře nebo dohodu u  stávajícího hospodáře prodloužila. Posvícení tak bylo slavnostní tečkou za uplynulou sezónou i předzvěstí dalšího úspěšného roku.

Servírování svatomartinské husy bylo v minulosti skutečným rituálem. Rozdělování jejího masa mělo totiž určité pořadí. Nejnižší sluha dostával křídlo, což mělo symbolicky připomínat, aby při práci létal. Vyšší sluha už měl nárok na stehno a hospodáři připadl zbytek. Dalším zvykem bylo dávat kůži z husích nohou do střevíců, což mělo zamezit pocení nohou. Umístění husí kůže mezi prsty u  nohou mělo zase předejít tvorbě kuřích ok. Oblíbené bylo i svatomartinské pečivo. Slavnostně prostřený stůl tradičně zdobily svatomartinské rohy, rohlíky nebo podkovy. Martinskými rohlíky podarovávala děvčata své milé. Velikým rohlíkem plněným mákem nebo povidly bývala obdarována čeleď odcházející ze služby.

DOZLATOVA VYPEČENÁ HUSA DOMINUJE SVÁTEČNÍ TABULI

Zajímavý je osud Martina, jenž byl prohlášen za svatého. Martin byl původně vojákem. Po odchodu z armády se nechal pokřtít a začal žít světsky. Putoval po Evropě, zakládal kláštery a pomáhal zbídačeným a nemocným lidem. Svými dobrými skutky si získal pověst svatého muže. Ve francouzském městě Tours jej lid i proti vůli některých církevních hodnostářů zvolil biskupem. Vrozená skromnost mu ale nedovolila jmenování přijmout. Před shromážděným davem utekl a schoval se v chlévě mezi husy. Ty jej svým kejháním vyzradily, lidé ho našli a ještě týž den došlo k jeho jmenování církevním hodnostářem. Martin zůstal i nadále skromným člověkem pomáhajícím chudým a potřebným. Zemřel osmého listopadu roku 397 našeho letopočtu v Candes při své misijní cestě. Jeho tělo bylo převezeno do Tours, kde byl 11. listopadu pohřben. Rozloučit se se zesnulým biskupem přišly davy lidí. Město Tours se od té doby stalo oblíbeným poutním místem.

Svatomartinská tradice podzimního hodování je vedle ochutnávky mladého vína spjata také s kulinářskými specialitami. Dominantu posvícenské sváteční tabule tvoří dozlatova vypečená husa. Ta se jako tradiční pokrm podzimních slavností přímo nabízela. Počátkem listopadu byly již husy dostatečně vykrmené na zimu a měly po přepeření to nejprachovější peří. Pečenou husu spolu s  dalšími husími pochoutkami nabízejí v  den svátku Martina v  posledních letech české restaurace. Zvyk se ale začíná dodržovat i v tuzemských domácnostech.

KDO BYL SVATÝ MARTIN?

MAGICKÁ JEDENÁCTKA Magické datum zastoupené dvěmi jedenáctkami předznamenávalo světské radosti. Jedenáctka je z mystického hlediska považována za hříšné číslo. Představovala bláznivé, šílené znamení hříchu a přestoupení Božího desatera. Symbolika čísel byla v tehdejší době velmi živá a všem srozumitelná. Jedenáctý den jedenáctého měsíce tak byl příhodný pro hody a nespoutané veselí.

Text: Lýdie Tallová , Foto: Archiv

CARLSBAD REPORT

53

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Святомартинская традиция

ВОЗРОЖДЕНИЕ

СВЯТОМАРТИНСКОЙ ТРАДИЦИИ В ЧЕХИИ

54

CARLSBAD REPORT


Святомартинская традиция

CARLSBAD REPORT

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЧЕШСКИЕ РЕСТОРАНЫ ВОЗРОДИЛИ СВЯТОМАРТИНСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК, НАЧАЛО КОТОРОМУ БЫЛО ПОЛОЖЕНО В КОНЦЕ ХVIII ВЕКА. ОДИННАДЦАТОЕ НОЯБРЯ, ДЕНЬ СВЯТОГО МАРТИНА, В ЧЕХИИ ТРАДИЦИОННО СВЯЗАНО С ПИРШЕСТВАМИ И ДЕГУСТАЦИЕЙ МОЛОДЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВИН НОВОГО ОСЕННЕГО СБОРА.

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ Традиция ноябрьских гуляний зародилась при дворе императора Йозефа II, на котором каждый год 11 ноября хозяин виноградников и его виноделы впервые дегустировали искристое вино и оценивали закончившийся сезон. До этого дня чокаться бокалами с молодым вином нельзя было. В зависимости от качества вина хозяин виноградников решал вопрос продления договора с виноделом на следующий год. Если год был удачным, и договор продлили, у всех был повод к веселью. Одновременно заканчивался хозяйственный год, приходило время подведения итогов и заключения договоров на остальные работы в хозяйствах, потому что к этому дню наемные работники заканчивали службу, получали заработанные деньги и подыскивали нового или оставались у старого хозяина. Святомартинский праздник являлся торжественным завершением сезона и предвестием следующего успешного года. ГЛАВНОЕ УКРАШЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА – ЗАЖАРЕННЫЙ ДО ЗОЛОТОЙ КОРОЧКИ ГУСЬ Святомартинская традиция осенних празднований связана с дегустацией молодого вина и специальными блюдами, главным из которых на праздничном столе является зажаренный до золотой корочки гусь. Это традиционное блюдо осеннего праздника не возникло на пустом месте. В начале ноября гуси были уже хорошо откормлены на зиму, и после линьки покрыты легким пухом. В последнее время жаренного в духовке гуся и другие блюда из гусятины в день святого Мартина подают почти во всех чешских ресторанах. Эту традицию чехи начинают соблюдать и в быту. СЛУГА ПОЛУЧАЛ КРЫЛО, ЧТОБЫ ЛЕТАЛ НА РАБОТЕ Сервирование святомартинского гуся в прошлом было настоящим ритуалом – его мясо делили в определенном порядке. Занимавший самое низкое положение слуга получал крыло, символически припоминавшее ему, что он должен на работе летать. Слуга более высокого ранга уже мог рассчитывать на ножку, а остальное мясо доставалось хозяину. Еще одна традиция Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив

была связана с кожей с гусиных лапок: ее вкладывали в обувь для предупреждения потения ног. Считалось также, что кожа с гусиных лапок, положенная между пальцами ног, предупреждает появление мозолей. На праздник святого Мартина готовили специальную выпечку – святомартинские рога, рогалики и подковы. Мартинскими рогаликами девушки угощали своих милых. Большой рогалик с маком или вареньем получала уходившая от хозяина челядь. КЕМ БЫЛ СВЯТОЙ МАРТИН Интересна судьба Мартина, который был объявлен святым. Бывший солдат, он после окончания службы принял христианство и начал жить мирской жизнью, странствуя по Европе, учреждая монастыри и помогая несчастным и больным. Благодаря его добродетелям Мартина считали святым человеком. Жители французского города Тур решили, несмотря на протест церковных сановников, провозгласить его епископом, однако врожденная скромность Мартина не позволила ему принять сан. Он убежал от собравшихся и спрятался в хлеве с гусями, но их крик привлек людей, которые нашли Мартина и в тот же день провозгласили его епископом. Высокое церковное положение не изменило характер Мартина – он остался таким же скромным человеком, помогавшим больным, нищим и голодным. Мартин умер восьмого ноября 397 г. в Канде во время паломничества, был перевезен в Тур и 11 ноября похоронен. В последний путь усопшего епископа провожали тысячи людей. С тех пор город Тур стал популярным местом паломничества. МАГИЧЕСКИХ ОДИННАДЦАТЬ Магическая дата, представленная двумя числами одиннадцать, предвещала мирские удовольствия. Одиннадцать с мистической точки зрения считается грешным числом –сумасшедшее, безумнее предзнаменование греха и нарушение Десяти Заповедей Божьих. Символика чисел раньше была очень живой и понятной всем. Одиннадцатое число одиннадцатого месяца было лучшим днем для пиршества и безудержного веселья. CARLSBAD REPORT

55

RU CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

VÍTEJTE V RESORTU

ALFRÉDOV ALFRÉDOV – GOLF & WELLNESS RESORT Kostelec 42, Alfrédov 349 62 tel.: +420 374 783 593, +420 374 695 101, +420 725 404 996 e-mail: recepce@alfredov.cz www.alfredov.cz 56

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Hotel Alfrédov je místem, které Vám navodí příjemnou domácí atmosféru. Neotřelým způsobem a v  nadčasovém designu se zde snoubí historie a moderní komfort, což jistě potěší i  nejnáročnější klientelu. Ubytování v útulných, moderně vybavených pokojích dobře poslouží k přespání i odpočinku. Výtečná kuchyně a  celodenní stravování v  restauraci Vám přinese nejeden gurmánský zážitek. Hotel nabízí vyváženou kombinaci rozličných programů a  služeb přesně podle vašich potřeb a přání. Přijměte naše pozvání do Resortu Alfrédov, kde se o Vás a Vaše blízké rádi postaráme. Resort Alfrédov leží v nádherné krajině západních Čech, v místě bohatém na historické události. Duch tradice tu na vás působí na každém kroku. Ocitáte se najednou jakoby v jiném čase, na místě, které vás přímo vybízí ke zklidnění, odpočinku, ale i k soustředění či prožití nevšedních okamžiků. A to vše s plným vybavením moderního světa. Historie objektu Alfrédov, kdysi patřícího pod Kladrubský klášter, sahá až do 12. století.

