Page 98

RBVISTA

MONTSKRRATINA

S^Ó

al r e c i b i r o t r a v e z c o n f i r m a c i ó n d e su e s p i n o s o c a r g o , s e le o r d e n a b a d e p a r t e d e P i ó I X q u e i n t i m a s e a l p r ó f u g o S r . B r a d y l a suspensión á divinis en que incurriera d e s d e que, saliéndose de Roma, q u e b r a n t ó los p r e c e p t o s d e l a S a n t a S e d e . A p e s a r d e s e m e j a n t e int i m a c i ó n , el P r e l a d o s u s p e n s o c o n t i n u ó e j e r c i e n d o s u s f u n c i o n e s e p i s c o p a l e s ; a u n q u e , a b a n d o n a d o d e l a m a y o r p a r t e do los fieles, h u b o d e h a c e r l o e n u n a c a s a p a r t i c u l a r , d o n d e a c u d í a n los p o c o s p a r t i d a r i o s q u e le q u e d a b a n . E n otro país m e n o s r e m o t o y d o n d e la I g l e s i a h u b i e r a tenido m á s a p o y o , p r o n t o se h a b r í a c o n c l u i d o c o n e s t e a n o r m a l e s t a d o d e cosas; empero en lugar t a n lejano y protestante, por a ñ a d i d u r a , p a r e c í a q u e n o h a b í a n d e t e n e r t é r m i n o ni a r r e g l o , h a s t a q u e , a v i s a d o el v e n e r a b l e m e t r o p o l i t a n o d e S y d n e y , M o n s . P o l d i n g , á p e s a r de su e d a d y la d i s t a n c i a d e tres mil m i l l a s q u e d i s t a b a d e P e r t h , no d u d ó en t r a s l a d a r s e i n m e d i a t a m e n t e á esta c i u d a d , y en v i r t u d d e los p o d e r e s d e q u e s e h a l l a b a i n v e s t i d o , m a n d ó c o m p a r e c e r a n t e s u p r e s e n c i a al d e s g r a c i a d o c i s m á t i c o . L a s o l e m n e c e r e m o n i a t u v o l u g a r el d o m i n g o 4 d e j u l i o d e 1852 e n l a I g l e s i a c a t e d r a l , d u r a n t e la Misa q u e c e l e b r ó el l i m o . S r . A r z o b i s p o , a n t e el c u a l , a r r o d i l l a d o J I o n s , B r a d y , d e c l a r ó s o m e t e r s e á la s e n t e n c i a d e l a S a n t a S e d e y p e d i r p e r d ó n a l P a d r e S a n t o p o r t o d o s los e x c e s o s c o m e t i d o s , y a d e m á s o b e d e c e r á c u a n t o le o r d e n a s e s u M e t r o p o l i t a n o , c o m o r e p r e s e n t a n t e d e P i ó I X ; t o d o lo c u a l firmó s o b r e el A l t a r , E n t o n c e s Mons. P o l d i n g , p a r a c o r t a r d e r a í z t o d o e s c á n d a l o y e v i t a r e n lo s u c e s i v o l a p o s i b i l i d a d d e q u e se r e p i t i e r a , o r d e n ó a l P r e l a d o s u s p e n s o q u e a b a n d o n a s e p a r a s i e m p r e la A u s t r a l i a , como p o r fln lo hizo el l'J d e S e p t i e m b r e d e l m i s m o a ñ o , y e n d o á p a r a r á F r a n c i a , d o n d e t e r m i n ó su d e s t i e r r o el .3 d e D i c i e m b r e d e 1 8 7 1 , e n q u e c o m p a r e c i ó a n t e el t r i b u n a l d e l J u e z e t e r n o á d a r c u e n t a d e todas sus o b r a s . FAUSTO CURIKL.

(1) Véase el Acta en La Cria, lf54, I, pigs. 218-20; Revitta t. X X l l l , pág. 555 y sigs.

üalálica,

1853,

Revista montserratina 1910 juliol desembre pdf  
Revista montserratina 1910 juliol desembre pdf  

Revista Montserratina 1910 (números de Juliol a Desembre) Abadia de Montserrat. Edició digitalitzada per la Biblioteca Nacional d'Espanya

Advertisement