Page 1

School

JAARKALENDER

DEEL1

2013 2014

T 038 - 460 32 58 Dewww.dearkzwolle.nl Jaarkalender Basisschool Ark [ 2 ]


VOORWOORD

INHOUD

Dit is de jaarkalender van cbs de Ark voor het schooljaar 2013/2014. Hierin treft u veel zaken aan die dit schooljaar voor u van belang zijn. De kalender bestaat uit twee delen. Het eerste deel met veel praktische informatie over hoe het binnen de school geregeld is, en een tweede deel met de jaarplanning.

Bouwen aan talent Wie is wie? Contactmomenten Directie en management Een luisterend oor…. Fiets Gebedsgroep Gevonden voorwerpen Gym / Tijden Informatieavond Kanjertraining Kinderfysio Klachtenprocedure Klassendienst Leerlingenzorg Leeskwartier Logopedie Luizen Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage Ouderportaal Oudervereniging Overblijven Pesten PRO- inloop Postduif Rapport Rondje cultuur Schoolarts Schooltijden Vakantie en vrije dagen Verlof aanvragen Veiligheidsbeleid Vroeg Vreemde talenonderwijs Vrienden van de Ark Website Zending Zwemmen Ziekmelding Leuke, handige en interessante websites

De verspreiding is als volgt: Alle ouders met een ons bekend e-mail adres ontvangen de jaarkalender over de mail. De gehele jaarkalender staat ook als download op de website van de school, zie www.dearkzwolle.nl. Ouders zonder internetaansluiting kunnen de jaarkalender op school bij de administratie ophalen. Er is een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Op verzoek en bij uitzondering wordt een exemplaar per post toegestuurd. U doet er goed aan de kalender bij aanvang van het schooljaar in z’n geheel door te nemen en belangrijke data alvast in uw agenda te noteren. Eventuele wijzigingen of aanvullingen gedurende het jaar zullen via de ‘Postduif’ aan u bekend worden gemaakt. Lees daarom ook de nieuwsbrief regelmatig. Aanvullende informatie over de school en met name ons onderwijs vindt u in de schoolgids. Alle ouders hebben bij aanmelding eenmalig een schoolgids ontvangen. Een actueel exemplaar (de schoolgids 2013-2014) kan op school worden opgehaald of bekeken op onze website. Ik hoop dat de jaarkalender u veel praktische informatie oplevert. Mede namens het team van de Ark, Frank Arentsen Directeur

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 2 ]

3 4 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18


Ons motto:

BOUWEN AAN TALENT WAARAAN HERKEN JE ONS? Kinderen leren heel veel dingen bij ons op school, net als op elke school. Wat ons toch anders maakt is het volgende: Wij zijn: • TOEGEWIJD Voor ons betekent toegewijd dat we een relatie met het kind aangaan om hem/haar echt te leren kennen. Hierdoor leert het trots te zijn op wie hij/zij is. We geven hem/haar liefde en zijn betrokken bij alles wat het bezighoudt. Bij ons op school hebben alle kinderen een plek in ons hart. Wij zijn een school waarbij wij serieus werken aan onze eigen professionalisering om zo nog beter onderwijs te kunnen geven. • AANDACHTIG Wij hebben veel aandacht voor het kind en zijn/haar ontwikkeling. Wij geven niet alleen aandacht aan ieder kind, maar de kinderen ook aan elkaar. Hierdoor leren ze van de dingen van alle dag en hoe ze daar mee om kunnen gaan. • ONTSPANNEN Als iets goed gaat op onze school vieren we dat als een succes. Dit zijn voor ons momenten waarop wij ontspanning zoeken. Wanneer iets niet goed gaat proberen we door vragen te stellen, het kind aan het denken te zetten. Hierdoor weten wij een ontspannen sfeer te creëren.

De Ark maakt deel uit van

Gedeputeerdenlaan 47 • 8016 AX Zwolle T 038 4603258 • E dearkzwolle@vivente.nu

www.dearkzwolle.nl Jaarkalender Basisschool De Ark [ 3 ]


WIE IS WIE?

Ruth de Geus Groep 1A/2A

Gerline Platte Groep 1A /2A

Christa Nijland Groep 1B/2B

Ariëtte Bartels Groep 1C/2C

Gerriëtte Bottenberg Groep 1C/2C

Willy Borst Groep 3/1B/2B

Karin Scheurwater Groep 3

Anneke Trip Groep 4A

Tineke Hovestad Groep 4A

Ineke Askes Groep 4B

Johanna Sluiter Groep 4B

Marloes de Vries Groep 5A

Natascha van Zanten Groep 5A

Jan Martin Arkema Groep 5B

Ingrid Witteveen Groep 6A/7A

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 4 ]


