Issuu on Google+

Visconde

O

Hobbit

9!volta!da Terra!Média

Os!best!sellersí

Harry!Potter g /repúsculo

Precisamos!falar!sobre!

K7VIN

Por!dentro!de

Jogos

Vorazes

Um!olhar!mais!crítico

7ditorial

7xpediente Ej$edaçãoNj -najàlaraj-breu.j-najVuísaj-lmeida.j Yelvisterj$esendejej(ariajVuizaj"ereiraj

7udojcomeçajcomjumj“úraj9majvez”ê

Ej5iagramadoresNj

úrajumajvezjumjlivroê

-najàlaraj-breu.j-najVuísaj-lmeida.j

úrajumajvezjumjlivrojquejsejtransformoujemjfilmeê

Yelvisterj$esendejej(ariajVuizaj"ereiraj

úrajumajvezjumjlivrojquejsejtransformoujemjfilmej

Ej"rojetojgráficojdejcapaNj

ejquejsejtransformoujemjrevistaê

-najàlaraj-breu.j-najVuísaj-lmeida.j

újessajrevistajfoijescritajparajvocêNjleitorjejapaixonadoj

Yelvisterj$esendejej(ariajVuizaj"ereiraj

pelajsétimajarteê -qui.jvocêjencontrarájumjpoucojdejtudojdessej universojimaginárioê ôjquejfizemosjfoijparajquejvocêjpossajsejperderjem

Índice ã:!y!LuzH!câmeraH!9ÇÃO8 ãT!y!Geek ã&!y!/ineºebate éã!y!/rônica

Ej"rojetojgráficoNj -najàlaraj-breu.j-najVuísaj-lmeida.j Yelvisterj$esendejej(ariajVuizaj"ereiraj

umajfantásticajaventurajentrejajliteraturajejojcinemaê

Ej"roduçãojgráficaNj

úntão.japertejojcintojporquejessajaventurajvaijcomeçarêêê

-najàlaraj-breu.j-najVuísaj-lmeida.j Yelvisterj$esendejej(ariajVuizaj"ereiraj Ej8otografiaNj 9sojdejimagensjdejdivulgaçãoj EjàoordenaçãoN -lessandrajdej8alcojej(arciusjÉarcelos

LuzH!câmeraH!9ÇÃO8

Jogos!Vorazes

PPP ou!nem!tanto

)AsagaAacompanhaAaAhistóriaAdoAdistritoAj-úAoAmaisAmiserávelAdeAtodosúAdeAondeAvemA KatnissúAaApersonagemAprincipalAnaAarenaóAElaAseAofereceuAcomoAtributoAparaAlivrarAsuaAirmãA queAhaviaAsidoAsorteadaAcomAPeetaúAumAmeninoAqueúAnoApassadoúAajudouAsuaAfamíliaAdando8 asAdeAcomeró

TodosAosAlivrosAseApassamAnumApaísAchamadoAPanemAqueAteveAseuAsurgimentoAcomAoAfinalA daA)méricaAdoANorteóAOAfictícioApaísAéAformadoAporAj-AdistritosAeAaACapitalúAqueAosAcomandaA comAmãosAdeAferroóATodosAosAanosúAparaArelembrarAosA“DiasAEscuros”AqueAseAsucederamAcomA oAfimAdaA)méricaAdoANorteúAaACapitalApromoveAosA“JogosAVorazes”úAqueAéAumaAcompetiçãoA transmitidaApelaATVAparaAtodoAoApaísAeAreúneAumAmeninoAeAumaAmeninaúAentreAj-AeAj3AanosúA deAcadaAdistritoAparaAlutaremAatéAqueAsobrevivaAsóAumAcompetidoró

JogosAVorazesAéAoAprimeiroAlivroAdaAbemA sucedidaAsérieAamericanaAassinadaAporA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASuzanAColinsó

