Page 1

Taller d’edició de continguts de l’extranet de biblioteques (Nivell Avançat)

1


2


ÍNDEX:

1. Entorn de l’editor de continguts ............................................... 5 1.1. Introducció ............................................................................................. 5  1.2. Eines principals ..................................................................................... 6  1.3. Inserció d’enllaços................................................................................. 8  1.4. Inserció de taules................................................................................. 11  1.5. Pujar imatges ....................................................................................... 13  1.6. Pujar documents.................................................................................. 14  1.7. Gestió de documents i d’imatges....................................................... 15  1.8. Nocions bàsiques del codi HTML....................................................... 20 

2. Tractament d’imatges............................................................... 25 2.1. Introducció ........................................................................................... 25  2.2. Maneig de l’aplicació Image Resizer .................................................. 26  2.3. Tractament d’imatges amb l’aplicació GIMP ..................................... 27  2.4. Bancs d’imatges .................................................................................. 27  2.5. Complements Firebug, MeasureIt i Colorzilla ................................... 28 

3. Eines de valor afegit................................................................. 29 3.1. Compte de Google ............................................................................... 29  3.2. Google Drive (fomularis) ..................................................................... 29  3.3. Àlbums de Picasa ................................................................................ 32  3.4. RSS (Sindicació de continguts).......................................................... 35  3.5. Ecoestadística...................................................................................... 35 

4. Estructura de pàgines .............................................................. 37

3


4


1. Entorn de l’editor de continguts 1.1. Introducció Les microwebs de l’extranet de biblioteques formen part d’un portal web desenvolupat amb Liferay. Aquest portal, entre altres coses, facilita la construcció de microwebs amb la introducció d’una sèrie de caixes anomenades portlets en les quals es poden introduir articles de contingut, programes, etc. A l’hora d’introduir els portlets a la microweb, es pot triar un dels diferents dissenys de plantilla (veure figura 1), el qual els distribuirà seguint el patró de columnes que tingui establert.

Figura 1

En aquest curs s’explicarà de quina manera es pot emprar el portlet de contingut per a editar i publicar articles (l’article seria el document i el portlet el programa amb el que es pot visualitzar i editar el document). Un mateix article es podrà visualitzar a diferents portlets. Això vol dir que si es modifica un article dins un portlet, aquestes modificacions es reflectiran a tots els portlets que continguin aquell mateix article. Aquests conceptes s’aniran veient més clars a mesura que s’entri en matèria. El portlet de contingut disposa d’unes eines bàsiques molt semblants a les que té un editor de text convencional. Aquestes eines ens ajudaran a dissenyar el text, introduir imatges, taules, enllaços i altres elements que facin que el resultat de l’article sigui intel·ligible i atractiu.

5


1.2. Eines principals A la imatge inferior (figura 2) es pot veure l’aspecte que pot arribar a presentar un portlet de contingut. Si s’entra al portal amb un usuari que tingui privilegis per a modificar el contingut de la microweb, es podrà veure una sèrie de botons a la part superior dreta i a la part inferior esquerra. Aquest botons permeten configurar i eliminar el portlet o bé modificar el seu contingut, ja sigui introduint un article nou, o editant l’article que conté.

Figura 2

Tot seguit es pot veure la funció dels botons principals:

Aquest botó serveix per accedir a les opcions d’aparença del portlet, on es poden configurar els marges, colors de fons, estils de la vorera, etc. Aquest botó serveix per eliminar el portlet de la pantalla, però no esborra l’article. El contingut de l’article seguirà vigent. Aquest botó serveix, entre altres coses, per seleccionar l’article que es vol visualitzar. Aquest botó serveix per crear un article nou. Aquest botó només surt en el cas que el portlet contingui un article i serveix per editar-lo.

6


Tant si es crea un article nou com si se n’edita un que ja existeix, la pantalla d’edició és gairebé la mateixa, només es diferencia amb un dels botons de sortida allotjats a la part inferior de la pantalla.

Figura 3

En el punt número 1 de la imatge superior (figura 3) es pot veure el camp del nom de l’article. Aquest camp és obligatori a l’hora de crear un article nou (vendria a ser el nom del document). En el punt número 2 es pot veure el botó “desa i aprova” que només surt en el cas de crear un article nou. Aquest botó és el que s’haurà de polsar quan s’acabi d’editar l’article. En canvi, si es polsa el botó “Desa”, es desarà l’article però no estarà aprovat per a poder ser publicat. A l’hora de donar format a l’article, tant si és nou com si ja existeix, es poden emprar una sèrie d’eines que s’aniran descrivint posteriorment:

figura 4

7


En el punt número 1 de la figura 4 s’assenyalen les eines de format i edició de text: -

Canviar el format de la lletra (estil, mida, color i tipus)

-

Canviar el format del paràgraf (justificació, sagnats i inserció de llistes numerades o de pics)

-

Seleccionar i editar el text (selecció, retallada, còpia, diferents maneres d’enganxar, esborrat del format, cerca i reemplaçament)

-

Corregir l’ortografia (no sempre està disponible)

En el punt número 2 de la figura 4 s’assenyalen les eines d’inserció d’elements a l’article: -

Inserir enllaços, àncores, imatges, elements de flash, taules, icones gestuals, caràcters especials mapes de google i vídeos flash.

El botó del punt número 3 de la figura 4 serveix per passar a editar el contingut de l’article amb format HTML. Una eina molt útil per usuaris avançats que saben emprar aquest tipus de llenguatge.

1.3. Inserció d’enllaços Quan se selecciona el botó d’inserció d’enllaç apareix una finestra on s’ha d’especificar la informació de l’enllaç i les característiques de destí.

