Page 1

PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

Lodbjerggård Børnehus

Område Nordstevns

2012 2013


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Indhold Forord .............................................................................................................................................................. 2 Indledning og præsentation af Lodbjerggård Børnehus .............................................................. 3 Stevns kommunes børne- og læringssyn .......................................................................................... 4 Præsentation af område Nordstevns ................................................................................................... 5 Ledelse ........................................................................................................................................................ 5 Personalesamarbejde ............................................................................................................................ 5 Principper for forældresamarbejde og forældreinvolvering.................................................... 6 Pædagogiske principper for område Nordstevns ............................................................................ 7 Områdets arbejde med de politisk besluttede indsats- & kvalitetsmål ................................. 8 Stevns kommunes kvalitetsmål for børneområdet .................................................................... 8 Lodbjerggårds arbejde med de besluttede indsats- & kvalitetsmål .................................... 8 Den Pædagogiske Læreplan og Børnemiljøvurdering ................................................................... 9 Beskrivelse af de seks læreplanstemaer ..................................................................................... 10 Sproglig opmærksomhed ............................................................................................................... 10 Barnets alsidige personlige udvikling ........................................................................................ 11 Natur og naturfænomener ............................................................................................................ 13 Sociale kompetencer ....................................................................................................................... 15 Krop og bevægelse........................................................................................................................... 16 Kulturelle udtryksformer og værdier ......................................................................................... 18 Børn med særlige behov .................................................................................................................... 19 Dokumentation ...................................................................................................................................... 19 Internt - personale ........................................................................................................................... 19 Internt - forældre.............................................................................................................................. 19 Evaluering ................................................................................................................................................ 20 Beskrivelse af arbejdet med at sikre børnemiljøet .................................................................. 20 Bilag ............................................................................................................................................................... 21

Udarbejdet af: Tove Conrad Lidegaard, Daglig Pædagogisk leder i samarbejde med personalet i Lodbjerggård Børnehus, Januar 2012. Revideret febuar 2012.

2


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Forord Stevns Kommune har besluttet at samle en række materialer i et fælles dokument. Det drejer sig om de pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurdering og dagtilbuddets pædagogiske principper og værdier. Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde disse materialer. Materialerne er samlet i en ”Pædagogisk udviklingsplan”, og denne erstatter dagtilbuddets virksomhedsplan. De pædagogiske læreplaner er et redskab i det enkelte dagtilbud til at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde og til at sætte fokus på læring i dagtilbud. Børnemiljøvurdering indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø og skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde en handlingsplan. Dagtilbuddets principper og værdier er forældrebestyrelsens lovbestemte mulighed for at få indflydelse på dagtilbuddets hverdag ved at fastlægge overordnede principper for dagtilbuddets arbejde inden for de mål og rammer der er fastsat af Byrådet. Udarbejdelsen af en udviklingsplan er ny i Stevns Kommune. For året 2011 blev den første udviklingsplan udarbejdet. For året 2012 og 2013 ligger nu for Område Nordstevns 5 udviklingsplaner med udgangspunkt i de 5 enkelte institutioner i området. Arbejdet med en udviklingsplan er fortsat nyt for området, men vi finder den som et godt og et fremadrettet værktøj for det pædagogiske arbejde. Sidste år var der særligt fokus på lærerplanstemaerne. I indeværende år er dette arbejde forsat, men også med særlig fokus på børnemiljøvurdering. Dette indgår som en del af læreplanstemaerne. Endvidere har forældrebestyrelsen i indeværende år udarbejdet overordnede principper for det pædagogiske arbejde i området. For at udvikle og understøtte de pædagogiske læreplanstemaer og arbejdet med børnemiljøvurdering har der på fælles personalemøder været indlæg fra foredragsholdere om indhold og redskaber til det videre arbejde med arbejdet. Derudover har der været nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra de enkelte institutioner for at inspirere hinanden i udarbejdelsen af udviklingsplanen, men også med en implementering i en pædagogisk praksis. Signe Kofod Hansen Områdeleder

3


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Indledning og præsentation af Lodbjerggård Børnehus Institutionen er opført i 2008 i nybygget moderne og tidssvarende lokaler med optimale fysiske rammer indendørs, og legeplads og udeareal der rummer masser af udfoldelsesmuligheder for det enkelte barn. Lodbjerggård er opført med henblik på at blive idrætsinstitution, hvilket har haft betydning for både indretning og størrelse på institutionen, og at vi har en stor motoriksal. Lodbjerggård Børnehus er et hus i stor udvikling. 1. Januar 2011 fik den nye daglige pædagogisk leder til opgave at følge op på igangværende aktiviteter i institutionen. Lodbjerggård Børnehus personalegruppe er sammensat af medarbejdere fra tidligere Vallø børnehave og nyansatte medarbejdere.

