Page 1

Visconde

O

Hobbit

9!volta!da Terra!Média

Os!best!sellersí

Harry!Potter g /repúsculo

Precisamos!falar!sobre!

K7VIN

Por!dentro!de

Jogos

Vorazes

Um!olhar!mais!crítico

7ditorial

7xpediente Ej$edaçãoNj -najàlaraj-breu.j-najVuísaj-lmeida.j Yelvisterj$esendejej(ariajVuizaj"ereiraj

7udojcomeçajcomjumj“úraj9majvez”ê

Ej5iagramadoresNj

úrajumajvezjumjlivroê

-najàlaraj-breu.j-najVuísaj-lmeida.j

úrajumajvezjumjlivrojquejsejtransformoujemjfilmeê

Yelvisterj$esendejej(ariajVuizaj"ereiraj

úrajumajvezjumjlivrojquejsejtransformoujemjfilmej

Ej"rojetojgráficojdejcapaNj

ejquejsejtransformoujemjrevistaê

-najàlaraj-breu.j-najVuísaj-lmeida.j

újessajrevistajfoijescritajparajvocêNjleitorjejapaixonadoj

Yelvisterj$esendejej(ariajVuizaj"ereiraj

pelajsétimajarteê -qui.jvocêjencontrarájumjpoucojdejtudojdessej universojimaginárioê ôjquejfizemosjfoijparajquejvocêjpossajsejperderjem

Índice ã:!y!LuzH!câmeraH!9ÇÃO8 ãT!y!Geek ã&!y!/ineºebate éã!y!/rônica

Ej"rojetojgráficoNj -najàlaraj-breu.j-najVuísaj-lmeida.j Yelvisterj$esendejej(ariajVuizaj"ereiraj

umajfantásticajaventurajentrejajliteraturajejojcinemaê

Ej"roduçãojgráficaNj

úntão.japertejojcintojporquejessajaventurajvaijcomeçarêêê

-najàlaraj-breu.j-najVuísaj-lmeida.j Yelvisterj$esendejej(ariajVuizaj"ereiraj Ej8otografiaNj 9sojdejimagensjdejdivulgaçãoj EjàoordenaçãoN -lessandrajdej8alcojej(arciusjÉarcelos

LuzH!câmeraH!9ÇÃO8

Jogos!Vorazes

PPP ou!nem!tanto

)AsagaAacompanhaAaAhistóriaAdoAdistritoAj-úAoAmaisAmiserávelAdeAtodosúAdeAondeAvemA KatnissúAaApersonagemAprincipalAnaAarenaóAElaAseAofereceuAcomoAtributoAparaAlivrarAsuaAirmãA queAhaviaAsidoAsorteadaAcomAPeetaúAumAmeninoAqueúAnoApassadoúAajudouAsuaAfamíliaAdando8 asAdeAcomeró

TodosAosAlivrosAseApassamAnumApaísAchamadoAPanemAqueAteveAseuAsurgimentoAcomAoAfinalA daA)méricaAdoANorteóAOAfictícioApaísAéAformadoAporAj-AdistritosAeAaACapitalúAqueAosAcomandaA comAmãosAdeAferroóATodosAosAanosúAparaArelembrarAosA“DiasAEscuros”AqueAseAsucederamAcomA oAfimAdaA)méricaAdoANorteúAaACapitalApromoveAosA“JogosAVorazes”úAqueAéAumaAcompetiçãoA transmitidaApelaATVAparaAtodoAoApaísAeAreúneAumAmeninoAeAumaAmeninaúAentreAj-AeAj3AanosúA deAcadaAdistritoAparaAlutaremAatéAqueAsobrevivaAsóAumAcompetidoró

JogosAVorazesAéAoAprimeiroAlivroAdaAbemA sucedidaAsérieAamericanaAassinadaAporA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASuzanAColinsó

TodaAbatalhaAéAdetalhadaApelaAautoraAcomAriquezaAdeAdetalhesAemA0KKApáginasAdeApuraA açãoóAOAsucessoAdosAlivrosAfoiAtantoAqueAemA-Kj-AfoiAlançadoAoAprimeiroAfilmeAdosAtrêsAlivrosóA NoAsegundoAmêsAdeAlançamentoAnosAEstadosAUnidosúAoAfilmeAarrecadouAUS24$-AmilhõesA DmaisAdoAqueAHarryAPotterAeAasARelíquiasAdaAMorteA– parteA-EóAMasAoAqueAseAviuAnaAtelaAdoA cinemaAfoiAumAfilmeAmornoAeAcomAumaAenormeAeconomiaAdeAatoresóAPersonagensA extremamenteAimportantesAdaAhistóriaAforamAsimplesmenteAexcluídosAeúAcomAcertezaúAseráA umA“DeusAnosAacuda”AparaAinseri8losAnosApróximosAfilmesAqueAestãoAporAviró OAsegundoAfilmeAdaAsérieúA“EmAChamas”úAestá paraAserAlançadoAaindaAemA-Kj4AeAtomaraAqueA sejaArealmenteA“emAchamas”AparaAfazerAjusAaoAlivroAdeAtamanhaAcategoriaó ãv

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

Geek ôsjfãsjdejôj4enhorjdosj -néisjjjjjdevemjterjsidojmuitoj bonzinhosjojanojtodojporquejem dezembrojganharamjumjpresentãoNj jajjadaptaçãojparajosjcinemasjdejj ôjYobbitj.jlivrojde âê$ê$êj7olkien quej antecedejajhistóriajdej8rodoê 5estajvezja aventurajdejtiojÉilbojéj ojfocojda história.jpassadajóéjanosj antes dejôj4enhorjdosj-neisêjÉilbo viviajtranquilamente nojcondadojatéj que éjvisitadojpelojmagoj3andalf quejlhejconvidajparajparticiparjdej umajaventuraêj)ajcompanhiajdej váriosjanões.jÉilbojej3andalfj iniciamjsuajjornadajinesperadajpelaj 7erraj(édiaêjôjobjetivojé libertarjoj reinojdejúrebor.jquejantesjpertenciaj aosjanõesjejfoijconquistadojháj temposjpelojdragãoj4maugê

Uma!jornada muito!esperada $ealmentejéj umjpresentejporquejporjpoucojajproduçãojnãojvaijproj buracoêj úmjSéé0josjjherdeirosjjjdojjjautorjjjjiniciaramjjjjjjjumajjjjbrigaj judicial. ameaçandojimpedirjajproduçãojenquantojnãojrecebessemj94pjSSéjmilhõesj referentesjaosjfilmesjjájrealizadosjjjejjjjnãojjjpagosjjjjpelajjjj)ewjjjjjVineê ôutraj complicaçãoNjo diretorj3uillermojdelj7orojerajajes colhajinicialjparajdirigirjoj projeto mas devidojaosjconstantesjatrasosjdajproduçãojejaosjproblemasj financeirosjdaj(3(j acaboujcomojroteirista êj új ajdireçãojcaiujnovamentejnasj mãosjdej"eterjâacksonê ôsjfilmesjdaj7rilogiajdoj-neljrevolucionaramjaj7ecnologiajd ejcapturajdej movimentosjejâacksonjgarantiujquejseujretornojàj7erra qmédiajtambémjfossej emjgrandejestiloêj"arajojmáximojdejrealismojôjYobbitjfoijfilmadojajJ0jfpsj Tframesjporjsegundo“.jojquejéjmuitojpróximojdosjóéjfpsjquejojolhojhumanoj conseguejcaptarê ôjespectadorjcorrejojriscojde sejperderjcasojresolvajprestarjatençãojàj altajdefiniçãoêjà adajfio dejbarbajdosjanõesjpodejserjvistoêjúmjquasejdezj anos.jojsaltojtecnológicojfoijgrandejdemaisjejporjissojnenhumjdosjelementosj digitaisjcriadosjparajôj4enhorjdosj-néisjfoijreaproveitadojemjôjYobbitê