Gretha Hamer Groep 6A/7A

Bea Nijenhuis Groep 6B

Martine Bargeman Groep 6B

Ricky Olthof Groep 8A

Jeroen Petersen Groep 8B

Magda Tigelaar

Inge Vegter

Intern begeleider • gr 1 t/m 5

Intern begeleider • gr 6 t/m 8

Janka van Eeken Onderwijsondersteuner

Jannine v.d. Pol Onderwijsondersteuner

Corien Lankreijer Onderwijsondersteuner

Erica Schra Onderwijsondersteuner

Jenny Pool Onderwijsondersteuner

Jan ten Have Conciërge (vrijwillig)

Marian Akkerman Administratie

Frank Arentsen Directeur

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 5 ]

Erwin Ensing Groep7B


C

Contactmomenten

D

Directie en management

De kinderen uit de groepen 1 worden thuis bezocht door de groepsleerkracht. Voor de ouders van de kinderen uit groep 1 zijn er daarnaast twee keer 10-minutengesprekken. Voor de ouders van de kinderen uit de groepen 2 t/m 8 is er vijf maal per jaar de gelegenheid om op school over de kinderen te praten. Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken van 15 minuten en verdeeld over het schooljaar nog 4 andere gespreksmomenten. Daarnaast is er de mogelijkheid om drie keer per jaar tijdens een inloopuur het werk van uw kind te bekijken en eventueel een afspraak te maken met de leerkracht. Dat kunt u overigens altijd doen als u dat nodig vindt. U kunt daarvoor, liefst na schooltijd, een afspraak maken met de betreffende leerkracht. Data voor de contactavonden kunt u vinden in de jaarplanning.

De directeur van de school is Frank Arentsen. Hij geeft geen les en is in de regel alle werkdagen, behalve op dinsdag, aanwezig. Mogelijkheid tot inloop dagelijks om 8.30 uur, maar een afspraak heeft de voorkeur. Daarnaast zijn er twee bouwcoördinatoren en Intern begeleiders.

Aanwezigheid: • Intern begeleider onderbouw (groep 1 t/m 5): Magda Tigelaar op maandag, woensdag en donderdag. • Intern begeleider bovenbouw (groep 6 t/m 8): Inge Vegter op maandag en donderdag. • Onderbouwcoördinator (groep 1 t/m 4): Ruth de Geus op maandag, dinsdag en woensdag. • Bovenbouwcoördinator (groep 5 t/m 8): Jeroen Petersen, de gehele week.

E

Een luisterend oor….

F

Fiets

G

Gebedsgroep

Zit een leerling bij ons op school met een probleem dat het niet direct kwijt kan/wil bij de eigen meester of juffrouw, dan zijn Magda Tigelaar (groep 1-5) en Inge Vegter (groep 6-8) de contactpersonen met een luisterend oor. Uw kind kan in zo’n situatie altijd terecht om zijn/haar probleem te bespreken.

Om het aantal fietsen te beperken zijn er grenzen gesteld. Alleen kinderen die wonen: • aan de andere kant van de spoorlijn, • aan de overzijde van de Landsheerlaan, • achter de van Nispensingel, • l inks van de Commissarislaan, mogen met de fiets naar school komen. We verwachten dat u zich aan deze richtlijn wilt houden.

Er bestaat op de Ark een gebedsgroep voor ouders. De gebedsgroep komt één keer per maand bij elkaar om samen te bidden voor allerlei zaken die spelen in en rondom de school. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. E-mail: biddenvoordeark@hotmail.com

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 6 ]


Gevonden voorwerpen Het gebeurt nog wel eens dat een leerling iets vergeet mee naar huis te nemen. Alle spullen die worden gevonden worden bewaard in een kist bij de conciërge. U kunt hier onder schooltijd naar vragen.

Gym / Tijden Voor gymnastiek geldt: gymkleding en gymschoenen aan. Sportschoenen waar ook buiten op gelopen wordt, zijn niet toegestaan. Het is de gewoonte dat de gymschoentjes (zonder veters) van de kleuters bewaard worden in een katoenen koordzak. Deze gymtas blijft op school. Alleen vóór de zomervakantie wordt de tas mee naar huis gegeven. Vanaf groep 3 gaat de tas elke keer weer mee naar huis. Wilt u er verder op toezien dat, mocht uw kind deodorant gebruiken na de gymles, hij/zij dan géén spuitbus maar een roller meeneemt!! Dit om overlast door overmatig spuiten te voorkomen.

Groep Gymtijden 3 Maandag- en donderdagmiddag 4a +4b Maandagmiddag en woensdagmorgen 5a Dinsdagmiddag en vrijdagmorgen 5b Dinsdagmiddag en vrijdagmorgen 6 + 6/7 Maandag- en vrijdagmorgen 7 Maandagmorgen en vrijdagmiddag 8a + 8b Woensdagmorgen en vrijdagmiddag

I K

Informatieavond Derde week september vinden de jaarlijkse informatieavonden plaats. Deze avonden staan in het teken van het komende schooljaar, wat zijn de ontwikkelingen en wat gebeurt er in de groepen. Door middel van presentaties zullen directie en leerkrachten u dit duidelijk maken. Er is natuurlijk voldoende gelegenheid voor het stellen van uw vragen en het bekijken van de methodes. De data voor de informatieavonden dit jaar, vindt u in de jaarplanning.

