Page 1

Associació Socioeducativa 

FIL  PER  RANDA  www.a ssociaciofilperranda.org       

Acció socioeducativa pel bon ús de les  TIC i la prevenció de les pràctiques  de risc en joves. 

Catàleg de tallers per  centres de primària.  2015-2016       

 Associació Fil per Randa   •  www.associaciofilperranda.org •   associaciofilxranda@gmail.com  • 650 307 455 

 

 


ÍNDEX QUI SOM?   ……………………………...………………………………..…….………..…….....(Pàgina 2.)  JUSTIFICACIÓ …………………….……………………………………………………….....….(Pàgina 2.)  METODOLOGIA ………………………………………………………………….……..………..(Pàgina 3.)  QUÈ FEM?   1. TALLERS PER ALUMNES ……………….…..……………...………..…….…….…….(Pàgines 4,5,6.) 

Internet segura.  “ Connectats” . Taller per la prevenció del “ciberbulling” i la promoció de l'ús  saludable de dispositius mòbils.   “Exhibir o compartir” . Taller per l’ús conscient de les xarxes socials.  Estereotips de gèner e.   “ Jo sóc jo!”.  Estereotips i igualtat de gènere.  “ En l’amor tot s’hi val?”.  Micromasclismes i microviolències de gènere.  Dependències i addiccion s.  “Desconnectem” . Taller per la prevenció de les relacions de dependència i  les tecnoaddiccions.  Educació emocional.  “ Emociona’t i gestiona’t” . Taller per aprendre a gestionar les emocions,  millorar la convivència i desenvolupar les habilitats socials.  2. FORMACIÓ  PER   MESTRES ……………….…..……………..…..…….….…......……….(Pàgina 7.) 

Noves tecnologies.  “Ciutadania digital responsable”.  Assetjament escolar.  “A les escoles #ProuAssetjament”. 

3. XERRADES  PER   FAMÍLIES ……………….…..……………...………..…….….……….(Pàgina 8.)

Educació i noves tecnologies.   “Són realment perilloses les xarxes socials? ”.  Estereotips de gènere i educació afectiva­sexual.   “Nous rols i conductes”.     Associació Fil per Randa   •  www.associaciofilperranda.org •   associaciofilxranda@gmail.com  • 650 307 455 

 

1


QUI SOM? 