ãT

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

"arajquemjgostajdejação.jojfilmejéjumjpratojcheioêjYájmuitasjcenasj terminandojemjbatalhasjoujcorreriaj emjquasejO6éj minutosêj ôjYobbit.jquejnaj verdadejéjumajobrajinfantil.jtemjumj tomj maisjlevejejhumorado.jbemjdistantej dojtomjsombriojdejôj4enhorjdosj-néisê ôs fãsjmaisjentusiasmadosjcomjcertezajperceberamjalgumasjligaçõesj entrejosjfilmesjdaj7rilogiajd oj-neljejôjYobbitêj9mjexemploNje mjôj4enhorjdosj -néisjhájumjmomentojemjquej-ragornjacampajcomjosjhobbitsêj)essajcenaj aparecemjtrêsjtrollsjtransformadosjemjpedraêjÉj ojgrupojdejtrollsjquejpretendej comerjajcomitivajdej7horinjemjôjYobbitêj3andalfjosjpetrificajutilizandojajluzjdoj solê -sjsequênciasj jájtêmjdatajdefinidaêj“ôjYobbitNj-j5esolaçãojdej4maug”j estréia emjOhjdejdezembroêj“jÉjjcomplicadojjfazerjjumjjfilmejjdojjmeio.jjmasjaj vantagemjéjquejtemosjváriasjhistórias”.jdissejojdiretorj"eterjâacksonjemjvídeoj divulgadojpelajproduçãojdojfilmeêjúja terceirajejúltimajparte.”ôjYobbitj q Vájej 5ej!oltajôutraj!ez”.jchegajaosjcinemasjemjOGjdejdezembrojdejSéOJê Éemjvindosjdejvoltajàj7erraj(édiaá

ãM

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

/ineºebate

Harry Potter

/repúsculo úmjSéék.jajautoraj4tepheniej (eyerjlançoujojlivrojquejseriajumaj grandejfebrejmundialNjàrepúsculoêjâáj erajdejsejesperarjquejtamanhoj sucessojsejtransformariajemjfilmeêj VançadojemjSéé0.jàrepúsculo.j primeirojfilmejdejcinco.jchegoujajOkj milhõesjdejespectadoresjbrasileirosêj -ojtodo.jaj4agajàrepúsculo.jjájfoij assistidajporjmaisjdej0ééjmilhõesjdej pessoasjaojredorjdojmundoê ôsjlivrosjnãojficamjmuitojatrásêjúlesjjáj conseguiramjficarjporjcercajdejShéj semanasjnojtopojdajlistajdoj)ewjYorkj 7imes.jsendojvendidasjmundialmentej maisjdejOSéjmilhõesjdejcópiasê

-daptaçõesjdejlivrosjparajasj telonasjsemprejforamj acompanhadasjdejcríticasjporjpartej dosjleitores.jsejamjcríticasjboasjouj ruinsêj-jsériejYarryj"otterjnãojiajserj diferenteêjôjlivrojdejâêjIêj$owlingjjáj erajumajfebrejmundialjantesjdejsej tornarjprodutojdajsétimajarteêj-oj serjlançadojemjSééO.jY"jtinhaj milhõesjdejfãsjejmuitosjlevavamj livrosjparajasjsalasjdejcinemajparaj compararjasjcenasjejcomparáqlasêj Éjcertojquejmuitosjficaramjtristesj comjváriasjsituaçõesjdosjlivrosjquej nãojtiveramjespaçojnosjfilmesêjújaj cadajfilmejumajmaiorjdificuldade.j poisjosjlivrosjficavamjcadajvezj maioresjemjrelaçãojà quantidadejdej páginasêjújcomjissojaumentavajaj chancejdejterjmaisjsituaçõesj excluídasêj