Kanjertraining Alle leerkrachten zijn in 2011geschoold om “Kanjertraining”te geven in de groep. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten om zich op sociaal en emotioneel vlak beter te ontwikkelen. In alle groepen geven we de Kanjertraining. Naast de training zijn er de volgende Kanjerregels die op school gelden: 1 We vertrouwen elkaar 2 We helpen elkaar 3 Niemand speelt de baas 4 Niemand lacht uit 5 Niemand doet zielig Deze regels worden m.b.v. tekeningen duidelijk gemaakt aan de kinderen. We verwachten dat een ieder, jong en oud, zich aan deze regels houdt.

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 7 ]


Kinderfysio Sinds augustus 2013 is het mogelijk om uw kind bij de kinderfysiotherapeut in de school aan te melden. De kinderfysiotherapeut (Bert Halfwerk) zal uw kind motorisch en op schrijfvoorwaarden kunnen testen. Dit is afhankelijk van uw hulpvraag die veelal tot stand komt in samenspraak met de leerkracht van uw kind. U kunt zelf uw kind bij de praktijk aanmelden, daarvoor is geen verwijzing van een arts meer nodig. Er volgt dan eerst een intake gesprek en een eerste test wordt gedaan. Mogelijke andere (vervolg) onderzoeken kunnen veelal in school plaatsvinden. Na afloop van het onderzoek wordt U op de hoogte gebracht van de bevindingen. Eventuele behandeling/therapie vindt onder schooltijd plaats, in de regel op donderdag. Wilt U meer weten over de werkwijze en de praktijk, kijk dan op www.kinderfysioderegge.nl. Bellen kan ook op 038-4530191 ( van maandag t/m donderdag is een praktijkondersteuner aanwezig). E-mail: info@kinderfysioderegge.nl

Klachtenprocedure Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Dat daarbij af en toe verschil van meningen ontstaan, is niet bijzonder. Meestal worden die in onderling overleg uitgesproken en bijgelegd. Soms vindt op school een gebeurtenis plaats waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn en helaas geen oplossing gevonden wordt. Dan kan een klacht worden ingediend. Bij bezwaren of klachten wordt uitgegaan van de volgende stappen: • Bespreek de vraag eerst in alle openheid met de persoon in kwestie of de schoolleiding. • Als dit geen oplossing biedt: een gesprek met de contactpersoon van de school; de contact persoon van de Ark is Magda Tigelaar. Hij of zij bespreekt de klacht niet inhoudelijk maar kan u wel verder helpen. • Als dit geen oplossing biedt dan kan de contactpersoon u verwijzen naar de vervolgstappen. De gegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn op te vragen bij het bevoegd gezag of de contactpersoon. De tekst van de volledige klachtenregeling is te vinden op www.vivente.nu. Deze is ook na te lezen in de Vivente-brochure ‘Omgaan met klachten’, die op school verkrijgbaar is. > Meldpunt vertrouwensinspecteur Betreft de klacht situaties van seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld dan kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Hij/zij kan leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen ondersteunen en helpen. U kunt de vertrouwensinspecteur alleen bellen voor vragen of meldingen over extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111.

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 8 ]


Als er sprake is van een strafbaar feit (zoals seksueel misbruik) kunt u daarvan aangifte doen bij de politie zodat er een rechtszaak kan volgen. De rechter zal in dat geval beoordelen of de dader moet worden bestraft. U kunt over een strafbaar feit ook een klacht indienen bij de klachtencommissie, maar die kan een dader geen straf opleggen. De contactpersoon kan u adviseren welke stappen u kunt ondernemen.

Klassendienst Een aantal keren per jaar heeft uw kind de (week)beurt. Aan het eind van de dag worden dan allerlei opruimklusjes in de klas uitgevoerd. Uw kind is daar tot ongeveer 15 minuten na schooltijd mee bezig en is dan dus wat later thuis. De naam van degene met klassendienst staat op het bord in de klas geschreven. Het kan dus zijn dat uw kind onverwacht een keer wat later thuis komt.

L

Leerlingenzorg Onze doelen van deze zorg zijn in drie hoofdpunten geformuleerd: • het bevorderen van het welbevinden van elke leerling, m.n. op sociaal-emotioneel en cognitief gebied; • het in kaart brengen van de ontwikkeling van elke leerling en het zo vroeg mogelijk opsporen van problemen in die ontwikkeling op sociaal-emotioneel en cognitief gebied (voor zowel onder- als bovenpresteerders); • het bieden van onderwijs-op-maat aan zoveel mogelijk leerlingen op de reguliere basisschool. Hiervoor vinden elke 6 weken groeps- en/of leerlingbesprekingen plaats met leerkracht en intern begeleider.