TodaAbatalhaAéAdetalhadaApelaAautoraAcomAriquezaAdeAdetalhesAemA0KKApáginasAdeApuraA açãoóAOAsucessoAdosAlivrosAfoiAtantoAqueAemA-Kj-AfoiAlançadoAoAprimeiroAfilmeAdosAtrêsAlivrosóA NoAsegundoAmêsAdeAlançamentoAnosAEstadosAUnidosúAoAfilmeAarrecadouAUS24$-AmilhõesA DmaisAdoAqueAHarryAPotterAeAasARelíquiasAdaAMorteA– parteA-EóAMasAoAqueAseAviuAnaAtelaAdoA cinemaAfoiAumAfilmeAmornoAeAcomAumaAenormeAeconomiaAdeAatoresóAPersonagensA extremamenteAimportantesAdaAhistóriaAforamAsimplesmenteAexcluídosAeúAcomAcertezaúAseráA umA“DeusAnosAacuda”AparaAinseri8losAnosApróximosAfilmesAqueAestãoAporAviró OAsegundoAfilmeAdaAsérieúA“EmAChamas”úAestá paraAserAlançadoAaindaAemA-Kj4AeAtomaraAqueA sejaArealmenteA“emAchamas”AparaAfazerAjusAaoAlivroAdeAtamanhaAcategoriaó ãv

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

Geek ôsjfãsjdejôj4enhorjdosj -néisjjjjjdevemjterjsidojmuitoj bonzinhosjojanojtodojporquejem dezembrojganharamjumjpresentãoNj jajjadaptaçãojparajosjcinemasjdejj ôjYobbitj.jlivrojde âê$ê$êj7olkien quej antecedejajhistóriajdej8rodoê 5estajvezja aventurajdejtiojÉilbojéj ojfocojda história.jpassadajóéjanosj antes dejôj4enhorjdosj-neisêjÉilbo viviajtranquilamente nojcondadojatéj que éjvisitadojpelojmagoj3andalf quejlhejconvidajparajparticiparjdej umajaventuraêj)ajcompanhiajdej váriosjanões.jÉilbojej3andalfj iniciamjsuajjornadajinesperadajpelaj 7erraj(édiaêjôjobjetivojé libertarjoj reinojdejúrebor.jquejantesjpertenciaj aosjanõesjejfoijconquistadojháj temposjpelojdragãoj4maugê

Uma!jornada muito!esperada $ealmentejéj umjpresentejporquejporjpoucojajproduçãojnãojvaijproj buracoêj úmjSéé0josjjherdeirosjjjdojjjautorjjjjiniciaramjjjjjjjumajjjjbrigaj judicial. ameaçandojimpedirjajproduçãojenquantojnãojrecebessemj94pjSSéjmilhõesj referentesjaosjfilmesjjájrealizadosjjjejjjjnãojjjpagosjjjjpelajjjj)ewjjjjjVineê ôutraj complicaçãoNjo diretorj3uillermojdelj7orojerajajes colhajinicialjparajdirigirjoj projeto mas devidojaosjconstantesjatrasosjdajproduçãojejaosjproblemasj financeirosjdaj(3(j acaboujcomojroteirista êj új ajdireçãojcaiujnovamentejnasj mãosjdej"eterjâacksonê ôsjfilmesjdaj7rilogiajdoj-neljrevolucionaramjaj7ecnologiajd ejcapturajdej movimentosjejâacksonjgarantiujquejseujretornojàj7erra qmédiajtambémjfossej emjgrandejestiloêj"arajojmáximojdejrealismojôjYobbitjfoijfilmadojajJ0jfpsj Tframesjporjsegundo“.jojquejéjmuitojpróximojdosjóéjfpsjquejojolhojhumanoj conseguejcaptarê ôjespectadorjcorrejojriscojde sejperderjcasojresolvajprestarjatençãojàj altajdefiniçãoêjà adajfio dejbarbajdosjanõesjpodejserjvistoêjúmjquasejdezj anos.jojsaltojtecnológicojfoijgrandejdemaisjejporjissojnenhumjdosjelementosj digitaisjcriadosjparajôj4enhorjdosj-néisjfoijreaproveitadojemjôjYobbitê