Jsme přesvědčeni, že se u nás budete cítit dobře. Uděláte si na sebe čas a obklopeni tichem a přírodou načerpáte novou energii při sportu či turistice. Necháte své tělo odpočinout a  zregenerovat ve wellness, kde zapomenete na všední starosti. Budeme Vás hýčkat při masážích a kosmetice, můžete využít saunu nebo parní lázeň, dopřejete si solárium či whirlpool. Pomůžeme Vám naplno prožít jedinečné chvíle Vašeho života a podělit se o tuto radost se svými přáteli. Vlahé letní večery přímo vybízejí k procházkám či posezení v pro-

CZ

storách kolem zámečku, kde si zajisté vychutnáte nejednu romantickou chvilku. Vstřebávat takovéto okamžiky můžete i v některém z vkusně zařízených salónků. Milovníci golfu si mohou užít hry na hřišti krásně zasazeném do malebné krajiny. Po hře Vás čeká příjemné posezení u krbu v restauraci s dobrou českou kuchyní, kde můžete ochutnat i zvěřinové a rybí speciality z místních zdrojů. Pro ty, kteří našli zálibu v myslivosti či rybaření, jsme připravili možnost lovu ve vlastních honitbách a rybnících.

PR

Komerční prezentace

CARLSBAD REPORT

57


RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

ALFRÉDOV ALFRÉDOV – GOLF & WELLNESS RESORT Kostelec 42, Alfrédov 349 62 тел.: +420 374 783 593, +420 374 695 101, +420 725 404 996 e-mail: recepce@alfredov.cz www.alfredov.cz

Приглашаем Вас в дом отдыха Alfrédov, где Вы и Ваши близкие будете чувствовать себя очень уютно и комфортно. Alfrédov расположен в западной Чехии, в богатом историческими событиями живописном месте. Здесь на каждом шагу Вас будет окружать атмосфера вековых традиций, и Вы вдруг почувствуете себя в другом времени и месте, которое прямо зовет к тишине, отдыху и спокойствию или, наоборот, к сосредоточению и новым впечатлениям. И это все с совершенным и современным комфортом. 58

CARLSBAD REPORT

История объекта Alfrédov, в прошлом принадлежавшего кладрубскому монастырю, восходит к ХII веку. Для отеля Alfrédov характерна приятная домашняя атмосфера и прекрасный оригинальный дизайн, он соединяет историю и современный комфорт, что обязательно оценят даже самые взыскательные клиенты. В уютных, прекрасно оснащенных номерах можно хорошо выспаться и отдохнуть. Прекрасная кухня и открытый целый день ресторан обещают

гурманам множество приятных впечатлений. В отеле создана сбалансированная комбинация разных программ и услуг, точно отвечающая потребностям и пожеланиям гостей. Мы не сомневаемся в том, что здесь Вы будете чувствовать себя великолепно, посвятив время себе самим. В этом живописном тихом месте можно восстановить силы, занимаясь спортом, туризмом или отдыхом, и забыть о каждодневных заботах. Мы побалуем Вас массажами и косметическим


CARLSBAD REPORT

RU

Любители гольфа могут развлечься игрой на поле, устроенном в живописном месте. После игры Вас ожидает огонь в камине и хорошая еда в ресторане, в том числе фирменные блюда из местной дичи и рыбы. Для охотников и рыболовов мы подготовили возможность охоты и рыбной ловли в наших угодьях и прудах.

уходом, Вас ожидает сауна и парная, солярий и джакузи. Мы поможем Вам счастливо прожить неповторимые минуты своей жизни и разделить эту радость со своими друзьями. Прохладные летние вечера прямо зовут прогуляться или посидеть в парке у замка, где Вас непременно ожидают и романтические минуты. Наслаждаться такими моментами Вы можете также в одном из салонов, обставленных с необыкновенным вкусом.

PR

Бизнес-презентация

CARLSBAD REPORT

59


CZ

CARLSBAD REPORT

Kultura

PROJEKT PIÁNA NA ULICI OŽIVUJE METROPOLI Foto: Archiv Piána na ulici

60

CARLSBAD REPORT

Foto: Archiv Piána na ulici

Foto: Martin Hanzlíček


Kultura

CARLSBAD REPORT

POULIČNÍ HUDBA ROZJASŇUJE PRAŽSKÉ ULICE I TEMNÁ ZÁKOUTÍ

PRAHA JE NEKONEČNÝM LABYRINTEM MOŽNOSTÍ A PŘÍLEŽITOSTÍ, DÍKY NIMŽ NÁS NEUSTÁLE PŘEKVAPUJE TÉMĚŘ NA KAŽDÉM KROKU. A NEJINAK JE TOMU I V PŘÍPADĚ NEDÁVNÝCH TAKŘKA ZÁHADNÝCH ROZMÍSTĚNÍ PIANIN PO NAŠÍ METROPOLI, JEŽ V  PRŮBĚHU LETOŠNÍHO LÉTA STRHLO OBROVSKOU VLNU ZÁJMU A  NADŠENÍ. V  NEJRŮZNĚJŠÍCH PRAŽSKÝCH ZÁKOUTÍCH SE ZAČALA NEČEKANĚ ZJEVOVAT PIÁNA, HUDEBNÍ NÁSTROJE VZNOSNÉHO CHARAKTERU, KTERÁ ZPRAVIDLA MÁME MOŽNOST VÍDAT JEN V KONCERTNÍCH SÍNÍCH, BARECH ČI OBÝVACÍCH POKOJÍCH. PIÁNA SE V  PROSTORÁCH NAŠÍ METROPOLE PŘEKVAPIVĚ RYCHLE ZABYDLELA A  MAGNETICKOU SILOU PŘITAHUJÍ NÁHODNÉ KOLEMJDOUCÍ PIANISTY, PROTO NENÍ VÝJIMKOU SLYŠET V PARKU, NA ULICI ČI NA NÁMĚSTÍ STUDENTA KONZERVATOŘE HRAJÍCÍHO PESTRÉ JAZZOVÉ VARIACE ČI POSTARŠÍ PANÍ PRELUDUJÍCÍ BEETHOVENOVU MĚSÍČNÍ SONÁTU.

„Piána na ulici“ je projektem kavárníka Ondřeje Kobzy, který po vzoru jiných světových metropolí nechal rozmístit tyto nástroje i po Praze. K  této myšlence ho přivedl obrovský pozitivní ohlas návštěvníků jeho vršovické kavárny Café V  lese, před kterou nechal několikrát vynést své pianino pro náhodné muzikanty. Ve světě již pár let funguje podobný projekt  britského umělce  Luka Jerrama „Play Me, I’m Yours“, který s  nápadem stavět piána ve městě přišel v roce 2008. Piána měla skrze hudbu svést k sobě světy lidí, jež by se za normálních okolností nikdy nestřetly. V současnosti je po celé Evropě i mimo ni umístěno přes 800 těchto nástrojů od New Yorku, Tel Avivu až po Londýn či Barcelonu. Česká varianta „Piána na ulici“ však pod tento mezinárodní projekt nespadá a  má za cíl inspirovat obyvatele měst k  jejich dalšímu svobodnému kreativnímu využití, rozvíjet lidskou fantazii a spontaneitu a poukázat na to, že je vše možné, dokonce i  v  takových prostorách, jakými jsou městská veřejná prostranství. V  současnosti je nástrojů po Praze rozmístěno dvanáct, stejně jako apoštolů, počet se ale bude nadále rozrůstat. Piánové klapky můžete prozatím zcela volně rozvířit například před Filozofickou fakultou na náměstí Jana Palacha, ve vestibulu Hlavního nádraží, v  Karlíně před Text: Šárka Lebedová, Foto: Archiv Piána na ulici, Martin Hanzlíček