Leeskwartier Direct na de middagpauze gaan alle kinderen van groep 3 t/m 8 in de klas lezen. Dat is een gezellig en rustig moment waar leesplezier en het bevorderen van de leesvaardigheid voorop staan. Wilt u er ook rekening mee houden bij het wegbrengen van de kinderen, dat u op tijd de school verlaat?

Logopedie Het is van groot belang om logopedische problemen vroegtijdig te signaleren. Om die reden zullen alle leerlingen uit groep 2 logopedisch worden gescreend. Opvallende zaken worden met ouders besproken en er wordt gekeken naar eventuele vervolgstappen. Mocht behandeling noodzakelijk zijn dan kan dit op school plaatsvinden. De screening wordt uitgevoerd door: Connect Logopedie; tel: 038 - 4202010 E-mail: info@connectlogopedie.nl • website: www.connectlogopedie.nl Belangrijk te melden is dat de screening los staat van verdere behandeling door Connect Logopedie. Ouders hebben vrije keuze in de uiteindelijke behandelaar.

Luizen Om een luizenexplosie op school te voorkomen worden alle kinderen regelmatig gecontroleerd op luizen en neten. Dit gebeurt elke vrijdagochtend na een vakantie door een aantal “luizenmoeders/vaders”. Voor exacte data zie jaarplanning. De controles gebeuren discreet en zorgvuldig. Indien bij uw kind luizen zijn geconstateerd, zal de groepsleerkracht contact met u opnemen. Als u zelf luizen constateert, wilt u dit dan melden bij de groepsleerkracht, deze zal dan briefjes

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 9 ]


meegeven, zodat andere ouders hun kinderen ook extra controleren. Om verdere verspreiding te voorkomen worden luizencapes gebruikt. Deze kunt u via Marian Akkerman (marian.akkerman@vivente.nu) bestellen. Wilt u rekening houden met de luizencontrole door op die dag geen vlechtjes en/of (heel veel) gel in de haren te (laten) doen? Dat helpt enorm!

M

Medezeggenschapsraad Bij heel veel zaken die met het beleid van de Ark te maken hebben is de Medezeggenschapsraad (MR) nauw betrokken. De MR is wettelijk ingesteld met het doel een bijdrage te leveren aan het functioneren van de school als geheel. Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten inspraak in tal van zaken, zoals: de manier waarop het onderwijs wordt gegeven, de wijze waarop het beschikbare geld wordt besteed, de lesroosters, de keuze van nieuwe leerkrachten, enz. De MR bestaat uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten die in de regel voor een periode van drie tot vijf jaar in de MR zitten. Nieuwe ouderleden komen (indien er meerdere kandidaten zijn) via verkiezingen in de MR. Deze verkiezingen worden aan het einde van het schooljaar gehouden. Voor de teamleden geldt dat het team zelf bepaalt welke leerkrachten zitting hebben in de MR. Contact per e-mail: mr.ark@vivente.nu

De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2013/2014 is als volgt: Ouderleden: Teamleden: • Jokelyne van de Kam (voorzitter) • Jan Martin Arkema (secretaris) • Cilla van Marle • Erwin Ensing • Ramon Wienbelt • vacant • Dianne Muis • Natascha van Zanten Tijdens de eerste vergadering in september zal de voorzitter worden benoemd. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ze vinden plaats op school, gemiddeld 6 maal per schooljaar. De vergaderdata en de agenda’s en verslagen van de vergaderingen kunt u vinden op de website van De Ark en op het MR/OV prikbord in de centrale hal van de school.

O

Ouderbijdrage De (vrijwillige) ouderbijdrage/contributie wordt per cursusjaar vastgesteld. Vanuit deze inkomsten worden er activiteiten en middelen (zie schoolgids) bekostigd die anders niet mogelijk zouden zijn voor de kinderen en ouders. In de Postduif leest u te zijner tijd meer hierover. Het rekeningnummer is: 45 31 826 ING/Postbank t.n.v. Oudervereniging C.B.S. de Ark, Zwolle.

Ouderportaal Het ouderportaal is een beveiligd internetadres waarop u gegevens van uw kind kunt terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan NAW, alternatieve telefoonnummers en de klassenlijst. Daarnaast treft u ook de resultaten van de Cito-toetsen aan. De scores A t/m E zeggen iets over hoe u kind het op school doet. In de 10-minutengesprekken die op diverse momenten in het jaar worden gevoerd kunt u hier met de leerkracht over praten en hem/haar om uitleg vragen. Het ouderportaal bevat ook de jaarplanning met daarin alle voor u relevante data. Denk aan de data voor vakanties en extra vrije dagen, maar ook vieringen en de verschijningsdata van de Postduif. U krijgt toegang tot het ouderportaal vanaf de eerste dag dat uw kind naar de Ark gaat.

