Page 41

Año IV

8 Agosto 1910

CX»Í

CKNSl/KA

Húm. 8

ECLH iSIAXTlCA.

persecución religiosa en Ispaña A a p a r e c i ó lo q u e d e t i e m p o se s u s u r r a b a , y p a r a que nadie d u d a r a de ello, publicólo la Gaceta en 8 d e J u l i o . L a t á c t i c a d e l p o d e r e j e c u t i v o d u r a n t e l a s e l e c c i o n e s fué l a del d i s i m u l o , m e j o r d i c h o , l a d e l a h i p o c r e s í a ; m a s y a se h a m o s t r a d o con t o d a su r e a l i d a d y c r u d e z a la acción a n t i c a t ó l i c a con q u e h a d a d o c o m i e n z o á s u s t a r e a s e n n u e s t r a p a t r i a p o r los m i s m o s p a s o s q u e en F r a n c i a : p r i m e r o , en u n a m a r c a d a d e s c o n s i d e r a c i ó n p a r a con los Prelados; segundo, con el pretexto d e detener los a v a n c e s del clericalismo, ó s e a , p a r a m e r m a r el influjo d e l a v e r d a d e r a R e l i g i ó n , a p o r t a n d o n u e v a s s e c t a s á n u e s t r a p a t r i a (lo q u e i n d i c a q u e se a u m e n t a r á n l o s s í m b o l o s r e l i g i o s o s ó c l e r i c a l e s ) ; y t e r c e r o , en l a l u c h a en n o m b r e d e l a l i b e r t a d c o n t r a el uso i n a l i e nable de esta m i s m a libertad ejercido por las Ordenes religiosas. E l r e t o del G o b i e r n o e s p a ñ ó l a l a I g l e s i a h a s i d o y a l a n z a d o ; n o s p o n e g r i m a y e s p a n t o c o n s i d e r a r sua r e s u l t a d o s f u n e s t í s i m o s ,

Revista montserratina 1910 juliol desembre pdf  

Revista Montserratina 1910 (números de Juliol a Desembre) Abadia de Montserrat. Edició digitalitzada per la Biblioteca Nacional d'Espanya

Revista montserratina 1910 juliol desembre pdf  

Revista Montserratina 1910 (números de Juliol a Desembre) Abadia de Montserrat. Edició digitalitzada per la Biblioteca Nacional d'Espanya

Advertisement