barem Veltlín, na Náplavce pod Palackého mostem, na náměstí Míru, ve vestibulu Ústřední knihovny, na Florenci před barem Ema, na žižkovském Tachovském náměstí, před Novoměstskou radnicí, na Kampě či ve Františkánské zahradě. Až nastane zima, budou instrumenty přesunuty do nevyužitých veřejných interiérů. I do takových prostor je třeba vnést trochu hudby a  radosti, umístění pián se plánuje například do stanic pražského metra, letiště či do prostoru hlavní pošty. Fakt, že cestou z práce volně natrefíme na akordeonistu, tanečníky argentinského tanga či rovnou na  piáno umístěné uprostřed náměstí, už není zcela ojedinělý. Kolika lidem už takto pouliční muzikanti vykouzlili nejeden úsměv na rtech? Málokdo si však uvědomuje, že ještě před necelým rokem tato činnost neměla v  Praze zákonnou podporu a  její provozování bylo pokutováno. Vděk patří občanské iniciativě BuskerVille, kterou nedokázala zastavit ani nevraživost jednotlivých politiků a díky níž od letošního května platí veřejná vyhláška jasně stanovující pravidla pouličního umění neboli buskingu. Praha tím získala zcela nečekaný rozměr a  kytaristé, saxofonisté, tanečníci i  pianisté se stali přirozenou součástí městského veřejného prostoru, podobně jako tomu je i v ostatních evropských metropolích. CARLSBAD REPORT

61

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культура

ПРОЕКТ «ПИАНИНО НА УЛИЦЕ» ОЖИВИЛ СТОЛИЦУ МУЗЫКА ОЖИВИЛА ПРАЖСКИЕ УЛИЦЫ И ТЕМНЫЕ ПЕРЕУЛКИ

62

CARLSBAD REPORT

Фото: Мартин Ганзличек


Культура

CARLSBAD REPORT

ПРАГА ЯВЛЯЕТСЯ НЕСКОНЧАЕМЫМ ЛАБИРИНТОМ СЛУЧАЙНОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ГОРОД ПОЧТИ НА КАЖДОМ ШАГУ ПОСТОЯННО УДИВЛЯЕТ И РАДУЕТ НАС. ВОТ И НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ ПОЧТИ ЗАГАДОЧНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ МНОЖЕСТВА ПИАНИНО В НАШЕЙ СТОЛИЦЕ ВЫЗВАЛО ОГРОМНУЮ ВОЛНУ ИНТЕРЕСА И ВОСТОРГА. В РАЗНЫХ УГОЛКАХ ПРАГИ НЕОЖИДАННО СТАЛИ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЭТИ БЛАГОРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО МОЖНО УВИДЕТЬ ТОЛЬКО В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ, БАРАХ ИЛИ ГОСТИНЫХ. ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ НЕОЖИДАННО БЫСТРО ПРИВЫКЛИ К ФОРТЕПИАНО, КОТОРЫЕ, КАК МАГНИТЫ, ПРИТЯГИВАЮТ ПРОХОДЯЩИХ МИМО ПИАНИСТОВ, ПОЭТОМУ В ПАРКЕ, НА УЛИЦЕ ИЛИ НА ПЛОЩАДИ МОЖНО УВИДЕТЬ СТУДЕНТА КОНСЕРВАТОРИИ, ВИРТУОЗНО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ДЖАЗОВЫЕ ВАРИАЦИИ, ИЛИ ПОЖИЛУЮ ДАМУ, ИГРАЮЩУЮ «ЛУННУЮ СОНАТУ» БЕТХОВЕНА. Яна Палаха, в вестибюле Главного вокзала, в Карлине перед баром Veltlín, на Наплавке под мостом Палацкого, на площади Мира, в фойе Центральной библиотеки, на Флоренце перед баром Ema, на жижковской Таховской площади, перед Новой городской ратушей, на Кампе и во Францисканском саду. А когда придет зима, инструменты перенесут в неиспользованные общественные помещения, куда тоже стоит внести немного музыки и радости, например, в пражское метро, аэропорт и здание главпочтамта. Идя с работы, все чаще можно встретить аккордеониста, исполнителей аргентинского танго или пианиста, играющего на поставленном в центре площади инструменте. У скольких прохожих при виде этих уличных музыкантов появилась улыбка на губах? Однако мало кто знает о том, что еще в прошлом году пражских Фото: Архив Пианино на улице уличных артистов не защищал закон и их даже штрафовали. Положение дел изменилось благодаря граж«Пианино на улице» является проектом владельца данской инициативе BuskerVille, которую не смогла кафе Ондржея Кобзы, который по примеру других остановить даже враждебность некоторых политиков. столичных городов расставил в Праге эти инструмен- Именно ее усилиями в мае нынешнего года вступило в ты. Идея кристаллизовалась благодаря огромному силу решение городских властей, ясно определяющее позитивному отклику посетителей его вршовицкого правила уличного искусства, или баскинга. Благодакафе Café V lese, перед которым он несколько раз вы- ря нему в Праге изменилось отношение к гитаристам, ставил пианино для всех случайных музыкантов. В саксофонистам, танцорам и пианистам, которые, как мире подобные проекты пользуются успехом уже не- и в других европейских столицах, стали естественной сколько лет, например, проект английского режиссера частью городского публичного пространства. Люка Джереми „Play Me, I’m Yours“, в 2008 году предложившего ставить пианино на улицах города. Эти инструменты должны были свести людей, которые при нормальных обстоятельствах никогда не встретились бы. В настоящее время на улицах Европы и за ее пределами – в Нью-Йорке, Лондоне, Барселоне, ТельАвиве и многих других городах – размещено более 800 фортепиано. Но чешская версия «Пианино на улице» не входит в этот международный проект, ставя своей целью вдохновить горожан к свободному творчеству, развитию фантазии и способности самовыражения, пониманию, что все возможно, даже в таких местах, как городское публичное пространство. В настоящее время в Праге стоит двенадцать инструментов – совсем как двенадцать апостолов, но постоянно будут появляться все новые. Сегодня на клавишах фортепиано можно, не стесняясь, сыграть, например, перед зданием факультета философии на площади

Автор проекта «Пианино на улице» Ондржей Кобза. Фото: Михаэла Клакуркова

Текст: Шарка Лебедова, Фото: Архив Пианино на улице, Мартин Ганзличек, Михаэла Клакуркова

CARLSBAD REPORT

63

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Přírodní léčivé zdroje

VŘÍDELNÍ VODA ZÁZRAČNÝ ELIXÍR NAVRACEJÍCÍ ZDRAVÍ

64

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv, Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.


Přírodní léčivé zdroje

CARLSBAD REPORT

MILIONY LIDÍ Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA SE PO STALETÍ STALY V  ČESKÝCH LÁZNÍCH SVĚDKY SKUTEČNÉHO ZÁZRAKU, KDY JIM LÉČEBNÉ ÚČINKY VŘÍDELNÍ VODY NAVRÁTILY POŠKOZENÉ ZDRAVÍ. SVĚTOVĚ UNIKÁTNÍ CHEMICKÉ SLOŽENÍ A  FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY ČINÍ Z  KARLOVÝCH VARŮ LÉČEBNOU OÁZU, KDE JE ŽIVOTADÁRNÝM PRAMENEM VZÁCNÁ TERMA.