Stevns kommunes børne- og læringssyn Børn skal anerkendes som unikke personer med hver deres særlige forudsætninger. De fagligt kompetente voksne anerkender og forstår børnene, og den pædagogiske praksis tager afsæt i børnenes trivsel, interesser og potentialer. Børns udvikling skal forstås som en helhed. De voksne skal give omsorg og mulighed for leg og aktiviteter, der engagerer, udfordrer og giver mening for børnene. De nære relationer skal prioriteres, og børnenes samspil skal understøttes, så børnenes selvværd styrkes.

4


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Børnene skal have en aktiv rolle i deres egen hverdag. De voksne skal indgå i dialog med børnene og give dem medindflydelse. Med fokus på og anerkendelse af børnenes ressourcer og behov for at lære, støtter de voksne alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

Præsentation af område Nordstevns Område Nordstevns er en institution med 5 selvstændige huse, med hver deres egenart og kultur. De enkelte huse ligger spredt i hele området, jævnt placeret i det lokale område. Vi består af: Acaciebo:

Beliggende i Strøby Egede. Acaciebo er en børnehave normeret til 40 børn

Lærkehuset:

Beliggende i Strøby Egede. Lærkehuset er en integreret institution, normeret til 100 børnehavebørn og 39 vuggestuebørn

Lodbjerggård:

Beliggende lige over for den lokale skole. Lodbjerggård er en integreret institution normeret til 60 børnehavebørn og 26 vuggestuebørn

Strøby Børnehave:

Beliggende i Strøby. Strøby børnehave er normeret til 40 børn samt en specialgruppe normeret til 7 børn

Klippinge Børnecenter: Beliggende i Klippinge. Klippinge Børnecenter er en integreret institution, normeret til 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn

Ledelse Områdelederen indgår sammen med de 5 daglige pædagogiske ledere i et ledelsesteam for området. Der afholdes ugentlige møder, hvor faglige og ledelsesmæssige forhold drøftes og besluttes.

Personalesamarbejde Området Nordstevns afholder et par gange om året fælles personalemøde, hvor alle institutionerne i området er samlet. Der er ligeledes nedsat forskellige arbejdsgrupper på tværs af institutionerne:

5


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013    

En skolegruppe, hvor personalet på tværs af institutionerne arbejder med skoleforberedelse for de kommende skolebørn. En visionsgruppe, der pt. arbejder med børnemiljøvurdering (BMV). En kompetencegruppe, der løbende skal drøfte mulighederne for kurser og videreuddannelse af områdets pædagoger og medhjælpere. En gruppe, der arbejder med arbejdspladsvurdering (APV).

Det er de daglige pædagogiske ledere der fungerer som tovholdere for grupperne, og der bliver hvert år udarbejdet et nyt kommissorium.

Principper for forældresamarbejde og forældreinvolvering I område Nordstevns arbejdes der med et gensidigt forpligtende samarbejde mellem forældre og ansatte i området. Kommunikation   

Løbende kontakt om barnets hverdag Samtaler om barnets udvikling i dagligdagen og i forbindelse med brobygning Der skal være mulighed for samtaler efter behov med en pædagog eller med ledelsen

Information     

Det kommende børneintra skal være omdrejningspunkt for informationer Område Nordstevns og den enkelte institution er beskrevet på hjemmesiden Der udgives kontinuerligt nyhedsbreve Der er aftalt en daglig informations struktur Udviklingsplanen med lærerplanstema og den overordnede planlægning for kommende år er tilgængelig i institutionen.

Sociale relationer og samvær   

Lære hinanden at kende ved hyggelige og uformelle arrangementer Der etableres et samarbejde med forældreråd/aktivitetsråd. Der arrangeres sociale aktiviteter i løbet af året

Vi lægger vægt på en tæt dialog i det daglige samarbejde med forældrene. Det er afgørende for barnets tryghed og trivsel at relationen mellem forældre og institution er velfungerende. Det er vigtigt for os at kende hele familien far, mor og søskende, da det medvirker til at danne et helhedsbillede af barnet Særligt i barnets første tid i institutionen er det vigtigt at forældrene føler sig imødekommet. Det kan være vanskeligt at aflevere sit barn til en fremmed første gang, derfor bestræber vi os på at gøre det så nænsomt og professionelt som muligt, for at barnet kan få en god start.

6


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Vi inddrager forældrene hvis der opstår undring eller bekymring omkring deres barnet og sikrer en løbende opfølgning på aftaler og igangsatte initiativer.

