Page 1

IMPAKt

IMPAKt

IMPAKt FEStIVAL 2009 14 - 18 OCTOBER 2009 UTRECHT WWW.IMPAKt.NL

ACCELERAtED LIVING


IMPAKt

2 Accelerated Living

Guido van der Werve Nummer 9. The day I didn’t turn with the world, 2007

IMPAKT FESTIVAL 2009 Van 14 t/m 18 oktober zal de 20e editie van het Impakt Festival plaatsvinden. Niet geheel toevallig zal deze jubileumuitgave van het festival in het teken staan van de beleving van tijd. In het Accelerated Living programma zal gekeken worden naar hoe we snelheid en tijd ervaren en hoe deze ervaring verandert onder invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Voor de samenstelling van Accelerated Living heeft Impakt twee gastprogrammeurs uitgenodigd: Stoffel Debuysere (België) en María Palacios Cruz (Spanje). Als festivalcuratoren hebben zij een spannend programma samengesteld waarin het festivalthema vanuit een veelheid aan invalshoeken wordt belicht. Het programma bestaat uit concerten, performances, filmvertoningen, nieuwe media, een conferentie en een tentoonstelling. Een breed scala aan stijlen,

genres en benaderingen komt aan bod. Van dubstep tot documentaire en van binnenste buiten gekeerde tijdsdimensies tot 24-uurs performances en razendsnelle filmmontages. Verder een gloednieuwe special voor het festival geproduceerde digitale opera, actuele internetprojecten en pareltjes uit de geschiedenis van de avantgarde-film. Naast het thematische Accelerated Living is er ook het jaarlijkse Panorama programma waarin een overzicht gegeven wordt van de beste film- en videoproducties uit het internationale tentoonstelling- en festivalcircuit. Vijf dagen lang staat Utrecht in het teken van belangwekkende trends en nieuwe visies. Dompel je onder en tank bij.

The 20th edition of the Impakt Festival will take place from October 14 through to October 18. And it is not entirely coincidental that this anniversary edition of the festival focuses on the experience of time. The Accelerated Living programme of the festival explores the ways in which we experience time and speed, and the ways in which our experience changes under the influence of social and technological developments. For the Accelerated Living programme, Impakt invited two guest curators: Stoffel Debuysere (Belgium) and María Palacios Cruz (Spain). As festival curators, they have compiled an exciting programme which throws light on the festival theme from a wide variety of angles. The programme features concerts, performances, screenings, new media, a conference and an exhibition comprising a broad range of styles, genres and approaches to time, from

dubstep to documentary, from time dimensions turned inside out to 24 hour performances and double-quick film editing, from a brand new digital opera produced especially for the festival and Internet projects to gems from avantgarde history. Next to the thematic programme of Accelerated Living, the Festival features the annual Panorama programme which provides an overview of cutting edge film and video productions from the international exhibition and festival circuit. For a period of five days, the city of Utrecht will be the centre stage for important trends and new visions within our contemporary media culture. Submerge and refuel.


IMPAKt

Accelerated Living 3

ACCELERAtED LIVING

Introductie

Introduction

14 - 18 OKTOBER 2009 / UTRECHT

14 - 18 OCTOBER 2009 / UTRECHT

Een eeuw geleden publiceerde Filippo Marinetti zijn veelbesproken ‘Futuristisch Manifest’, waarin hij het enthousiasme beschreef dat gepaard ging met de opkomst van de moderne industriële ritmes, voortgestuwd door een ongebreideld geloof in snelheid en vooruitgang. Recent heeft mediafilosoof Franco Berardi een upgrade van die tekst verspreid, waarin hij afrekent met de eenzijdige interpretaties van de moderne snelheidscultuur en een vurig pleidooi houdt voor meer reflectie en autonomie. “De alomtegenwoordige en eeuwige snelheid”, schrijft hij, “ligt reeds achter ons, op het Internet, zodat we nu op zoek kunnen gaan naar ons eigen ritme”. Onze maatschappij wordt nog steeds gedreven door een onverzadigbare honger naar snelheid, maar gedurende de voorbije decennia hebben de revolutie van informatie- en communicatietechnologieën en de uitdijende globalisering onmiskenbaar geleid tot een nieuwe temporele dynamiek, waar-

bij het belang van connectiviteit en flexibiliteit steeds groter is geworden. Het regime van kloktijd heeft plaatsgemaakt voor een complex weefsel van uiteenlopende ritmes, cycli en tempo’s, die de temporele verbeelding prikkelen als nooit tevoren. Onder de titel “Accelerated Living” werpt het Impakt Festival 2009 een blik op de veranderende noties van tijd en snelheid. Gespreid over vijf dagen komen tal van kunstenaars, filmmakers, muzikanten en denkers aan bod die elk vanuit hun eigen invalshoek reflecteren op de constructie en de intensificatie van tijd en de invloed daarvan op onze perceptie van de realiteit, en van onszelf. De resulterende zoektocht naar een nieuw engagement met tijd wordt belicht in een reeks filmvoorstellingen, lezingen, performances en een tentoonstelling.