Figura 5

En aquesta finestra (figura 5), es veu un desplegable que es diu “tipus d’enllaç” on podem triar un dels tres tipus d’enllaços següents: -

URL: direcció web vàlida de qualsevol pàgina.

-

Àncora en aquesta pàgina: situar el focus a una de les àncores creades amb anterioritat.

-

Correu electrònic: enviar un correu electrònic a l’adreça especificada amb el motor de correu predeterminat de l’ordinador.

8


En el cas d’haver triat el primer (URL), a la casella URL, s’ha d’especificar l’adreça que es vulgui obrir amb aquest enllaç. També s’haurà d’especificar el destí on es vol que s’obri l’enllaç (figura 5a): Finestra emergent, nova finestra, mateixa finestra, etc.

Figura 5a

Si es tria el destí de finestra emergent, es podran especificar característiques de visualització de la finestra (disponibilitat de diferents barres, mida, etc.).

Figura 5b

9


En el cas d’haver triat correu electrònic, s’ha d’especificar l’adreça de correu electrònic, l’assumpte del missatge i el cos del missatge (figura 5c)

Figura 5c

En el cas d’haver triat l’àncora en aquesta pàgina, s’ha de triar una de les àncores del desplegable (figura 5d)

Figura 5d

Per a crear una àncora, es posarà el cursor al lloc on volem que es situï el focus, seleccionarem l’opció crear àncora (botó amb forma d’àncora situat a la barra d’eines) i a la finestra que ens surt (figura 6) posarem el nom.

Figura 6

10


1.4. Inserció de taules Quan se selecciona el botó d’inserció de taula apareix una finestra on s’han d’especificar les característiques que ha de tenir la nova taula.

Figura 7

A continuació es pot veure una explicació dels camps més importants de la finestra que es veu a la figura 7: -

Files i columnes: número de files i de columnes que ha de tenir la taula.

-

Amplada i alçada: mides totals que ha de tenir la taula, mesurades en píxels (En el cas de l’amplada també es pot triar el percentatge en relació a l’amplada total del portlet enlloc d’una mida concreta en píxels).

-

Mida de la vora, referida a les línies que defineixen les cel·les de la taula (el número 0 es posaria en el cas de no voler que es vegin les línies).

-

Alineació de la taula a l’esquerra, al centre o a la dreta (útil en tots els casos menys en el que l’amplada estigui especificada al 100%).

-

Espaiat i encoixinament de cel·les: espai que hi ha d’haver entre el contingut de les cel·les.

-

Títol i resum: aquesta informació es veurà reflectida a la part superior de la taula.

Un cop inserida la taula, es poden modificar les seves propietats anant amb el ratolí a sobre la taula i triar, del menú contextual (menú que surt polsant el botó dret del ratolí), l’opció de “propietats de la taula”. De la mateixa manera, també podrem modificar les propietats d’una de les cel·les de la taula (figura 8).

11


Figura 8

Amb el mateix menú contextual hi ha la possibilitat d’eliminar o d’inserir noves files, columnes o cel·les a la taula en qüestió. Per motius de disseny és possible que es necessiti inserir una nova taula a l’interior de una cel·la de la taula ja existent. Això es pot fer situant el cursor a l’interior de la cel·la on es vulgui inserir la taula i polsant el botó de nova taula. El resultat podria ser semblant a aquest (figura 9):

Figura 9

12


1.5. Pujar imatges A l’hora d’inserir imatges a l’article, s’haurà de canviar un poc el concepte tradicional d’inserir una imatge a un document. En aquest cas, al tractar-se d’una pàgina web, s’haurà de copiar físicament l’arxiu d’imatge a una carpeta del servidor web (per dir-ho amb propietat, direm que s’ha de pujar una imatge al repositori o biblioteca d’imatges). La imatge que s’hagi de pujar ha de ser de la mida més petita possible, ja que com més petita és la imatge més ràpid carregarà la pàgina. Un cop pujada es podrà inserir al document. Aparentment, no es veu cap diferència en el resultat, però internament, allà on hagi de sortir la imatge a l’article, hi haurà un enllaç al fitxer d’imatge, enlloc d’haver-hi la imatge com a tal (això es pot veure al codi avançat HTML).

Figura 8

Per inserir la imatge s’haurà de polsar el botó “insereix imatge” i sortirà una finestra semblant a la de la figura 8, on es podrà pujar el fitxer de la imatge amb l’ajuda del botó “Veure Servidor” Al polsar el botó “Veure Servidor” sortirà una finestra semblant a la de la figura 9, on s’ha de seleccionar la carpeta del servidor on es vulgui pujar la imatge, (en cas necessari també es pot crear una nova carpeta amb el botó “Create New Folder”). Seguidament amb l’ajuda del botó “Navega...” s’haurà de seleccionar el fitxer d’imatge que es vulgui pujar. Un cop seleccionat el fitxer, s’haurà de polsar el botó “Upload” el qual pujarà la imatge al servidor.

13


Finalment es podrà veure el fitxer al repositori (carpeta del servidor) i es podrà seleccionar perquè quedi inclòs a l’article.

Figura 9

A la finestra de la figura 8 es pot veure que hi ha una opció d’enllaç. Això vol dir que aquesta imatge que es posi a l’article, pot actuar com un enllaç. Per fer-ho, s’haurà de seleccionar l’opció enllaç de la mateixa finestra de propietats de la imatge i s’haurà de configurar de la mateixa manera que s’ha vist anteriorment a l’apartat 3 amb la inserció d’enllaços.

