Page 1

stcz iavnn vr 3113 "90

. ..


don zal-Ie opnleuw la ng ooorkunken. Wotkunnen w e ve rw ac hten? Het belongrllKste is oo r er veel emolle en C'

L-

...-.1

11

.-.1.. 1

woorb q je ne t ene moment nieLv.an' -_ -'-

IiII<1 te Krilgen, goed no ee n 2012dol erg on geor gan lseerd aa nvo elde. Mars en Venus, de tw ee planeten die sta a n voor .....

h .......-+......... ,....ht •• ,,.., ................ 1...... .....I.llrl " ...........' h............

etkco r o f Kunt bll iven en eikoor het vo lge nde mo ment no o lt mee r wil l

fCLttlre" . . . . .

\A/ ...... i ..... ,."" I.... . l~ .... ...... ,

,<' ...., I

..........

lI i ...

_

~TIFR

U

zal 2014 ook ee n slap voorwaarts zljn .

Ais o nstuimige Ram w il je het Ilefst Ie

einddoel ln een keer oe no ren, maar net

specl fleKe project vo n 2013is

njdgeest, mode en muzieKzo rge n van

..,

vo g.~_e ll.[l l-

Het

nj<1fortiid voor een nieuw e impuis. Een nfeuwe oertoae w aarin w at geweest Is,

onder slag da n Ie gew en d be i\. Is een leer pro ces en op Ie weg moelle ve el nleuwe uitda glngen Irot sJren. zie het o ls ee n ouderwets sprooK lt waartn de held oue rtei hindernissen mpel ne men voorcot hlj ziln doei K' f berelKen . En nu Is het jouw b e f , Echle

i

wol niet p er de finltle ouderwers is, nsproue biedl voor de Kome nde loren . Wont [uist de goed e ktossleke tceeen rnoeten opnieuw gelnlerpreteerd prec ies wat w e nOd lg hebben, w on t worden en c is bouwstenen di enen voor deroekornst. 2013zit vo l nleuw e nog ee n [cor pla neta lre moeuu kheo en plonlers hebben van tevo ren ~oall ee n Kunne n we niet aa n. Is her een vo rm va n pl an , dot ma Ken ze later, vo or onoeren, insplrafie, wa ord oor aa nKomend jaor ciseen va n de opvo uendste lore n va n v luc hlgedrag? Misschien. Maar er heers t om te Kunnen vo lge n. In dece ber krllg ditdecennium, en rnlsscnten wei van ook een gevoel va n ve rnieuwi nq , je de kon s o m op o nes terug tE)k1lkenen doorg aa n en conooch t ge v en aa n de deze eeuw, de geschl eden isb oeKen de voorultgang d ie je neor g eroe.kt te d inge n die w e ec nt bela ng rljKv tnoe n. ingoat. be oor d elen. De ultKom st Is redr "lk. De Negen van de li en Keer betekent dit Jupiter, Saturnus en Neptun us sloa n in de strategi e d ie je van af de rent e ¥o lgde ooorieven met de Kennis die we b llll<1 ec nte r nlet de oe ste Keuze, maar zomer va n 2013In pe rfecte ver houdlng 101 encor. elKin een va n de waterteKens hebben, en door neipt Saturnus ons dot kon [e vooraf nlel w ete n. ~e! maakt mee. Aan net emoe van ner Ioo r, ook nlet ult, ervarlng Isonderetpel va n - Kreeft, Scnorploen en Vissen. Ze moedigen elkc or aan , ve rsterKen ­ de reis. En mlssch len is hel we i belOng w a nneer Jupiter en Pluto voor all es o f nlets goon, sta a t on s een pl ot selin ge elkoor.Jupiter zorgt voor entho usiasme, rijKer dan de ultelnd elljke bestJ mmlng Neptunus zo rg t voor inspirat ie en spro ng vo o rwa art s te wachten . Een Wat be treft de lIefd e worcr 20p llet laa r

Solurnus zet dot o m in rea llteit. De revoiutlonotre o ntwi KKeling die de van je dramen. Planeta lr liefd esduo

loorste Keer do t dlt gebeurde w as In potenlle heeft om o nes o m Ie zerten Venus en Mars on tmoet e lKaar ~alllld op

naar succes. Maar ze us o rscues nlet ee n an dere p tek oan de h em~ en

i967, en meer dan vee rtig [co r la ter Is duidelilKdot die p ertod e no g steed s ee n a ilee n in w llleKeurlge jar en . In Ra m z lln

mereen succesvol blill<1, voet ie dot de g eest van verandering aanw ezig is. mooiscne a a ntreKKingsKrac ht op ons ze sines 1985 nlet same n gewerst, ~

heeft. 201 3 Isde start va n een nleuw dlt [c or worden ze herenigd. 1al ~

De ktop o p de vu urpljl van net nieuw e ­ jaar is do t he t leven in 2013zijn o or era net zo IildperK. Enals deze verwac hten? Deze zo mer be~,ef Ie