FESTIVALCURATOREN Stoffel Debuysere (België, 1975) is actief in het domein van mediacultuur en –kunst, als producent, onderzoeker en schrijver. Brandpunten zijn de relaties tussen media en geheugen, analoog en digitaal, klank en beeld, zien en zijn. De voorbije jaren heeft hij tal van conferenties, performances en filmprogramma’s op touw gezet. Hij maakt deel uit van het Courtisane collectief en doceert ‘Kritische Filmstudies’ aan de kunstacademies KASK en Sint-Lucas in Gent.

One century ago Filippo Marinetti published his controversial “Futurist Manifesto”, in which he described the enthusiasm brought about by the arrival of industrial modern times, driven by a total belief in speed and progress. In his recent “upgrade” of the Manifest, media philosopher Franco Berardi rejects unilateral interpretations of modern speed culture, making a plea for more reflection and autonomy. “The omnipresent and eternal speed”, he writes, “is already behind us, in the Internet, so we can forget its syncopated rhymes and find our own singular rhythm”. Our society is still driven by an insatiable hunger for speed, but during the past decades, the spread of globalisation and the revolution of information and communication technologies have unmistakably led to a new temporal dynamics, emphasizing the increasing importance of connectivity and flexibility. The tyranny of clock time has given way to a complex web of diver-

ging rhythms, cycles and tempos, which stimulate the temporal imagination as never before. Under the title “Accelerated Living”, the Impakt Festival 2009 focuses on changing notions of time and speed today. During a period of five days, a number of artists, filmmakers, musicians and thinkers will share their views on the construction and intensification of time, and its influence on our perception of reality, and by extension thereof, of ourselves. The resulting search for a new engagement with time will be explored in a range of screenings, talks, performances and an exhibition.

FESTIVAL CURATORS María Palacios Cruz (Spanje, 1981) is een onafhankelijke curator van film- en videokunst. Ze doceert aan de Academie voor Schone Kunsten van Brussel en is doctoraatskandidate aan de ULB, waar ze onderzoek verricht naar de relatie tussen filmtheorie en avant-garde film. Ze werkt als productiecoördinator bij Atelier Graphoui, een collectief van filmmakers gespecialiseerd in animatie en documentaire. Als een van de leden van het Courtisane collectief organiseert ze geregeld filmprogramma’s in binnen- en buitenland.

Stoffel Debuysere (Belgium, 1975) is active in the field of media culture and arts, as researcher, producer and writer. He's interested in the relationships between media and memory, analog and digital, sound and image, seeing and being. Over the years he has (co-) organised numerous conferences, lectures, performances and film programs. He is one of the members of the Courtisane Collective and teaches 'Critical Film Studies' at the art academies KASK and Sint-Lucas in Ghent.

O C NtENt

EXHIBITION SCREENINGS EVENT NIGHTS SPECIAL EVENTS CONFERENCES PANORAMA INFORMATION

P05 P05 P06 P11 P11 P14 P15

María Palacios Cruz (Spain, 1981) is an independent curator of artists' film and video. She teaches at the Academy of Fine Arts in Brussels and is a PhD candidate at Université Libre de Bruxelles, where her research concerns the relationship between film theory and avant-garde film. She's also the production coordinator of Atelier Graphoui, a filmmakers' collective specialized in animation and documentary film. As a member of the Courtisane collective, she regularly organizes screenings and events in Belgium and abroad.


4 Exhibition / Screenings

IMPAKt

Thomson & Craighead Horizon, 2009


IMPAKt

Exhibition / Screenings 5

EXHIBItIO N 14 – 18 OKTOBER 2009 / AAMU / FLATLAND GALLERY / ACADEMIEGALERIE Het verstrijken van tijd is iets waar we ons intiem vertrouwd mee voelen, maar tegelijk blijft het ons steeds ontglippen. St. Augustinus wist die spanning talloze eeuwen geleden al te vatten: “Wat is tijd? Als niemand ernaar vraagt, weet ik het; als ik het aan iemand wil uitleggen, weet ik het niet.“ Het invoeren van de kloktijd bood enigszins een uitweg: tijd werd gerationaliseerd, afgestemd op de ritmes van de voortschrijdende industrialisatie. Die transformatie – symbolisch volbracht met de invoering van de standaardtijd en de verdeling van de wereld in tijdszones – resoneerde tot diep in onze sociale en culturele levens. Het gevoelsmatige begrip van tijd verschoof naar een rigide, lineaire en numerieke logica, die zich geleidelijk aan heeft vastgezet in ons onderbewustzijn. De komst van ICT en globalisering heeft echter wonden geslagen in die eenzijdige en moeizame relatie.

Ironisch genoeg is het de opmars van de computermaatschappij – de voornaamste bron van de hedendaagse acceleraties – die nieuwe perspectieven op de rol en het potentieel van tijd mogelijk maakt. Deze tentoonstelling neemt die openheid als uitgangspunt en presenteert een reeks werken die, elk op hun manier, streven naar een zeker tijdsbewustzijn. Verschillende dimensies van tijd, zowel sociale als natuurlijke, objectieve als subjectieve, worden ontvouwd, vervormd en gecombineerd, op zoek naar nieuwe vormen van tijdsbeleving en -verbeelding. Met werk van Julieta Aranda, Jonas Dahlberg, Vadim Fishkin, Glenn Kaino, Guy Sherwin, thomson & Craighead, Guido van der Werve.