1.6. Pujar documents Per dotar de contingut un espai web, és possible que sigui necessari afegir un document a l’article, el qual es pugui visualitzar o davallar, com per exemple, un manual, un formulari, un tríptic, etc. La manera de fer-ho serà a través d’un enllaç, ja sigui amb la inserció d’un enllaç o amb l’opció enllaç d’una imatge. A la finestra on es tria la URL (figura 5) hem de polsar el botó “veure servidor” (situat a baix a l’esquerra) i seguir les mateixes instruccions que per pujar imatges.

14


1.7. Gestió de documents i d’imatges 1.7.1. Introducció Dins la microweb de cada Biblioteca hi ha un apartat al menú de l’esquerra anomenat “Administració” que només el pot veure l’usuari administrador de la pàgina (la persona encarregada d’actualitzar el contingut). En aquest apartat es troben tres portlets que serveixen per gestionar els articles, els documents i les imatges (Figura 1).

Figura 1

15


1.7.2. Gestió de continguts En el portlet de gestió de continguts hi ha els apartats: articles, estructures, plantilles, alimentacions RSS i recent, dels quals només s’explicarà el primer apartat. Dins aquest primer apartat es pot crear un article, cercar-ne un d’existent o veure un llistat amb tots els articles existents. El botó “Afegeix article” serveix per crear un article nou. La manera de confeccionar l’article és la mateixa que s’ha vist al Tema 1. El botó “Cerca articles” serveix per cercar els articles que coincideixin amb la paraula que s’hagi posat a la casella cerca. Si es deixa la casella buida, es podrà veure un llistat de tots els articles que s’hagin creat (Figura 2, punt 1)

Figura 2

A la dreta de cada un dels articles es troba un botó anomenat “Accions” on es troben una sèrie d’opcions (Figura 2, punt 2) de les quals es detallen les tres següents: •

Edita: serveix per editar el article

Visita prèvia: serveix per veure a pantalla completa el contingut de l’article

Elimina: serveix per eliminar un article

En aquest apartat també es pot fer una selecció múltiple d’articles, amb el quadre de selecció que hi ha a l’esquerra, i eliminar-los de cop amb el botó “Elimina” que hi ha a damunt el llistat.

16


1.7.3. Biblioteca de documents Amb la biblioteca de documents, es pot establir una estructura de carpetes i subcarpetes per a classificar els documents. També es poden pujar nous documents, eliminar-ne d’existents o crear dreceres a documents existents a altres comunitats. A la pantalla principal de la biblioteca de documents (Figura 3) es pot cercar un arxiu, afegir una carpeta, reanomenar-la o bé eliminar-ne una d’existent, però no es podrà pujar cap document. Per fer-ho, primer s’haurà d’entrar a una de les carpetes que hi hagi. Com es pot veure en aquesta pantalla (Figura 3, punt 1) apareixen les carpetes que es van creant. I si es van desplegant les subcarpetes amb l’ajuda del petit triangle que hi ha a l’esquerra de cada carpeta, es podrà veure com queda l’estructura.

Figura 3

A la part dreta de cada carpeta, igual que en el gestor de continguts, es troba el botó “Accions” que bàsicament incorpora les funcions editar i eliminar. Amb la funció d’editar es podrà reanomenar la carpeta i amb la funció eliminar es podrà esborrar.

17


Per entrar a qualsevol de les carpetes que surten al llistat, s’haurà de fer un clic a damunt la carpeta en qüestió. Un cop a dins es podrà veure un nou apartat a la part inferior on es veuen una sèrie d’opcions relacionades amb els documents (Figura 4, punts 2, 3 i 4).

Figura 4

Al punt 1 de la figura 4 es poden veure les subcarpetes que té aquesta carpeta, i de la mateixa manera que s’ha explicat anteriorment es poden crear, reanomenar i eliminar subcarpetes. El botó d’accions del document (Figura 4, punt 4) incorpora bàsicament les funcions de veure, editar i eliminar el document.

18


3.4. Galeria d’imatges La galeria d’imatges té el mateix funcionament que la biblioteca de documents. Però canvia un poc la manera en què presenta els arxius d’imatge (Figura 5, punt 1).

Figura 5

A la part inferior del portlet es pot veure que surten els arxius d’imatge en forma d’icones amb el nom a sota. Per realitzar qualsevol acció amb l’arxiu d’imatge s’haurà de fer un clic a sobre la mateixa imatge i s’accedirà a una altra finestra on trobarem les accions (Figura 6).

19


En aquesta finestra (Figura 6) es podrà veure: 1. Una vista prèvia de la imatge 2. El títol de la imatge 3. Els botons d’accions on es troben les funcions bàsiques d’editar i eliminar 4. I el botó per sortir sense fer cap canvi

Figura 6

1.8. Nocions bàsiques del codi HTML HTML (acrònim d'Hyper Text Markup Language, en català, "llenguatge de marcat d'hipertext"), és un llenguatge de marcat dissenyat per estructurar textos i relacionar-los en forma d'hipertext. Gràcies a Internet i als navegadors web, s'ha convertit en un dels formats més populars que existeixen per a la construcció de documents per a la web.

20


HTML també s’anomena un llenguatge d’etiquetes, ja que el seu funcionament és a base d’unes etiquetes que dissenyen i estructuren el text. Cada etiqueta (també anomenada tag) és la unitat bàsica per codificar la representació de la pàgina en el llenguatge de l'HTML. Gairebé qualsevol propietat s'hi especifica. És fàcil, localitzar els tags, perquè s'han d'escriure obligatòriament entre claus (< >). És indiferent utilitzar majúscules i minúscules; hi ha autors que prefereixen les majúscules perquè així localitzen els diferents codis més ràpidament. Per marcar el final d'un codi aplicat dins de l'HTML cal repetir l'etiqueta inicial amb una barra (/) que identifica el final del codi. D'altra manera, el navegador interpretaria que el codi encara no ha acabat. Si es deixa sense tancar un títol en negreta, per exemple, tot el text que segueix quedarà en negreta. Paràgrafs i espais. Es poden introduir tots els espais i separacions de paràgrafs que es vulgui al text d'un fitxer .htm. El navegador ignorarà qualsevol d'ells. Un paràgraf requereix el seu propi codi; un retorn forçat, també.