Pædagogiske principper for område Nordstevns Område Nordstevns skal være kendt for at være udviklingsorienteret      

Området sætter fokus på læring, som betyder at der er optimale muligheder for personlig og faglig udvikling Den enkelte institutions udviklingsplan skal give tydelig retning om mål og fokuspunkter, og der skal være konkret organisering for at understøtte dette. Der arbejdes med konkrete projekter på tværs i institutionerne i området Der skal ligeledes arbejdes på tværs i de enkelte institutioner Området er kendt for, at være et sted hvor der igangsættes og udvikles nye initiativer Det pædagogiske personale skal være opdateret i forhold til samfundets kommende krav

I område Nordstevns bliver alle mødt anerkendende og inkluderet i fællesskabet    

Det gælder det enkelte barn og deres familier Der arbejdes ud fra et helhedssyn og et ressource syn, hvor der er plads til, at den enkelte bliver understøttet i sin udvikling Have indlevelse og respekt for andre mennesker og deres værdier og kultur At kunne acceptere personer og grupper, der fremstår anderledes og have muligheder for at udvikle sig alsidigt

Der skal tænkes og planlægges i helheder og sammenhænge    

Det skal være en selvfølgelighed, at man hjælper hinanden på den enkelte stue, på tværs i den enkelte institution, men også på tværs i området. Der arbejdes med en helhedsorienteret pædagogik, som er aftalt, synlig, nedskrevet og planlagt. Der arbejdes med temaer og projekter, hvor flere udviklingsområder bliver understøttet i planlægningen Der skal samtidig være plads til spontanitet, følge og iagttage børnene og understøtte deres initiativer

7


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Kultur og miljø    

Området skal summe af nogle inspirerende læringsmiljøer Der skal være fysiske rammer og muligheder for børnene til at fordybe sig og plads til udforskning Der skal være en positiv atmosfære Det skal være rart, sjovt og imødekommende

Områdets arbejde med de politisk besluttede indsats- & kvalitetsmål Stevns kommunes kvalitetsmål for børneområdet Forbedring af Børns kondition og motionsvaner Indikator: Børn i dagpasning kan gå længere ture og er vant til det. Børn er vant til at være fysisk aktive ved leg og organiseret bevægelse. Det forudsættes, at arbejdet med de konkrete mål for konditionen, indarbejdes i den generelle pædagogik og at der søges indarbejdet elementer fra rytmik, dans, sport og spil. Det er børnehaven selv, der foretager målingen. Resultatkrav: Alle børn kan i april, umiddelbart før overgang til SFO gå 4 km på 1 time. Alle børn kan ved overgang til SFO løbe 1 km, uden at gå eller holde pause.

Lodbjerggårds arbejde med de besluttede indsats- & kvalitetsmål Vi har haft succes med træning af skolebørnene op til SFO starten. Børnene kunne gennemføre de fastlagte aktiviteter, og vi vurderede at niveauet passede godt til målgruppen. Indendørsaktiviteter: 

Minimum 1 gang ugentligt er børnene i motorik salen hvor de leger bevægelseslege, danser, spiller bold m.v. Salen er indrettet med faciliteter som stimulerer og udfordrer børnenes fysik, og deres lyst til at røre sig. Vuggestuen udnytter desuden gangarealet til motoriske lege og bevægelse.

Udendørs aktiviteter:   

Gåture i lokalområdet, ture ud af huset og besøg i skolegrupperne i Strøby og Klippinge Løbetræning, på afmålt bane, på legepladsen eller på Lendrumvej Fodbold på vores ”miniputbane” eller skolens boldbaner

8


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Øvrige tiltag:    

Årlig afholdelse af fælles motorisk ”Vuggestue Træf” for de store vuggebørn i området Krop og bevægelse som tværgående pædagogiske læreplanstema Samlet afslutning for hele områdets skolegruppe Særlig indsats på at Lodbjerggård Børnehus kan certificeres som idræts- leg og bevægelsesinstitution

DGI institution for idræt, leg & bevægelse Vi har særlig fokus på kvalitetsmålene i 2012, idet hele personalegruppen i løbet af året gennemgår et kursusforløb under ledelse af konsulenter fra DGI Storstrømmen, med henblik på at Lodbjerggård Børnehus kan blive certificeret som idræts- leg og bevægelsesinstitution. Formålet med kurset er at skabe de faglige og kulturelle forudsætninger gennem et læringsforløb, således at personalet tør, kan og vil skabe mere idræt, leg og bevægelse i børnenes hverdag. Undervisningsforløbet er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praksis således at der i perioderne mellem kurserne arbejdes projektorienteret med løbende implementering i den pædagogiske hverdag.