spraaKmaKend is als zijn voarganger, pure, hart slo chl eiliKe lIefde, zq ee n

sp ronKe lljKe p laals en tem p o weer lerug w oarbl l je he t ene moment nietv.anl.._ _,;. 'donzal-Ie o pnleuw la ng doorKlInKen. IiII<1 te Krilge n, goed no ee n 2012dol erg ongeor gan lseerd aa nvo elde. Mars en elKaar o f Kunt bll ive n en elKaar het Wot kunnen w e ve rwac hten? Hel vo lge nd e moment no ol t mee r wil l belangrllKste is dOl er veel emolle en Venus, de twee planeten die staa n voor sensatie aa nKomt , doorda t ail e drie de hart sto cht, waren nlet allii d voelb aar en spreKen. Wat Ie relati estatus nu o o Kis, In 2013go o n er dl ng en ve ra nderen. Aa n Je Kunt er nlel r)1eer omh een, 2013Is het planelen In conloct staan met water do t ontwricMe de boel een beet le. jaar o m ver de r te goon. Eclipsen - de Maar ze Kome n lerug ! In de lent e zullen het eind van het jaar staa n Venus en lekens. Voo rga a nde lor en hadden Mars op een pleK ­ waar ze de behoeftes luch"eKens grale invloed, w a t voor veel ze, zoals het hoort, same nKomen en hun herau ten van een kentering - ve rschlj onpersoo nlijKe communicati e zorgde. nen di t jaar in lou w teKen en In SCharpioen, je tegengestelde teKen Geen wo nder du s d ot d lgita le media en socialenetw erKen slerK in opKo mst Veranderl ngen Kunnen hierdo or In je vo o rdeel w erKen o f je lulsl uitdagen . waren. OoK hebb en we vee l invlo ed Ho e dan o o K, negeren Isge en op tIe. gevaeld va n aardeteKens, die zich concentreren op pe rsoo nlijKeeig en Ecllpse n zijn lev enSbepa l(lnd en komen slec hls eens in hel decennium In ieder dommen en welvaart . Maar door de financiele crisis w erden we daar nlel normaIe ro utine a­ ls geliefden van de o nd er hebben leren respecte teKen voor. Gro te hoo fdstuKKen uit Ie vo o rtzette n Korto m, een nleuw jaar met ren . TOCh zou een Klein deel va n iou het leven worden dillaar geslo ten en bepaald ge luKKlg van . De nieuwe verblndlng tussen de planelen brengl nieuwe Kansen en nieuw e Ilefdes - voor helem aa l niel erg vinde n o m de heftlg e nleuwe word en ge o pend . Dlngen d ie In eenzac hlere en aa nge na me re Kant in de periode va n 2002 tot 2004 belangrijK ruz les van de zom er te he rleve n, o mdal het ee rst slnds lan g e fild va llen a ile puz zelstuKles op hun pl aa ts. onsnaar bove n. We Krijgen een de ve rzoenlng zo fant a slisch is. voo r je waren moet je dit la ar achter Ie 10 len. Ongelegen Komt do t we i, maar Ie emallonele, senllmentele, sensuele Flnan cleel word t het ooK ee n goed laar , met hoogtepu nte n In me l en junl maar Kunt de verdulsterlngen het best serieus moor loch speel se tijd . Endit Komt meer nemen. Op iange termijn Komen er ee n Kieine dip In d ecem b er, die zich zelf don oo lt vo ort uit de me ns en ma al<1 het "ldperKve rmaKelljK, expressie f, levend lg zal hersfellen In 2014 . Op carrleregebled betere dln gen vo o r in de pi oats, 0 11111<1 De strljd va n vo rlg laar Is no g steeds dot soms niet hel geva i. goande woarschljnlijKzelfs tot 2015, KilK je voorult en bedenK je w aar Ie wil l en persoonlilKtegelilK.

sloan aon het eind vo n he t decennium. ' 2013 isooK een dlKKevlnger naar het

2013 zit v o l nieuw e impuisen, waardoor ma ar wees ge rust· dot Is geen reden tot . Ie geen ve rtra gi ng oploopt, zoo Is in wanho o p . Vo rlg ja ar Kwamen er uit het verlede n, een opstand tegen de teleur Dit voorultdenKen ve rbaasl ie, je w ist stellingen van af gelo p en tijd. Want a ls

2012het geval was. Aileen aa n hel eind nlets gr ot e ver a nderlng en, d lt jaar ben niet dot Ie het in ie ha d in novem ber Ie vo or ber eld , geen enorme ve rrassln Komt er echter een o mme Keer die Ie nlel zo'n somb ere sfeer­ la nge tijd te

va n het laar , In de laa tste twee weKen van december, zal her temp o w a t had zien aanKomen , waardo or je gen o mdat ie be ter be Ken d ben t met de dominant Is, moet er erg ens ee n corrigerende beweging tevoorschljn silua lie en weet uil welke hoeK lang elermijndo elen dic hle rbil o f lulst teruglopen. De rest va n het laar verloopt moeiteloos, en vooral danKz l1 mogeillKe gevaren Kome n. Ais de eerste verder weg Komen te stoa n. Vertrouw kamen, die het evenwic ht herstelt en wat humor aan het leve n toevoeg t. En drelgende teKene n zlch in mel de ex tra impuls va n de eCllpsen Kun Ie di t laar nlet op Ie Instinct. Den K het ve rleden vaarwel zeggen. OoK zo rgv uld lg no voordat je lets 10. die tegenbew egin g Ko mt er du s a a n. aandlenen , ben Ie voorbereld en alert. ­ gemengde gevoelens en onafgemaaK Maar wa l mel va n Ie afpa kt, za l Dewr ilvinge n van 2D12, die zl ln on lslaan o nde rneemt. door botsingen tussen Uran us en Pluto, te zaKen va n afg elo pen laar moet je no vem b er weer o a n ie teruggeven en ac hter Ie zle n Ie laten . Als ie ee nmaal vice ve rsa . Hierdo o r Kun Ie pas aa n het spelen no g to t 2015door o p de ochterg rond. De nieuw e mood is vo or uit bent gegaan, w il je nooit meer el nd va n hel laar je ulte indelijKe pos ifie eva lueren. Je zult zle n dot ie elK jaar ler ug , trustus. -+ beetje b lj beetle voorultg aat, eind 2013 Is b eter dan ei nd 2012en op hoar beurt