14 – 18 OCTOBER 2009 / AAMU / FLATLAND GALLERY / ACADEMIEGALERIE The passing of time is something we feel intimately familiar with, and yet it continuously slips away from us. Centuries ago, St. Augustine already pointed out that tension: “What is Time? If nobody asks me, I know: but if I were desirous to explain it to one that should ask me, plainly I know not.” The invention of clock time provided a partial solution: time was rationalised, adjusted to the rhythms of growing industrialisation. This transformation – symbolically completed with the introduction of standard time and the division of the world into time zones – resonated deeply in our social and cultural lives. The experience-based understanding of time was replaced by a rigid, linear and numerical logic which has gradually become embedded in our subconscious. The arrival of ICT and globalisation has pierced this unilateral and troublesome relationship. Ironically enough, the dawning of the computer

age –the main source of today’s acceleration – has allowed for new perspectives on the role and potential of time. This exhibition takes that openness as a starting point and presents a series of works which each in their own way strive for a particular time awareness. Different dimensions of time, both social and natural, objective and subjective, are unfolded, deformed and combined, in search for new forms of perception and imagination of time. With works by Julieta Aranda, Jonas Dahlberg, Vadim Fishkin, Glenn Kaino, Guy Sherwin, Thomson & Craighead, Guido van der Werve.

SCREENINGS 15 – 18 OKTOBER 2009 / FILMTHEATER ’T HOOGT Het lijkt wel alsof tijd steeds meer ontspoort. We ervaren het niet meer als een opeenvolging of versnelling van gebeurtenissen, maar eerder als een gevoel van stuurloosheid, op drift door een gefragmenteerde wereld van informatieprikkels, losgeslagen uit de greep van chronologie en lineariteit. Wat is de impact van deze evolutie op onze waarnemingspatronen? Hoe verhouden de diverse interne, natuurlijke, sociale en technologische ritmes zich tot elkaar en hoe kleuren ze onze alledaagse zintuiglijke perceptie? Wat is de functie en het potentieel van cinema, van alle creatieve vormen – samen met muziek - het meest bepalend in het vormgeven van tijd? Deze en andere kwesties worden behandeld in

een reeks van recente en historische film- en videowerken waarin de relatie tussen ruimte, beweging, technologie en (onze ervaring van) tijd centraal staat. Met werk van Bruce Conner, Dryden Goodwin, Philip Hoffman, Gerard Holthuis, Malcolm Le Grice, Kurt Kren, Jeanne Liotta, Gordon Matta-Clark, Marie Menken, Dietmar Offenhuber, Yo Ota, Michel Pavlou, Artvazd Pelechian, Ilppo Pohjola, Emily Richardson, Scott Stark, Leslie thornton, Chris Welsby, Fred Worden, Ivan Zulueta en vele anderen.

15 – 18 OCTOBER 2009 / FILMTHEATER ’T HOOGT It seems as if time is increasingly out of joint. We no longer experience time as a succession or an acceleration of events, but rather as being adrift in a fragmented world of information stimuli, out of the realm of chronology and linearity. What is the impact of this evolution on our perception patterns? How do the different internal, natural, social and technological rhythms relate to each other and influence our daily sensory perception? What is the role and potential of cinema, together with music, the art form most particularly devoted to the shaping force of time? These and other questions will be explored through a series of contemporary and historic film and video works addressing the relation between space,

movement, technology and (our experience of) time. With works by Bruce Conner, Dryden Goodwin, Philip Hoffman, Gerard Holthuis, Malcolm Le Grice, Kurt Kren, Jeanne Liotta, Gordon Matta-Clark, Marie Menken, Dietmar Offenhuber, Yo Ota, Michel Pavlou, Artvazd Pelechian, Ilppo Pohjola, Emily Richardson, Scott Stark, Leslie Thornton, Chris Welsby, Fred Worden, Ivan Zulueta and many others.


IMPAKt

6 Event Nights

Opening Night - The Futurist Manifest 14 OKTOBER 2009 / THEATER KIKKER

14 OCTOBER 2009 / THEATER KIKKER

Thomas Köner The Futurist Manifest

Thomas Köner The Futurist Manifest

Het werk van mediakunstenaar Thomas Köner laat zich niet onder een enkele noemer vatten. Hij was jarenlang actief als geluidstechnicus, voor hij in de jaren ‘90 met het project Porter Ricks furore maakte in het Europese technolandschap. In filmmaker Jürgen Reble vond hij dan weer een geschikte partner om zijn interesse in de symbiose van visuele en auditieve ervaringen uit te puren. Die verschillende invloedsferen komen samen in het recente werk van Köner, waarin hij zijn fascinatie voor klankkleur heeft uitgebreid naar het bewegend beeld, resulterend

in een reeks succesvolle installaties en performances. Naar aanleiding van het festivalthema “Accelerated Living” en de eeuwviering van het ‘Futuristisch Manifest’ heeft hij voor Impakt een “opera digitale” gecomponeerd, die wordt opgevoerd met een geprepareerde piano, een digitaal aangestuurd “noise orchestra” en een zangeres. Het sonisch bezinksel van 100 jaar industrialisatie en acceleratie wordt gecondenseerd in een multidimensionale audiovisuele ruimte, waarin beeld en geluid interageren alsof “tijd en ruimte gisteren zijn gestorven.” Een Impakt productie

