Page 83

880

REVISTA

MONTSERRATINA

D i r á s e q u i z á s q u e los i n m e n s o s b i e n e s a d q u i r i d o s p o r los m o n a s t e r i o s fueron u n a r e c o m p e n s a a b u n d a n t e d e s u s t r a b a j o s , y t a l v e z u n a s e ñ a del p o c o d e s i n t e r é s q u e p r e s i d í a á los g r a n d e s esfuer z o s : p o r c i e r t o q u e , si se m i r a n l a s c o s a s b a j o el p u n t o d e v i s t a e n q u e l a s h a n p r e s e n t a d o a l g u n o s e s c r i t o r e s , l a s r i q u e z a s d e los m o n j e s se o f r e c e r á n á n u e s t r a c o n s i d e r a c i ó n c o m o el f r u t o d e u n a c o d i c i a desmedida y de u n a conducta a s t u t a é insidiosa; pero la historia e n t e r a v i e n e á d e s m e n t i r l a s c a l u m n i a s d e los e n e m i g o s d e l a Relig i ó n ; y el filósofo i m p a r c i a l h a c i é n d o s e c a r g o d e q u e d e b i e r o n d e i n t r o d u c i r s e a b u s o s , c o m o se i n t r o d u c e n e n t o d o lo h u m a n o , p r o c u r a c o n s i d e r a r las c o s a s en g l o b o , e n el v a s t o c u a d r o d o n d e figuran d u r a n t e l a r g o s s i g l o s ; y d e s p r e c i a n d o el m a l q u e n o fué m á s q u e l a e x c e p c i ó n , c o n t e m p l a y a d m i r a el b i e n q u e fué la r e g i a . A m á s d e los m u c h o s m o t i v o s r e l i g i o s o s q u e l l e v a b a n los b i e n e s a l a s m a n o s d e los m o n j e s , h a b í a u n o m u y l e g í t i m o , q u e se h a c o n s i d e r a d o s i e m p r e c o m o u n o d e los t í t u l o s m á s j u s t o s d e a d q u i s i c i ó n . . . Q u i e n d e s m o n t a u n p a í s i n c u l t o , q u i e n lo c u l t i v a y l o p u e b l a , ¿ n o e s d i g n o d e c o n s e r v a r e n él g r a n d e s p r o p i e d a d e s ? ¿ n o n o es e s t e el c u r s o n a t u r a l d e l a s c o s a s ? ¿ Q u i é n i g n o r a l a s v i l l a s y c i u d a d e s q u e n a c i e r o n y se e n g r a n d e c i e r o n á la s o m b r a d e l a s abadías? L a s p r o p i e d a d e s de los monjes, á m á s de su u t i l i d a d m a t e r i a l , produjeron otra q u e quizás no ha l l a m a d o cual d e b e la atención... E n a q u e l l a s é p o c a s e r a n m u y f r e c u e n t e s los a t a q u e s c o n t r a l a p r o p i e d a d , a s í c o m o c o n t r a l a s p e r s o n a s ; y d e l m i s m o m o d o q u e el h o m b r e s e e n c o n t r a b a á m e n u d o o b l i g a d o á d e f e n d e r lo q u e p o s e í a , a s í t a m b i é n se d e j a b a l l e v a r f á c i l m e n t e á i n v a d i r l a p r o p i e d a d d e los o t r o s . E l p r i m e r p a s o p a r a r e m e d i a r u n m a l t a n g r a v e , e r a d a r a s i e n t o á los p u e b l o s p o r m e d i o d e l a v i d a a g r í c o l a , y l u e g o a c o s t u m b r a r l o s al r e s p e t o d e l a p r o p i e d a d , n o t a n s o l o p o r r a z o n e s d e m o r a l y d e i n t e r é s p r i v a d o , s i n o t a m b i é n p o r el h á b i t o ; lo q u e s e l o g r a b a p o n i é n d o l e s á la v i s t a p r o p i e d a d e s e x t e n s a s , p e r t e n e c i e n t e s á e s t a b l e c i m i e n t o s q u e s e m i r a b a n c o m o i n v i o l a b l e s , y ()ue n o p o d í a n a t a c a r s e sin c o m e t e r u n s a c r i l e g i o . .Así l a s i d e a s r e l i g i o s a s se ligaban con las sociales, y p r e p a r a b a n l e n t a m e n t e u n a o r g a n i zación q u e debía llevarse á t é r m i n o en d í a s m á s bonancibles. A ñ á d a s e á e s t o u n a n u e v a n e c e s i d a d a c a r r e a d a p o r el c a m b i o q u e se esta ha v e r i f i c a n d o en a q u e l l a é p o c a . E n t r e los a n t i g u o s , a p e n a s s e v e o t r a v i d a q u e la d e l a s c i u d a d e s ; la h a b i t a c i ó n e n los c a m p o s . . . n o se c o n o c í a e n t r e e l l o s . . . D e b i d o es á l a e x i s t e n c i a d e l o s m o n a s t e r i o s e n los c a m p o s y l u g a r e s r e t i r a d o s el q u e p u d i e s e a r r a i g a r s e e s t e n u e v o g é n e r o d e v i d a , q u e s i n d u d a se h a b r í a h e c h o i m p o s i b l e s i n el a s c e n d i e n t e b e n é f l c o y p r o t e c t o r e j e r c i d o p o r l a s

Revista montserratina 1910 juliol desembre pdf  

Revista Montserratina 1910 (números de Juliol a Desembre) Abadia de Montserrat. Edició digitalitzada per la Biblioteca Nacional d'Espanya

Revista montserratina 1910 juliol desembre pdf  

Revista Montserratina 1910 (números de Juliol a Desembre) Abadia de Montserrat. Edició digitalitzada per la Biblioteca Nacional d'Espanya

Advertisement