,

STIER

Het NIEUWE tijdperk wordt verrrl:akelij k) EXPRESSIEF) levendig en persoonlijk TEGELIJK

RAM

065 EllE JAN UARI 20 13

.;..__


0 1wi st, en [e kunl niet enders d an

w c nr ]e krilg l dit d ec ennium niet nog

.ainrl.aliilt rl t:> h t=>di<:<::in r1 n om en rli o le ,.,1

7 f"l'n II Itncl p7pn ltnn c: ri m in Itf"lrt p tiki 7 Q

groler en neicercer worden e n ko men ,£2QnpllIltht:>rl.an nit:> liP nnnit \/ ()n r (,,'lr"lp n

opnieuw aa n het tWi ~el en . Wat g ing e r mis? Je neor 6 f nlet d e onrwooroen kunn en v lnden d ie [e zoc nr. 6f Ie be nt op no g meer d ingen ges luit waar ie niet zek er va n be nt.

Oak in de Iiefd e heefl Jupiter mvto ed , Je

o nrw ikkel lnqsrnoqetlikheden. Het is hel erno ol nieu w , iets wot]e no g no oit

wo orcoor je Ie soclo ter o p goat stet/en.

ge p ro bee rd ne bt e n waar ie nog no oit va n gehoord hebl . Dol rnc o kt net

TWEELINGEN 20 13b eglnl p recies zoo ts je w it" mel >

ra zende vaortld o or de lent e, o p noor

i

ro ok Ie so wlesp nlet. Het [ocr e indigr 015

W~ de zom er. No Ie ver jo ar d o g neemr Ie ~t ieven ee n a ndere wend ing. Verveeld

·'1 ee n citffh o nger vo n ee ndterev lslesert e , ______________________ ot ie ee n o.I p p recl J es.Dp..be ~ m o m e n r

voor de Iiefde word l 2013 ee n belon grijk [oor. De o o nw ez lgh eid va n Sorurnus otoosr ee n serleuze wi nd door jullle gezome nlilke ocnvueuen. Ben Ie aan her wochle n 101 ee n krupperuc ntre­ ton e wo r vosno nero krllg r, don zOI de invlo ed van 5alurnus hel pen . Moo r heb ie een reiaile waarln Ie partner Ie nlet begrl jpt en vraag je je o f waorom lullie Oberha up t no g samen ziin, d o n za l de const a nle druk van 5aturn us je parte n spelen. Waarsc hijnlljk w il de p la ne et Ie iets dulde lijk make n. leIs wa t je elg enllj k 01 w ist, en je kunl niet o nders da n eindelijk d e beslissing nem en d ie Ie 0 1 die lIid voor Ie uit hebt gesc ho ven. Ao n het eind va n net joor mo et Ie acceple­ ren dOl Sal urnus iou w rom anll sch e visie heeft verva ng en voor de realit eil . Je pe rso onlij ke leven word l p ra l<tlsche r, min d er f ant a sievo l. En door neem ie ge noegen mee.

belo ngrllke bes llsslng over ie roekorn st mo el nem en . De uil kom st word I pas in 2014 uit de doeken gedaon. 2013 ku n je op verscnuienoe manl eren aa npakken , m a ar om c ues er uit te not en wal erl n zil, mo et je de meeste aa ndachl b estecen aan de ee rste he If! van he t [c o r. 015 Jupiter in iou w le ke n slaal. Jup iler, de v rlen delljke reu s onder d e planelen, heefl d il joar veervoor Tweelingen in p eMo . Oak 0 1he b je vorig laar scha nd a lig misbruik g emaakl van zijn g Ulheld , dillaar Is e r nog genoeg om van Ie ge niete n. Maak er gebrulk van, w a nl le krllg l d it d ecennium nlet nog zo 'n ull g el ez en kan s o m In korte IIjd zo vee l vooruitga ng Ie boeke n. Dotg ene waar je nu aan begint wordI nlet aileen dil jaar groter, maar groeit tol 2017en misschlen wei verder. Dot de Iweede heifl van hellaar in een rusllger lempo verloopt Is goed, a mdat je dan mee r vera nlwo o rd elijkhed e n krijgt e n je je

2013 begintPRECIES ZOALS j e wilt: met RAZENDE vaart door de LENTE,op naar DE ZOMER In Ie carriere mo elle di l jaar Ie ko nsen goed insch aMen . Wachte n 10 1 hel Ie a llemool ko mI aanwaalen is niel ge noeg, je mo el ze lf de ee rsle sla p nem en . In jon uari , mei e n december kri jg Ie door de ka ns vo o r. Een o p­ mer king , zorg ervoor dar etke slap di e je neemr d e bas is is vo o r ee n volg end e . Finon cieel w o rd t 2013ee n va n ie beste lar en . lower de eersle o ls d e Iweede helfl va n he r lo ar is goed, maar de Iw eede wei op ee n a nd ere mon ie r. Met een be etle ge luk krik je Ie leve nsslljl ee n niveau op, waardoor dagel ijkse uil­ gaven niet lo nger een g ro le zor g zil n.