L’ Associació  Fil  per  Randa   és  una  entitat  no  lucrativa  que  té  com  a finalitat  prevenir  les situacions de risc  en les que es poden veure exposats els menors.   L’entitat  va  ser  constituïda  l’any  2015  a  Castellar del Vallès per un grup de persones  provinents dels camps de l’educació, el treball social, el coach i la comunicació.  La  tasca  la  duem  a  terme  mitjançant   tallers  preventius  per  alumnes  de  centres  de  primària i secundària i  sessions formatives  per mestres, professors/es i famílies.   Els  temes  que  abordem  són:  L’ús  de  les  xarxes  socials  i  dispositius  mòbils,  els  estereotips  i  la  violència  de  gènere,  les  relacions  afectivo­sexuals,  l’assetjament  escolar i les conductes de dependència.  Fonamentalment  donem  resposta  a  peticions  que  provenen  d’ ajuntaments, instituts,  escoles, centres cívics, casals de joves o plans educatius d’entorn.  A  nivell  municipal  creem  campanyes  d’informació  i  sensibilització,  destinades  al  conjunt  de  la  ciutadania,  amb  l’objectiu  d’abordar  temes  com  són:  El  mal  l’ús  de  dispositius mòbils i xarxes socials, l’assetjament escolar o la violència de gènere.    JUSTIFICACIÓ  Per  una  banda,  l’irrupció  de  les  noves  tecnologies  i  l’ús  generalitzat  de  dispositius  mòbils  ens  ha  proporcionat  molts  beneficis :  Ens  permet  donar­nos  a  conèixer,  compartir  gustos  i  aficions,  contactar  amb  gent,  compartir  informació  o  generar  coneixement de manera fàcil.  Però  d’una  altra,  estan  afavorint  l’aïllament,  l’individualisme,  la  dissolució  de  la  línia  entre  el  que  és  privat  i  públic,  la  pèrdua  d’habilitat  socials  com  la  comunicació  interpersonal  o  l’assertivitat,  la  hipersexualització  o  la  cultura  de  l’aparença  i  l’èxit  ràpid.    Davant  tots aquests canvis els infants i joves són els més vulnerables a reproduir els  models  estereotipats  i  els  continguts  violents  que  es  mostren  als  mitjans  i  xarxes  socials.  A  deixar­se  influenciar  per  la  pressió  de  grup  en  la  presa  de  decisions,  o  a  deixar­se  emportar,  sense  posar  límits,  per  les  relacions  de  dependència,  la  violència  de  gènere  i  l’assetjament  escolar.  A  més,  com  són  els  primers  en  accedir­hi,  moltes  vegades  sols,   desconeixen  els  riscos  d’un  ús  responsable  de  les  noves  aplicacions  i  serveis  web  i,  malauradament,  sovint  s’acaba  convertint  l’afició  en un problema.  Per  tot  això,  des  de  l’associació,  veiem  necessària  una  intervenció  socioeducativa  que  permeti  abordar,  mitjançant  un  treball  preventiu  i de reflexió, l’ús que fem de les  noves  tecnologies,  com  aquestes  estan  transformant  la  forma  de  comunicar­nos  i  quines estratègies podem dur a terme per fer­ne un ús segur i raonable. 

 Associació Fil per Randa   •  www.associaciofilperranda.org •   associaciofilxranda@gmail.com  • 650 307 455 

 

2


METODOLOGIA Els  contingut  i materials  estan adreçats a  facilitar un entorn dinàmic i participatiu  que  propiciï  el  desenvolupament  d’un  ambient  de  confiança  on  els  participants  puguin  expressar­se lliurement i amb pluralitat des d’una perspectiva democràtica.  Les  claus són la  presa de consciència sobre els riscos als que es poden exposar per  un  mal  ús  de  les  xarxes  socials,  les  relacions  de  dependència  o  la  manca  de  límits  en  les  relació  amb  els  seus  iguals.  I  el   desenvolupament  de  l’esperit  crític  que  els  permeti  ser  conscients  del  que  estan  fent  i  com  són  de  responsables  davant  cadascuna de les seves accions, ja siguin errors o encerts.  Un  sentit  pràctic   que  ens  porta  a  facilitar  que  els  joves  trobin  eines  i  estratègies  perquè,  des  d’una  actitud  activa,  estableixin  noves  formes  de  relacionar­se  i utilitzin  les  xarxes  socials  de  tal  forma  que  els  permeti  evolucionar  del  mostrar  o  exhibir,  al  compartir, opinar, col·laborar o divulgar.  La  perspectiva   és  des  de  la  igualtat  de  gènere,  l’atenció  a  la  diversitat  cultural,  i  el  sentiment  de  pertinença  a  la  comunitat  com  a  arguments  transversals  de  la  nostra  intervenció.                                     

       

 Associació Fil per Randa   •  www.associaciofilperranda.org •   associaciofilxranda@gmail.com  • 650 307 455 

 

3


QUÈ FEM?  Des  de  la  nostra  entitat  hem  creat  una  serie  de  continguts  per  donar resposta  a  aquestes  noves  necessitats  i  problemàtiques  generades  per  la  irrupció  de  les TIC i la prevenció de les pràctiques de risc en joves.  1.TALLERS PER ALUMNES DE PRIMÀRIA  Principalment  aquests  tallers  van  dirigits  a  estudiants  de  cicle  final,  encara  que  també  es  poden  adaptar  per  cicle  inicial  i  mitjà.  Els  continguts  tenen un format àgil i  pràctic  mitjançant  l’ús  de  jocs,  la projecció de vídeos, roll­playing, tests o infografies.  Les  sessions  estan  pensades  per  realitzar­se  durant  els  espais  de  tutoria,  en  una  hora de durada aproximadament.  Internet segura   