E

t N EV

The work of media artist Thomas Köner cannot be easily categorised. For years he was active as a sound engineer, before his project Porter Ricks caused a stir in the European techno landscape. In filmmaker Jürgen Reble he found the perfect collaborator to pursue his interest in the symbiosis of visual and auditive experiences. All these different influences come together in Köner’s recent work, in which his fascination for sound colour has expanded to the moving image, resulting in a series of acclaimed performances and installations. At the occasion of the festival

theme of “Accelerated Living” and the hundredth anniversary of the Futurist Manifesto, he has composed an “opera digitale” for Impakt, which will be performed with a prepared piano, a digital ”noise orchestra” and a singer. The sonic sediments of one hundred years of industrialisation and acceleration will be condensed in a multidimensional audiovisual space, where image and sound interact as if “time and space died yesterday”. An Impakt production

NIGHtS

Dopes to Infinity 15 OKTOBER 2009 / THEATER KIKKER

15 OCTOBER 2009 / THEATER KIKKER

Guy Sherwin

Guy Sherwin

Guy Sherwin geldt als een sleutelfiguur in de Britse avant-garde cinema. Met zijn films, installaties en performances exploreert hij de basiselementen van cinema: licht en tijd. Sinds eind jaren ‘70 werkt hij aan een reeks studies waarin hij focust op de illusie van beweging en stilstand die optreedt bij het treinreizen. Een combinatie van deze “train films” wordt opgevoerd in een ‘expanded cinema’ performance.

Dirk de Bruyn + Joel Stern

Filmmaker en mediakunstenaar Dirk de Bruyn verkent in zijn werk onder andere de disoriënterende en traumatische ervaring van een door media verzadigde omgeving. Met zijn performance ‘LanterNfanten’ creëert hij met behulp van drie filmprojectoren een immersieve ruimte waarin tijd wordt samengeperst en verstoord, als een persoonlijk onderzoek naar lichamelijk trauma en culturele onthechting. Componist Joel Stern zorgt met een mix van musique concrète, art brut en free noise voor een passende soundtrack.

Core of the Coalman

Core of the Coalman is een van de alter ego’s van componist en beeldend kunstenaar Jorge Boehringer, die zich ophoudt in het muzikale niemandsland tussen power electronics, noise en hedendaagse klassieke muziek. Met behulp van viool, stem en electronica construeert hij sonische architecturen die balanceren op de rand tussen chaos en orde.

Bruce McClure

De filmprojector is niet enkel een bron van licht, maar ook van klank. Niemand begrijpt dit beter dan Bruce McClure, die met zijn immersieve multi-projector performances een puur zintuiglijk spel van pulserende ritmes en schaduwen opwekt, voorbij de grenzen van cinematografische tijd en ruimte. Voor Impakt heeft hij een unieke twee uur durende performance uitgedacht, die garant staat voor een hypnotische, overrompelende ervaring.

As key figure in British avant-garde cinema, Guy Sherwin pushes the limits of cinema with his films, installation works and performances, in which he explores film’s fundamental properties: light and time. Since the 1970s he has been working on a series of studies on the illusion of movement and stasis experienced during train travel. For Impakt, he will present a selection of his “train films” in the form of an expanded film performance.

Dirk de Bruyn + Joel Stern

In his work, filmmaker and media artist Dirk de Bruyn deals with the disorientating and traumatic experience of media-saturated environments. His performance ‘LanterNfanten’ for three projectors creates an absorbing space where time is disturbed and compressed as a kind of personal research on bodily trauma and cultural displacement. It will be accompanied by a live soundtrack from composer Joel Stern, merging musique concrète, art brut and noise.

Core of the Coalman

Core of the Coalman is one of the alter egos of composer and visual artist Jorge Boehringer, a project in the musical no man’s land between power electronics, noise and contemporary classical music. With violin, his voice and electronics he builds sonic architectures hovering on the edge between chaos and order.

Bruce McClure

A film projector is not only a source of light but also of sound. Nobody understands this better than Bruce McClure who with his immersive performances for multiple projectors creates a pure sensory game of pulsating rhythms and shadows, well beyond the borders of cinematographic time and space. For Impakt he has prepared a unique two-hour performance, which is sure to provide a hypnotic and overwhelming experience.


IMPAKt

Event Nights 7

Speed Tribes 16 OKTOBER 2009 / TIVOLI DE HELLING

16 OCTOBER 2009 / TIVOLI DE HELLING

Mount Kimbie + James Blake

Mount Kimbie + James Blake

De explosie van de breakbeatcultuur heeft geleid tot een van waaier van klankexperimenten en kruisbestuivingen, waar af en toe een fris geluid uit opborrelt. Een van die verrassingen staat op naam van Mount Kimbie, een Londens duo dat dubstep injecteert met een melancholische popsensibiliteit en hybride beats. Live worden ze bijgestaan door vocalist James Blake, die net een spetterend debuut heeft afgeleverd waarop hij zijn voorliefde voor jazz en soul laat versmelten met het geluid van de imploderende metropool.