21


FUNCIÓ FONTS

CODI HTML

DESCRIPCIÓ

<B>Text en negreta</B> <I>Text en itàliques</I> <U>Text subratllat</U> <STRIKE>Text ratllat</STRIKE> <FONT SIZE=”1”>Mida 1<FONT> <FONT SIZE=”1”>Mida 2<FONT> <FONT SIZE=”1”>Mida 3<FONT> <FONT SIZE=”1”>Mida +1<FONT> <FONT SIZE=”1”>Mida +2<FONT> <FONT SIZE=”1”>Mida -1<FONT> <FONT SIZE=”1”>Mida -2<FONT> <FONT COLOR=”blue”>Text<FONT> <FONT COLOR=”red”>Text<FONT> <FONT COLOR=”yellow”>Text<FONT> <FONT COLOR=”#000000”>Text<FONT> <FONT COLOR=”#FFFFFF”>Text<FONT> <FONT COLOR=”#00FFFF”>Text<FONT> <FONT FACE=”Arial”>Font Arial<FONT>

Text en negreta Text en itàliques Text subratllat Text ratllat

<H1>Nivell 1</H1>

Nivell 1

Nivell 2

<H2>Nivell 2</H2>

Nivell 2

Nivell 3 Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6

<H3>Nivell 3</H3> <H4>Nivell 4</H4> <H5>Nivell 5</H5> <H6>Nivell 6</H6>

Nivell 3

Salt de<BR>línia

Salt de línia Això és un paràgraf

Negreta Itàlica Subratllat Ratllar

Mida

Color

Tipus ENCAPÇALAMENTS Nivell 1

ALINEACIÓ SALT DE LÍNIA

Mida 1

Mida 2

Mida 3

Mida +1

Mida +2 Mida -1 Mida -2

Text Text Text Text Text Text Font Arial

Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6

PARÀGRAF

<P>Això és<BR>un paràgraf</P> <P>i això un altre</P>

IMATGES

<IMG SRC=”prova.jpg”></IMG>

i això un altre

ENLLAÇOS Intern Extern Correu ENLLAÇ AMB FOTO

<A HREF=”altre_pagina.htm”>Enllaç<A> <A HREF=”http://www.google.es”>Google<A> <A HREF=”mailto:prova@prova.es”>Correu<A> <A HREF=”altre_pagina.htm”> <IMG SRC=”prova.jpg”><BR>Enllaç<A>

Enllaç Google Correu

Enllaç LLISTES Desordenades

• •

<UL> <LI>ítem 1 <LI>ítem 2

ítem 1 Ítem 2

</UL> Numerades

<OL>

1. ítem 1 2. Ítem 2

<LI>ítem 1 <LI>ítem 2 </OL> Afegir marge

<UL style=”margin-left:40px;”> <LI>ítem 1 </UL>

22

ítem 1


LÍNIES

<HR>

TAULES

<TABLE BORDER=”1”> <TR> <TD>Un</TD> <TD>Dos</TD> </TR> <TR> <TD>Tres</TD> <TD>Quatre</TD> </TR> </TABLE> &Aacute; &Eacute; &Iacute; &aacute; &eacute; &iacute; &Agrave; &Egrave; &Ograve; &agrave; &egrave; &ograve; &Iuml; &iuml; &Uuml; &middot; &Ccedil; &ccedil; &Ntilde; &copy; &reg; &lt; &gt; &#37; &amp; &euro;

CARACTES ESPECIALS

COLORS HABITUALS

Un Tres

&Oacute; &oacute;

&Uacute; &uacute;

&uuml; &ntilde;

&#39;

&quot;

Á á À à Ï · Ç © < %

Dos Quatre

É é È è ï

Í í Ò ò Ü

Ó ó

ç ® > &

Ñ

ñ

Més caràcters especials: http://www.ascii.cl/es/codigos-html.htm Nom HTML Codi RGB Red FF0000 DarkRed 8B0000 Orange FFA500 Gold FFD700 Yellow FFFF00 Fuchsia / Magenta FF00FF Purple 800080 Lime 00FF00 Green 008000 Teal 008080 Aqua / Cyan 00FFFF Blue 0000FF DarkBlue 00008B Maroon 800000 White FFFFFF Gray 808080 Black 000000 Més colors: http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML

23

Vermell Vermell fosc Taronja Ocre Groc Fúcsia Púrpura Verd clar Verd Cian fosc Cian Blau Blau fosc Marró Blanc Gris Negre

Ú ú

ü


IFRAME

<iframe src="http://www.w3schools.com"></iframe>

Attributs

Valors

src

URL

frameborder

1 0

scrolling

yes no auto

height

pixels

width

pixels

marginheight

pixels

marginwidth

pixels

align

left right top middle bottom

Descripció Adreça de la URL que es vol incorporar Especifica la mida de la vora de l’iframe Especifica si ha de sortir o no la barra de scroll Especifica l’alçada de l’iframe Especifica l’ample de l’iframe Especifica el marge superior i inferior del contingut de l’iframe Especifica els marges laterals del contingut de l’iframe Especifica l’alineació de l’iframe

exemple: <iframe src=http://www.w3schools.com frameborder=”0” scrolling=”auto” height=”300” width=”300” marginheight=”100” marginwidth=”100” align=”bottom” ></iframe>