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 10 ]


De toegang vervalt automatisch als uw kind van school wordt uitgeschreven. Het enige dat u er voor moet doen is het aan school bekend maken van uw e-mail adres. Voor zover dat bij aanmelding nog niet gedaan is, of na wijziging, kan dat naar marian.akkerman@vivente.nu U ontvangt een e-mail met daarin de benodigde gegevens en een wachtwoord. Het wachtwoord kan na inloggen naar behoefte worden gewijzigd.

Oudervereniging De Oudervereniging (OV) bestaat uit een groep ouders die graag een steentje wil bijdragen aan activiteiten van de school. Van de OV kunt u lid worden door het inschrijvingsformulier in te vullen. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks opnieuw bekrachtigd totdat uw jongste dochter/zoon van school gaat. Het lidmaatschap wordt dan automatisch beëindigd. Als lid van de OV heeft u stemrecht over o.a. vacatures binnen het bestuur van de OV, contributie wijzigingen, etc. Er wordt 1x per schooljaar een ledenvergadering gehouden. De bestuursleden van de OV hebben zitting in een aantal commissies of zijn betrokken bij activiteiten zoals: • sinterklaas • schoolreis • kinderboekenweek • kerst • website • schoolfotograaf • schoolplein • luizenteam • kinderpostzegels • verkeer • lief&leed • afscheid groep 8 • inkoop/boodschappen • div. (sport)activiteiten In verschillende commissies doen leerkrachten en ouders mee. Doordat in elke commissie 1 of meer OV-bestuursleden zitten kunnen de lijnen erg kort blijven. Per jaar vergadert de OV ongeveer 6 maal. In deze vergaderingen worden de activiteiten van de verschillende commissies besproken of geëvalueerd. De samenstelling van de OV wisselt tussen de 10 en 12 leden. Bij de vergaderingen is een teamvertegenwoordiger aanwezig, de koppeling met de leerkrachten. De agenda en de notulen van de vergaderingen kunt u vinden op het prikbord in het schoolgebouw (naast het overblijfrooster). Contact per e-mail: ov.deark@vivente.nu

Dagelijks bestuur: • Vincent ten Voorde (Voorzitter) • Joep Beijer (Penningmeester) • Patricia Nicolay (Secretaris) • Tineke Hovestad (Teamvertegenwoordiger) • Saskia de Bondt • Anja Klaseboer • Riëtte Mulder • Isabelle van der Velden

• Els Drost • Willem Luttekes • Cynthia van Tongeren • Mariël van Walsem

Overblijven De overblijfmappen voor de bovenbouw liggen tegenover de ingang van groep 4 en 5 onder de gekleurde kubussen. Voor de onderbouw vindt u ze op de lage kast voor het lege lokaal. Ze liggen er vanaf 15.15 uur en ’s morgens om 8.15 uur.

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 11 ]


Voordat een leerling kan overblijven moet een aanmeldingsformulier worden ingevuld. Hoe het overblijven in z’n werk gaat is terug te vinden in de Overblijfgids (zie website van de school). Alle leerlingen die overblijven staan vermeld op een lijst in een van de overblijfmappen. Voor groep 4 en hoger liggen de mappen tegenover de ingang van groep 4 en 5 onder de gekleurde kubussen. Voor de onderbouw vindt u ze op de lage kast voor het lege lokaal. Ze liggen er vanaf 15.15 uur en ’s morgens om 8.15 uur. Op de lijst kunt u wijzigingen aanbrengen mocht uw kind een dag niet of juist wel overblijven. ’s Morgens na de derde bel worden de mappen meegenomen om bijgewerkt te worden. Mocht u toch later nog door willen geven dat uw kind die dag overblijft, dan moet dit voor 12.00 uur door middel van een briefje dat u in de witte brievenbus van de overblijf doet of per mail naar overblijfdeark@vivente.nu Graag met vermelding van naam en groep en de dag waarop uw kind moet overblijven. Is uw kind niet tijdig afgemeld, dan worden de overblijfkosten wel in rekening gebracht. De kosten worden immers wel gemaakt. De betaling van het overblijven gebeurt vooraf, u koopt een strippenkaart en zijn bijna alle strippen gebruikt dan krijgt u een briefje met de vraag of u een nieuwe kaart wilt kopen. Het geld voor de strippenkaart kan in een gesloten envelop met daarop de voor- en achternaam van uw kind plus de groep (anders is niet duidelijk voor welk kind de nieuwe kaart gekocht wordt) op school worden ingeleverd. De prijzen van de strippenkaarten zijn als volgt: 5 strippen €10,00 10 strippen €18,00 20 strippen €34,00 40 strippen €64,00 De strippenkaarten blijven geldig totdat uw kind van school gaat. Een eventueel restant wordt verrekend.