Cooly G

Deze protégé van het Hyperdub label heeft het afgelopen jaar voor behoorlijk wat deining gezorgd in de zogenaamde “UK funky” scene. Niet onterecht: met haar pikant maar aanstekelijk mengsel van deep house en dubstep, gekruid met bitterzoete vocals en subtiele vleugjes acid en hardcore heeft ze zonder twijfel een frisse wind doen opsteken in de Britse clubcultuur.

The Bug + Flow Dan

Achter The Bug gaat Kevin Martin schuil, die sinds de jaren ‘90 het schemergebied tussen industrial, dub en breakbeat afschuimt. Uit eerdere projecten zoals Techno Animal en Ice bleek reeds zijn fascinatie voor aartsdonkere mutaties van elektronische ritmes en subharmonische frequenties. The Bug is de samenkomst van al die invloeden: een persoonlijke exploratie

van bass culture, met een sound die hij zelf omschrijft als “warped ragga meets heavy electronic dub”. Te gast is MC Flowdan, een van de spilfiguren in de Oost-Londense grime scene.

Kode9

Steve Goodman aka Kode9 heeft zich de voorbije jaren opgewerkt tot een van de voornaamste bezielers van de hedendaagse elektronische muziekcultuur. Als muziekproducent, theoreticus en eigenaar van het toonaangevende Hyperdub label blijft hij hardnekkig woelen in het sonisch weefsel van de stad, dooraderd met ontelbare krachtvelden en ritmes. Beweging, vibratie, vervoering, emotie: de muziek van Kode9 werkt als een hyperurbaan virus, dat zich onverbiddelijk nestelt in het centrale zenuwstelsel.

Sonido del Principe (Generation Bass) Dit is het nieuwe alter ego van bass heavy muzieketnograaf Vincent Koreman. Sonido del Principe verlegt de focus van deze nacht richting de ruwe beats uit de achterbuurten van het zuidelijk halfrond.

The explosion of breakbeat culture has provoked a plethora of sound experiments and cross-overs from which a fresh sound emerges from time to time. One of these surprises is London duo Mount Kimbie who inject melancholic pop sensibility and hybrid beats into dubstep. They are joined live by vocalist James Blake whose exciting debut reconciles jazz and soul with the sound of the imploding metropolis.

Cooly G

This protégé of the cutting edge Hyperdub label drew the attention of the socalled « UK funky » scene last year. It’s not surprising: her spicy but contagious mixture of deep house and dubstep, seasoned with bitter sweet vocals and subtle touches of acid and hardcore is, without a doubt, a fresh wind in the British club culture.

Kode9

In recent years Steve Goodman aka Kode9 has established himself as one of the most influential names in contemporary electronic music culture. A music producer, theorist and the owner of the celebrated Hyperdub label, he obstinately continues to explore the big city’s sonic fabric, its energy fields and rhythms. Movement, vibration, exaltation, emotion: Kode9’s music acts like a hyper urban virus that mercilessly gets into our central nervous system.

Sonido del Principe (Generation Bass)

This is the new incarnation of bass heavy music ethnographer Vincent Koreman. Sonido del Principe shifts this night’s focus to the raw beats and rhythms coming from the slums of the southern hemisphere.

The Bug + Flow Dan

The man behind The Bug is Kevin Martin, who has been reinterpreting industrial, dub and breakbeat since the 1990s. His fascination for dark mutations of electronic rhythms and sub-harmonic frequencies was already present in earlier projects such as Techno Animal and Ice. The Bug is the culmination of all these influences: a personal exploration of bass culture, with a sound self-described as “warped ragga meets heavy electronic dub”. MC Flowdan, a key figure of East London’s grime scene, will accompany The Bug as guest artist.

Ecstatic Mutations 17 OKTOBER 2009 / THEATER KIKKER

17 OCTOBER 2009 / THEATER KIKKER

Thomas Brinkmann

Thomas Brinkmann

Brinkmann is een van de boegbeelden van de “minimale techno” beweging, die in de jaren ‘90 een onuitwisbare stempel drukte op de hedendaagse muziek. Zijn fascinatie voor ritmische structuren is gegroeid uit zijn achtergrond als drummer en een opleiding in de beeldende kunsten, waarbij hij zich liet inspireren door het reductieprincipe van het minimalisme. Het resultaat is een oeuvre van mathematisch uitgekiende composities die drijven op complexe grooves, overtonen en dopplereffecten. Voor de gelegenheid creëert hij met behulp van 8 draaitafels, een reeks vinylplaten en een mes een live geïmproviseerde “klick” performance.

Arnold Dreyblatt Ensemble

De muzikale zoektocht van Dreyblatt, een leerling van de eerste generatie van New Yorkse minimalische componisten, wordt gedreven door een drang naar ritmische complexiteit, gebaseerd op resonantie en vibratie. De voorbije decennia ontwikkelde hij talloze nieuwe instrumenten, tuningsystemen en performancetechnieken,

waarmee hij steeds dieper graaft onder het ritmische oppervlak en een verbluffende dynamiek van texturen en timbres aanboort. Recent heeft hij een nieuw ensemble rond zich verzameld, bestaande uit Jörg Hiller, Joachim Schutz en Robin Hayward. Impakt biedt een zeldzame kans om dit viertal aan het werk te zien.