Léčivá síla minerálních pramenů Z necelé stovky pramenů různé vydatnosti se k lázeňské léčbě v Karlových Varech používá třináct minerálních pramenů s teplotou od 30°C do 72°C. Vřídelní voda se používá k pitné kúře a k zevním balneacím v podobě koupelí a výplachů. Karlovarské minerální vody mají velmi podobný obsah minerálů, liší se však rozdílnou teplotou a jiným obsahem kysličníku uhličitého, což se následně projevuje také v  jejich rozličných účincích. Proces vytváření a výstup vřídelní vody a plynu k zemskému povrchu je velmi složitým a dlouhodobým přírodním jevem. Zdejší termální voda obsahuje velké množství hlavních, vedlejších i stopových prvků. Ze zdravotního hlediska je významný například obsah v minerální vodě obsaženého selenu, jenž z těla odstraňuje kumulativní jedy jako je olovo, kadmium a s velkou pravděpodobností i radionuklidy. Nejstarší složky karlovarské termy jsou dle studií starší než pětadvacet tisíc let. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že plynný kysličník uhličitý, jenž napomáhá minerální vodě k výronu na zemský povrch, je projevem postvulkanické aktivity zdejšího území. Karlovarské prameny jsou slabě radioaktivní. Vznik karlovarských termálních pramenů je opředen mnoha teoriemi, z nichž každá má své opodstatnění. Vědcům se přes četné výzkumy dodnes nepodařilo genezi karlovarských minerálních vod objasnit. Jisté je, že se jedná o složitý a dlouhodobý proces, jenž je zajímavým předmětem vědeckého bádání pro další generace. Terma nese zákonné označení přírodního léčivého zdroje Termální prameny vyvěrají ve vnitřním lázeňském území  Karlových Varů na více než osmi desítkách míst. Většinu spontánních výronů termominerální vody většího či menšího charakteru však běžný návštěvník města ani nepostřehne. Devatenáct pramenů je dle Lázeňského zákona státem osvědčeno jako přírodní léčivé zdroje. K pitným kúrám je zpřístupněno třináct minerálních pramenů v  přetokových vázách umístěných v areálech pěti kolonád a čtyř pramenních pavilonů či glorietů. Od balneací ve vřídelní vodě k pitné kúře Metody lázeňské léčby se vyvíjejí po staletí. Zpočátku byla léčba prováděna výhradně koupelemi ve vřídelní vodě. U  Vřídla se kdysi nacházely čtyři bazény, v nichž se v termální vodě koupali lidé s kožním onemocněním. Podle dochovaných písemných zdrojů měly tehdejší CARLSBAD REPORT

65

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Přírodní léčivé zdroje

koupele poměrně drsný průběh. Lázeňští lékaři nechávali nemocné v horkých koupelích v souladu s tehdejšími poznatky o  lázeňské léčbě často i  několik dní. Lidé v  bazénech s  léčivou vodou zůstávali až do té doby, než mohli začít pozorovat projevy rozežírání kůže. Pro srovnání, dnes lázeňští lékaři předepisují pacientům koupele v délce od dvaceti do šedesáti minut a k balneacím je užívána zásadně ochlazovaná voda z Vřídla. Ostatní prameny slouží výhradně k  pitné kúře. Pití termální vody poprvé doporučil v roce 1521 dr. Václav Payer. Tato léčebná metoda se však ujala až od 18. století, kdy dal podnět k  vnitřnímu užívání pramenů dr. David Becher. Tento lázeňský lékař dospěl k  poznatkům o  prospěšnosti pitné kúry karlovarských pramenů pro lidský organismus na základě chemické analýzy, kterou sám provedl. Léčebné účinky pitné kúry se brzy potvrdily, pacienti po jejím absolvování pociťovali úlevu od onemocnění žaludku, střev a jater. Drastické koupele vystřídalo nadměrné pití pramenů Od nepřiměřených koupelí se ustoupilo a následoval další extrém v podobě přílišného užívání termálních pramenů k pitné kúře. Lidé byli zpočátku nuceni pít postupně 11 – 51 pohárků s obsahem 140 ml pramenité vody, což představovalo 1, 5 – 7 litrů denně. Vědecké poznatky následně přinesly zmírnění nadměrného užívání pramenů a současnou harmonizaci pitné a koupelové léčby. V současné době tvoří přiměřená pitná kúra základ karlovarské lázeňské léčby. Spočívá v opakovaném pití pramenů, což pro organismus představuje zvýšený přísun vody a minerálních látek. Zá-

66

CARLSBAD REPORT

roveň dochází k regulaci vodního a  minerálního hospodaření organismu. Z  medicínského hlediska má lékařem stanovená pitná kúra přímý vliv na sliznice, látkovou přeměnu a detoxikaci tělesných buněk organismu a příznivě působí také na střevní kulturu. Karlovarská lázeňská léčba je vhodná zejména pro doléčení pooperačních stavů trávicího a žlučového ústrojí, jater a slinivky, doporučována je také při onemocnění cukrovkou a potížích močových cest. Lékaři dnes doporučují vypít přibližně jeden litr termální vody denně. Chemické složení karlovarské vřídelní vody a zrovna tak síla jejích ozdravných účinků na lidský organismus se dá považovat za světový unikát. Minerální prameny v  žádném jiném místě na světě nedokáží léčit s  takovými výsledky, jako vzácné termy v Karlových Varech. Pitná kúra na lékařský předpis Ozdravné účinky karlovarské termální vody se projeví jedině při opakovaném pití v  průběhu lázeňské léčby. Důležité je, aby pacienti dodrželi lékařem předepsané množství, teplotu a  techniku pití pramenů. Přílišné, svévolné a  nekontrolované užívání pramenů může mít vzhledem k  vysokému obsahu solí negativní vliv na celkový zdravotní stav pacienta. Minerální prameny určené k  pitné kúře jsou jímány hlubokými vrty až z hloubky devadesáti metrů pod zemským povrchem. Tím je téměř vyloučena jakákoliv jejich chemická či bakteriální kontaminace. Hygienickou nezávadnost jímané minerální vody neustále kontroluje Správa přírodních léčivých zdrojů a  kolonád v Karlových Varech.


Природные лечебные источники

CARLSBAD REPORT

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ЧУДО-ЭЛИКСИР ВОЗВРАЩАЕТ ЗДОРОВЬЕ

ВЕКАМИ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ МИРА БЫЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЧУДА, КОГДА МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ЧЕШСКИХ КУРОРТОВ ВЕРНУЛА ИМ ПОШАТНУВШЕЕСЯ ЗДОРОВЬЕ. УНИКАЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРЛОВАРСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ПРЕВРАТИЛИ КАРЛОВЫ ВАРЫ В ОАЗИС ИСЦЕЛЕНИЯ, ЖИВИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ БЕСЦЕННАЯ ТЕРМА.

Текст: Лидия Таллова, Фото: Тереза Романякова. Использованные фотографии на веб сайте www.kvpoint.cz - взяты из базы данных фотографий Каловарского края.

CARLSBAD REPORT

67

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Природные лечебные источники

Лечебная сила минеральных источников В Карловых Варах насчитывается почти сто источников разной водоносности, но для курортного лечения используется тринадцать из них с температурой от 30°C до 72°C. Минеральную воду применяют для питьевого и наружного лечения в виде ванн и полосканий. Карловарские минеральные воды очень похожи по содержанию минералов, но отличаются температурой и содержанием углекислого газа, что, в конечном счете, проявляется в различии действия. Естественный процесс создания и выхода минеральной воды и газа на поверхность земли очень сложный и долгосрочный. Местная термальная вода содержит множество основных, попутных и микроэлементов. С медицинской точки зрения очень важно наличие в ней, например, селена, выводящего из организма накопившиеся яды: олово, кадмий, и с большой правдоподобностью также радионуклиды. По результатам исследований старейшие компоненты карловарской термы насчитывают более двадцати пяти тысяч лет. Любопытно, что углекислый газ, выталкивающий минеральную воду на поверхность земли, является проявлением поствулканической активности данной территории. Карловарские источники слабо радиоактивны. Существует несколько теорий их образования, каждая из которых по-своему обоснованна. Несмотря на многочисленные исследования, ученым до сих пор не удалось объяснить происхождение карловарских минеральных вод. Несомненно одно: это сложный и долгосрочный процесс, который и в наши дни, и в будущем будет интересным предметом научных исследований поколений ученых. Терма по праву считается природным лечебным источником 68

CARLSBAD REPORT

Термальные источники выходят на поверхность земли на внутренней курортной зоне Карловых Вар в восьмидесяти местах. Большинство самопроизвольных термоминеральных источников большей или меньшей водоносности посетитель города даже не заметит. Девятнадцать природных лечебных источников на основании закона о курортах находится под охраной государства. Тринадцать из них, предназначенные для питьевого лечения, выведены в вазы источников, установленные в пяти колоннадах и четырех павильонах или беседках источников. От ванн в минеральной воде к питьевому лечению Методы курортного лечения на протяжении веков совершенствовались. Вначале лечение проводилось исключительно в виде ванн в минеральной воде. Раньше у Гейзера было четыре бассейна для людей с кожными заболеваниями. Согласно существующим письменным источникам в то время прием ванн было по-настоящему тяжелой процедурой. Нередко курортные врачи назначали больным многодневный прием горячих ванн. Люди оставались в бассейнах с минеральной водой, пока она не начинала разъедать кожу. Для сравнения, в наши дни врачи назначают пациентам ванны продолжительностью от двадцати до шестидесяти минут, и для них используется только охлажденная вода из Гейзера. Остальные источники служат исключительно для питьевого лечения. Питье термальной воды впервые рекомендовал в 1521 году доктор Вацлав Пайер, но этот метод лечения начали применять только в ХVIII веке по настоянию доктора Давида Бехера. Этот курортный врач был убежден в пользе питьевого лечения, лично сделав химический анализ карловарской минеральной воды. Лечебный эффект питья минеральной воды в скором вре-