ãT

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

"arajquemjgostajdejação.jojfilmejéjumjpratojcheioêjYájmuitasjcenasj terminandojemjbatalhasjoujcorreriaj emjquasejO6éj minutosêj ôjYobbit.jquejnaj verdadejéjumajobrajinfantil.jtemjumj tomj maisjlevejejhumorado.jbemjdistantej dojtomjsombriojdejôj4enhorjdosj-néisê ôs fãsjmaisjentusiasmadosjcomjcertezajperceberamjalgumasjligaçõesj entrejosjfilmesjdaj7rilogiajd oj-neljejôjYobbitêj9mjexemploNje mjôj4enhorjdosj -néisjhájumjmomentojemjquej-ragornjacampajcomjosjhobbitsêj)essajcenaj aparecemjtrêsjtrollsjtransformadosjemjpedraêjÉj ojgrupojdejtrollsjquejpretendej comerjajcomitivajdej7horinjemjôjYobbitêj3andalfjosjpetrificajutilizandojajluzjdoj solê -sjsequênciasj jájtêmjdatajdefinidaêj“ôjYobbitNj-j5esolaçãojdej4maug”j estréia emjOhjdejdezembroêj“jÉjjcomplicadojjfazerjjumjjfilmejjdojjmeio.jjmasjaj vantagemjéjquejtemosjváriasjhistórias”.jdissejojdiretorj"eterjâacksonjemjvídeoj divulgadojpelajproduçãojdojfilmeêjúja terceirajejúltimajparte.”ôjYobbitj q Vájej 5ej!oltajôutraj!ez”.jchegajaosjcinemasjemjOGjdejdezembrojdejSéOJê Éemjvindosjdejvoltajàj7erraj(édiaá

ãM

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

/ineºebate

Harry Potter

/repúsculo úmjSéék.jajautoraj4tepheniej (eyerjlançoujojlivrojquejseriajumaj grandejfebrejmundialNjàrepúsculoêjâáj erajdejsejesperarjquejtamanhoj sucessojsejtransformariajemjfilmeêj VançadojemjSéé0.jàrepúsculo.j primeirojfilmejdejcinco.jchegoujajOkj milhõesjdejespectadoresjbrasileirosêj -ojtodo.jaj4agajàrepúsculo.jjájfoij assistidajporjmaisjdej0ééjmilhõesjdej pessoasjaojredorjdojmundoê ôsjlivrosjnãojficamjmuitojatrásêjúlesjjáj conseguiramjficarjporjcercajdejShéj semanasjnojtopojdajlistajdoj)ewjYorkj 7imes.jsendojvendidasjmundialmentej maisjdejOSéjmilhõesjdejcópiasê

-daptaçõesjdejlivrosjparajasj telonasjsemprejforamj acompanhadasjdejcríticasjporjpartej dosjleitores.jsejamjcríticasjboasjouj ruinsêj-jsériejYarryj"otterjnãojiajserj diferenteêjôjlivrojdejâêjIêj$owlingjjáj erajumajfebrejmundialjantesjdejsej tornarjprodutojdajsétimajarteêj-oj serjlançadojemjSééO.jY"jtinhaj milhõesjdejfãsjejmuitosjlevavamj livrosjparajasjsalasjdejcinemajparaj compararjasjcenasjejcomparáqlasêj Éjcertojquejmuitosjficaramjtristesj comjváriasjsituaçõesjdosjlivrosjquej nãojtiveramjespaçojnosjfilmesêjújaj cadajfilmejumajmaiorjdificuldade.j poisjosjlivrosjficavamjcadajvezj maioresjemjrelaçãojà quantidadejdej páginasêjújcomjissojaumentavajaj chancejdejterjmaisjsituaçõesj excluídasêj