24


2. Tractament d’imatges 2.1. Introducció Un editor d'imatges és un programa que permet tractar, manipular o crear imatges digitals, retallar i/o canviar la mida de les fotografies, eliminar elements indesitjats, variar el color, fer muntatges, etc. L'editor més conegut i utilitzat en l'actualitat és l'Adobe Photoshop, no obstant, el Photoshop és un programari comercial que no es pot obtenir gratuïtament, una alternativa lliure al Photoshop és el programa GIMP. Les imatges es poden trobar en diferents formats, segons l’ús que es faci: • • •

Web: Gif, Png, Jpeg Imprimir: Tiff, Jpeg Pantalla: Jpeg, Bmp, Pict,

Els formats propis dels programes de tractament d’imatges són PSD a Photoshop i XCF a GIMP. La informació que conté una imatge, com ara el lloc i el color dels píxels, es pot desar amb diferents tipus de formats d’arxius d’imatge. Segons les seves aplicacions, es poden classificar de la manera següent: •

Format PSD: és el format propi de Photoshop, el qual permet conservar tota la informació dels elements creats a la imatge. Es poden emmagatzemar les imatges amb el mode de color que es desitgi (RGB, CMYK, indexat, etc.), amb les capes i canals inclosos. Amb les mateixes característiques, el format propi de GIMP és XCF.

Format GIF: permet desar els arxius d’imatge en mode de color indexat de 256 o 16 colors. Pot incorporar diferents imatges a l’arxiu i, per tant, s’hi poden generar animacions. És un dels formats adients per utilitzar imatges a Internet, atès que els arxius tenen una mida petita perquè no guarden tota la informació de color de la imatge.

Format JPEG: és un format que desa els arxius amb un sistema de compressió de la informació. Segons el grau de compressió, la qualitat de la imatge disminueix. La compressió de qualitat alta disminueix la mida de l’arxiu sense una pèrdua de qualitat apreciable a primera vista. És un dels formats emprats per a la creació de pàgines Web.

Format TIFF: és un format que admet diferents mètodes de compressió, però que no produeix la pèrdua de qualitat de la imatge i, com el format PSD, també permet guardar capes, canals i màscares. S’utilitza per treballar amb imatges en diferents aplicacions que poden llegir aquest format. És el format que s’utilitza per obtenir impressions de qualitat.

Format PNG: presenta les característiques dels formats JPEG i GIF, amb la possibilitat de desar més de 256 colors. En l’actualitat s’utilitza per crear pàgines Web. És un format amb compressió sense pèrdua de qualitat.

Format BMP: les imatges estan formades per una matriu de píxels (bitmap).

Format PICT: originalment era un format exclusiu de les plataformes de Macintosh. Si la imatge és en color, podem desar-la amb 16 o 32 bits/píxel.

25


2.2. Maneig de l’aplicació Image Resizer VSO Image Resizer és un petit programa que s'encarrega de modificar la mida dels arxius d'imatge amb extrema senzillesa. Només s’ha de seleccionar el fitxer que es vulgui redimensionar (Figura 1) i introduir la mida adequada.

Figura 1

El programa porta uns quants formats estàndard, encara que també es pot seleccionar la mida manualment (Punt 1, figura 2). A més, com a opcions avançades (Punt 2, figura2), VSO Image Resizer ens permet realitzar el canvi amb més o menys qualitat o convertir el format d'imatge a BMP, JPG, GIF o PNG (Figura 3).

Figura 2 .

Figura 3

26


Per a una major comoditat a l'hora d'utilitzar-ho, VSO Image Resizer s'integra amb Windows, de manera que el sistema crearà un accés directe al programa en el menú contextual que s'obre al punxar amb el botó dret sobre qualsevol fitxer d’imatge que tinguem (Figura 4).

Figura 4

2.3. Tractament d’imatges amb l’aplicació GIMP L’aplicació GIMP és una eina bastant completa de tractament d’imatges i bàsicament serveix per poder retocar i modificar les imatges (veure manual complet penjat a la extranet de biblioteques).

2.4. Bancs d’imatges Les pàgines dzineblog.com i webresourcesdepot.com ens ofereixen material gratuït per a il·lustrar treballs o pàgines web amb un total de 27 llocs. S’ha de tenir en compte que el dret d’aquestes imatges poden canviar en un futur, per tant, es recomana que es revisi la llicència de cada imatge que s’està obtenint: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Stock Xchng: http://www.sxc.hu/ Dreamstime: http://www.dreamstime.com/free-photos Stockvault.Net: http://www.stockvault.net/ PhotoXpress: http://www.photoxpress.com/ Everystockphoto: http://www.everystockphoto.com/ Free Stock Photos Bank: http://www.freephotosbank.com/ Free Digital Photos: http://www.freedigitalphotos.net/ Morguefile: http://www.morguefile.com/ 5000 Free Stock Photos: http://www.public-domain-photos.com/ Unprofound: http://www.unprofound.com/ Freerangestock: http://freerangestock.com/ Lomography: http://www.lomography.com/photos Imagebase: http://imagebase.davidniblack.com/ PixelPerfect: http://www.pixelperfectdigital.com/free_stock_photos Cepolina Photos: http://www.cepolina.com/freephoto PhotoRack: http://www.photorack.net/ Abstract Influence: http://www.abstractinfluence.com/forums/gallery/album.php?album_id=2

