Page 1

Nom

Cognoms Adreça

Telèfon casa

-

D.N.I. Població

Codi postal

Telèfon mòbil

E-mail

Compte corrent -

Data alta Firma soci

RESGUARD PROVISIONAL DEL CARNET DE SOCI Soci

Data d’alta

Firma secretari

Perquè aquest resguard tingui validesa te que estar firmat i segellat

Nº Soci

Formulari d'alta club  
Formulari d'alta club  

Formulari d'alta al Club Rc Reus.