“ Connectats” . Taller per la prevenció del “ciberbulling” i la promoció de l'ús  saludable de dispositius mòbils.     L’objectiu  d’aquesta  activitat  és  que  els joves identifiquin els riscos als que es poden  exposar  si  no  fan  un  ús  adequat  de  les  xarxes  socials  (  ciberbullying,  grooming,  sexting,  aïllament,  addiccions..)  a  l’hora  que se’ls dóna eines i informació perquè els  puguin evitar.  Els  conceptes  que  es  treballen  són:  L'assetjament  mitjançant les noves tecnologies,  les  bones  pràctiques  en  l'ús  de  dispositius  mòbils,  el  codi  de  conducta  online,  l'empremta i la ciutadania digital.   A  nivell  metodològic  es  fan  servir  diferents  dinàmiques  com  serien:  El  joc  del  trivial,  el  del  semàfor  o  el  de  veritat  o  mite,  entre  d'altres.  La  finalitat d'aquestes és facilitar  el  procés  de  participació  i  abordar  de  forma  amena  i  dinàmica  la  reflexió  al  voltant  dels diferents conceptes plantejats pels tallers.   

* “Exhibir o compartir” . Taller per l’ús conscient de les Xarxes Socials.   

Amb aquest  tallers  es  cerca  que  els  joves  identifiquin  quin  tipus  d’ús  fan  de  les  xarxes  socials  i  a  l’hora  prenguin  consciència  de  tot  el  potencial real que tenen com  eines  de  comunicació  i  d’adquisició  de  nous  aprenentatges.  Des  de  l’ús  de  facebook,  instagram,  pinterest  als  entorns  personals  d’aprenentatge  i  la  curació  de  continguts.  *Aquest es pot fer a continuació del  “Connectats”  o bé directament depenent del perfil dels joves. 

 Associació Fil per Randa   •  www.associaciofilperranda.org •   associaciofilxranda@gmail.com  • 650 307 455 

 

4


1.TALLERS PER ALUMNES DE PRIMÀRIA   

Estereotips de gènere i sexualitat  ”Jo sóc jo!”.  Estereotips i igualtat de gènere.  Els  estereotips  de  gènere  són  la  manera  en  què  ser  dona  o  ser  home  està  prescrit  socialment  i  condiciona  el  desenvolupament  les  persones  des  del  seu  naixement  a  nivell personal, cultural, social, esportiu o emocional.  Amb  aquest  cicle  pretenem  desmuntar  aquests  rols  mitjançant  la  presa  de  consciència dels participants com a éssers únics i amb una identitat pròpia.   

“En l’amor tot s’hi val?”.  Micromasclismes i microviolències de gènere.  Els  micromasclismes  i  microviolències,  són  aquelles accions i conductes que moltes  vegades  passen desapercebudes per ser subtils o perquè es consideren que formen  part  de  la  nostra  cultura,  però  que  són  el  sustent  de  la  desigualtat  entre  homes  i  dones i alimenten la violència de gènere.  Mitjançant  aquest  taller  pretenem  que  els  i  les  joves  participants  aprenguin  a  identificar­les  i  diferenciar­les  perquè  no  els  passin  desapercebudes  en  el  seu  quotidià.   