Den Pædagogiske Læreplan og Børnemiljøvurdering På en personaleweekend i april måned 2011 blev arbejdet med de pædagogiske læreplaner igangsat, og der blev lagt en plan for resten af året. Der er således arbejdet med tre af de i alt 6 læreplanstemaer:   

Krop og bevægelse - indenfor sanseintegration og sansestimuli, samt grovmotorik Sproglig opmærksomhed Kulturelle udtryksformer og værdier

9


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Beskrivelse af de seks læreplanstemaer

Sproglig opmærksomhed Sproget er udgangspunkt for al vores kommunikation og grundlæggende for vores forståelse af og os selv og vores omverden. Det er vores opgave at understøtte barnets egne initiativer for kommunikation og give barnet mulighed for at udtrykke sig i ord, kropssprog, leg og billedsprog. Barnets sprog udvikler sig igennem de daglige gøremål, og tager form så tidligt i livet at vi starter sprogstimuleringen, straks ved barnets start i institutionen. Der er mulighed for at styrke sprogudviklingen i stort set alt hvad barnet foretager sig, og hvad vi foretager os med barnet. Ved at benævne barnets handlinger og tage udgangspunkt i barnets initiativer kan en dialog spire frem. Lodbjerggårds mål I vuggestuen skal barnet lære:      

At At At At At At

bruge kropssprog tegne træne/øve deres mundmotorik gøre sig forståelig udvikle sproget igennem leg udtrykke følelser

I børnehaven skal barnet lære:      

At At At At At At

sætte ord på deres tanker genkende bogstaver udtrykke sine følelser fortælle historier/oplevelser lege med rim & remser lytte aktivt ved højtlæsning

”Sprog er jo ligesom en muskel - det skal bruges for at vokse” Dorte Bleses, center for børnesprog

10


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Handlinger ud fra de fastlagte mål I vuggestuen kan barnet øve sig ved:       

Leg og bevægelse Pustelege, suge i sugerør, spise rå gulerødder, sanglege med fagter At tale og få fælles oplevelser Hyppighed/kontinuitet Imitation Fortællekort Rim og remser

I børnehaven kan barnet øve sig ved:        

”Trin for trin” og andre interaktionsmodeller At blive spurgt ind til (at svare på spørgsmål) At lege bogstav-lege, kunne kende deres navn, have adgang til skrift Fortællekort Lære små rim og remser (også visuelt) Besvare spørgsmål angående deres dagligdag og oplevelser At få læst historier tit og ofte At spille Memory

Barnet kan øve sig med:   

Sine kammerater De voksne som benævner barnets handlinger og vejleder barnet Sig selv (alene)

I forbindelse med arbejdet med sproglig opmærksomhed har personalet udarbejdet et ”Idekatalog” til inspiration1.

Barnets alsidige personlige udvikling Med alsidig personlig udvikling menes helt bogstaveligt, at alle barnets sider og potentialer sættes i bevægelse. Barnet skal have mulighed for at være aktivt sammen med andre i et mangfoldigt miljø, der både taler til kroppen, sproget, de sociale relationer, de praktisk-musiske udfordringer og kropslige udfoldelser. Et mangfoldigt og alsidigt læringsmiljø skal åbnes for det enkelte barn, hvis muligheden for en alsidig personlig udvikling skal fremmes. Barnet hører, hvad de andre siger, og ser, hvad de gør, dette inspirere det til at gøre det samme. Her skal vi så sørge for, at barnet får plads og mulighed for at udfolde 1

Bilag2,”Idekatalog – Sproglig opmærksomhed”

11


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 sig, således at det erfarer, at det kan det, det vil. Barnet får dermed mulighed for at udvikle sig som et selvstændigt, stærkt og alsidigt individ, der kan tage initiativ og have medbestemmelse. Barnet har brug for at opleve sig selv som værdifuld deltager i det sociale og kulturelle fællesskab, så det på længere sigt kan indgå i forpligtende relationer. Vi arbejder løbende med barnets alsidige personlige udvikling på de enkelte stuer.

Lodbjerggårds mål Barnet skal lære:      

At At At At At At

sige sin personlige mening fortælle hvad, det godt kan lide fortælle om hvad, det har oplevet komme med forslag og ideer til hvad, vi kan lave i børnehaven blive dygtigere til det, som det er god til blive bedre til det, som det ikke er så god til

Her skal vi hjælpe barnet med at kunne sige fra og vælge til, på en anerkendende måde. Vi skal være lyttende og vise at man er forstående over for det barnet giver udtryk for, hjælpe dem med at sætte ord på deres følelser. Støtte op omkring de forslag og ideer børnene kommer med. Åbne mulighed for, at barnet kan udtrykke sine tanker, følelser og give sin mening til kende. Være opmuntrende og anerkendende overfor barnet og møde barnet med positive forventninger og reaktioner. Tage udgangspunkt i det enkelte barn, støtte op omkring det barnet har svært ved, og hermed at hjælpe til videreudvikling.

