Page 1

LeadCampai gn Pur chas el eadmar k et i ngPl an Pr epar edf or :

Ant honyAngel i l o -PMACLendi ng Agni squObi st i um 234,7895Fi ci eni hi t ,Fl or i da, Phone:97567878757,Emai l :of f i ce@company. com


Di gi t al l oanof f i c er Pr eAppr ov al Let t er . com r ev ol ut i oni z esmor t gagemar ket i ngbyat t r aci ngt hemos ti nt er es t edmor t gagepur chas e buy er sont hei nt er net .Ourpr eci s et ar get i nghomebuy er sofl ooki ngt ol ear nhowmuchhomet heyqual i f yf or .What doest hi st r ans l at et o?Thi smeansbet t erl eadsandmor ecl os i ngs !

Weas kt heques t i ons t hatmat t er .

46, 976

wi t hunder wr i t i ngl ogi cpr ocdessi ng.

HowdoesPr eAppr ov al Let t er . c om at t r ac ts uc hi nt er es t edhomebuy er s ?

Pr eAppr ov al Let t er . com doesagr ea tj obof a t t r act i nghomebuy er sa tt heper f ectt i mef oramor t gagel endert ocont actt hem andof f ert hei rl endi nge x per t i s e .Wepr ov i dehomebuy er st hemos tpr of oundpr eappr ov ali nt er v i e w ont hei nt er net .Our s y s t em as k sonl yt her el e v antques t i onsas eas onedl oanpr of es s i onalwoul das ki nor dert odet er mi net hei rbor r owi ng abi l i t y .Wet henr unat r i mer gedcr edi tr epor tandappl yi ndus t r yr ul esandov er l a y sf ort hemos tcompr ehens i v eandf i r s t e v eraut oma t edpr eappr ov al anal y s i s .Byus i ngunder wr i t i ngl ogi c ,buy er sar enowma t chedpr eci s el ywi t hpar t nerl ender s t ha tf i tt hei rbor r owi ngneeds .

Quai t ybef or equant i t y .

Ourl eadsar egener at edbyat t r act i nghi ghl yi nt er es t edhomebuy er swhoar ei nneedofunder s t andi nghow much homet heycanaf f or d.Byr educi ngdi s t r act i onswhi chmi ghtv eerourhomebuy er sawayf r om t hepr i mar yr eas onf or v i s i t i ngours i t e,t ogetpr eappr ov ed,wehav ef oundt hatt hei rv i s i tbecomesmuchmor es er i ousandwi t hamor e t angi bl epur pos e.Ourl eadsar ev er i f i edus i ngadoubl eopt i nconf i r mat i ondi r ect l yt hr oughours i t eandar enots ol d t ot hi r dpar t yl eadr es el l er s .I nf or mat i onbei ngpr ov i dedi snotonl ymor eaccur at eduet ohei ght enedbuy eri nt er es tbut becaus ewehav et ak enmeas ur est ov er i f yal lemai l sandphonenumber sar ev al i dandf unct i oni ng.

2


Ac c ur at el eadpr of i l e Ourt opl ev el l eadi spr of i l edl i k enoot her l eadont hemar k et .Dat af i el dsi nc l ude

v al uabl equal i f y i ngdat anev erof f erof f er ed bef or ei namor t gagel ead.Thi sgi v esy ou t heabi l i t yt os t ar tmeani ngf ul c onv er s a-

t i onswi t hy ournewl ead,whi c hr es ul t si n bet t erc onv er s i onandmor ec l os edl oan uni t s .

„

„ 6, 000

Thebes tf i l t eri nt hei ndus t r y Ours y s t em r unsonapat ent pendi ngal gor i t hm whi c ht ak eshundr edsofr ul esi nt oc ons i der at i on. Suc hr ul esi nc l udebutar enotl i mi t edt o :

* * * *

Dec l i ni ngc ommi s s i on,s c hedul eCands el fempl oy edi nc ome. Cur r entpr i mar yr es i denc eanddepar t i ngpr i mar yi nf or mat i on Negat i v ebus i nes si nc omeandors c hedul eEr ent al i nc omeorl os s es 21 06Unr ei mbur s edempl oy eebus i nes sex pens ededuc t i ons

3


LeadLevel s Br onz e LeadAt t r i but es

Ful l name Val i dat edemai l addr es s Val i dat edphonenumber Pur pos eofpr eappr ov al ( Ref i nanc e,Pur c has e) Oc c upanc y( Pr i mar y ,I nv es t ment ,Sec ondHome) Wor k i ngwi t har eal es t at eagent

Pr i ce

Compet i t i on

Qual i f i ed Pr oduct s

Cr edi t Scor e

Compet i t i on X

Qual i f i ed Pr oduct s

Cr edi t Scor e

10 4 N/ A A N/ $

X

Si l v er LeadAt t r i but es Br onz ePLUS+ Appl i c antemai l Rentorown Sel fr at edc r edi t Dat eofbi r t h Vet er an?

Pr i ce

20 3 N/ A A N/ $

4


LeadLevel s Gol d LeadAt t r i but es Si l v erPLUS+ Dec i pher edi nc ome Debtt oi nc omer at i os( notv er i f i ed) Depar t i ngpr i mar ypay mentobl i gat i on( i fappl i c abl e) Depar t i ngpr i mar yv al ue( i fappl i c abl e) Depar t i ngpr i mar ybal anc e( i fappl i c abl e) Numberofqual i f i edl oanpr oduc t s( 1.FHA,2.VA,3.Conv ent i onal ,4.Fanni eMaeHomepat h,5.Fr eddi e MacHomes t eps ,6.Rev er s emor t gagepur c has e/Ref i ,7.Por t f ol i ol oans ( r equi r esov er l ayques t i onnai r e) Es t i mat edpot ent i al c ommi s i on( bas edonL/ Oc ompens at i ondet ai l s ) ( r equi r esov er l ayques t i onnai r e)

Compet i t i on

Pr i ce

35 3 $

Pr i ce

$

X

Qual i f i ed Pr oduct s

yes

Compet i t i on X

Qual i f i ed Pr oduct s

5

Cr edi t Scor e

N/ A

Cr edi t Scor e


LeadLevel s

LeadLevel s Pl at i num LeadAt t r i but es

Gol dPl us +

Ful l yPr eappr ov edLead/Tr i mer gec r edi tr epor twi t hal l 3s c or es Tr i mer gec r edi tPot ent i al s c or ei nc r eas eanal y s i si nc l uded

Compet i t i on

Pr i ce

35 3 $

Pr i ce

$

X

Qual i f i ed Pr oduct s

Cr edi t Scor e

Qual i f i ed Pr oduct s

Cr edi t Scor e

yes yes

Compet i t i on

X

6

pal sales demo