P

Pesten Kinderen kunnen zich pas optimaal ontplooien, wanneer er een veilig schoolklimaat is. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal er voor te zorgen dat leerlingen veilig zijn op school. Pesten op school willen we duidelijk aanpakken en vooral ook preventief. Belangrijk hierbij is de Kanjertraining die we in alle groepen geven. Daarin werken we aan de vaardigheden van kinderen om positieve relaties met anderen op te bouwen. We gebruiken verder het ‘Omgangsprotocol’. In dit protocol wordt in zes punten omschreven hoe met pesten om te gaan. Genoemd protocol staat als download op de website. Leerkrachten merken soms niet dat er gepest wordt, zij zijn voor hun informatie ook aangewezen op dat wat ouders of andere kinderen hierover melden. Oproep aan een ieder is om (vermeende) pestgevallen altijd te melden bij de groepsleerkracht.

PRO- inloop De inloop is bedoeld voor ouders met vragen over leren & gedrag van hun kind(eren). Als er vragen zijn op dat gebied, kan het fijn zijn om op samen met anderen antwoorden te vinden. Op die manier worden problemen voorkomen. Dat is de bedoeling van de inloop.

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 12]


Tineke van den Berg is aanwezig tijdens de inloop. Zij is kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagoog en heeft inmiddels 20 jaar ervaring. Echtscheiding Tineke is o.a. gespecialiseerd in opvoeden en omgangbegeleiding na echtscheiding. Ook begeleidt zij kinderen na echtscheiding. Als er vragen zijn op dat gebied, kunt u ook gebruik maken van deze inloop. Wanneer Iedere vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur. Het kan zijn dat er al afspraken gemaakt zijn. Komt u dan even voor 13.00 uur, dan weet u of er die middag ruimte is. PRO op de ARK De Ark biedt de ruimte en PRO biedt de professional. Ouders kunnen hier kostenloos gebruik van maken. Vragen, suggesties, informatie provdberg@pro-zwolle.nl • www.pro-zwolle.nl

Postduif Ca. twee keer per maand krijgt u via de mail de informatiebrief: De Postduif. Er worden mededelingen gedaan door de directie, teamleden, oudervereniging en medezeggenschapsraad. Ook worden er soms artikelen over schoolzaken in afgedrukt en is er ruimte voor werk van de kinderen. Op deze manier proberen we u als ouders zo goed mogelijk te informeren over zaken die voor u van belang zijn. Op de website (www.dearkzwolle.nl) wordt iedere nieuwsbrief geplaatst zodat u ook daar de benodigde informatie kunt vinden.

R

Rapport

S

Schoolarts

In elke groep krijgen de leerlingen een rapport: In groep 1 is er een kleuterrapport in juli. In groep 2 t/m 8 zijn er 2 rapporten, in februari en in juli. De exacte data staan in de jaarplanning.

In de loop van het schooljaar vindt er in de groepen 2 en 7 een onderzoek plaats door de schoolarts of door de schoolverpleegkundige. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging en er volgt een nagesprek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door: GD, afd. Jeugdgezondheidszorg, G Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Tel. 038-428 14 28

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 13 ]


Schooltijden

groepen 1, 2 en 3

groep 4

groepen 5, 6, 7 en 8

maandag

8.30 – 12.00 13.15 – 15.15

8.30 – 12.00 13.15 – 15.15

8.30 – 12.00 13.15 – 15.15

dinsdag

8.30 – 12.00 13.15 – 15.15

8.30 – 12.00 13.15 – 15.15

8.30 – 12.00 13.15 – 15.15

woensdag

8.30 – 11.30 middag vrij

8.30 – 12.30 middag vrij

8.30 – 12.30 middag vrij

donderdag 8.30 – 12.00 13.15 – 15.15

8.30 – 12.00 13.15 – 15.15

8.30 – 12.00 13.15 – 15.15

vrijdag

8.30 – 12.00 middag vrij

8.30 – 12.00 13.15 – 15.15

8.30 – 12.00 middag vrij

Voor de goede orde, de gang van zaken bij aanvang en einde schooldag is als volgt: • 8.20 uur, eerste bel, deuren gaan open, leerlingen en eventueel ouders gaan de school in. Vanaf groep 3 is het niet meer de bedoeling dat ouders ook de klas in gaan, afscheid nemen gebeurt buiten of op de gang. Ouders/verzorgers moeten natuurlijk zelf afwegen hoeveel jaar ze vervolgens nog met hun zoon/dochter mee de school ingaan, maar wij zien toch graag dat vanaf groep 6 hier een eind aan komt. Ze hebben dan een leeftijd bereikt dat ze dit prima zelfstandig kunnen en vanaf groep 7 ook zeker fijn vinden. En zelfstandigheid is goed voor ze. • 8.27 uur, tweede bel, moment van afscheid, leerlingen gaan de klas in of zitten al. Ouders gaan de school uit. • 8.30 uur, derde bel, aanvang lessen. • 13.10 uur, eerste bel, idem ’s morgens. • 13.15 uur, tweede bel, aanvang lessen. Een kwartier voor schooltijd is er op het grote plein toezicht door één van de leerkrachten, evenals tijdens de pauze. We vragen u om ervoor te zorgen dat de kinderen niet eerder dan 8.15 uur en 13.00 uur op het schoolplein zijn. Vooral tussen de middag is het anders voor de overblijfouders erg moeilijk om het overzicht te houden. Na schooltijd is er geen toezicht op het plein, we verwachten dat een ieder dan naar huis gaat.