Dependències i addiccions  “Desconnectem” .  Tallers  per  la  prevenció  de  les  relacions  de  dependència  i  les  tecnoaddiccions.  Aquesta  activitat   cerca  desenvolupar  en  els  joves  opinió  i  sentit  crític  davant  les  relacions  de  dependència.   A  l’hora  que  se’ls  fa  veure  com  són  de  responsables  davant les decisions que prenen, siguin encerts o errors.  Per  aquest  taller  es  tenen  en  compte  conceptes  com  la pressió grupal, les habilitats  socials, el respecte a la diversitat i la llibertat individual.  L'estratègia  per  abordar  aquests  temes  és  cercar  exemples  que  els  siguin  propers i  reflexionar  sobre  com  els  podrien  resoldre  de  la  forma  més  adequada  possible. Per  aquest  motiu  fem  ús  de  dinàmiques  com  són:  El  joc  de  rols,  el  modelatge  o  la  representació de situacions.  De  forma  transversal  i  obrint  espais  per  la  reflexió  amb  el  grup  classe,  es  van  treballant  opcions  d’oci  saludable  i  la  importància  de  la  planificació  del  temps  lliure  per evitar l’excés de pantalles i altre possibles dependències.         Associació Fil per Randa   •  www.associaciofilperranda.org •   associaciofilxranda@gmail.com  • 650 307 455 

 

5


1.TALLERS PER ALUMNES DE PRIMÀRIA    Educació emocional   

“ Emociona’t i gestiona’t”.  Taller per aprendre a gestionar les emocions, millorar la  convivència i desenvolupar les habilitats socials.  Aquest  taller  cerca  apropar  i  donar  eines  sobre  gestió  emocional  a  alumnes  de  primària i secundària.   Mitjançant  la  identificació  de  les  emocions,  la  resposta  davant  d'aquestes,  l'empatia  vers  els  altres  i  la  comunicació  assertiva  es  pretén  que  aprenguin  a  relacionar­se  amb ells mateixos i amb el seu entorn d’una forma saludable i responsable.   Sent  així  la  gestió  emocional  una  eina  que  els  proporcionarà  benestar  i  habilitats  socials per la seva educació i el seu desenvolupament a nivell maduratiu.   A  nivell  metodològic  es  fan  servir  diferents  activitats  com  serien:  jocs,  vídeos,  la  dinàmica  de  la  “MARTA”,  fixes  “NEMO”  per  aprendre  a  comunicar­nos  amb  assertivitat.   El  que  es  pretén  és  que els alumnes participin de forma amena, fomentant l’empatia  i l’escolta activa.                   

           

 Associació Fil per Randa   •  www.associaciofilperranda.org •   associaciofilxranda@gmail.com  • 650 307 455 

 

6


2.FORMACIÓ PER MESTRES.    Noves tecnologies.  “Ciutadania digital responsable”.  Amb  tots  els  canvis  produïts  per les noves tecnologies en la forma de relacionar­se i  entendre  el  món   l'educació  digital  ha  esdevingut  un  requisit  indispensable  d’educadors  i  famílies  per  aconseguir  un  ús  responsable  i  segur  de  les  TIC per part  dels menors i que aquests esdevinguin  ciutadans digitals responsables.  Aquest  procés  d’acompanyament  dels  menors  en  l’ús  de  les  noves  tecnologies  requereix  un  aprenentatge continuat per la velocitat dels canvis  constants de l'entorn  digital i la seva influència en l'analògic o físic.   Amb  aquest  taller  cercarem  identificar  els  riscos  als  que  es  poden  exposar  els  menors  per  una  mal  ús  de  les  xarxes  socials  i  quines  són  les  pautes  a  seguir  per  mantenir una bona conducta online.  Assetjament i escola.  “A les escoles #ProuAssetjament”.  En  els  darrers  anys  l'assetjament  escolar  s'ha  anat  convertint  en  una  tema  central  i  preocupant  per  les comunitats educatives i el conjunt de la societat. Arrel d'un estudi  de  la  fundació  ANAR  s'ha  recollit  que  durant  el  2015  els  casos  van  pujar  fins  un  75%.  Les  causes  d'aquest  increment  són  múltiples:  La  manca  de  límits,  la  normalització  de  determinades  conductes  violentes  per  l'excés  d'aquests  continguts  en videojocs i programes, l'ús intensiu de noves tecnologies…  Amb  aquest  taller  formatiu  identificarem  quins  són  els  factors  que  han  incrementat  els  casos  d'assetjament  i  ciberassetjament  als  centres.  Aprendrem  a  identificar,  prevenir  i  intervenir  en  el  moment  que  es  detecti  un cas, i finalment dissenyarem un  possible  pla  o  protocol  d'actuació  que  ens  doni  pautes  per  actuar  adequadament  davant d'aquesta problemàtica.            