pr iorile ile n opnle uw mo et formuler en . Je pr lveleven ve rloopl d il laar aongenoom, mel uilz ond erin g v a n e nke le curieuze momenl en va n Iwiifet in m ei e n ol<tober. O p g een van deze "l d sl p p en Isd e Iwijfe t doorsia ggev e nd ge noeg o m ee n re lalle Ie ve rbr ek en. To ch is hel mo e ililk o m lezel f aan iets of lema nd te b inden, al s je Ie erge ns bl ilfl afvragen hoe he t zou zi ln als Ie een andere keu ze had g e ma a l<t. Hoewel je er nlks conc ree ts mee doet, bedenk je stiekem all erl ei all ernatieve scenario's. In he t begi n va n hellaar overweeg Ie, me l ail e ho op e n angsl die het mel zich mee b ren gt, o m d e grole stop Ie zeMen die ee n vr ie ndsc ha p omlovert in een re la l ie. Het d raail nu om het eindigen va n hel e ne e n het starten van hel a ndere. Aan hel e ind van hellaar 510 Ie

terug wa nneer Jup iter macht op je uitoefent.

In d e zome r krllg [e ee n van de beste c orrt ere kon se n oou, met bergen

onweersta a nbaor. Het ko n de boon zlln woor le voor geboren bent, lets w o a r je onqo 0 1o p had ge hoopl . Moor hel is ook mo g elij k d ol [e in d e b an rookr va n lets rmno er g rools e n mee sle p en d s. De w o a rhe ld ligl waarschilnlilk in net mid d en . En ook 0 1is n et niet pertec t. goed is hel sowleso. Plus, proberen kan g een kw a a d . Aan het eind va n de zome r gaol ner fin an cie el voor d e win d. En ook volgend [oo r ho ef je niel op d e ce nlen Ie iene n, Dus w e t je ook d o et, [e kunt er In ied e r ge val de vruc hlen va n p lukken.

zeifvert rou w en krijgt ee n e no rme boost, Was Ie to r nu to e ve rleg en in tietuaen va n je e molles en had je po riner de ro uwn es in han d en ? Jupiter verondert c or. Soturn us oefen! o o k druk un op ie p rive teve n Te rwill Jupil er je enlha uslasr vo o rulld uwf, houdt Saturn us [e leg en door re kenin q Ie ho ud en met

consequennes. Vooral in de liefde is sc turnus aanwezig, wocrcoor het sornenspel met Jupiter inler essa nte mo menten o pl eve rt. rocn krijgt de

notuurulkevoorzlc htig heid van de Kree fl nog altljd voorra ng b lj Iwi jfe l­ mo men ten. ous 015 de d ingen aa n het el nd va n het jaar sne uer go o n dan je Wilt, nee m je ee n slap lerug . 51mpe l. Je ca rriere ztet er goed uu d lt [cor. Elnd

KREEFT Irs showfimel 2013 wordt opgesplits" 101 aan ie verjaardag draail alles om voorbereiding, alles daarna sloat in het leken van presteren. En dot heb Ie te danken aan de invloed van Jupiter , d ie de laalsle dagen van juni in lo uw leke n komI en daar blijfllot jUli 2014. Met Jupiter aan Ie zlj zal alles in je leven groler en helderder worden e n ko men mogelilkheden die Ie nooit voor ogen had ineens iedere wee k voorbil. Wa l ee n fee sl. hel is alsof ie het hele iaar door Ie ve rjaardag vle rt. Natuurlilk Wille weten wa t de kee rzild e Is, wanl zal el s goeds ko mt loch niet zoma o r a onwaa ie n? Nou , dot ko mt het weI. Jupit er pal<t d ingen grondlg a a n en ho efl daar niks voor leru g . Maa k gebr ulk va n 0 1deze lIef d a di gh eid , ma a r p ro b eer reg elilk ert ljd weI b innen Ie eigen comfo rtzone re blil ven . lie Jup lle r 0 15 ee n bar mel gralis d ran kies, die je d rinkl tot Ie b esluit dol Ie ge noeg hebt gehad . lie Jupll e r nlel a ls aa nb ieder va n,lIid ellj ke pos itieve m om ent e n, ma ar gebruik zijn krac hl o m la ngeterm lln­ p lannen a a n Ie zwengelen. Je Zull zien daf d ingen waarvan Ie dac hl dot ze ei ndeloos zouden d ure n, ook in .een p a ar ma an den berei k1 kunnen wqrden. Dit is he t mo menl waarop je denk1 d o t alles in een keer weer fou l za l goon. Maar don't w o rry, thars the Jupiter experience. lorg ervoor dot je de eer ste paar maanden van dit jaar g ebruikt o m doelen Ie stellen en te w eten w al Ie w ill bereiken. De cantrole komt van zelf

066 ELLEJANU ARI 2013

a ug uslus ko mt e r ee n momenl waarap Ie niel kunt gelo ve n waar je mee bezig bent. Jupiler heefl je ge ho lpen ee n stop voorwaa rts Ie ze Men, ee n d ie ie norma al no oi! zou durven nem en . lola ng Ie je ze nuwen in bedwang hou dl komt oll es goed. Flnan ci eel is d lt ia or o o k pas itief , met goede momenl en in ja nuarl , lull en ok tober. Pa s op met o nnodlge uitspaMing en in feb ruar i e n het d o en va n ee n grote aankoop in me i, het kosi mee r dan hel waard is.