Oren Ambarchi + Robbie Avenaim

In zijn werk gebruikt Oren Ambarchi de electro-akoestische transformatie van de gitaar als een laboratorium voor tonaal onderzoek. Het resulteert in een abstracte, fragiele geluidswereld die voortdurend de grenzen van tijd en ruimte aftast. Hij werkte eerder samen met uiteenlopende muzikanten zoals Keith Rowe en Sunn0))), maar wordt hier herenigd met een van zijn jeugdvrienden, percussionist Robbie Avenaim, die met behulp van gemodificeerde en gemotoriseerde drums de uithoeken van het geluidsspectrum exploreert. Samen zorgen ze voor een intense en kinetische audiovisuele ervaring.

Thomas Brinkmann is one of the foremost figures of the minimal techno movement, which has influenced contemporary music production since the 1990s. His fascination for rhythmic structures finds its roots in his background as a drummer and his training as a visual artist, and most particularly in the influence of Minimalism’s principle of reduction. The result is a vast oeuvre of mathematically refined scores made of complex grooves, overtones and doppler effects. In Utrecht he will present for the first time a completely improvised « klick » performance using 8 turntables, a series of vinyl records and a knife.

Arnold Dreyblatt Ensemble

The musical quest of Dreyblatt, a student of the first generation of New York minimalist composers, is driven by an inclination for rhythmic complexity built on resonance and vibration. During the past decades he has developed a number of new instruments, tuning systems and performance techniques, which he uses to dig deep under the rhythmic surface and unveil a

rich dynamics of textures and timbres. He has recently brought together an ensemble with Jörg Hiller, Joachim Schutz and Robin Hayward, who will offer a rare and must-see concert during Impakt.

Oren Ambarchi + Robbie Avenaim

Oren Ambachi uses the electro-acoustic transformation of his guitar as a laboratory for tonal research. The result is an abstract and fragile world of sound that continuously searches the borders of time and space. He regularly collaborates with different musicians such as Keith Rowe and sunn0))). This time he will be reunited with his longtime friend and percussionist Robbie Avenaim, who explores the limits of the sound spectrum using modified and motorised drums. Together they create a visceral and kinetic audiovisual experience.


8 Accelerated Living

IMPAKt


IMPAKt

Accelerated Living 9

Philip Hoffman Chimera, 1996


10 Special Events / Conference

IMPAKt

Gerard Holthuis Hong Kong (HKG), 1999


IMPAKt

Special Events / Conference 11

SPEC IAL EVENtS

18 OKTOBER 2009 / THEATER KIKKER

18 OCTOBER 2009 / THEATER KIKKER

Charles Curtis, Carol Robinson & Bruno Martinez Eliane Radigue’s ‘Naldjorlak I, II, III’

Charles Curtis, Carol Robinson & Bruno Martinez Eliane Radigue’s ‘Naldjorlak I, II, III’

Het werk van de Franse componiste Eliane Radigue is in de eerste plaats een exploratie van de fenomenologische realiteit van klank: het samen-smelten van materie, vibratie en resonantie die ultiem onze geluidservaring bepaalt. In de jaren ‘50 begon ze te experimenteren met elektronische feedback, voor ze zich toelegde op de analoge ARP synthesizer. Sinds 2004 componeert ze enkel nog voor

akoestische instrumenten. ‘Naldjorlak I’, waarin de verborgen, complexe sonoriteit van de cello wordt ontgonnen, kwam tot stand in nauwe samenwerking met de befaamde cellist Charles Curtis. Voor de daaropvolgende delen werd de hulp ingeroepen van blazers Carole Robinson en Bruno Martinez. Het resultaat is een veelzijdige en onstabiele klankwereld, voortdurend balancerend op de rand van perceptie.

16 - 17 OKTOBER 2009

The work of French composer Eliane Radigue is first and foremost an exploration of the phenomenological reality of sound : the combination of matter, vibration and resonance which ultimately determines our experience of sound. She began to experiment with electronic feedback in the 1950s, before discovering her medium of choice, the analogue ARP synthesizer. Since 2004 she has composed exclusively for

acoustic instruments. ‘Naldjorlak I’, in which the hidden, complex sonority of the cello is fathomed, was developed as a collaboration with renowned cellist Charles Curtis. For the following parts, she required the participation of basset-horn players Carole Robinson and Bruno Martinez. The result is a versatile and volatile sound world, which continuously balances on the verge of perception.