27


• • • • • • • • • •

FreeMediaGoo: http://www.freemediagoo.com/ FreePixels: http://www.freepixels.com/ ImageAfter: http://www.imageafter.com/ FreeImages: http://www.freeimages.co.uk/ InterArtCenter: http://interartcenter.net/ Openphoto: http://openphoto.net/ Photorogue: http://www.photorogue.com/ Woophy: http://woophy.com/photo DesignPacks: http://www.designpacks.com/ FreeFoto.com: http://www.freefoto.com/

2.5. Complements Firebug, MeasureIt i Colorzilla Aquests tres complements es poden instal·lar al navegador Mozilla Firefox i les seves principals característiques són les següents: •

Firebug : és una extensió del Firefox creada i dissenyada especialment per a desenvolupadors i programadors web. És un paquet d'utilitats amb el qual es pot analitzar (revisar velocitat de càrrega, estructura DOM), editar, monitoritzar i depurar el codi font, CSS, HTML i JavaScript d'una pàgina web de manera instantània i online.

MeasureIt : és una extensió del Firefox que permet mesurar imatges, caixes de text, pantalles d'exhibició de multimèdia, arxius swf, etc. És molt útil quan es volen saber les mides d'ample i d’alt de qualsevol objecte.

Colorzilla : és una extensió del Firefox que ajuda als desenvolupadors web i dissenyadors gràfics amb les tasques relacionades amb el color. Permet obtenir una lectura de color des de qualsevol punt en el navegador, ajustar ràpidament aquest color i enganxar-lo a un altre programa.

28


3. Eines de valor afegit 3.1. Compte de Google L'empresa Google té com a producte principal un motor de recerca web www.google.com L’empresa, a part del motor de recerca, també ofereix una sèrie de serveis gratuïts que estan a l’abast de qualsevol persona que disposi d’un ordinador connectat a Internet. Entre aquests serveis es pot destacar el correu electrònic Gmail, l’agenda Google Calendar, el cercador de mapes Google Maps, el servei d’emmagatzematge de documents Google Drive, l’àlbum de fotos Picassa, etc. En aquest curs es parlarà especialment de dos d’aquests serveis: el google drive i el Picassa.

3.2. Google Drive (fomularis) El Google Drive és un servei d’emmagatzemament d’arxius en línia. Google Drive reemplaça a l’antic Google Docs que ha canviat la seva adreça docs.google.com por drive.google.es entre altres qualitats. Amb el Google Drive, a part d’emmagatzemar arxius, també se’n poden crear. Per això disposa d’un programa gratuït basat en Web per poder crear documents en línia amb la possibilitat de col·laborar en grup. Inclou un Processador de textos, un Full de càlcul, Programa de presentació bàsic, un creador de dibuixos i un editor de formularis destinats a enquestes. De totes aquestes utilitats que ens ofereix el Google Drive, el curs es centrarà amb la creació de formularis. Els formularis de Google Docs són una eina útil que et permet planificar esdeveniments, enviar una enquesta o recopilar altre tipus d'informació de forma fàcil i senzilla. Els formularis de Google Docs estan associats de manera automàtica al un full de càlcul amb el mateix títol. Quan s’envia o comparteix un formulari a uns determinats destinataris, les respostes es recopilen de manera automàtica en el full de càlcul associat. 3.2.1. Com crear i enviar un formulari de Google Drive Es pot crear i compartir un formulari des de la llista de documents o des de qualsevol full de càlcul. Com crear un formulari des de la llista de documents: •

S’ha de fer clic a “Crea nou”, “Formulari”. El formulari creat estarà vinculat al full de càlcul amb el mateix títol en què es recopilaran totes les respostes. Les respostes es recopilaran en la primera pestanya d'aquest full de càlcul.

A la plantilla del formulari que s'obre es poden afegir totes les preguntes i opcions necessàries.

29


Com crear un formulari a partir d'un full de càlcul de Google Drive: •

S’ha de fer clic al menú desplegable “Eines”, desplaçar-se fins “Formulari” i seleccionar “Crea un formulari”. Les respostes del formulari es recopilaran a la pestanya a partir de la qual s'ha creat el formulari.

A la plantilla del formulari que s'obre es poden afegir totes les preguntes i opcions necessàries.

Si es crea un formulari a partir d'un full de càlcul, la propera vegada que s’obri el full de càlcul apareixerà el menú "Formulari" a la barra de menús. 3.2.2. Com afegir elements i preguntes a un formulari Es poden afegir diferents tipus de preguntes als formularis fent clic a “Formulari” en el full de càlcul i a “Afegeix element” en la part superior de la pàgina d'edició. Aquí es disposa d'alguns dels tipus de pregunta que es poden escollir: caselles de verificació, quadrícules, triar d'una llista, tipus test, text de paràgraf (que permet escriure respostes llargues) i escala (per exemple, per demanar als teus convidats que valorin alguna cosa en una escala de l'1 al 5). Opcionalment es poden afegir capçaleres de secció per dividir el formulari en seccions i fer que sigui més fàcil de llegir i d'omplir. Simplement s’ha de seleccionar “Capçalera de secció” en el menú desplegable “Afegir element”

Cada capçalera de secció pot tenir un títol, que apareix en una font més gran, i una descripció de la secció.

30


Com dividir les preguntes en diverses pàgines Si s’ha creat un formulari extens i es pretén que sigui més fàcil d'omplir per als usuaris, es poden afegir salts de pàgina. Al menú desplegable “Afegeix element”, seleccioneu “Salt de pàgina”

Consells útils •

Es pot editar el missatge de confirmació que els usuaris que emplenen el formulari veuran després d’enviar les respostes. S’ha de fer clic al menú desplegable “Més accions” a la part superior dreta del formulari i sel·leccionar “Editar confirmació”.