(asjmesmojsendojalvojdejcríticasjporjpartejdosjfãs.jcomjojtempojestesj perceberamjquejumajadaptaçãojOééFjfieljdosjlivrosjseriajimpossívelêj!istojque.j parajissojacontecer.jerajnecessáriojaproximadamentejOójhorasjporjfilmejTojquejéj muitojincômodojparajajindústriajcinematográfica“êj ôsjfilmesjdejYarryj"otterjToitojlongasjnojtotal“jpodemjserjdivididosjemjtrêsj fasesêj-jprimeira.jcomjajdireçãojdejàhrisjàolumbusjnosjfilmesj“Yarryj"otterjejaj "edraj8ilosofal”jej“Yarryj"otterjejàâmaraj4ecreta”êjústajfasejseriajajapres entaçãoj dojuniversojdajautorajâêIêj$owlingêj-sjsequênciasj“"risioneirojdej-zkaban”j Tdireçãojdej-lfonsojàuarón“jjej“àálicejdej8ogo”jTdireçãojdej(ikej)ewell“jfazemj partejdajfasejquejinicioujasjmudançasjnosjhábitosjdejsejvestirjdosjpersonagensj Tquebrandojojes tereótipojdejbruxos“jejtambémjcomjretiradasjdejalgumasj subtramasêj-ojcontráriojdojquejsejpensava.jessasjmudançasjnãojdesagradoujoj públicoêj -júltimajfasejconstituijasjsequênciasjfinaisjdejYarryj"otterNj“-jôrdemjdaj 8ênix”.j“ôjenigmajdoj"ríncipe”.j“-sjrelíqu iasjdajmortej – partej–”jej“-sjrelíquiasjdaj mortej – partej––”êj7odasjestasjsobjajdireçãojdej5avidjYatesêj-sjduasjprimeirasj receberamjmuitasjcríticas.jpoisjmuitasjcenasjdojlivrojficaramjdejfora.jejparajoj espectadorjquejnãojacompanhoujajsériejpelosjlivros.jaj compreensãojdajtramaj ficavajmaisjconfusaêj àríticasjboasjoujnão.jajcertezajéNjYarryj"otterjéjumajsériejfantástica.jsejaj nosjlivrosjoujnasjtelasêj?uantojaosjfilmes.jdejmodojgeraljTentrejerrosjejacertos“.joj bruxinhojagradoujajmuitos.jpro vajdissojsãojasjmilhõesjdejbilheteriasjvendidasjporj filmeê

ã&

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

àrepúsculojcontajcomojquejojcasalj údwardjejÉellaj– elejumjvampirojejelaj umajhumanaj– sejconhecemjejcomoj elajpassajpelajdescobertajdajverdadej sobrejúdwardjejsuajfamília.jalémjdej mostrarjtambémjosjdramasjdejumaj adolescentejquejacaboujdejmudarjdej cidadeêjâájemjVuaj)ova.jÉellajficaj próximajâacob.jseujamigojdejinfânciajej lobisomem.jejessajproximidadejcausaj dúvidasjemjrelaçãojaosjsentimentosj delaêjúmjúclipse.jumjexércitojdej vampirosjrecémjcriadosjéjformadojcomjojobjetivojdejatingirjúdward.jrepletojdejcenasj emocionantes.jessejpodejserjconsideradojojmelhorjdajsérieêjúmj-manhecer.jÉellajsej casajejficajgrávidajdejúdwardjejéjnojlivrojfinaljquejelajfinalmentejsejtransformajemj vampiraêj -jsagajliteráriajtemjquatrojlivros.jporémjparajajadaptaçãojprojcinema.j -manhecer.jojúltimojlivrojdajsérie.jfoijdividojemjduasjpartesj – ajprimeirajÉellajpassaj porjumajdifíciljgravidezjejajsegundajéjquandojelajsejtornajumajvampiraêj5epoisjdej serjdividid ojemjumjmomentojestratégico.jajsegundajpartejdojfilmej-manhecerj consagrajajsagajnojcinemajcomjojvalorjarrecadadojdej6ééjmilhõesjdejreaisê "arajquemjleujajsaga.josjfilmesjficamjumjpoucojabaixojdojnível.jpoisjfaltaj emoçãojejsuspenseêj"orém.jaojcontráriojdojq uejmuitosjdizem.josjatoresjfizeramjumj bomjpapel.jjájquejficaramjbemjparecidosjcomjosjpersonagensjliteráriosê "arajquemjgostajdejliteraturajfantásticajéjumjbomjlivro.jporémjprajquemjéj acostumadojcomjvampirosjmaldososjjejjcomjjsedejjdejjsangue.jjnãojjprecisajjesperarj muitasjaventurasjejmortes.jjájquejnajsérie.josjvampirosjprincipaisjsãojdojbemjejsójsej alimentamjdejsanguejanimalê