Природные лечебные источники

мени подтвердился, пациенты с заболеваниями желудка, кишечника и печени, которым такое лечение было назначено, после его окончания чувствовали себя намного лучше. Жестокие ванны сменило чрезмерное питье минеральной воды Многочасовое «отмачивание» в воде сменило следующее экстремальное лечение в виде чрезмерного питья термальной воды. Вначале больным приходилось выпивать от 11 до 51 140-миллилитровых чашек воды, т.е. 1, 5 – 7 литров минеральной воды в день. На смену этому чрезмерному питью минеральной воды и приему ванн пришло нынешнее оптимальное питьевое лечение, основанное на научных исследованиях, основе карловарского курортного лечения. Оно состоит в питье воды несколько раз в день, при котором в организм человека поступает повышенное количество воды и минеральных веществ. Одновременно происходит регулирование водного и минерального режима организма человека. С медицинской точки зрения назначенное врачом питьевое лечение оказывает непосредственное влияние на слизистую оболочку, процессы метаболизма и удаления из клеток вредных веществ, а также положительно влияет на кишечную микрофлору. Карловарское санаторно-курортное лечение пригодно, в частности, для долечивания послеоперационных состоя-

CARLSBAD REPORT

RU

ний пищеварительной и желчной системы, печени и поджелудочной железы, а также при заболеваниях сахарным диабетом и болезнях мочевыводящих путей. В настоящее время врачи назначают около одного литра термальной воды в день. Химический состав карловарской минеральной воды и соответственно силу ее оздоровительного воздействия на человеческий организм считают в мировом масштабе уникальными. Нигде в мире лечение минеральными водами не дает такие результаты, как в Карловых Варах с помощью ценной термы. Питьевое лечение по назначению врача Оздоровительное действие карловарской термальной воды проявляется только при ее питье на курорте несколько раз в день. Очень важно соблюдать назначенное врачом количество, температуру и технику питья минеральной воды. Излишнее, самовольное и не контролированное питье из источника с учетом высокого содержания соли может отразиться на общем состоянии здоровья пациента. Минеральные источники, предназначенные для питьевого лечения, улавливаются с помощью глубоких скважин на глубине девяноста метров. Гигиеническую доброкачественность минеральной воды постоянно проверяет Карловарское управление природных лечебных источников и колоннад.

inzerce / реклама

Vážení hosté, navštivte nový turistický portál Živý kraj (Living Land) nebudete litovat. Bude pro Vás zdrojem informací i inspirací pro zajištění služeb i  Váš volný čas nyní, nebo v  budoucnu. Prosíme - vstupte a  vychutnávejte vše, co je pro Vás připraveno. Jste zváni a vítáni.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, посетите новый туристический портал «Живой край» (Living Land). Он станет для Вас источником информации и вдохновения в вопросах заказа услуг и проведения досуга сейчас, или в будущем. Пожалуйста, заходите и оцените все, что мы для Вас подготовили. Вас ждут и Вам рады!

CARLSBAD REPORT

69 www.zivykraj.cz


CZ

CARLSBAD REPORT REPORT

70

Kulturní událost

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ VE STAVOVSKÉM DIVADLE „NEZAPŘEŠ ŽENY SVÉ!“

Činohra Národního divadla uvede v předvánočním čase premiéru hry Františka Ferdinanda Šamberka Jedenácté přikázání. Po osmdesáti letech se tak na prkna Stavovského divadla, jež patří k  nejkrásnějším historickým divadelním stavbám v  Evropě, vrací nejhranější Šamberkova komedie. Tentokrát však v  poněkud modernějším provedení a v atraktivním hereckém obsazení.

čas, protože po staromládenectví už nikdo z nich netouží.

Divákům je humorný příběh o zapření manželky před kamarády známý zejména z úspěšného filmového zpracování z roku 1935, ve kterém pod režijním vedením Martina Friče dominuje Hugo Haas. Divadelní inscenaci tentokrát režijně i  autorsky uchopil David Drábek, jehož dramatický a režijní styl se vyznačuje mimořádnou Komedie o  zapřisáhlých starých ostrostí na hranici grotesky. Ve svých mládencích rozehrává příběh čtyř inscenacích se režisér často opírá přátel, z nichž jeden se bojí ostatním o  herecké improvizace. Jedenácté přiznat, že porušil sázku a oženil se. přikázání v  Drábkově pojetí je tak Svou manželku tak zapře. Porušení mimořádnou hereckou příležitosti nepsaného jedenáctého přikázání nejen pro čtyři ústřední mužské po„Nezapřeš ženy své!“ se však ukáže stavy, ale i pro ostatní herce. Dramamnohem komplikovanější, než si tik František Ferdinand Šamberk měl představoval... K  odhalení pravdy velký cit pro komediální situace. Jeho přispěje ženskou lstí a  intrikami sa- hra Jedenácté přikázání však vlivem mozřejmě ona zapřená manželka. působení času a  přirozeného vývoje Staromládenecký spolek náhle po- společnosti poněkud ztratila na kostrádá své opodstatnění, a  tak může mediálním vyznění. To bylo pro režibýt rozpuštěn. A  zdá se, že v  pravý séra natolik silnou výzvou, že do in-

scenace citlivě promítl humor blízký současnému publiku. „Původní text komedie by dnes zřejmě nerozesmál ani hysterickou travičku v cele smrti... Dodali jsme nové výstupy a  motivace, stav figur je mnohem groteskněji konturován, zásadní komplikaci až katastrofu do děje vnese Julie,“ vysvětluje režisér David Drábek, jenž je zároveň podepsán pod výraznou autorskou úpravou komediálně laděné divadelní hry. Scénu navrhnul Martin Chocholoušek a  kostýmy vzešly z  autorské dílny Simony Rybákové. Hudbu k inscenaci složil Darek Král a  choreografie se zhostila Henrieta Hornáčková. Velkým lákadlem je též herecké obsazení. Diváci se mohou těšit na Sašu Rašilova, Davida Matáska, Davida Prachaře, Janu Bouškovou, Martina Pechláta a další neméně výrazné herce. Premiérové představení se na prknech Stavovského divadla uskuteční 21. listopadu 2013.

21

LISTOPAD

www.narodni-divadlo.cz

Text: Lýdie Tallová, Foto: Štěpánka Stein a Salim Issa

CARLSBAD REPORT

71

CZ


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

Культурное событие

Petr Zuska, Foto Pavel Hejný

ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ В СОСЛОВНОМ ТЕАТРЕ „ДА НЕ СКРОЕШЬ ЖЕНУ СВОЮ!“ www.narodni-divadlo.cz

72

CARLSBAD REPORT


Культурное событие

Перед Рождеством драма Национального театра представит премьеру пьесы Франтишека Фердинанда Шамберка «Одиннадцатая заповедь». Самая популярная комедия Шамберка возвращается на сцену одного из красивейших исторических театральных зданий Европы, Сословного (Stavovského) театра, через восемьдесят лет – в современной адаптации и с лучшими отечественными артистами. Комедия о четырех друзьях, убежденных старых холостяках, один из которых боится признаться остальным, что нарушил слово и женился, поэтому ему приходится скрывать свою супругу. Однако нарушение неписанной одиннадцатой заповеди «Да не скроешь жену свою!» принесет намного больше осложнений, чем он мог себе представить… Друзья узнают правду благодаря женской хитрости и интригам, конечно же, самой скрытой от всех супруги, общество старых холостяков вдруг потеряет свой смысл и может быть распущено. Впрочем, кажется, как раз вовремя, потому что ни один из них уже не хочет оставаться холостяком.

CARLSBAD REPORT

Давид Драбек, драматический и режиссерский стиль которого отличается необыкновенной остротой на границе гротески. В своих постановках режиссер часто требует от актеров импровизации. «Одиннадцатая заповедь» Драбка дает великолепную возможность проявить свои способности не только четырем представителям главных мужских ролей, но и остальным артистам. Драматург Франтишек Фердинанд Шамберк был мастером комедийных ситуаций, но за многие годы и благодаря естественному развитию общества его пьеса «Одиннадцатая заповедь» несколько потеряла комедийный заряд. Режиссер Д. Драбек поставил своей целью сделать пьесу актуальной и понятной зрителям, поэтому включил в нее близкий современной публике юмор. «Прежний текст комедии сегодня не вызвал бы смех даже у истерической отравительницы в камере смерти… Мы добавили новые сцены и мотивы, характер отдельных героев стал более гротескным, главные проблемы и даже катастрофы в жизни героев будут связаны с Юлией», - объяснил режиссер Давид Драбек, который также является автором серьезных изменений текста театральной комедии. Сценография принадлежит Мартину Хохолоушку, костюмы создала Симона Рыбакова. Музыку к спектаклю сочинил Дарек Крал, а хореографию – Генриетта Горначкова. В спектакле заняты прекрасные актеры – Саша Рашилов, Давид Матасек, Давид Прахарж, Яна Боушкова, Мартин Пехлат и другие не менее выразительные артисты. Премьера на подмостках Сословного (Stavovského) театра состоится 21 ноября 2013 г.

