Page 1

Curs 2013 3-14 / Proje ecte: Taula de cartró

PROJ P JECT TE TE ECNO OLÒG GIC TA AULA A DE CAR RTRÓ Ó CU URS 2013 - 2014 4

Auto oria: Jordi D Domingo i Miquel Cas selles Professor//a responsa able: David d Saura Viv vanco

1.- Enu unciat del projecte e / Definició de la a necess sitat / Req querimen nt. En aque est projectte nosaltre es volem dissenyar una taula. Aquestt objecte no satisfà à cap necessita at bàsica p però és un na comodittat per pod der posar els estris d de menjar, decoratiu u, per treballar,, fer reunio ons...

2.- Rec cerca d’in nformació. Hi ha mo olts tipus de e taules, que s’usen per diferen nts usos.

Departam ment de Teccnologies / IN NS Guindàvvols 1


Curs 2013 3-14 / Proje ecte: Taula de cartró

s. 3.- Pluja d’idees Proposta a de solució ó 1: Taula de cartró Esbós:

a de solució ó 2: Ordina ador portàttil. Proposta Esbós:

Departam ment de Teccnologies / IN NS Guindàvvols 2


Curs 2013 3-14 / Proje ecte: Taula de cartró

ució esco ollida. 4.- Solu La solució escollida a és: Taula a de cartró Justificacció: Perquè l’ordinad dor el trob bàvem ma assa comp plicat i creiem que n no sortiria bé i aleshore es ens vam m decantar per la taula a. Esbosso os:

Departam ment de Teccnologies / IN NS Guindàvvols 3


Curs 2013 3-14 / Proje ecte: Taula de cartró

mòria des scriptiva a. 5.- Mem 5.1.- Mem mòria Primer de e tot vam fe er una plan ntilla en la cartolina c per fer les se egüents pecces i que siguin exacta ament iguals, a continuació ó les vam re etallar. Dessprés, quan teníem tottes les pece es vam ajusstar tots elss talls perquè d’’aquesta less peces es quedaven ben b fixes se ense moure e’s. Quan ho teníem to ot acabat ho o vam passar al cartró però ò amb la dife erencia de fer f el doble d de peces pe erquè d’aqu uesta forma quedava m més

resistent i poder agua antar més pes p al damu unt.

5.2.- Plànols i dibu uixos

Departam ment de Teccnologies / IN NS Guindàvvols 4


Curs 2013 3-14 / Proje ecte: Taula de cartró

cessaris 5.3.- Matterials nec Els mate erials necesssaris en el e procés co onstructiu són: s Materia al

Descripció

Quantiitat

Cartolina a

Paperr de color blanc b més resistent q que el pape er 3 cartoliines norma al. DIN-A 2

Cartró

Materiial format per diverrses capess de pape er 5 metre es de superp posades. cartró.

5.4.- Eines emprad des es en el pro océs constructiu són: Les eines emprade Eina

Família a

Descripció

Cúter

Eines de e tall

Eina d'ús freqüent q que s'utilitza a en ocupacions i treballs p per a diverses o una àmpliia diversitat de propò òsits, com tallar moqueta a, tallar pa aper, tallar cartró ó de caixess o per treure el plàstic aïlla ant als cable es elèctrics.

Tisores

Eines de e tall

Eina de talll utilitzada e en molts àm mbits de l'activiitat human na. Consta a de dues fulless metàl·liqu ues, afiladess pel costat inte erior, acaba ades en un buit on pots inttroduir els dits, i articula ades en un eix p pels seus exxtrems.

Regle

Eines de e mesura

Instrumentt de mesura de long gitud, en forma a de pla anxa prima i rectangula ar, rígid o semi-rígid. Pot estar fet de d metall, ffusta o matterial plàstic. Té é una esca ala graduada i numerada..

Departam ment de Teccnologies / IN NS Guindàvvols 5


Curs 2013 3-14 / Proje ecte: Taula de cartró

océs de co onstrucció ó 5.5.- Pro La seqüe enciació de els processsos i opera acions que heu realitzzat és la se egüent: Procés Dibuixar les cartolina a

Descripc ció pece es

en

la Hem de d dibuixar tote es les pecess per poder fer el protottip.

Retallar les peces

Retallem totes les pe eces.

Enganxa ar les pecess

Hem d’en nganxar tote es les pecess i muntar el prototip.

Dibuixar les peces e en el cartró

Hem de dibuixar to otes les pe eces, però dos cops cada una per encolar-le es i obtenir u una peça m més resisten nt.

Encolar les peces

Hem de e encolar les pecess pel mottiu que hem menciionat ent. darrerame

Enganxa ar les pecess

Per obten nir el moble s’ha de mu untar amb le es peces obtingudes.

6.- Ava aluació. 6.1.- Ava aluació de el producte e elaboratt

Ob bjectiu

a millorar

Acabar e el moble a la data exa acta Que que edin totes les peces exxactes

Corre ecte

Excel·lentt

X X

Passar-ss’ho molt bé é

Departam ment de Teccnologies / IN NS Guindàvvols 6

X


Curs 2013 3-14 / Proje ecte: Taula de cartró

aluació grupal 6.2.- Ava

a die es em treba allat molt b bé iens em m esforçat molt per poder entre egar el prottotip i Durant aquests el moble a temps. T Tot i que alguns dies ens agüem m descontrrolar una mica. m

Nota a Prototip p

10

Moble

8

Memòria a

9

Departam ment de Teccnologies / IN NS Guindàvvols 7

Memoria projecte tecnologic 3eso projectemoble  
Memoria projecte tecnologic 3eso projectemoble  
Advertisement