12


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Handlinger med de fastlagte mål Barnet kan øve sig ved:     

Samvær med andre børn At stå frem alene – være i centrum At spejle sig i andre børn At blive bevidst om egne grænser At gøre ting selv

Barnet kan øve sig med:   

Sine kammerater De voksne Sig selv (alene)

Vi skal hjælpe barnet med, at begå sig med de andre børn, og komme ind i legen på en god måde. Vi skal støtte barnet, så det selv kan tage initiativer til leg, guide barnet, så det selv tager initiativer. Guide barnet til selv, at tage tøj af og på. Hjælpe barnet til at kunne rydde op. Vi skal lade barnet vente på tur, så det får en oplevelse af fællesskab. Hjælpe barnet til at få kendskab og tiltro til sig selv som person. Vi ønsker at støtte børns personlige udvikling så de bliver selvstændige individer som kan sætte grænser og indgå i det sociale samspil. De enkelte afdelinger vælger selv, hvad de afslutningsvis vil vise for de øvrige, fra arbejdet med styrkelsen af barnets alsidige personlige udvikling.

Natur og naturfænomener Naturen er central i det omgivende samfund og liv som børn skal lære at anerkende og respektere. Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kognitiv og en kropslig dimension. Gennem mangeartede naturoplevelser får børnene interesse og viden om naturen, og der skabes grundlag for børnenes forståelse af omverdenen og en senere holdning til eksempelvis miljøspørgsmål.

13


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Lodbjerggårds mål Barnet skal lære:      

Om dyr og få kendskab til deres levevis At kende og benævne de mest almindelige planter og træer At kende forskel på årstider og deres særkende Om vejrfænomener og deres betydning Om de fire elementer sol, jord, vind og vand og deres betydning Muligheden for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt

Handlinger med de fastlagte mål Barnet kan øve sig ved at:     

At samle og undersøge planter At opleve naturen og årstidernes skiften Fordybe sig i edderkoppens spind Arbejde med naturmaterialer Få mangeartede oplevelser og erfaringer med naturen

Barnet kan øve sig med:   

Sine kammerater De voksne Sig selv

Vi vil i maj og juni 2012 have fokus på en række spørgsmål som vi stiller i forbindelse med de overordnede mål: 

 

2

Børnene skal lære om planter ”Hvorfor har vi planter og hvad kan vi bruge dem til” Kan vi spise dem, kikke på dem, dufte, føle, giftige/ugiftige? Børnene lærer om insekter og andet småkryb og disses levevis ”Der er nyttige og farlige insekter” ”Hvilken betydning har de”? Tema om vand ”Hvad bruger vi vand til”? ”Findes der forskellig slags vand”?2

Bilag 2, Pædagogisk periodeplan - natur og naturfænomener

14


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Sociale kompetencer De sociale kompetencer er grobund for et individs udvikling gennem hele livet.. Som institution er det uhyre vigtigt at vi styrker denne kompetence hos det enkelte barn, idet det er en fundamental del af barnets mulighed for læring og vækst. Vi som voksne skal gå ind og skabe gode trygge rammer for børnenes leg, samt guide dem ved eventuelle konflikter. Vi skal opfordre børnene til at tage aktivt del i legen og lade dem samarbejde omkring nogle aldersvarende opgaver. Ligeledes er det som voksen vigtigt, at vi går foran som det gode eksempel. De skal lære at sætte ord på egne og andres handlinger ved vores hjælp, samt aflæse andres kropssprog.

Lodbjerggårds mål Barnet skal lære:           

At At At At At At At At At At At

begå sig i grupper, blandt andre børn og voksne. dele med andre vente på tur der er andre end dem samarbejde udfordre sig selv respektere andre og deres forskelligheder have omsorg for andre udvise samt føle empati stole/tro på sig selv det er ok at være anderledes

15


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Handlinger med de fastlagte mål Barnet kan øve sig ved:       

At indgå i fællesskabet med børn og voksne At lytte At de voksne støtter/leder/udfordrer deres læring Spontane såvel som planlagte oplevelser Opgaver hvor det handler om at samarbejde At hjælpe andre (derved opnås empati) “Trin for trin”

Barnet kan øve sig med:   

Kammerater Voksne som guider og vejleder barnet Sig selv

Vi skal videreudvikle og styrke børns sociale kompetence, ved at danne venskaber og relationer til eksempelvis jævnaldrene Vi vil i vores daglige arbejde lære børnene at føle og udtrykke empati og respekt for andre (”Trin for trin” princippet). Indgå i positive sammenhænge med andre, give plads, se og høre den anden. Indgå i samspil med de andre og derigennem udvikle sociale værdier. Konfliktløsning (guide til selv at håndtere konflikter eller undgå dem). I tilknytning til temaet har personalet udarbejdet en række forslag til evalueringsspørgsmål.3