Зрители знают эту забавную историю об укрытии жены от друзей благодаря успешному фильму, снятому в 1935 г. режиссером Мартином Фричем, в котором блеснул Хуго Гаас. Режиссером нынешнего театрального спектакля и автором изменений текста является

21

НОЯБРЬ

Текст: Лидия Таллова, Фото: Штепанка Стейн и Салим Исса

CARLSBAD REPORT

73

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky na vysoké školy v ČR

Program zahrnuje: • • • • • •

Půlroční nebo celoroční kurz českého jazyka Kariérové poradenství a pomoc s výběrem vysoké školy Pomoc s nostrifikací vysvědčení o středoškolském vzdělání Pomoc s podáním přihlášky na vybranou vysokou školu Pomoc s vyřešením všech právních, bytových a jiných problémů Vysvědčení CEFR

Půlroční nebo roční jazykový program umožňuje uchazeči získat úroveň českého jazyka potřebnou pro studium na státních a soukromých vysokých školách v ČR.

Studenti se vždy mohou spolehnout na naši podporu a pomoc Našim úkolem je pomoc studentům s řešením každodenních problémů a jejich rychlá adaptace. Naším cílem jsou spokojení studenti soustředění na výuku a přípravu k přijímacím zkouškám.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA AKCENT COLLEGE - MALÁ ŠKOLA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM AKCENT College patří mezi soukromé vysoké školy, které sice nemají dlouhou tradici, ale které si zakládají na tom, že jejich absolventi najdou široké uplatnění v praxi. Zaměřujeme se na přípravu lektorů pro jazykové vzdělávání dospělých a nabízíme prezenční i kombinované tříleté bakalářské studium programu Specializace v pedagogice v oborech: Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk 74

CARLSBAD REPORT

O akreditaci oboru Ruština jako cizí jazyk jednáme s MŠMT.

Co svým studentům nabízíme? • obory zaměřené jako jediné v ČR na vzdělávání jazykových lektorů dospělých • atraktivní předměty vyučované renomovanými vysokoškolskými učiteli • okamžité ověřování teoretických poznatků ve vyučovací praxi • efektivní studium organizované po

• •

malých skupinách knihovnu, moderně vybavené učebny, internetovou kavárnu s WIFI připojením vstřícné prostředí

Co zaručujeme svým absolventům? Absolventi budou dobře teoreticky i prakticky připraveni pro profesi jazykového lektora dospělých, naučí se cizí jazyky a budou připraveni i pro navazující magisterské studium.


CARLSBAD REPORT

Курсы подготовки к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения ЧР

Помощь с подачей заявления о поступлении в выбранное высшее учебное заведение Помощь с решением всех юридических, бытовых и других проблем Сертификат CEFR

• Шестимесячная или годовая языковая программа позволяет овладеть чешским языком на уровне, необходимом для обучения в государственных и частных высших учебных заведениях ЧР. В программу входит: • Шестимесячный или годовой курс чешского языка • Карьерный консалтинг и помощь при выборе высшего учебного заведения • Помощь с нострификацией аттестата о среднем образовании

RU

Студенты всегда могут положиться на нашу поддержку и помощь Наша задача – помочь студентам в решении повседневных проблем и обеспечить их быструю адаптацию. Нашей целью являются довольные студенты, сосредоточенные на учебе и подготовке к вступительным экзаменам.

ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ AKCENT COLLEGE – НЕБОЛЬШОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ AKCENT College входит в число частных высших учебных заведений, которые хоть и не имеют давних традиций, но стремятся обеспечить своим выпускникам широкие возможности профессиональной самореализации.

Аккредитация специальности Русский язык в качестве иностранного находится на рассмотрении в министерстве образования.

Что мы предлагаем свои студентам?

Мы специализируемся на подготовке преподавателей в области языкового образования взрослых, и предлагаем дневное и комбинированное обучение по трехлетней бакалаврской программе «Педагогическая специализация» по специальностям:

Что мы гарантируем свои выпускникам?

Английский язык в качестве иностранного Чешский язык в качестве иностранного

единственные в Чешской Республике специальности, направленные на подготовку преподавателей иностранных языков для взрослых престижные предметы, преподаваемые именитыми вузовскими преподавателями немедленная проверка теоретических знаний на педагогической практике

эффективное обучение в составе небольших групп библиотека, современные аудитории, интернет-кафе с WIFI доброжелательное окружение

Выпускники будут хорошо теоретически и практически подготовлены к профессии преподавателя иностранных языков для взрослых, выучат иностранные языки и будут готовы к продолжению обучения по магистерской программе.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ AKCENT College s.r.o. мы говорим по-русски Bítovská 5, 140 00 Praha 4 моб. тел.: +420 606 158 386 Тел.: +420 261 109 246 akcentcollege@gmail.com e-mail: info@akcentcollege.cz skype: akcent.college www.akcentcollege.cz

KONTAKT

PR

Бизнес-презентация

AKCENT College s.r.o. hovoříme rusky Bítovská 5, 140 00 Praha 4 mob.: +420 606 158 386 Tel.: +420 261 109 246 akcentcollege@gmail.com e-mail: info@akcentcollege.cz skype: akcent.college www.akcentcollege.cz

CARLSBAD REPORT

75


CZ

CARLSBAD REPORT

Společnost

SVATOJAKUBSKÁ CESTA ŽIVÝ FENOMÉN 21. STOLETÍ V severozápadním koutu Pyrenejského poloostrova se rozkládá španělská autonomní oblast s názvem Galície, která je již po několik staletí cílem Svatojakubské poutní cesty, jedné z nejvýznamnějších evropských náboženských poutí. Hlavním městem této oblasti a místem uložení ostatků svatého Jakuba je Santiago de Compostela, náležící ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO a příslušící k tzv. Camino Francés, první uznávané evropské poutní trase. Cestování je stejně staré jako lidstvo samo. Od počátků křesťanských dějin je poutnictví velice širokým tématem, rozděleným na tři základní světová centra: Jeruzalém, Řím a Santiago de Compostela. Mobilita středověkého člověka byla leckdy neuvěřitelná, až zarážející. Je zjevné, že poutnictví je symbolem a  zároveň přirozenou vlastností lidstva, je to určitá potřeba člověka hledat, uskutečnit cestu, a naleznout sám sebe. Latinské slovo peregrinus (z  per agere nebo per agrum), španělsky peregrino, německy Pilger, francouzsky pélerin a  anglicky pilgrim původně označuje cizince, člověka, který se nachází daleko od svého domova, vyhnance či exulanta. Teprve mezi 11. a 12. stoletím začalo toto slovo nabývat jiného významu.

py. Mezi 7. a 12. stoletím byla vytvořena legenda o působení apoštola Jakuba Většího v  Hispánii. Jakub Větší (nebo také Starší) byl starším bratrem svatého Jana Evangelisty a  jedním z  dvanácti apoštolů. Podle jedné z  pozdějších legend se svatý Jakub zázračně zjevil během bitvy u  Clavija, odkud pochází legendární mýtus Santiago Matamoros (Jakub Maurobijec). Král Alfonso a jeho následovníci pak vytvořili ze svatého Jakuba významný symbol boje proti Islámu. Proto se také stal tento světec patronem a ochráncem Španělska a den 25. července je dnem španělského státního svátku. Připadne-li svátek svatého Jakuba na neděli, zahajuje se v Compostele Svatý Jakubův rok.