LEEUW Lee uw ho udt niel va n ve rrassing en. Je bent op je besl wannee r je precles weet ho e d e york in de stee l zit. In een afge­ zonder d e en o nbe kende omgeving stel je Ie d ef en sief o p e n zit Ie nlet lekker in je ve l. To ch zlln d e p la nete n dit jaor vast­ be raden o m jou zowel prive al s p ro fessio nee l te verrassen. Je kunt ie d oo r ena rm aa n ergere n en slandvostig b lj Ie ve rtrouwde leven bi live n, moor dol is geen stra tegie vaor de la nge termijn. Het is be ter om ni euw e uitdaginge n met o pe n ar me n te o ntva nge n en ee n frisse start te maken. Aan het eind van het iaor zu lle o pge lucht zlln aver ho e do t heeft uitg e pa kt.


I

olshellijkt.

Qua carriere is dit een belongrll k [o c r.

De zonne-eclipsen va n 2013 vtnoen

center [e w eer voor Ie. En zo kom Ie voorult. Ais Ie cchterom kilkt, is de w eg die je hebt afg elegd nlet leru g Ie zlen.

"

ttU~"n""L

Dillaar IIlkt het o rsor je leven opnieuw begint. l oan Saturnus emo oxtooer 2012

in a pr il voo r lastige keuzes ko mt Ie staa n en ro dicaal mo el oespo ren. oe fino nc lete gr oe l berelkt hoogtepunten In

&

moet Ie leven g roots conpokken, het gas harder intra ppen, ie emo ties ulten en o noeroee l worde n va n net o rorno. oke, het Is niet raor o rsnet je o uemoot niet gemakkelljk a fgaa t, net ISde eerste keer , net voeu kunslma tig en het Is ver mo eiend. Je maakt her [ezen lastig ots je w eersta nd b ied l en er co ntro te over probeert te krilg en. loot [s zelt ge w o o n meeslepen. r o cn te eng? Dot is aa n jou. Probeer het len minste en kilk wat erva n ko mt Je werk deer ]e op in tlld waarin ie dlnge n mo et doen d ie va n ie verw ac hl worde n en in o ve rige tild, d ie ie kunt besrede n aan din gen d ie [e wi lt doen. ZO'n verdeling maak je vri lwe l dagelljks. 2DI3 w o rdt oncers. Het eerste halfl aar zul ie vo lled ig moeten oestecen aa n ve rplic hting en, terwf] het tw eed e halfjaar geheel voor eigen Invu lling Is. Het is dui delijk we lke pertoce je pretereert, moo r het ee rste no moor oteot wei kansen. Bllvo or beeld een pr om ol ie. Finan cleel ls dll een va n de bet ere jare n. De druk va n vor ig jaar komi In 2DI3 niet meer terug . De beste finan ch'i le mome nten bele ef Ie in lUllen aug ustus en het eind van het jaar wordt o o k goed. Enio yi

Iepersoanlilker:

. toties roke n dlt jaar meer op de ac ergrond, omdat een vnendscnoope t ICe relat le In" emer ' wordl.DeeerstJ poor maanden van d W por IIjkl het nlerbee.r..d.aQeen.go.e_d e I vriendschop en ge niet Ie vo n elkaars oonweziqnelo blnnen de zelfde vriendengraep . De rente luidt een inlense perioce In, ci s [e ie reouseerr dot wet zou net leuk ziln c is Ie on tw ikkeling net zo was als de aa nleg va n ee n weg; lullie meer voor elkaar be teke nen, Dit hadden [ulliebeiden even met zten dot elk nleu w stukle stev lg vastligl en je oankomen. En wa nnee r iullie voke r met achle ro m kunt kijken o m te zien wal je a llemaat 0 1gedaa n heb t en waar je elkoor ofspreken, bliiken jUllie waarde n, geweest ben t. Op d il mo men t is het inleressesen omb itles ook no g eens heel compatible. Wat doe Ie?Je hou dt echt er net a lso! je Ie met twee houten derelolle ull het zicht van Ie vrlenden planken door een mo eras worstelt, Ie graep, am te kiiken hoe het zlch stapt op de ene, plaa tst de onder voor antwlkkell en of het ec ht zo spec iaa l is Ie, stapt vooruit en plaa tst de plank achter Ie weer voor Ie. En zo kom Ie olshellijkt. Dillaar IIlkt het a lsof je (even o p nieuw vo or ult. Ais Ie ac hterom kilkt, is de w eg Qua carriere is dit een be longrllk la ar . De zonne-eclipsen vo n 2013 vinden begint. l o en Saturnus eind o ktober 2012 die je heb t afg elegd nlet leru g Ie zle n. je teken ve rliet, ve rdween ook aile d ruk plaals In beide uiteinden vo n ie le ken, Moor ac h, zo erg is dol niet. Je ko mt waardoor het een laar va n nieuw e tenminsle vooruil en b liiff niet steke n in va n de afge lopen tw ee laar. Je vorige wendlngen en nieuwe starten word t. De leve n was niet meer goed vo or je, d e mod der. Het ge luk Isaan je zllde , weg noor ietsto taol nleuw s ligl open. Je einde lilk kun je nu je elg en leven leid en. ma ar het gevoel dot Ie met elke stop voorwaa rts het ve rleden opoffert maa kt kunl zelfssloppen met Ie huidlg e Het co ntact met salurnus heeft Ie carriere.Jevoe ll ie ge flaltee rd en bent je nlet bllj. Wei blijff de toekomst di e je houding ten opzlchte von de to ekom st tot aal ver a nd erd. Dot je lezelf eind 2012 enthouslostove r het aa nbod, maar de vo o r oge n Mbt altild dezelfde. End ie teruggetrokk en heb t was goed, no alles vraag rllslof Ie niet ee n grote foul w or dt in lull o peens tostbaorder. Ho era ! oogool.Jewilt na melilk nlet vo o r schut jaor in een woord Je pr ive leven kan wat je hebt meegemaakt. DIIlaar kom Ie worden omsc hreve n, overwhel ming. ~aa n bil Ie fomilie en vr ienden a ls bllikt weer helem aal tot jezelf . Nu het nieuw e jaar na dert, kun ie niet wachten met het dOl Ienleuwe avontuur nlel uitpa kt zo o Is Niet wal le gewend be nt, wont je hou dt Ie hoople. Maa k Ie­ geen zorgen, ze je retaties liever disc ree t en contro lee r ma ken van ee n nleuwe sta rt, waarmee sleunen Ie vo lledig. Ze zie n d ot je 0 1veel boor. w at lou te wachten ­ staat is je iedereen lo ot zlen dot je ee n om me Ielang met hetzelfd e bezig be nt en luldr uc htig, theat ra al en fascinerend. zwaa i hebt gemaakt. Begin 2013hOal je nieuwe ulldaging . kloar bent voor een ­ nog wa t o ude koelen uit d e s!oo t, ma ar Ook 0 1staat hel ver vo n Ie persoonlijk Wees dusnlet­ bang om de spro ng in het ee n ec lips in mei schetst een g oe d bee ld heid of en pr o beer Ie lezelf te over dlepe te nemen en Ie o p o nbeke nd tulgen van je pra ktische leven, deze va n de to eko mst en ge eft een d uidel ilke lerreinIe begeven . nieuwe levensstijl trekt ie toch aan . rlchting aa n. Veelbelovend la, en er Prima, maar be denk we i dot je het niet vOlge n meer inspirerend e mom enten in En,oak flin, dlt jaar ho ef je Ie niet d ruk te maken over geld . Aileen in maa rt zll je julI. Jez elf vo lled ig lo skoppelen vo n hel kunt o pb ergen en weer tevoorschiin kunt ha len wanneer je w ilt. Deze nieuw e ve rleden en ee n nieuw e lo eko mst kropbil kos,maar luist da ardoor doe Ie geen dingen waar je lol er spl il va n krijgl. cree ren heeff tijd nOdlg. Plus gedu ld, sllualie eisl je vo lled ige aa ndacht. Je energie en vastbe ra denhe id. Oak in luli zijn er schulde n uit het verleden, moor d lEl,l,q s-iltPLO.ble,eJlJ!P_Qs, - _ _- - - _ - - - - - . In de liefd e lijkt dit jaar een fan tasie aI.November zi ~t er weer prima ult, Tild werkelljkheid te worden. In d e lente • amjezelf te traktbren, dunkt ons. kom en Venus en Mars als gell efd en sa men in jo uw teken, en dot Iseen voorbode. Je geeff je vo lled ig over aan ­ de klassiekste de r liefdes, de o nmlddel lijke betovering_Geen eeuwentange vrie ndschap d ie ge leldetllk aa n Intlemer wordt of ee n werkre latie di e no we rkuren doorga at; nee Weegschaa l, d it is het ec hte we rk. Het ma akt niet uit wa t lutlie relatiestatus is, jullie m6 eten elkaa r nog ee n keer zlen. Dit is w ar e Ilefde. Ais er nu geen significant other is

MAAGD

WEEGSCHAAL

em

/

I

1Ill'..1Jiji ' ~l...

I

067 E ~ lE JAN UARI 20 13

in Ie leven , ver loopt het vri] eenvo uo ro. Ais je wei een reione neot, wordt het allemaal lets lastiger. Hoe dan ook, net elncresuuc or blliff netzenc e. geen hoar o p je hoofd d ie de nkt do t de relo tle geen to eko msl heeft en do t net niet is wal ie zoekt. Dot magi sche eerste mom ent neemt ail e tw ijfel weg, in [ouw o gen is dit de ware. In oktober be n [e ban g do l [e misschlen een fout hebt gemaa kt, moar zo o ISie jezelf waarschijnllik ook d uide llik pr obeert te rnoken, niks ISa ltlld non oerc procent perfect. Wat Ie carriere bet reff wordt 2013 een bela ng rljk [oor, Het rweece halfj oar biedt vee l nieuw e kansen en dot is nog maar net begi n. Leven in de fast lo ne is co mpe titief en meedogenloos. Je moel hard werken o m de noo tqe vrede te beh ou den, ma ar grete inspa nning w or dt beloond . Do or dat ie ie levensstill aa npast, kun je de Inspannin g leveren d ie van Ie gevroagd wordt. De vo o ruitg ang in Ie financie n komt precies op tlld. In het beg in va n 2013zijn Ie middelen no g beperkt, w aardoor Ie in a pr il voor lastige keuzes komt Ie staa n en rod icaal mo el besparen_De finan ciele gr o ei berell<!hoogtepunten In augus tus en september, w at lo u en je ba nkdirecteur erg blil rla akt. -7


L U I,) U UI<.

1I IV IU~U

UfJ

I~

pnveieve t I.

..

tt·d~ I

JI::;

be nt je er opeens von bewusr dot [e je tljd verdoet. Ais Ie re la tie op dl l mome nt sto b iel en comfortoDel is. mo or voort.