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

ãh

/rônica )ojfilmejhomônimojTdejSéOO“j ajatrizj 7ildaj4wintonjdájosjtonsjdej abandonojejdesesperojquejcaemjbe mjnojrostojdejumajmãejdejumjassassino emjjmassaê úvajnãojjqueriajjserjjmãe.jmasjjsejjesforçajparajamarjjseujjbebê .j enquantojdesdej ojnascimentojIevinjparecia rejeitáqla ejodiarjojmundojajsuaj voltaê àomjojtempo.jelejemitejjsinaisjjdejjquejjseujjódiojjcrescejjcomjjeleêjúzraj (illerjéjumjaterrorizantejejaojmesmojtempojsedutorjIevinjadolescenteêj ôjfilmejdajdiretorajVynnej$amsayjcheiraja perigoêj4abemosjquejalgojvaijdarjerradojej nosjsentamosjparajassistirjcomojaconteceráêjújo quejacontecejsãojótimasjatuaçõesê 7ildaj4winton obtevejosjprêmiosjdejmelhorjatrizjnoj"rémiosjdojàinemajúuropeujSéOOj ejnomeaçãojajmesmajcategoriajnoj3lobojdejôurojSéOSjej4-3jSéOSê

7!entãoPPP

a!culpa!é!de!quem1

–maginejumajquintaqfeiraj comojqualquerjoutraêj!ocêjestájemj seujtrabalhojquandojéjinformadojdej quejhouvejumajchacinajnojcolégioj emjquejseujfilhojestudaêj "reocupado.jcomojtantosjoutrosj paisjnajmesmajsituação.jvocêjsej dirigejparajlájojmaisjrápidoj possívelêj-o chegar. percebejoj quãojdistantejestájdajsituaçãojdosj outrosjpaisêjôjresponsáveljpelaj mortejdejsetejalunos.jumaj professorajejumjserventejnojginásioj dajescolajéjseujfilhoê

éã

ústejéjojinfortúniojdejúvaj Ihatchadourianjnojthrillerj psicanalíticoj"recisamosj8alar 4obrejoj IevinjTSééh“jdejVionelj 4hriverêj -travésjdasjcartasj duramentejsincerasjdejúvajparaj seujmarido .jsomosjtransportadosj parajajsuajvidaj“pósqquintaqfeira”êjú.j comojseriajdejsejesperar. nãojéj umajvidajfácilêj úvaj contajcomoj tentajse guirjemjfrentejejsej reintegrarjà sociedade.jmasjéj hostilizadajpelajvizinhança êj -nteriormentejseujtrabalhojeraj viajarjpelojmundojejagorajirjaoj supermercadojrequerjumjgrandej esforçoê

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

-jcondenaçãojdejúvajaosjolhosjdajsociedadejlembrajumjpoucojajdaj protagonistajdej-jVetrajúscarlate.jquejerajobrigadaja portarjumjf-fjdejadúlteraj bordadojemjvermelhojsuasjroupas.jcomojsímbolojdejsuajvergonhaêj ôjcuriosoj éjquejajcorjvermelhajfoijusadajcomojelementojdejdestaquejemjváriasjcenasê ôjsentimentojdejculpajéjumjtópico forte.jespecialmentejnojlivroê úvajrefletej sobrej seuj casamento.jmaternidade.j perdão.jalienação.jejentrejtantasjoutrasj coisas.jajculpa éjcruamentejdebatidajporjelaêj ÉjumajpenajquejOOéjminutos sejamjpoucosjparajmostrar osjdetalhesj maisjminuciososjdo livroêjôjcritériojquej Ievinjusoujparaj escolheujseusjalvos. porjexemplo. ficoujdejforajdajadaptaçãojcinematográficaê -indajsimjvalejaj penajverjojfilmeêj-j atmosferajdejdesconfortojconseguejnosjcolocarjnajpelejdej úva.jintimamentejsejperguntandoq porjquê2

Revista!Visconde!y!9no!é!ú!Nº!ãé

éé

Revista Visconde  

Tudo começa em um era um vez um livro, que se transformou em um filme, que se transformou eum uma revista.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you