Samotný fenomén „Camina de Santiago“ (Svatojakubské poutní cesty) má kořeny již v devátém století, tehdy byly v  Santiagu de Compostela nalezeny ostatky apoštola svatého Jakuba Většího. Název Santiago de Compostela může pocházet z  latinského Campus Stellae, španělského el Campo de las Estrellas čili hvězdné pole, které je spojováno se zázrakem, lépe řečeno se světly, jež lidé na tomto místě vídávali před tím, než zde byl objeven apoštolův hrob. Zpráva o nalezení ostatků se velmi rychle rozšířila po celém křesťanském světě a  fenomén středověkého křesťanského turismu zvaný poutnictví tak dorazil i do tohoto zapomenutého koutu Evro76

CARLSBAD REPORT

Tématika Svatojakubské poutní cesty zapustila své kořeny již v hlubokém středověku. Evropa a  především celé Španělsko jsou protkané sítěmi cest, Text: Šárka Lebedová, Foto: Šárka Lebedová


Společnost

CARLSBAD REPORT

které směřují do Santiaga, avšak nejznámější a historicky nejstarší z nich je Camino Francés (Francouzská cesta), rozdělující se na čtyři základní trasy, podobně jako biblická řeka tekoucí z Ráje. Camino Francés počínaje v Pyrenejích v Roncesvalles a v Somport, představuje na mapě pás dlouhý více než 700 km a od okamžiku, kdy byl objeven hrob apoštola svatého Jakuba, mnoho poutníků pokračuje ještě dále ze Santiaga až na tzv. Pobřeží smrti (Costa da Morte), nejzápadnější cíp Galície, jejíž břehy omývá Atlantický oceán. Toto místo, ověnčené mnoha mýty a  legendami s  poetickým názvem Fisterra (Finisterre), tedy konec světa, je místem, kde slunce mizí v nekonečném oceánu a jemuž Římané vzdávali hold unešeni jeho duchem. Zde dochází k  naprosté očistě poutníkova ducha i  těla, znovuzrození, jež je jedním z  duchovnívh cílů této poutě. Svatojakubská poutní cesta je jednou z  nejdokonaleji značených cest, hlavním symbolem je žlutá mušle či žlutá šipka v  modrém poli. Vzezření poutníka mělo od nepaměti svou zřetelnou charakteristiku. Obvykle byl oblečen do šatů zakrytých pláštěnkou, na hlavě široký klobouk, v ruce poutnickou hůl, na zádech batoh a na něm připevněnou čutoru. Specifická svatojakubská mušle byla viditelně připevněna na klobouku, batohu či límci. Druh této mušle hřebenatky symbolizuje zrození, duchovno a život zároveň, je znakem, erbem a symbolem Svatojakubské poutní cesty, se svatojakubskými poutníky je spojována již od počátku 11. století. Nejvýznamnějším poutnickým dokumentem je i v současnosti nadále tzv. La credencial - určitý druh pasu, kterým se poutník prokazuje na cestě ke hrobu svatého Jakuba a  dostává ho společně s  farním podpisem v místě, odkud zahajuje svou trasu. Tímto dokumentem se prokazují dvakrát denně jedinci, kteří se rozhodli vykonat cestu pěšky, na kole, na koni či na kolečkovém křesle, jiná alternativní doprava totiž není povolena. Pokud poutník splnil veškeré tyto požadavky a dokument prokazuje, že jeho držitel vykonal cestu do Santiaga de Compostela o délce nejméně 100 km pěšky, na kolečkovém křesle či na koni anebo 200 km na kole, bude mu vystavěn oficiální diplom na důkaz, že přítomná osoba vykonala Svatojakubskou pouť. V minulém roce tuto cestu absolvovalo téměř 193 tisíc poutníků. Pěší chůze je základním elementem, jenž zachovává původní identitu poutnictví, jeho význam a vlastní účinnost. Samotné poutnictví pak přináší nové možnosti lidské spirituality a  náboženského cítění. Jsou zde zahrnuty prvky kolektivní tradice cesty, již po staletí prošlapané nespočtem zástupů lidí. Každý poutník se touží připojit k  této prastaré tradici cestování, jít po šlépějích svých předchůdců a  stát se stejně jako oni součástí historie a  kultury poutnictví. Dodnes je tento fenomén symbolem evropských dějin a významným způsobem odráží náboženskou víru, kult a tradice. Stírá hranice mezi jednotlivými zeměmi a regiony, spojuje Evropany jako příslušníky a svědky společných dějin. Důkazem je fakt, že do Santiaga putují lidé ze všech koutů světa i nejrůznějších vyznání a slovo „camino“, španělsky cesta, se tak stalo neologismem mnoha světových jazyků. CARLSBAD REPORT

77

CZ


RU

CARLSBAD REPORT REPORT

Общество

ПУТЬ СВЯТОГО ИАКОВА ЖИВОЙ ФЕНОМЕН ХХ I ВЕКА САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА ВЕКАМИ ПРИТЯГИВАЕТ ПАЛОМНИКОВ ИЗ ВСЕХ УГОЛКОВ МИРА Северо-запад Пиренейского полуострова занимает испанская автономная область Галисия, уже несколько веков являющаяся одним из главных европейских центров паломничества и конечным пунктом маршрута «Путь Святого Иакова». Столица этой области и место захоронения останков апостола Иакова – город Сантьяго-деКомпостела, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, относится к т.н. Camino Francés – Французскому пути, первому европейскому паломническому маршруту. История странствований такая же древняя, как само человечество. С самого начала христианства паломничество играло важную роль в жизни верующих, и определились его три главных мировых центра: Иерусалим, Рим и Сантьяго-де-Компостела. Способность к перемене мест средневековых людей поразительна. Очевидно, паломничество, странствования являются естественной потребностью людей, вызванной страстным желанием искать и достичь цели своего пути, обрести самого себя. Латинское слово peregrinus (от per agere или per agrum), испанское peregrino, немецкое Pilger, французское pélerin, английское pilgrim прежде обозначало иностранца, человека, пришедшего из далеких краев, изгнанника или эмигранта. И только в ХI-ХII веках оно начало приобретать другое значение: слово пилигрим стали применять в смысле странник, паломник. Корни феномена „Camina de Santiago“ («Путь Святого Иакова») восходят к IХ веку, когда в Сантьяго-де-Компостела 78

CARLSBAD REPORT

были найдены мощи апостола, святого Иакова Старшего. Название города, происходит, скорее всего, от латинского Campus Stellae, испанского el Campo de las Estrellas, т.е. «Места, обозначенного звездой», связанного с чудом, точнее, с путеводным светом, указавшим людям место захоронения апостола. Известие об обнаружении мощей очень быстро разнеслось по всему христианскому миру, и средневековый христианский туризм Текст: Шарка Лебедова, Фото: Шарка Лебедова

– паломничество – распространился в этот далекий и всеми забытый уголок Европы. Между VII и ХII вв. появилась легенда о поизошедших в Испании и связанных со святым Иаковом чудесах. Иаков Большой (или также Старший) был старшим братом святого Яна Евангелиста и одним из двенадцати апостолов. Согласно одному из поздних преданий святой Иаков явился во время битвы у Клавия, откуда происходит легендарный


Общество

миф Santiago Matamoros (Иаков победитель мавров). Для короля Альфонса и его последователей святой Иаков стал важным символом боя против исламизации страны. Вот почему святой стал патроном и защитником Испании, а 25 июля в Испании – государственным праздником. В годы, когда праздник святого Иакова приходится на воскресенье, в Компостеле начинается Святой год Иакова. Паломники начали приходить к мощам Святого Иакова уже в глубоком средневековье. Европа и, прежде всего, Испания пронизаны множеством ведущих в Сантьяго дорог, но самая знаменитая и исторически старейшая из них – это Camino Francés (Французский путь), разделяющаяся на четыре главных маршрута, подобно текущей из Рая библейской реке. Camino Francés начинается в Пиренеях в Ронсесвальес и в Сомпорт, и на карте выглядит как лента длиной более 700 км. С момента обнаружения места захоронения апостола Иакова многие достигшие Сантьяго паломники продолжают свой путь к так называемому Побережью смерти (Costa da Morte), самой западной части Галисии, омываемой водами Атлантического океана. На этом связанном с мифами и легендами месте с поэтическим названием Fisterra (Finisterre),

или Конец света, солнце исчезает в бесконечном океане, непременно вызывая всеобщий восторг – древних римлян, средневековых путников и наших современников. Здесь происходит полное очищение духа и тела паломника, его духовное возрождение, являющееся одной из целей длинного и нелегкого пути. Путь Святого Иакова – это один из наиболее хорошо обозначенных маршрутов, главным символом которого является желтая ракушка или желтая стрела на синем поле. Каждого паломника с давних пор можно было узнать по определенным отличительным знакам. Как правило, одежды странника с посохом в руке покрывал плащ, голову – широкая шляпа, на его спине была котомка с прикрепленной к ней баклагой. Специфическая ракушка на шляпе, котомке или воротнике была хорошо заметна уже издалека. Эта ракушка символизирует рождение, духовность и жизнь, являясь также знаком, гербом и символом Пути Святого Иакова. Паломники начали носить ее в начале ХI века. Наиболее важным документом, связанным с паломничеством, и сегодня остается т.н. La credencial – определенный вид паспорта, который паломник предъявляет на пути к мощам Святого Иакова, получив его с подписью священника в месте начала своего пути. Этот документ дважды в день предъявляют паломники, отправившиеся в святое место пешком, на велосипеде, на лошади или в инвалидной коляске. Другие транспортные средства не допускаются. Паломнику, испол-