ELLEljE

SCHORPIOEN

op het [ulste pad . Te rug gaan is geen optle. Je to e korn st zlet erult ot s ee n uitg estre l<le wl tte rulmte. Beter kan to ch

waor je oon mo et wenne n. Soturnus hou d t je de eers te moonoen vo n het jaor vo lledlg In de g reep . Het Is nlet zo

nle!? Niem an d heefl zlj n Illne n er ln ultgezet, waar door ie nlet b evo oro o r­

Iljl<lnal ef en o p pe rv lakk ig en is nlet te ver g elil ken met het Inzlcht dot Ilj In Ie leven en doele n hebt gekregen. Pro beer Ie vrie nden niet te ve ra ndere n. Omorm ze gewoon, met irrito nte trekj es e n 0 1. Missc hien makkelijker gezegd d an gedaa n, moor pr o be e r ee n luc htigere ho udl ng oo n te nemen. De serleuze to o n van Saturn us heefl in 2013ook inv loed op Ie p rlve leven. Je be nt je er opeens von bewusr dot Ie Ie tljd ve rdoel. Als Ie re la tie op d lt mome nt stobieJen comfortobel is, moor voort­ kobbell zo nd er nieu w e hori zonten Ie zle n, voel je d e noodzook o m een nleuw plan op te slelle n. Je wilt de retot ie vooruitduwen, o f je partner he t door no u mee ee ns Is of niel . Het is moge lijk dot die pUSh voorwaarts nlet va n lulli e bel d en a fko mstig Is. De ec llpsen vo n 2013 val len in je elgen teken en in je teg en g estel d e teke n, en dot heefl Invl o ed op ie relat ie. Het zorgt voor onverw a cht e vera nd er lng e n, d ie Ie achleraf zlet a ls het be ste dot Ie oolt had kunn en overkome n. Er ontwiKkelt zlch een nleuwe relatle al s gevoig vo n de storln g en In mei e n ok to be r. Het is onduidelilk o f d lt ee n nle uwe relatl e Is, of een b esta an d e relalle di e ei ndelilk d e ene rg ie en richtln g krllg t die het nOdl g hee fl. Het ei nd resultoat Is In bei de gevallen helZel fde , luille voele n dot het belang rijk Is o m iets re doen dot effec t heefl op d e la nge te rmlin. Zo kweek Ie iets d ot In de to eKomst b ilifl g roeien. Het o ntw lkkele n van zo'n rela tie kost t1ld e n moelte. En dot ne t nu je he t zo d ruk hebt. Maar ac h, zo la ng Ie Kunt zlen d o t het de mo eite woord Is, Ishe t nlet vervelend o m er har d vo o r Ie werke n.

I

ee n stokje vo o r. w a nt di e no uo t de deuren lekker o p slo t. oo o ro o o r blW je

o p je ullo efent , is geen tiidellike kwo o t moor ee n permon ent e ve ronderlng

e n colleqc's, di e d e test va n Saturnus nlet heb b en erva re n zoo ls lij. Hun vtsle

Kl e L ~ II , I ~

ue xeuze

worot i" I"v"n no oit me e r h" tz"lfd "

mensen? Ja sooqsc nutter. c or ken weI.

gevestlgd heefl . Eris geen weg te rug no or je o uoe le ven . De druk d ie Sa turn us

ber ei l<l, be n Ie zonoer 0 1te veeI moeite in stoa t o m a on ail e eise n te vo tcoen. Je erge rt je oo n het g edro g vo n vrie nden

e e ll lll uy

Ineens veellastig er. Elke mogeli jkheid 1111<1 tevensbepor eno . Ais je deze klesr,

Wille Ie to ch kram pa chti g vastkla mpen aon he t verleden? Door stee l<lSoturnus

Saturnus blilfl het here [cor in [ou w reken . nodat-Ie zic h door in ok tober 2012

erg ors het In het beg in lilkl. In teb ruon e n jUli kun [e [e een beetle loswrikke n, zooot Ie de tijd krijgr om te evoiuere n wot er ouerncoi is gebeu rd . Wo nnee r Saturnus in de nert st d e tweede fo se

~leUII~

~

Do ord ot Saturn us zo aanwezig Is In je pe rsoonlijke re lo ties, rool<l je corriere In 2013op de achterg rond . Mo or no d e zomer ko me n e r Konsen. De voiqence stop Is in zlc ht, moor je bes tlst aon het elnd va n het jaor om Ie wachle n tot 2014. Het word t ee n d ruk [o cr met goede mo me nte n in ma art e n septe m be r. In juli Krllg je er ke nning voor [e lnz et, En wat betrefl ge ld? Op dot g e bled goat het je ooK voor de wi nd . Pas o p d ot je de eerste moonden von he t jaor g oon bultensporlge elsen stelt aan Ie flnan-

clen. Ee n cruc laal mo ment In mel goat woorschlinll jk zon d er kleersc heu re n voorblj. Je besefl wat er ha d kunnen gebeu re n. We e r ee n les gelee rd .