Krop og bevægelse ”Krop og bevægelse” er forståelse af kroppen dens funktioner og dens behov for pleje, omsorg og sundhed. Kroppen kan gøre ondt og følelser kan komme til udtryk fysisk. Kroppen oplever gennem sanserne (sansemæssig og visuel perception), og reagerer på indtryk fra omverdenen. Den indre og ydre krop gøres forståelig for barnet, og der arbejdes med identitet. Vi tager udgangspunkt i kroppens behov, herunder sundhed, kost og bevægelse så børnene på et tidligt tidspunkt lærer at forbinde egne handlinger, med fysisk velvære og sundhed. 3

Bilag 4, Forslag til evalueringsspørgsmål

16


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Vi har I 2011 haft fokus på grovmotorik. Derfor er det nærliggende i 2012 at tage udgangspunkt i Kropsbevidsthed & Kropssprog.

Lodbjerggårds mål Barnet skal lære:       

Hvad kroppen kan Hvorfor det er vigtigt for kroppen at spise god mad Hvorfor det er vigtigt at komme ud og lege og bevæge sig Hvorfor det er vigtigt at sove og hvile sig Hvad de ydre påvirkninger gør ved os At blive opmærksom på sin krop og dens behov Lære kroppen at kende “udenpå” (hånd - ben - hoved)

Handlinger med de fastlagte mål Barnet kan øve sig ved:       

Arrangerede aktiviteter og forløb hvor der er fokus på sund mad. (købe mad og tilberede det i institutionen - lave plancher om forløbet) Motorisk træning: Bevægelseslege, rytmik, gymnastik og boldspil At undersøge hvad sker der med os når vi udsættes for støj/råben Mindfulness øvelser Få tegnet sin krop på papir Lave forløb, hvor vi bruger kroppen, (hvordan bevæger katten og slangen sig)? Kravle - klatre - trille Tage udgangspunkt i materialerne i ”Trin for trin” for at øge børnenes bevidsthed om mimik og kropssprog.

Barnet kan øve sig med:   

Kammerater Voksne som er rollemodeller og er aktive sammen med barnet Sig selv

Der arbejdes løbende med temaet i hele 2012 i forbindelse med personalets DGI uddannelse.

17


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Kulturelle udtryksformer og værdier Æstetiske læreprocesser og mulighed for fordybelse og for at være skabende er centralt i arbejdet med Kulturelle udtryksformer og værdier. Jo rigere udtryksformer, jo mere varieret bliver børns opfattelse af sig selv, andre og omgivelserne. Mangeartede oplevelser, som livet igennem skal bære og værdisætte et menneskes personlige og sociale identitet. Lodbjerggårds mål Barnet skal lære:  

   

At udtrykke sig kreativt gennem musik og sang, teater, dans og drama At kende dansk kultur og levevis, samt få indblik i andre kulturer og anderledes levevis At værdsætte kultur og værdier Om verdslige og religiøse traditioner i Danmark Om kultur via it og medier Om vores samfund

Handlinger med de fastlagte mål Barnet kan øve sig ved:      

At opleve kunst og kultur for eksempel teaterforestillinger eller museumsbesøg Lære om andre kulturers mad, tøj, ting, skik og brug At deltage i kreative projekter At arbejde med forskellige materialer og skabe ting selv At arbejde med forberedelser til årstidsfester f. eks jul, påske og fastelavn Lytte til musik, arbejde på Ipad

Barnet kan øve sig med:   

Kammerater De voksnes guidning/vejledning Sig selv

18


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Børn med særlige behov Vi møder børn med særlige behov indenfor et bredt spektre for eksempel sprog, børn med sociale kognitive og - eller fysiske problemer af forskellig art. Med udgangspunkt i den konkrete problemstilling udarbejdes der handleplaner for det enkelte barn. Stevns Kommunes handleguide for dagtilbud er det baggrundsmateriale der ligger til grund for den pædagogiske indsats. Tidlig og kontinuerlig inddragelse af forældre er central i forløbet. For at sikre bedst mulig integration i og tilpasning i gruppen, yder vi en målrettet indsats ved tidligst mulig problemudredning med efterfølgende initiativer, samt kontakt til relevante samarbejdspartnere for eksempel sprogkonsulent. Observation, iagttagelse, samtale og styrket interaktion er blandt vore redskaber. For at iværksætte tidlig indsats og identificering samarbejder vuggestue og børnehaveafdelingen om hvordan barnets fysiske, intellektuelle og sociale udvikling kan understøttes. Vi forsøger at undgå social isolation og stigmatisering, ved at inddrage børnene i fællesskabslege, og relations styrkende aktiviteter. Der gøres også brug af fleksibel organisering og alternativ rammesætning.

