Page 1

WALKING STAR

"'o~e-i.c,oon COC,O

Cho..neL

ng Jo , oUd, groot, klein, jon gen 01me iS}e, b,} 'edereen ko i e en rn le teg : Con verse All Stars.

En ze Staan alt'}dleuk Mi}n

lavonete mOdel, l eker voo

r. klnderen, 's de Chuck Taylor 64,95, WWw.converse.n/

e

De~. I

essenti3S

STEEDSMOOIER M ijn favo riete ring , d ie ik alti jd o m heb, is deze: STAR. Do or het vele dra gen wordt ie aileen maar mooier. Van sterling zilver. â‚Ź 89,90, verkr ijgbaar in mijn eigen online shop , www.vinka.nl

Cottoncake in mama magazine  
Cottoncake in mama magazine  
Advertisement