T

Talentmoment Een aantal keer per jaar wordt er een Talentmoment georganiseerd. Leerlingen bereiden met hun groep of individueel een stuk voor. Dit kan dans, toneel, verhaal, gedicht, etc. zijn. De leerlingen presenteren dat wat ze hebben voorbereid, aan medeleerlingen en ouders. De data voor de Talentmomenten staan in de jaarplanning en komen t.z.t. in de Postduif te staan.

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 14 ]


V

Vakantie en vrije dagen Herfstvakantie • 21 oktober t/m 25 oktober Kerstvakantie • 23 december t/m 3 januari Voorjaarsvakantie • 24 februari t/m 28 februari Goede Vrijdag • 18 april Pasen en Meivakantie • 21 april t/m 5 mei Hemelvaart • 29 mei en 30 mei Pinksteren • 9 juni Zomervakantie • 7 juli t/m 17 augustus

De volgende (mid)dagen zijn de kinderen vrij in verband met studie-/ margedagen: 4 september 16 oktober 7 november 21 mei 30 mei 3 juli 4 juli

Alle groepen Alle groepen Groep 5 t/m 8 (alleen ’s middags) Alle groepen Alle groepen Beide groepen 8 Groep 8 gehele dag, overige groepen alleen ’s middags

Betekent dus dat in tegenstelling tot andere jaren de dag voor de zomervakantie een halve schooldag is.

Verlof aanvragen Verlof buiten de officiële schoolvakanties/vrije dagen kan alleen worden toegestaan wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals: • verhuizing; • huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid; • het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders, groot- of overgrootouders; • als het de eerste en enige mogelijkheid tot vakantie betreft in een schooljaar (de werkgever moet hiervoor een verklaring afgeven). Alleen in voornoemde gevallen mag de directie uw kind buitengewoon verlof geven, tot maximaal 10 dagen per jaar. Een extra vakantie buiten de schoolvakanties om, kan slechts in uitzonderlijke gevallen als een gewichtige omstandigheid worden aangemerkt. U kunt extra verlof aanvragen met het daartoe bestemde formulier, verkrijgbaar bij de administratie, en als download op de website. Dit formulier dient tenminste 5 dagen van te voren te worden ingeleverd bij de directie, waarna een besluit wordt genomen. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Hij/zij nodigt u uit voor een gesprek en maakt zo nodig, sneller dan voorheen, proces verbaal op. Ongeoorloofd verzuim is een ‘dure’ grap, vakantie in de schoolvakantie is vaak toch goedkoper.

Veiligheidsbeleid Het is voor iedere school verplicht een veiligheidsbeleid op te stellen. Dit is geen extra document maar een checklist wat ons alert houdt op alle aspecten van veiligheid in en rondom de school. Items die wij hierin hebben opgenomen zijn de volgende: • Ontruimingsoefeningen • Schoolregels

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 15 ]


• • • •

Scholing medewerkers t.a.v. veiligheid Registratie van ongevallen Veiligheidsmedewerker, ARBO Pestbeleid

VVTO (vroeg vreemde talenonderwijs) Afgelopen twee jaar hebben we een voorzichtige start gemaakt met het geven van Engels in de groepen 1-4. Verschillende thema’s komen gedurende het jaar aan bod en tijdens de uitwerking leren de kinderen een nieuw lied, nieuwe woordjes en wordt er een prentenboek voorgelezen. Daarnaast zullen er verschillende spelletjes worden gedaan in het Engels.

Vrienden van de Ark “Vrienden van de Ark” verbindt de omgeving van de school duurzaam aan de doelen die zij met het onderwijs voor ogen heeft. Er zijn drie kernactiviteiten: a. Netwerk van de school en dus vooral het netwerk van de ouders gebruiken. b. Organiseren van activiteiten voor financiële bijdragen aan school (podium, beamers, ...). c. Inzamelacties organiseren en betrokkenheid van ouders vergroten bij activiteiten rond de school. De school is leidend in het aangeven van thema’s. Hoe word je “Vriend van de Ark”? Er wordt een financiële bijdrage (bedrijven/partners) gevraagd van minimaal € 250,- per jaar. Dat kan ook in de vorm van materialen of middels andere prestaties. Met deze middelen en diensten zoekt het bestuur van Vrienden van de Ark naar mogelijkheden om activiteiten te organiseren. Bestuur: • Joep Beijer • Hartmut Hanke • Gert Schuurman • René Wissink • Directeur CBS de Ark (met veto)