(asjmesmojsendojalvojdejcríticasjporjpartejdosjfãs.jcomjojtempojestesj perceberamjquejumajadaptaçãojOééFjfieljdosjlivrosjseriajimpossívelêj!istojque.j parajissojacontecer.jerajnecessáriojaproximadamentejOójhorasjporjfilmejTojquejéj muitojincômodojparajajindústriajcinematográfica“êj ôsjfilmesjdejYarryj"otterjToitojlongasjnojtotal“jpodemjserjdivididosjemjtrêsj fasesêj-jprimeira.jcomjajdireçãojdejàhrisjàolumbusjnosjfilmesj“Yarryj"otterjejaj "edraj8ilosofal”jej“Yarryj"otterjejàâmaraj4ecreta”êjústajfasejseriajajapres entaçãoj dojuniversojdajautorajâêIêj$owlingêj-sjsequênciasj“"risioneirojdej-zkaban”j Tdireçãojdej-lfonsojàuarón“jjej“àálicejdej8ogo”jTdireçãojdej(ikej)ewell“jfazemj partejdajfasejquejinicioujasjmudançasjnosjhábitosjdejsejvestirjdosjpersonagensj Tquebrandojojes tereótipojdejbruxos“jejtambémjcomjretiradasjdejalgumasj subtramasêj-ojcontráriojdojquejsejpensava.jessasjmudançasjnãojdesagradoujoj públicoêj -júltimajfasejconstituijasjsequênciasjfinaisjdejYarryj"otterNj“-jôrdemjdaj 8ênix”.j“ôjenigmajdoj"ríncipe”.j“-sjrelíqu iasjdajmortej – partej–”jej“-sjrelíquiasjdaj mortej – partej––”êj7odasjestasjsobjajdireçãojdej5avidjYatesêj-sjduasjprimeirasj receberamjmuitasjcríticas.jpoisjmuitasjcenasjdojlivrojficaramjdejfora.jejparajoj espectadorjquejnãojacompanhoujajsériejpelosjlivros.jaj compreensãojdajtramaj ficavajmaisjconfusaêj àríticasjboasjoujnão.jajcertezajéNjYarryj"otterjéjumajsériejfantástica.jsejaj nosjlivrosjoujnasjtelasêj?uantojaosjfilmes.jdejmodojgeraljTentrejerrosjejacertos“.joj bruxinhojagradoujajmuitos.jpro vajdissojsãojasjmilhõesjdejbilheteriasjvendidasjporj filmeê

ã&

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

àrepúsculojcontajcomojquejojcasalj údwardjejÉellaj– elejumjvampirojejelaj umajhumanaj– sejconhecemjejcomoj elajpassajpelajdescobertajdajverdadej sobrejúdwardjejsuajfamília.jalémjdej mostrarjtambémjosjdramasjdejumaj adolescentejquejacaboujdejmudarjdej cidadeêjâájemjVuaj)ova.jÉellajficaj próximajâacob.jseujamigojdejinfânciajej lobisomem.jejessajproximidadejcausaj dúvidasjemjrelaçãojaosjsentimentosj delaêjúmjúclipse.jumjexércitojdej vampirosjrecémjcriadosjéjformadojcomjojobjetivojdejatingirjúdward.jrepletojdejcenasj emocionantes.jessejpodejserjconsideradojojmelhorjdajsérieêjúmj-manhecer.jÉellajsej casajejficajgrávidajdejúdwardjejéjnojlivrojfinaljquejelajfinalmentejsejtransformajemj vampiraêj -jsagajliteráriajtemjquatrojlivros.jporémjparajajadaptaçãojprojcinema.j -manhecer.jojúltimojlivrojdajsérie.jfoijdividojemjduasjpartesj – ajprimeirajÉellajpassaj porjumajdifíciljgravidezjejajsegundajéjquandojelajsejtornajumajvampiraêj5epoisjdej serjdividid ojemjumjmomentojestratégico.jajsegundajpartejdojfilmej-manhecerj consagrajajsagajnojcinemajcomjojvalorjarrecadadojdej6ééjmilhõesjdejreaisê "arajquemjleujajsaga.josjfilmesjficamjumjpoucojabaixojdojnível.jpoisjfaltaj emoçãojejsuspenseêj"orém.jaojcontráriojdojq uejmuitosjdizem.josjatoresjfizeramjumj bomjpapel.jjájquejficaramjbemjparecidosjcomjosjpersonagensjliteráriosê "arajquemjgostajdejliteraturajfantásticajéjumjbomjlivro.jporémjprajquemjéj acostumadojcomjvampirosjmaldososjjejjcomjjsedejjdejjsangue.jjnãojjprecisajjesperarj muitasjaventurasjejmortes.jjájquejnajsérie.josjvampirosjprincipaisjsãojdojbemjejsójsej alimentamjdejsanguejanimalê

