Page 1

VÁRUNK!

K E Z S É K R CSE erkészcsapat s c r o d n á S a som 304. Kőrösi C

KIK A CSERK

ÉSZEK?

A cserkészet ön kéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúság i mozgalom, am ely nyitott min denki számára szárm azástól, nemtől, társadalmi és vagyoni hely zettől, valamin t vallási meggyőződéstő l függetlenül. A cserkészet a világ legnagyobb gyermekés ifjúsági moz galma. A világ több, mint 200 ország ában 38 millió cserkész dolgozik egy kö zös célért: segíte ni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké válja nak. A Magyar Cserk észszövetség ta gja a Cserkészmozga lom Világszerv ezetének (World Organiz ation of the Scou t Movement), am ely az ENSZ ta nácsadó tagja. A Magyar Cserk észszövetség 30 0 csapatában körü lbelül 8000 cser kész tevékenykedik, az ország minde n megyéjében.

"Itt olyan emberek vesznek körül, akiknek fontos vagyok és mindig mellettem k, akármilyen akárm állnak, zetbe is kerülök. helyzetbe Nagyon jó egy olyan közösség tagjának lenni, ahol nem csak önmagam miatt vagyok ott, hanem a többiekért is felelősséget érzek és később, amit már kaptam tudást átadhatom az "új generációnak" is!"

CÍMÜNK: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 3. SZÉKELY CSABA, CSAPATPARANCSNOK +36 20 323 58 86 VAGY CSABA@CSERKESZ.HU LÁTOGASS EL HONLAPUNKRA! WWW.CSERKESZ.HU/304


A CSAPATUN Csapatunk, a B udai Református Egyházközség csapata 2004ben alakult újjá . Azóta is az egyik legdinam ikusabban fejlődő cserkész csapat vagyunk. Létszámunk 60 fölött van. A csapatunk cs erkészei őrsökbe, azok pe dig korosztályi rajokba tartoz nak. Az őrsök minden héten találkoznak az őrsgyűléseken. Emellett havi rendszerességg el vannak raji és csapat progra mok. Állandó programjaink a 10 napos nyári tábor, a rö videbb téli és tavaszi tábor, az őszi és tavaszi túrák, valamin t januárban a csapatnapunk . Emellett rengeteg hazai és nemzetközi cserkészprogra mon veszünk részt. Tagjaink főleg általános- és középiskolások , valamint egyetemisták kö zül kerülnek ki .

K

Programjaink ŐRSGYŰLÉS

sz egy Minden cserké a tb or op 6-8 fős cs e sb őr y vagyis eg tartozik. Ezek a nló közösségek haso an ly no ya korú és ug ből ek sz ké nemű cser az t sö őr z állnak. A őrsvezető vezeti.

"...tetszik hogy a cserkészek mennyire feltalá lják magukat bármily en helyzetben! Ez eg y szuper csapat, ah ol mindenki nagy on jófej!"

TÚRÁK

n járunk Nagyon gyakra zetbe. túrázni a termés si vagy Ezek a kisebb őr a nagyobb csapattúráktól ákig bármik teljesítménytúr s őrsök akár lehetnek. Egye olykor a kint is alszanak szabad ég alatt!

szeretnek és gja vagyok, ahol ta t ég ss zö kö n bb körülményeke "...egy olya b , természetese ab a t ád ka m in no ja és nd , api go elfogadnak pedig a mindenn n be t." öz ka ek k, un un ag is kipróbál ezzük együtt m hagyjuk és jól ér hátunk mögött

"Egy nagyon jó keresztyén közösségben vagyok."

NYÁRI TÁBO R

Minden nyáron 10 napos nyári tábort szer vezünk. Ezek igazi nom ád sátortáborok, am it valahol az erdő közepén verünk fel. Mindent mi építünk és mindent mag unk csinálunk!

TÉLI ÉS TAVA SZI TÁBOROK

Télen és tavass zal egyegy hosszú hétv égére táborba szállunk évente más-más helyen . Ilyenkor természetesen fedett helyen alszunk.

KOROSZTÁLY I PROGRAMO K Ren

dszeresen szerve zünk olyan prog csak a Te korosz ramokat, amelye tályodnak szól k nak. Így a 10 év fiúk repülőmod es ellt építhetnek, a 16 éves lányok sütögetést tartan kerti ak, az egyetem is ták pedig Prág látogatnak a hé ába tvégén.

304. szórólap  

A 304. Kőrösi Csoma Sándor cserkészcsapat szórólapja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you