Page 42

338

REVISTA

MONTSERRATINA

n o p a r a l a I g l e s i a , p o r e l l a n o t e m e m o s , q u e t i e n e á s u f a v o r la p a l a b r a y el p o d e r d e D i o s , s i n o p a r a E s p a ñ a . . . H a n p a s a d o d i e z y n u e v e s i g l o s y s i e m p r e h a r e s u l t a d o c i e r t o q u e quien al cielo escupe. . T a m p o c o t e m e m o s p a r a n o s o t r o s los r e l i g i o s o s , q u e , a u n q u e c o n s e n t i m i e n t o , s a b r e m o s con la g r a c i a d e Dios a b a n d o n a r la p a t r i a q u e n o s a r r o j a d e s u s e n o p o r el delito d e s e r b u e n o s c i u d a d a n o s : el m u n d o es a n c h o ; m i l e s y m i l e s d e s e r e s h u m a n o s p i d e n i n c e s a n t e m e n t e l a v o z d e l m i s i o n e r o y l a c o o p e r a c i ó n d e ios r e l i g i o s o s , s i n c o n t a r los m i l l o n e s q u e i n c o n s c i e n t e m e n t e g i m e n a ú n e n l a s t i n i e b l a s d e la h e r e j í a ó d e l s a l v a j i s m o . N o d e s e a m o s , a n t e s al c o n t r a r i o , a b o m i n a m o s d e l a l u c h a r e l i giosa, q u e es la m á s perjudicial y la m á s triste y a c i a g a p a r a u n país: respetuosos s i e m p r e con las p e r s o n a s c o n s t i t u i d a s en autorid a d , fuera nuestro m a y o r deseo poder tributarles g r a n d e s aplausos y c o n t r i b u i r á r o d e a r l e s d e esa a u r e o l a d e prestigio y de h o n o r q u e es el m á s a l t o t i m b r e d e g l o r i a y l a m e j o r c o r o n a d e los q u e g o b i e r n a n los p u e b l o s ; e m p e r o a ñ o s h á q u e no nos es d a d o h a c e r l o , a n t e s es m á s i n t e n s o n u e s t r o d o l o r a l v e r c ó m o c o n t a l e s t o r p e z a s c r e c e el d e s p r e c i o á l a a u t o r i d a d y s e a r r a i g a l a a n a r q u í a , y c ó m o las personas decentes y h o n r a d a s tienen á menos alternar con q u i e n e s j u e g a n p u n i b l e m e n t e con los i n t e r e s e s d e l a n a c i ó n . Mas y a t o d o s s a b e m o s y p o d e m o s s e ñ a l a r c o n el d e d o á e s o s n e f a s t o s p e r s o n a j e s q u e s e c o m p l a c e n p o r fines i n j u s t o s y b a s t a r d o s e n p e r t u r b a r la p a z de las c o n c i e n c i a s , l o g r a n d o con esto ellos, los q u e d e b i e r a n ser los m a r t e n e d o r e s n a t o s del or.ien y d e la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c o s , a n e g a r l a n a c i ó n en u n a s i t u a c i ó n i n f e l i z y d e s g r a c i a d a . ¡ Q u é t r i s t e f a t a l i d a d la d e l p o d e r m o d e r a d o r en las m o n a r q u í a s c o n s t i t u c i o n a l e s ; el c u a l á p e s a r d e s e r i r r e s p o n s a b l e ( t a n s ó l o a n t e l a n a c i ó n ) d e los a c t o s d e l p o d e r e j e c u t i v o , p a s a s i n e m b a r g o s u n o m b r e á l a H i s toria m e z c l a d o y c o n f u n d i d o en las r u i n d a d e s d e la política p a r c i a l y de baja estofa! Los católicos españoles hemos sido l l a m a d o s por nuestros P r e l a d o s p a r a o p o n e r n o s p o r l o s m e d i o s l í c i t o s q u e l a s l e y e s p o n e n en n u e s t r a s m a n o s á l a s p r o v o c a c i o n e s 6 i n j u r i a s q u e se n o s a r r o j a n d e s d e lo a l t o d e l p o d e r . H a n s e y a d e s c e n d i d o l o s p r i m e r o s p e l d a ñ o s , ó m e j o r , h a n s e y a d a d o l o s p r i m e r o s s a l t o s h a c i a el p r e c i p i c i o d e la i n m o r a l i d a d y d e la a n a r q u í a : p o c o , n a d a n o s i m p o r t a q u e ellos lo n i e g u e n : c o m o e s p a ñ o l e s , c o m o católicos y c o m o religiosos, fijándonos en los h e c h o s d e su c o n d u c t a p a s a d a confirmados en la a c t u a l , t e n e m o s el d e r e c h o , m e j o r d i c h o , t e n e m o s el d e b e r i m p r e s c i n d i b l e y s a g r a d o d e n o fiarnos, n i c r e e r e n s u s p a l a b r a s , a u n q u e v i n i e r a n a c o m p a ñ a d a s d e los m á s s o l e m n e s j u r a m e n t o s . D e q u i e n e s i n d u l t a n sin ton ni son, y a u n llegan á cohonestar y á glorificar á los i n c e n d i a r i o s , á l o s v i o l a d o r e s , á l o s l a d r o n e s y á l o s a s e s i n o s

Revista montserratina 1910 juliol desembre pdf  

Revista Montserratina 1910 (números de Juliol a Desembre) Abadia de Montserrat. Edició digitalitzada per la Biblioteca Nacional d'Espanya

Revista montserratina 1910 juliol desembre pdf  

Revista Montserratina 1910 (números de Juliol a Desembre) Abadia de Montserrat. Edició digitalitzada per la Biblioteca Nacional d'Espanya

Advertisement