16 - 17 OCTOBER 2009 / LOCATION TO BE ANNOUNCED

Leif Inge 9 Beet Stretch

Er zijn weinig muzikale werken die zo tot de verbeelding spreken als de 9e Symfonie van Beethoven. Haast iedereen in het westers halfrond kan de melodieën meeneuriën, maar toch heeft deze klassieke compositie nog niet al zijn geheimen prijsgegeven. Dat bewijst de Noorse kunstenaar Leif Inge

die, door het stuk digitaal uit te rekken tot een duurtijd van 24 uur, ongekende en ongehoorde dimensies ontsluiert. De marathonvoorstelling staat garant voor een bijzondere tijdsbeleving. In de woorden van een bezoeker: “I thought I was a fly trapped in honey.” De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Leif Inge 9 Beet Stretch

There are few musical works that speak to the imagination as does Beethoven’s 9th Symphony. But although almost everyone in the Western world can easily hum its melody, this classic composition has not yet given away all its secrets. This is demonstrated by Norwegian artist Leif Inge

by digitally stretching out the piece to a length of 24 hours, unveiling its unknown and unheard dimensions. A marathon performance which is sure to provide a peculiar perception of time. In the words of a participant : “I thought I was a fly trapped in honey.” Location to be announced.

N E E C F CN RE S O

15 OKTOBER 2009 / FILMTHEATER ‘T HOOGT

15 OCTOBER 2009 / FILMTHEATER ‘T HOOGT

Hedendaagse wetenschap en technologie hebben een conceptie van tijd mogelijk gemaakt die weliswaar nog gefundeerd is op kloktijd, maar dit evengoed hebben opgeblazen in ontelbare verschillende tijdsfracties en snelheden die het menselijke begrip te boven gaan. We bevinden ons in verschillende tijdszones tegelijk, voortgestuwd door een variëteit van interne en externe tijdsmechanismes en talloze ritmes, die continu connecteren, samenvallen, in elkaar opgaan en uit elkaar drijven. Hoe kunnen we vat krijgen op de temporele complexiteit die ons omgeeft en indringt? Wat voor ecologieën van tijd en snelheid hebben zich onder invloed van nieuwe technologieën gevormd en wat is de impact op

Contemporary science and technology have made possible a temporality which though still based upon clock time, has exploded into countless different time fractions and speeds beyond human comprehension. Today we seem to live in several time zones at the same time, propelled by a variety of internal and external time mechanisms and innumerable rhythms which continuously vibrate, resonate, connect, oscillate and disconnect. How to grasp the temporal complexity that surrounds and occupies us? What sort of ecologies of time and speed have we developed under the influence of new technologies and what is their impact on our body and senses? This conference brings together a number of international

ons lichaam en onze zintuigen? Deze conferentie brengt een aantal internationale denkers samen die nieuwe perspectieven bieden op onze hedendaagse ervaring van tijd en snelheid. Een rijk gevuld dagprogramma met lezingen en presentaties van een scala aan experts. Met o.a. Mike Crang, Dirk de Bruyn, Charlie Gere, Steve Goodman, Sybille Lammes, Carmen Leccardi, Stamatia Portanova, thomson & Craighead, John tomlinson. In samenwerking met de Master Nieuwe Media & Digitale Cultuur, Departement Media- en Culturwetenschappen, Universiteit Utrecht

18 OKTOBER 2009 / MOIRA De Zondagsschool / Things to come : The Singularity

Als computers slim genoeg worden om zichzelf te ontwerpen, zouden ze slimmere computers kunnen ontwerpen, die weer nog slimmere computers kunnen ontwerpen. Een explosie van kunstmatige intelligentie zou het gevolg zijn, stelt een toekomstbeeld dat de laatste paar jaar aan populariteit wint. Is deze revolutie, betiteld als The

thinkers who offer new perspectives on our contemporary experience of time and speed. A day-long programme including lectures and presentations by a variery of experts, including contributions by Mike Crang, Dirk de Bruyn, Charlie Gere, Steve Goodman, Sybille Lammes, Carmen Leccardi, Stamatia Portanova, Thomson & Craighead, John Tomlinson. In collaboration with the MA New Media & Digital Culture, Department of Media and Culture Studies, Utrecht University

18 OCTOBER 2009 / MOIRA Technological Singularity, zich werkelijk om de hoek? Of hebben films als The Matrix de angst voor de overbodigheid van de mens aangewakkerd? Deze thematiek is onderwerp van een met beeld gelardeerde debatavond over de technologische toekomst.

De Zondagsschool / Things to come : The Singularity

If computers become smart enough to design themselves, they could design smarter computers, which in turn would design even smarter computers. An explosion of artificial intelligence would be the result, claims a growingly popular vision of the future. Is this revolution, with the enigmatic title “The Technological Singularity”, really around

the corner? Or have movies like The Matrix fanned a fear of our own redundancy? This idea of the Technological Singularity is at the heart of an evening full of imagery and debate about our technological future.


12 Accelerated Living

IMPAKt


IMPAKt

Accelerated Living 13

Jonas Dahlberg Three Rooms, 2008


IMPAKt

14 Panorama

Marco Brambilla Civilization (Megaplex), 2008

PANORAMA

15 - 18 OKTOBER / FILMTHEATER ‘T HOOGT / MOIRA

15 - 18 OCTOBER / FILMTHEATER ‘T HOOGT / MOIRA

In het Panorama programma geeft het Impakt Festival jaarlijks een overzicht van het beste nieuwe werk op het gebied van film- en videokunst. De werken zijn door Impakt geselecteerd tijdens diverse internationale festivals en tentoonstellingen. Daarom zijn beeldend kunstenaars, filmmakers en videokunstenaars uit alle windstreken vertegenwoordigd in dit programma. Verwacht in Panorama geconfronteerd te worden met soap-achtige taferelen in het dierenrijk, narratie in de vorm van licht, de pijnlijke werkelijkheid van acteurs die kiezen voor videokunst en de nieuwe lichting poppenspelers. Onderga de publiekelijke hypnose van onze huidige beeldcultuur en ontdek dat de werkelijke spanning tussen