 Associació Fil per Randa   •  www.associaciofilperranda.org •   associaciofilxranda@gmail.com  • 650 307 455 

 

7


3.XERRADES PER FAMÍLIES.

Les famílies  som  les  primeres  responsables  de  l’acompanyament  educatiu  dels  nostres  fills  i  filles.  Però  tot  i  el  nostre  esforç, moltes vegades, ens venen els dubtes  degut  a  que  cada  cop  la  realitat és més canviant i complexa. Quan és el moment de  comprar  el  primer  mòbil?  Que  faig  perquè  no  estigui  tot  el  dia  a  casa  davant  de  l’ordinador o la tablet? Quin és el moment adequat de parlar de sexualitat?   Mitjançant  aquests  monogràfics  i  des  de  la  proximitat  del  compartir,  cercarem  estratègies  i  eines  educatives  que  ens  ajudin  a  donar  resposta  a  aquestes  i d’altres  preguntes que ens sorgeixen com a famílies educadores.   

Educació i noves tecnologies.  “Són realment perilloses les xarxes socials? ”.  Amb  l’explosió  de  les noves tecnologies i les xarxes socials s’han vist transformades  les  formes  de  relacionar­se  dels  nostres  joves.  Contínuament  apareixen  noves  aplicacions  de  moda  que  al  final  desconeixem  si  realment  s’exposen  a  riscos.  A  més,  als  mitjans  de  comunicació,  sovint  es  parla d’assetjament virtual, pederàstia, o  violència. Però tot això és real o és sensacionalisme mediàtic?  Amb  aquesta  xerrada,  intentarem  aclarir  els  dubtes  que  ens  generen  els  usos  que  fan  les  nostres  filles  i  fills  de  les  xarxes socials a l’hora que cerquem estratègies per  acompanyar­los en aquests entorns virtuals.    Estereotips de gènere i educació afectiva­sexual .  “Nous rols i conductes”.  Durant  aquests  darrers  anys,  s’han  anat  produint  canvis en relació a la vivència que  tenen  els  nostres  fills  i  filles  del  seu  gènere.  La  societat  de  consum  ha  incentivat  mitjançant  el  tipus  de  joguines  que  es  venen, les series i pel·lícules que emeten, els  videoclips,  videojocs  i  sobretot  mitjançant  les  xarxes  socials  uns  patrons  cada  cop  més diferenciats i adultitzats.  Amb  aquest  monogràfic  intentarem  entendre que està passant, quina vivència tenen  del seu gènere i com estableixen les seves relacions interpersonals i afectives.   El  nostre  objectiu,  com  a  adults  referents,  és  mantenir  una  relació  de  confiança  i  diàleg que ens permeti ser pròxims en els moments de crisi.               Associació Fil per Randa   •  www.associaciofilperranda.org •   associaciofilxranda@gmail.com  • 650 307 455 

 

8

Catàleg de tallers per centres de primària documents de google  

Aquest és un recull de les activitats que ofereix l'Associació Socioeducativa Fil per Randa per alumnes de primària.

Catàleg de tallers per centres de primària documents de google  

Aquest és un recull de les activitats que ofereix l'Associació Socioeducativa Fil per Randa per alumnes de primària.

Advertisement