BOOGSCHUTTER

2013 wordt het sponnendste jaor dot Ie slnd s hel begin van deze eeuw gehad hebt. Begin dlt laor strompelt Ie heer­ sende planeet machteloos door ee n nufleloos deel von de heme I.Moor aan het elnd von het joor straalt Jupiter ster ke r dan oolt. Die transformat ie is In ee n po or weken gepiept e n goat zo snei dot Ie nle t be sefl d o t het d o a d w er ­ ke lijk gebeurt. Net als al tlld heeft Jup ite r ee n agenda di e o nopho udelilk met de t Q..~ st ve rbonden Is.Vo ortdu re nd

gaa~.1r nleuw e deu re n voor Ie open, lerw!JI.f1leno a r her verleden dlc htgaon. o rtstikke goed , a ileen bllll<lhet t zo slmpel. Je protestee rt o m dot IeAogpnOfgemOOl<le zoken e n werk Ie e n hebl e n bepoo lde b eloft es r ud e n. Je ku nt to ch nlet zomo or Il even achte rlo ten, Inclu slef de

deeld be nt en nie mo no [e keuzes be mv roed t. Je vu lt cues zelf In, het Is dit joor neternoo i aan lo u. Je perso onu ike reio nes scno mme ren In 2013 tussen ext re rne n. te veel en nlet genoeg. En zoois alliid o tsee n soocscnorter In ee n fose vo n overoooo zlt, worct er niet g ek loagd . l at er wens je dot er ee n w eg lerug zou zl jn o m cues op ee n rustlger tem po .a ver te coen, de tljd te wocroeren e n va n het ovontuur Ie ge nle ten te rwljl net ztcn o ntvauwt. In her begi n va n he t ioor Is de volgende stop nlet zeker en weet je nlet of je

Oberhoupt op deze moni er will daorgaon. Het 1111<1 al sof Ie geen besllssing durft te nemen, o mdat Ie wacht o p ee n wonder dot poslli eve veranderlng b rengt. Ap ril b ew ijsl dot wondere n bes taa n. Alles aa n Ie re lo tle verandert. Mo o r o f het posi lief uitpal<l Is nlet me tee n zeker. De eerste poor weken is d e nleu w e situaile verwor­ ren d e r d a n oolt. Ais er eenmoal tild overhee n Is gegao n, mer Kje dot Ie o p een o nder pa d bel an d be nt. Deze . richt lng heb Ie misschl en nlet ze lf gekoze n, maar je bent tevred en . In lull kom t het keerp un t, wanneer een glorle uz e ultlllni ng va n de p la ne te n Ie hel pt reollsere n d ot oll es wa t Ie 0011 w ilde o lin d e pockefls. Voor het eerslln ma an d e n ben Ie oprec ht ge lukklg. Je c ar riere stoat een soortgel ilke tra nsformotle te wac hten, geen volledlge ca rrlereswl tch , mo or wei ee n kans om ee ns ee n a ndere rol aan te neme n. Voor Ie gevoel maakt het ee n

068 El l E JANU ARI 20 13

groot verschil. In pi oats van aile en doen waar je voor betaaid krllgt, neb je nu het gevoel dot je daadwerkelijk [e to lenten gebrull<l. In het begin van het [co r Is de opwaartse spiraal no g lastlg voor te stellen , moor in d e herf st wordt dui d elijk w a or deze Ie g oa t b renge n. Je geldza ken goo n net g rootste dee I von het [cor g oe d, met ultsch lete rs In ja nuori en no vember. Pa s o p dot Ie a a n het eln d va n he t [co r nlet te veel ge ld uitg eefl .

STEENBOK

Je mo et d ll joor de theori e ornzerten In de prol<llik. En door ben Ie goed in. He! ve rschil is a ilee n dot je nlet ee n besta and probleem mo et oplossen. Je mo et lets creere n ull het nlets, ee n droom klezen en di e tot rea liteit ma ken Dot Is a nd e re ko e k Het Is makkelilk om te zeggen wat je favo rlete chocolade ull de doos is, als deze a ilee n In Ie dromen bestaat. Wo nnee r de o ptles leflerllik voor je o p ta fe lliggen en Ie er slechts een mag klezen , is de keuze Ineens veellastiger. Elke mogeli jkheid illl<Ilevensbepalend. Ais je deze klest, wordt Ie leven nooit meer hetzelf de. Moor a!s Ie die kiest, nee mt je iev en een andere w ending . We lke neem je? Het antwoord Is simpe l, kles w elke je wil t. Do or d e b iliv end e spanning tussen Uran us en Pluto , die in louw te ken staan, IIjl<lo lles w at je d lt ja ar doet me er betekenls te heb b en da n het In werkeillkhei d heeft. Je moe t dot leren acceptere n a ls o nderdeel va n 201 3 en voorol doorg aa n met wat Ie wil t doen Saturn us, je elgen plan eet, bevlnd t zich d il joor in het d eer vo n de hem el do t je wensen e n o mbltles bepaoll. Je wordt o nder d ruk geze t o m ee n deflnltleve keuze te ma ken e n a ile Illd en energie aon ee n speclfiek' doel te wljden. Ais je no g nlet weet w o t je aon het elnd vo n d e zomer w ilt d o en , geeft ee n ec lips in o l<lober een mogelil k a ntwoord . He! resulla o t d a a rv o n Is mlssc hlen nlet Ie oorspronkelilke voorkeur. Het Is dus beter om niet o p exte rne factoren te vertrouwen. Prob eer ze lf de eerste stop te zetten en Ie Ideeen gedure nde het laar blj te schaven To ch pa l<l, zoals Oltlld, de ultkomst goed ult w ann eer het lot voor lou de keuz e maal<l. 2013 kan een heel speclaal ja ar worden voor Ie persoonlilke relati es. De a lles­ omvaflende romantl sch e d ra ma 's waar de andere sterrenbeeld en mee te moken krljgen, Illken jo u 'look over te sloan. Maar dl t laar ben IIj aan de beu rt. Of het all emaal zo goat a ls het moet, ha ngt of vo n ho e ill omgaat met een situat le w a arl n niks gepland ka n worde n. Nle ts lilkt lo g lsch, maar to ch blilf

Cottoncake exposes milou neelen's illustrations for elle magazine  
Advertisement