CARLSBAD REPORT

нившему все эти требования и при наличии соответствующих отметок в документе о том, что его владелец одолел, как минимум, 100 км пути в Сантьяго-де-Компостела пешком, в инвалидной коляске или на лошади, или 200 км на велосипеде, выдается официальный диплом в доказательство того, что он прошел Путь Святого Иакова. В прошлом году его прошло почти 193 тысячи паломников. Ходьба является одним из важнейших моментов, который сохраняет первоначальную идентичность паломничества, его значение и самоцель. Само паломничество приносит новые возможности для духовности и религиозного чувства человека. Оно включает элементы традиционного коллективного пути, за многие века уже пройденного бесчисленным множеством людей. Каждый пилигрим стремится присоединиться к этой вековой традиции странствования, идя по стопам своих предшественников, равно как и они становясь частью истории и культуры паломничества. Сегодня этот феномен является важным символом европейской истории и отражением религиозного вероучения, богослужения и традиций. Он стирает границы между странами и регионами, соединяя европейцев как участников и свидетелей общей истории. Доказательством этому является то, что люди со всех уголков мира и всех вероисповеданий совершают паломничество в Сантьяго, а испанское слово «camino» – «путь» – во многих языках стало неологизмом.

CARLSBAD REPORT

79

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

80

Kulturní událost

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

MEDVĚDI NA HRAD! NÁVRAT BRTNÍKŮ NA TOČNÍK

Točník spolu se starším hradem Žebrákem tvoří naše největší, unikátně zachovalé a snad i nejkrásnější souhradí. Žebrák je spojen s tragickou událostí – zemřel zde prvorozený syn Karla IV. Václav – císař poté na hrad již navždy zanevřel. Druhorozený Karlův syn Václav IV., narozený roku 1361 v Norimberku, zbudoval na přelomu 14. a  15. století na témže skalním hřebeni 100 metrů nad Žebrákem hrad Točník. Strategická poloha u norimberské stezky zvýrazňovala Václavův majestát – v té době byl nejen českým, ale i římským králem. Velmi rozsáhlý a umělecky prvořadý hrad Točník byl určen jak k jeho soukromým účelům, tak k reprezentaci – Velký sál svými rozměry 34 × 15 m dokonce předstihoval do té doby největší reprezentativní síně – románský sál na Pražském hradě (32 × 9 m), Karolinský sál (30 × 16 m), sál na Křivoklátě (28 × 8 m) i na Karlštejně (22 × 8,5 m). Po smrti Václava IV. v roce 1419 přechází Točník na bratra Zikmunda, který již po čtyřech dnech odváží většinu vybavení, stejně jako část státního pokladu zde uloženého. Poslední královskou návštěvou na Točníku byl císař Rudolf II., pokud ovšem nepočítáme proslulého „krále železnic“, velkopodnikatele a vizionáře barona B. H. Strousberga, kupujícího točnické panství v druhé polovině 19. století. Dotyčný byl například první, kdo u nás v roce 1870 použil dynamit. Friedrich Engels svému příteli Karlu Marxovi o  baronovi napsal: „Největší muž v Německu je bezpochyby ten Strousberg. Ten chlap bude příštím německým císařem. Všude, kam člověk přijde, se mluví jen o Strousbergovi.“ Od roku 1953 je Točník se Žebrákem ve vlastnictví státu, od počátku 21. století pak ve správě Národního památkového ústavu. Během listopadu 2013 by se měli na Točníku zabydlet medvědí dvojčata Agáta a  Martin, narození letos v lednu. Dokončen tu pro ně bude nový medvědín financovaný dobrovolnými dárci. Podle slov jejich dosavadního (vy)chovatele Václava Chaloupka prožili medvědí sourozenci opravdu krásné dětství. Díky účinkování ve vlastivědném seriálu pro Českou televizi Méďové na cestách putovali po zajímavých místech naší republiky a měli tedy při svém růstu mnoho podnětů pozitivně přispívajících k jejich formování, zejména si zvykli na společnost lidí a komunikace s nimi je pro ně přirozeností. Určitě Vás též rádi uvidí! Text: Jana Hessová, Foto: David Bruner, Helena Heckelová, Archiv NPÚ

Účet Medvědi na hrad!: 254149905 / 0300 Hrady Žebrák a Točník, Točník 1, 267 51 Zdice tocnik@stc.npu.cz, +420 311 533 202 www.tocnik.com

CARLSBAD REPORT

81

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

МЕДВЕДИ, В ЗАМОК!

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ В ТОЧНИК

Точник со старым замком Жебраком вместе составляют нашу самую большую, уникально сохранившуюся и, пожалуй, самую красивую замковую пару. На историю Жебрака наложило отпечаток трагическое событие – здесь умер перворожденный сын Карла IV Вацлав – после этого император навсегда невзлюбил замок. Второй сын императора Вацлав IV, рожденный в 1361 году в Нюрнберге, на рубеже XIV и XV веков построил на том же скалистом хребте на высоте 100 метров над Жебраком замок Точник. Стратегическое местоположение у нюрнбергской дороги подчеркивало величие Вацлава, который в то время был не только чешским, но и римским королем. Очень большой и богатый в художественном отношении замок Точник предназначался как для личных, так и для представительских нужд короля – по своим размерам (34 × 15 м) Большой зал превышал самые большие залы для торжественных приемов своего времени – романский зал Пражского града (32 × 9 м), Каролинский зал (30 × 16 м), зал в Крживоклате (28 × 8 м) и в Карлштейне (22 × 8,5 м). После смерти Вацлава IV в 1419 году Точник перешел к его брату Зигмунду, который уже четыре дня спустя увез большую часть убранства, вместе с хранящейся здесь частью государственной казны. Последним королевским визитом в Точник стал приезд императора Рудольфа II, не считая знаменитого «железнодорожного короля», крупного предпринимателя и визионера барона Бетеля Генри Штроусберга, который приобрел точницкое имение во второй половине XIX века. В 1870 году он первым на нашей территории использовал динамит. Фридрих Энгельс писал своему другу Карлу Марксу о бароне: «Самым выдающимся мужем Германии, вне сомнения, яв-

ляется Штроусберг. Это парень будет следующим немецким императором. Везде, куда ни пойти, говорят только о Штроусберге». В 1953 году Точник с Жебраком были национализированы, а с начала XXI века находятся под управлением Государственного научно-исследовательского института культурного наследия. В ноябре 2103 года в Точнике должны поселиться медведи – двойняшки Агата и Мартин, рожденные в январе этого года. Здесь для них будет устроен новый медвежатник, финансируемый за счет добровольных пожертвований. По словам их воспитателя Вацлава Халоупека, медведи-близнецы прожили очень счастливое детство. Благодаря участию в краеведческом сериале «Медведи в пути», снятом для Чешского телевидения, они посетили интересные места нашей республики и, взрослея, получили много стимулов, положительно влияющих на становление характера, в частности привыкли к человеческому обществу и общению с людьми. Поверьте, они будут рады встрече с Вами!

Счет «Медведи, в замок!»: 254149905 / 0300 Замки Жебрак и Точник, Točník 1, 267 51 Zdice tocnik@stc.npu.cz, +420 311 533 202 www.tocnik.com

82

CARLSBAD REPORT

Текст: Яна Гессова, Фото: Архив ГНИИКН


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

83


CARLSBAD REPORT

84

CARLSBAD REPORT


www.mp.cz

CARLSBAD REPORT

iPhone 5

S

Všechny nejvyspělejší technologie vedou sem. Aktuální cena na www.mp.cz

Palladium Praha

Olympia Plzeň

Mobil Pohotovost, Na Poříčí 8, Praha 1 (50m od Palladia Praha) st. metra Náměstí Republiky, tel.: 723 453 453 Po-Pá: 900-2000, So: 900-2000, Ne: 1000-2000

Mobil Pohotovost, Písecká 972/1 326 00 Plzeň - Černice tel: 773 77 00 47 Po–Ne: 900 - 2100

CARLSBAD REPORT

TAX FREE SHOP 85


CARLSBAD REPORT

86

CARLSBAD REPORT

Carlsbad Report 11/2013  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Carlsbad Report 11/2013  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Advertisement