Dokumentation Internt - personale Den interne dokumentation er baseret på logbøger, evalueringsskemaer og referater. Der varieres imellem ”Tegn på læring”, SMITT modellen, egne skemaer samt beskrivelse af aktiviteten i logbogsform. Internt - forældre Personalet udarbejder foto collager og mini artikler i forbindelse med pædagogiske projekter og aktiviteter, hvori der beskrives indhold og hensigt med forløbet. Formen henvender sig til forældre og andre interesserede. På nogen af stuerne føres dagbog, som forældrene kan læse i når de henter/bringer deres barn. I vuggestuen planlægges aktiviteter for en uge af gangen. Til forældrene er der opsat en mappe hvori planlægningen er beskrevet. Vi samler dokumentation og evaluering for de pædagogiske læreplaner i en årsmappe, som er gjort tilgængelig for forældrene. Information via opslag, informationstavler, ugeplaner, månedsbreve, nyhedsbreve.

19


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Evaluering Vi sikrer os på følgende måde, at der sker en udvikling af børnenes forståelse for og viden om de enkelte læreplanstemaer:  

Ved at iagttage børnenes former for leg i dagligdagen I dialog med forældrene i hverdagen og ved den årlige samtale

For at sikre løbende forbedringer foretages desuden evaluering indenfor følgende områder. 

 

I forbindelse med projektafslutning foretages der skriftlig evaluering af projektgruppens medlemmer. Evalueringen videreformidles til øvrige medarbejdere. Pædagogiske handleplaner Sociale arrangementer i institutionen

Metoder     

Evalueringsskema Fortælling – historier – iagttagelse Skrive børnenes fortællinger ned Børneinterviews – citater fra hverdagen Fotoplancher

Beskrivelse af arbejdet med at sikre børnemiljøet Vi har valgt at foretage en undersøgelse af forældrenes tilfredshed i 2012 og har til dette brug udarbejdet et spørgeskema, hvor vi beder om forældrenes svar på hvordan de oplever Lodbjerggård4. Desuden vil vi foretage observationer i vuggestuen og børneintewievs i børnehaven. I indsatsen for at forbedre det æstetiske børnemiljø har vi sat fokus på fællesrummet og indkøbt legetøj og beskæftigelsesmaterialer, og vil forsøge at indrette rummet således at det bliver mere indbydende og hyggeligt. Forbedring af det fysiske børnemiljø i 2012 er etablering af hegn omkring vuggestuens legeplads. Dette har vi valgt for at afgrænse vuggebørnenes område, og gøre børnenes omverden mere overskuelig. Det gavner udviklingen af opmærksomheden at barnet kan lege uforstyrret, og med færre indtryk og stimuli end der kan være på en stor legeplads. Udarbejdelse af regler for ophold på legepladsen.5

4 5

Bilag 5, ”Spørgeskema til forældre” Bilag 6, Retningslinjer for personales pædagogiske opgave på legepladsen

20


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Bilag Bilag 1 Onsdag d. 1. december

Værdier for personalesamarbejde Forpligtende Fællesskaber     

Der skal være fælles ansvar Der skal være en fælles pædagogik Hjælpe hinanden i konkrete aktiviteter Der skal etableres sociale sammenhænge Etablere samarbejde på tværs i huset

Arbejdsglæde     

Vi skal finde energi, lyst og glæde ved at arbejde på Lodbjeggård Vi skal have fokus på det psykiske arbejdsmiljø Der skal være sjov og ballade Alle er med til at udvikle en positiv atmosfære Stå sammen og være loyale

Kommunikation    

Der skal tages initiativer for dialogen Der skal udvikles Info struktur i flere lag Spørge ind til og forstå Der hilses på hinanden når vi mødes

Struktur     

Funktionsbeskrivelser Afklaring af gensidige forventninger Arbejdsbeskrivelser Politikker Konkrete retningslinjer

21


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Bilag 2

Sprogstimulering Ide                 

katalog(aktiviteter) Mundgymnastik med rosiner Tungegymnastik (ind og ud af munden) Puste fjer hen ad gulvet Drikke med sugerør Puste med sugerør Vise børnene kort med forskellige følelser og derpå snakke om dem Vendespil med billeder af børnene selv Skrælle gulerødder og lade dem spise dem rå Sanglege med masser af fagter “Vildkatten” Alverdens rim & remser (den voksne lader børnene finde og sige ordet der rimer) Arbejde med begrebsdannelse Lege med terninger Kims leg med op til 10 ting Navnet på tingene skal skrives ned og sættes i børnehøjde Rumlerikkerne Halfdans ABC

22


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Bilag 3 Pædagogisk periodeplan – Natur og naturfænomener Maj: uge 18-21 (30.4 - 27.5 2012) I denne periode arbejdes der med planter:     