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

ãh

/rônica )ojfilmejhomônimojTdejSéOO“j ajatrizj 7ildaj4wintonjdájosjtonsjdej abandonojejdesesperojquejcaemjbe mjnojrostojdejumajmãejdejumjassassino emjjmassaê úvajnãojjqueriajjserjjmãe.jmasjjsejjesforçajparajamarjjseujjbebê .j enquantojdesdej ojnascimentojIevinjparecia rejeitáqla ejodiarjojmundojajsuaj voltaê àomjojtempo.jelejemitejjsinaisjjdejjquejjseujjódiojjcrescejjcomjjeleêjúzraj (illerjéjumjaterrorizantejejaojmesmojtempojsedutorjIevinjadolescenteêj ôjfilmejdajdiretorajVynnej$amsayjcheiraja perigoêj4abemosjquejalgojvaijdarjerradojej nosjsentamosjparajassistirjcomojaconteceráêjújo quejacontecejsãojótimasjatuaçõesê 7ildaj4winton obtevejosjprêmiosjdejmelhorjatrizjnoj"rémiosjdojàinemajúuropeujSéOOj ejnomeaçãojajmesmajcategoriajnoj3lobojdejôurojSéOSjej4-3jSéOSê

7!entãoPPP

a!culpa!é!de!quem1

–maginejumajquintaqfeiraj comojqualquerjoutraêj!ocêjestájemj seujtrabalhojquandojéjinformadojdej quejhouvejumajchacinajnojcolégioj emjquejseujfilhojestudaêj "reocupado.jcomojtantosjoutrosj paisjnajmesmajsituação.jvocêjsej dirigejparajlájojmaisjrápidoj possívelêj-o chegar. percebejoj quãojdistantejestájdajsituaçãojdosj outrosjpaisêjôjresponsáveljpelaj mortejdejsetejalunos.jumaj professorajejumjserventejnojginásioj dajescolajéjseujfilhoê

éã

ústejéjojinfortúniojdejúvaj Ihatchadourianjnojthrillerj psicanalíticoj"recisamosj8alar 4obrejoj IevinjTSééh“jdejVionelj 4hriverêj -travésjdasjcartasj duramentejsincerasjdejúvajparaj seujmarido .jsomosjtransportadosj parajajsuajvidaj“pósqquintaqfeira”êjú.j comojseriajdejsejesperar. nãojéj umajvidajfácilêj úvaj contajcomoj tentajse guirjemjfrentejejsej reintegrarjà sociedade.jmasjéj hostilizadajpelajvizinhança êj -nteriormentejseujtrabalhojeraj viajarjpelojmundojejagorajirjaoj supermercadojrequerjumjgrandej esforçoê

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

-jcondenaçãojdejúvajaosjolhosjdajsociedadejlembrajumjpoucojajdaj protagonistajdej-jVetrajúscarlate.jquejerajobrigadaja portarjumjf-fjdejadúlteraj bordadojemjvermelhojsuasjroupas.jcomojsímbolojdejsuajvergonhaêj ôjcuriosoj éjquejajcorjvermelhajfoijusadajcomojelementojdejdestaquejemjváriasjcenasê ôjsentimentojdejculpajéjumjtópico forte.jespecialmentejnojlivroê úvajrefletej sobrej seuj casamento.jmaternidade.j perdão.jalienação.jejentrejtantasjoutrasj coisas.jajculpa éjcruamentejdebatidajporjelaêj ÉjumajpenajquejOOéjminutos sejamjpoucosjparajmostrar osjdetalhesj maisjminuciososjdo livroêjôjcritériojquej Ievinjusoujparaj escolheujseusjalvos. porjexemplo. ficoujdejforajdajadaptaçãojcinematográficaê -indajsimjvalejaj penajverjojfilmeêj-j atmosferajdejdesconfortojconseguejnosjcolocarjnajpelejdej úva.jintimamentejsejperguntandoq porjquê2

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

éé


Revista Visconde