W

Website De school heeft een mooie website (www.dearkzwolle.nl) met veel informatie en leuke foto’s. U vindt hier o.a.: • Algemene informatie over de school. • De mogelijkheid tot het downloaden van bijvoorbeeld schoolgids, jaarkalender en een aantal belangrijke protocollen. • Een klassenblog met nieuws uit de diverse klassen. • Een mogelijkheid voor het bekijken van eerder verschenen nieuwsbrieven (archief ). • Foto’s van leuke activiteiten. • De mogelijkheid om u aan te melden voor de Postduif. • Het laatste nieuws. • Een aantal links naar andere interessante sites. Het beheer van de website ligt bij Ricky Olthof, voor vragen/ opmerkingen/ suggesties kunt u bij hem terecht.

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 16 ]


Z

Zending We willen ons geloof ook uiten in daadwerkelijke betrokkenheid met hen die kansarm zijn. Daarom sparen we elke maandagmorgen voor een aantal projecten: • We sponsoren een huis waar meisjes wonen en naar school gaan in Bogotá (Colombia). Ze kunnen daar leren koken en een beroepsopleiding volgen. Twee van die meisjes kunnen door ons geld zo geholpen worden. Dit is een project van Wereldkinderen. • Verder hebben we een drietal scholen via het school sponsorplan van Edukans geadopteerd (in Peru, India en Ethiopië). Van deze scholen krijgen we regelmatig post en hierover schrijven we af en toe in de Postduif. Naast deze projecten doen we regelmatig mee aan incidentele acties door middel van het inzamelen van geld en/of goederen of door mee te doen aan een sponsorloop.

Zwemmen Dit jaar gaan de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 een aantal weken achtereen schoolzwemmen. Dit is een leuke en gezonde activiteit i.p.v. de gymlessen in die weken. U wordt via de groepsmail en klassenouder hierover verder geïnformeerd.

Ziekmelding Wanneer uw kind ziek is, geeft u dit dan voor half negen telefonisch of schriftelijk door aan school? Ook wanneer uw kind in de loop van de dag ziek wordt en na de middag thuis blijft, willen we dat graag even horen.

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 17 ]


Leuke, handige en interessante websites: Algemeen • www.kennisnet.nl Goede website voor alles wat met het onderwijs heeft te maken. Daarnaast vindt u ook veel links naar andere handige en goede sites. • www.schooltv.nl/beeldbank Op deze website vindt u een prachtige verzameling multimedia van zeer uiteenlopende onderwerpen voor basisschoolleerlingen. • www.minocw.nl/schoolvakanties Als u de vakantiedata voor volgend jaar wilt nakijken. • www.symbaloo.com/public/79/8-12-info Website met veel links naar goede educatieve websites voor kinderen van groepen (4) 5 t/m 8 Onderwijs • www.jeugdbieb.nl, website met een informatieve startpagina. • www.rekenweb.nl, onder spelletjes zijn veel educatieve spelletjes te vinden. • www.dadsproject.com, website met educatieve spelletjes met onder meer topografie. • www.netwijs.nl, leerzame website wereldoriëntatie. • www.tijdsbeelden.nl, website over geschiedenis. Leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen Balans is de landelijke oudervereniging voor leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Deze vereniging biedt ouders actuele, doelgerichte informatie en bemiddelt in onderling contact. Tevens behartigt zij de collectieve belangen van haar leden bij de overheid, de zorg en het onderwijs. • www.balansdigitaal.nl Internetgebruik • www.kinderconsument.nl, site voor ouders en leerlingen in de bovenbouw. Kinder consument is een stichting die opkomt voor kinderen die opgroeien in het Multi media tijdperk. • www.wikikids.nl, Wikipedia voor en door kinderen. • www.kidskennisnet.nl, site met educatieve spelletjes. Kindermishandeling Wist u dat in Nederland jaarlijks ruim 50.000 kinderen worden mishandeld? Bij een vermoeden van kindermishandeling kunt u contact opnemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) • www.amk-nederland.nl • www.kindermishandeling.nl • www.kinderbescherming.nl Bedplassen In Nederland hebben meer dan 100.000 kinderen van 6 jaar en ouder last van bedplassen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de volgende site: • www.droogbedcentrum.nl www.dearkzwolle.nl Onze eigen schoolwebsite www.vivente.nu Website van stichting Vivente

Jaarkalender Basisschool De Ark [ 18]


De Ark maakt deel uit van

Gedeputeerdenlaan 47 • 8016 AX Zwolle T 038 4603258 • E dearkzwolle@vivente.nu

www.dearkzwolle.nl

Jaarkalender de ark deel1  
Advertisement