In the Panorama programme, Impakt provides an annual overview of contemporary cutting edge film and video art. The works have been selected by Impakt at various international festivals and exhibitions. Consequently, the programme offers a wide variety of visual artists, filmmakers and video artists from all over the world. In the Panorama programme, one should prepare for confrontations with soap-like spectacles from the world of animals, narration in the form of light, the painful truth of actors who have chosen video art and the new generation of puppet players. Submit to the public hypnosis of our modern-day visual culture and discover that the real tension between Schönberg and Stockhausen is found

Schönberg en Stockhausen in yoghurt zit. Het programma bevat onder andere nieuw werk van makers als Steve Reinke, Oliver Husain, Manuel Saïz, Clorinde Durand, Björn Melhus, Yves Netzhammer en Erkka Nissinen. Aan een aantal kunstenaars binnen de Panorama selectie wordt speciale aandacht besteed. In de zogenaamde Impakt Invites programma's worden zij geïnterviewd en presenteren ze een selectie uit hun oeuvre. Daarnaast vertoont Impakt aanvullend werk dat hen geïnspireerd heeft. Dit jaar staan Annika Larsson, Jonas Staal en Vincent van Gerven Oei, de Cartune Xprez (featuring Hooliganship) en het OK.Video Festival uit Jakarta in de schijnwerpers.

in yogurt. The Panorama programme includes new works by makers such as Steve Reinke, Oliver Husain, Manuel Saïz, Clorinde Durand, Björn Melhus, Yves Netzhammer and Erkka Nissinen. Within the Panorama selection, a number of artists are put centre stage. In the so-called Impakt Invites series, they are interviewed and invited to present a selection from their own oeuvre and other works that have inspired them. In this year’s edition, Impakt spotlights the Annika Larsson, Jonas Staal and Vincent van Gerven Oei, the Cartune Xprez (featuring Hooliganship) and the OK.Video Festival from Jakarta.


IMPAKt

General Information 15

Oliver Husain Mount Shasta, 2008

ALGEMENE INFORMATIE Festivalcentrum en informatiebalie Theater Kikker is de hoofdlocatie van het festival. In de bar op de eerste verdieping staat de Impakt Festivalbalie waar je informatie kunt krijgen. De event programma’s zijn in Kikker te zien. In Filmtheater ‘t Hoogt kun je de filmprogramma’s zien en de tentoonstelling hebben we ondergebracht in het Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU), Flatland Gallery en de Academiegalerie. Door het stadscentrum verspreid kun je verschillende 'special projects' vinden.

Locaties Theater Kikker Ganzenmarkt 14 Filmtheater 't Hoogt Hoogt 4 Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU) Oudegracht 176 Flatland Gallery Lange Nieuwstraat 7 Abraham Dolehof Academiegalerie Minrebroederstraat 16 Tivoli De Helling Helling 7 Moira Wolvenstraat 10

INFO

GENERAL INFORMATION

Het complete programma Kijk op onze website voor de laatste en meest recente informatie: www.impakt.nl. Gedurende de weken voor het festival zal de site regelmatig worden aangevuld. Ongeveer twee weken voor het festival komt de festivalgids uit waarin het complete programma staat, met alle tijden en prijzen. Bel of mail ons als je de festivalgids thuisgestuurd wil krijgen: info@impakt.nl / 030-2944493 Colofon Ontwerp: Lava.nl (Uxue Arbelbide & Jorgen Koolwijk)

Festival centre and Information counter The heart of the Impakt festival is located at Theater Kikker. The theatre bar on the first floor lodges the Impakt Festival Counter where visitors can obtain information. The Impakt music programmes are also held at Theater Kikker. Filmtheater ‘t Hoogt hosts the festival film and video programmes and the exhibition is on show at the Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU), the Flatland Gallery and the Academiegalerie. The festival’s various “special projects” are held at different locations in the city centre.

Locations Theater Kikker Ganzenmarkt 14 Filmtheater ’t Hoogt Hoogt 4 Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU), Oudegracht 176 Flatland Gallery Lange Nieuwstraat 7 Abraham Dolehof Academiegalerie Minrebroederstraat 16 Tivoli De Helling Helling 7 Moira Wolvenstraat 10

Complete programme Check our website for the latest news and most recent information: www.impakt.nl In the weeks preceding the festival, this site will be updated regularly. Approximately two weeks before the festival, the festival guide containing the entire programme, the festival time table and the prices, will be issued. If you wish to receive the festival guide at your home address, you can mail or phone us: info@impakt.nl / +31 (0) 30-2944493 Colophon Design: Lava.nl (Uxue Arbelbide & Jorgen Koolwijk)


WWW.IMPAKT.NL

Impakt Festival magazine  

The Impakt Festival focuses on presenting and stimulating innovative audiovisual arts in an interdisciplinary context. We have created a ide...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you