Si s’ha editat un formulari i es necessari que s’enviï un altre cop, s’ha de fer clic al botó “Editar i tornar a enviar” situat al cantó inferior esquerra de la pestanya “Compartir”

3.2.3. Com enviar o compartir un formulari de Google Quan el formulari s’hagi acabat, es pot enviar als seus destinataris a través del correu electrònic o compartint al Google+. Com enviar un formulari a través del correu electrònic 1. S’ha d’obrir el formulari des de la llista de documents o des del full de càlcul associat al formulari. 2. Quan s’hagin afegit les preguntes, s’ha de fer clic a “Envia aquest formulari per correu electrònic”. 3. S’han d’afegir les adreces de correu electrònic de les persones a les quals es vol enviar aquest formulari. 4. S’ha de fer clic a “Envia”. Com compartir un formulari en Google+ 1. S’ha d’obrir el formulari des de la llista de documents o des del full de càlcul associat al formulari. 2. Quan s’hagin afegit les preguntes, s’ha de fer clic a “Compartir”.

31


3. S’han d’afegir els contactes dels cercles amb els que es vulgui compartir el formulari i afegir un comentari (opcional). 4. S’ha de fes clic a Compartir. 5. Les persones amb les quals s’hagi compartit el formulari ho veuran en les seves Novetats de Google+. 3.2.4. Com modificar la pregunta d'un formulari A continuació s’indiquen algunes de les coses que es poden fer amb les preguntes: •

Editar: per editar una pregunta, només cal fer clic al botó “Edita” situat a la dreta de la pregunta que es vol editar.

Eliminar: per suprimir una pregunta, només cal fer clic al botó “Suprimeix” situat a la dreta de la pregunta que es vol suprimir.

Duplicar: per duplicar una pregunta, només cal fer clic al botó “duplicar” situat a la dreta de la pregunta en qüestió.

3.3. Àlbums de Picasa Àlbums web de Picasa és un lloc de web Google per compartir fotos i àlbums. L'URL d'accés és http://picasaweb.google.com Permet als usuaris que tinguin un compte de Google emmagatzemar i compartir fotos i àlbums. Totes les fotos que es pugen s'emmagatzemen de forma privada en el núvol, el que significa que es pot accedir i compartir en qualsevol moment. 3.3.1. Com pujar fotos Es podrà pujar i emmagatzemar fotos i vídeos a mida completa fins a un màxim de 5 GB. Quan s’estigui arribant al límit d’emmagatzematge, es mostrarà un missatge a la safata de notificacions. Si s’esgota la quota d'emmagatzematge de Google Drive, es canviarà automàticament les fotos a mida estàndard. Si es precís, es pot adquirir més espai d'emmagatzematge. Es pot canviar la mida de les pujades a mida

32


estàndard en qualsevol moment. Les imatges de mida estàndard no es comptabilitzaran per la quota de 5 GB. Opcions de mida de pujada •

Les fotos a mida completa es refereixen a la resolució d'imatge original de la foto (per exemple, 4.288 x 2.848). Les pujades a mida completa es comptabilitzaran en la quota d'emmagatzematge de Google Drive. Si s’arriba al límit d’aquesta quota, les fotos es canviaran a mida estàndard de forma automàtica. Si s’ha de menester, també es pot comprar espai addicional d’emmagatzematge.

Les fotos a mida estàndard és la millor opció per a compartir a la Web. Si es tria aquesta opció, la mida de les fotos es canviarà a 2.048 píxels pel costat més llarg. En Google+, es pot emmagatzemar un nombre il·limitat de fotos a mida estàndard.

Com canviar entre la mida estàndard i la mida complet de les pujades Es pot canviar les preferències per la pujada de les fotos en qualsevol moment. Per això hi ha que anar a “Menú”, “Configuració”, Pujada instantània”, “Establir mida de pujada” i “Seleccionar Mida completa” o “Mida estàndard”. Sobre les pujades de vídeo Es pot pujar un nombre il·limitat de vídeos que durin menys de 15 minuts i que tinguin una resolució igual o inferior a 1.080 píxels. Per pujar vídeos de més de 15 minuts o amb una resolució superior de 1.080 píxels s’haurà de tenir suficient espai d'emmagatzematge disponible. 3.3.2. Ús compartit d’àlbums Els àlbums de Picassa poden ser de caire privat, es poden compartir amb un petit àmbit de gent o bé poden ser públics. Control de la visibilitat d'un àlbum Configura el teu àlbum segons prefereixis: públic o privat. •

Públic Tots els usuaris de la web poden veure els àlbums públics. Els àlbums públics es troben en la galeria pública, en els resultats de recerques web, al perfil de Google i a Google+.

Limitat a qualsevol usuari que rebi l'enllaç Tots els usuaris que rebin l'enllaç podran veure aquests àlbums. Tècnicament, són de visibilitat pública, però inclouen una clau d'autorització exclusiva en l'adreça web, formada per una

33


combinació de lletres i de números que dificulta que els usuaris endevinin la direcció. •

Limitat Només els contactes especificats podran veure els àlbums limitats, els quals hauran d'accedir al seu compte de Google per poder veure aquest tipus de fotos. Als usuaris que no tinguin un compte de Google se'ls sol·licitarà que en creïn un. Per a usuaris de Google+ amb els quals es comparteix contingut tenen permís per compartir aquest àlbum. En Google+, també poden veure amb qui més s’ha compartit el contingut.