Plantekasser ved hver stue Så og plante solsikker, krydderurter, pralbønner, karse og pyntegræskar. Plante frugtbuske Beskære træerne, så frugttræerne kan få lys og plads Male omkring frugttræerne, så børnene kan se at de ikke må klatre i dem og derved ødelægge dem

Fælles plantedag onsdag den 2. maj. Juni: uge 22-25 (28.5 - 22.6 2012) I denne periode arbejdes der med Insekter og andre småkryb:      

Finde insekter og regnorme under blade, sten, i jorden, under barken og rundt på legepladsen Kikke på dem igennem forstørrelsesglas - Hvordan ser de ud? Tegne insekterne og snakke om facon, antal ben og udseende Bruge bestemmelsesdug til arbejdet Lave et terrarium med regnorme eller myrer Se på haletudser i akvarium

I denne periode arbejdes der med Vandtema:  

Bygge vandbaner med naturmaterialer Samle regnvand

Fælles Sankt- Hans bål den 22. juni Metoder: Plantedage, udstillinger af naturfund, planlagte aktiviteter (”natur og teknik”, små forsøg med planter og frø). Naturevents: Båldage med mad fra naturen eller ting vi selv har sået, ”eksplorer ture” i sne og slud, bygge snehuler og lave engle, samle regnvand, se på snekrystaller og hvordan vand bliver til is og omvendt.

23


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Bilag 4

Sociale kompetencer Forslag til evalueringsspørgsmål      

Kan barnet Kan barnet Kan barnet Kan barnet evner)? Kan barnet Kan barnet

fortælle om en ting, - hændelse/ oplevelse? vente på tur ved f. eks. håndvask og toilet? hjælpe en kammerat ved garderrobesituationen, tøj af og på mv.? yde trøst og kærlig omsorg, når en anden er ked af det (empatiske sætte ord på handlinger, - ”Hvad der er sket”? samarbejde og indgå i fællesskaber?

24


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Bilag 5

Retningslinjer for personales pædagogiske opgave på legepladsen Nærvær Følg med børnene rundt på legepladsen, og opsøg dem hvor de leger, så de kan mærke du er i nærheden, og ser dem. Inddrag de børn som går alene omkring, og brug lejligheden til at træne dem i relationsdannelse ved at føre dem sammen med andre børn, eller hjælpe dem ind i et fællesskab. Kort sagt ”befind dig i børnehøjde”. Observer børnene og læg mærke til deres adfærd, nogen børn vil kontakte dig blot ved at vende sit ansigt imod dig. Se det som en invitation, og vær nærværende over for barnet. Brug nærværet til samtale med barnet. Tag udgangspunkt i alder og udviklingstrin. Det kan være en anledning til at fortælle om naturen, årstiden og meget andet.

Kvalificeret læringsmiljø Legepladsen er et kvalificeret læringsmiljø. Rammerne giver de bedste muligheder for leg og læring for børnene. Det er en pædagogisk opgave og udfordring, at udnytte disse rammer til gavn for børnene. Læs mere om ”Udeliv med børn” på: http://www.bupl.dk/internet/boernogunge.nsf/0/E9DA13B568DF79AFC12572A400377 D20!OpenDocument

Opsyn Lad aldrig børnene uden opsyn. Selv de yngste børn kan nå langt på egen hånd. Samtale mellem voksne Opfat det ikke som en pause at være på legepladsen. Samtale mellem voksne, er ikke en pædagogisk aktivitet. Organiser i stedet et meningsfuldt samarbejde, som inkluderer børnene. Opdateret august 2011

25


PÆDAGOGISK UDVIKLINGSPLAN

2012 2013 Bilag 6

Børnemiljøvurdering Udkast til spørgeskema til forældre Spørgsmål til det fysiske børnemiljø:            

Er dit barn nok ude? Ved i hvordan stuerne bruger salen? Er der mulighed for, at dit barn kan udfolde sig på legepladsen? Er der nok fysiske aktiviteter? Er det udviklende for dit barn at gå på Lodbjerggård? Spørgsmål til det psykiske børnemiljø: Er der for meget støj og larm i institutionen? Oplever du dit barn bliver mobbet/drillet i Lodbjerggård? Synes du der er en god energi i huset? Oplever du imødekommenhed fra personalet/leder? Er du tryg ved Lodbjerggård? Føler du dit barn bliver anerkendt og hørt?

De æstetiske spørgsmål:     

Oplever i institutionens rum som indbydende? Er rummene motiverende for læring? Opfatter i Lodbjerggård som rodet? Synes i der er nogen steder i institutionen der er direkte farlige for jeres barn? Er huset farverigt nok?

26

Pædagogisk udviklingsplan - Lodbjerggård (2012-2013)  
Pædagogisk udviklingsplan - Lodbjerggård (2012-2013)  

Pædagogisk udviklingsplan

Advertisement