Només tu Aquesta opció suposa el nivell màxim de privacitat, de manera que només el propietari podrà veure aquests àlbums. Si es canvia la configuració de l'àlbum a l'opció "Només tu", s’eliminarà a tothom de la llista "Compartit amb" de l'àlbum.

3.3.3. Com inserir àlbums, imatges i presentacions Les següents eines només es podran utilitzar per a àlbums amb les visibilitats "Públic" o "Limitat a qualsevol usuari que rebi l’enllaç". Presentació Es pot inserir una presentació de diapositives Flash de qualsevol àlbum web. Aquesta s'actualitzarà automàticament quan es facin canvis en l'àlbum. Per inserir una presentació de diapositives, s’han de seguir aquestes passes: 1. A la pàgina “Les meves fotos”, fer clic a l'àlbum. 2. A la dreta de la pàgina, fer clic a “Enllaça a aquest àlbum”. 3. Fer clic a “Incrusta projecció de diapositives”. 4. Seleccionar el paràmetre de la presentació de diapositives, com la mida de la imatge, els títols i la reproducció automàtica. 5. A continuació, copiar el codi HTML resultant (Ctrl+C). 6. Enganxar el codi HTML al codi font del lloc (Ctrl+V). Àlbum Quan s'insereix un àlbum en un lloc, apareix la portada de l'àlbum. Els usuaris que facin clic a la imatge d'aquesta portada veuran l'àlbum des Àlbums web de Picasa. Per inserir un àlbum, s’han de seguir aquestes passes: 1. A la pàgina “Les meves fotos”, fer clic a l'àlbum. 2. A la dreta de la pàgina, fer clic a “Enllaça a aquest àlbum”.

34


3. Copiar el codi HTML (Ctrl+C) al camp "Copiar l'HTML per incrustar-lo en el lloc web". 4. Enganxar el codi HTML (Ctrl+V) en el codi font del lloc. Imatge Per inserir una imatge d'Àlbums web de Picasa al vostre lloc, s’han de seguir les passes que es descriuen a continuació: 1. A la pàgina “Les meves fotos”, fer clic a l'àlbum. 2. Fer clic a la foto que es vulgui inserir. 3. A la barra lateral dreta, fer clic a “Enllaç a aquesta foto”. 4. Definir les preferències següents: a. Seleccionar una mida d'imatge. b. Seleccionar "Amaga enllaç a l'àlbum" si es vol eliminar l'enllaç a l'àlbum que conté la imatge. Aquest enllaç es mostra amb la imatge per defecte. c. Seleccionar "Només imatge (sense enllaç)" per obtenir únicament la URL de la imatge, sense l'enllaç que remet a Àlbums web de Picasa. 5. Copiar el codi HTML (Ctrl+C) al camp "Incrusta imatge" al lateral dret. 6. Enganxar el codi HTML (Ctrl+V) en el codi font del lloc.

3.4. RSS (Sindicació de continguts) RSS és una família de formats de canals web XML utilitzat per a publicar continguts actualitzats freqüentment com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en essència una sindicació de continguts. El principal avantatge del sistema és l'agilitat, ja que es fa innecessari haver de descarregar les imatges i els altres elements de la web, descarregant-ne només els titulars. I també el poder adjuntar el contingut de molts llocs web en un sol espai. Un programa que usa RSS s'anomena afegidor, i n'hi ha de molts tipus. Incrustats a navegadors web, widgets per l'escriptori, en programes de correu electrònic, en pàgines web dedicades i en programes dedicats.

3.5. Ecoestadística El web www.ecoestadistica.com ens ofereix, de manera gratuïta, la possibilitat de saber la quantitat de visites al nostre bloc, de quin país són, des de quines pàgines ens visiten, a quines hores, amb quines paraules ens busquen, quin temps estan de visita, el navegador que utilitzen, fins i tot la seva IP o la resolució de la pantalla del visitant.

35


Per poder utilitzar aquest servei d’estadística hem de seguir les següents passes: 1. Accedim a http://www.ecoestadistica.com/ i seleccionam “registrar gratis com nou usuari”. 2. Emplenam els camps requerits, nom d'usuari, direcció Email, contrasenya, repetim contrasenya, i clicam a Registrar. 3. A la següent pàgina ens proporciona les dades del nostre registre, si volem sortir del registre seleccionam SORTIR. Si volem obtenir el codi de les estadístiques, que és del o que es tracta, seleccionam a Registrar nova web. 4. Una vegada més haurem emplenar els camps requerits. 5. Posarem el nom del bloc, una petita descripció, si volem que les estadístiques siguin publiques i si volem que el comptador sigui visible, l'idioma, i finalment l'àlies o nick. 6. Al final seleccionam el botó que diu “Següent” 7. I arribam al final, ja tenim el codi a la vista, així que copiam i ens anam a la nostra plantilla on l’enganxarem (veient sempre en vista prèvia abans de desar els canvis)

36


4. Estructura de pàgines El web té una estructura de pàgines semblant a les carpetes d’un directori de documents de windows. La pàgina principal està a dalt de tot i d’ella hi pengen la resta de pàgines i subpàgines (Figura 1).

Figura 1

L’estructura de les pàgines ha de reflectir la manera en què es distribueix la informació al web de manera estructurada, lògica i coherent. Cada pàgina és independent de les altres, això vol dir que cada una tindrà unes característiques pròpies les quals no afectaran a les altres, exceptuant la característica de pàgina oculta, que com és evident, afectarà a les subpàgines que pengin d’aquesta. Aquesta estructura és la qual es veurà al mapa de navegació, en el qual es veuran totes les pàgines que no tinguin la característica d’oculta.

37

Temari curs  
Temari curs  

Temari curs avançat per a blibliotecaris

Advertisement