Page 1

FONTS D’ENERGIA Són els recursos dels quals es pot obtenir energia

Energia Energiaés ésallò allòque quepermet permetfer ferfuncionar funcionar totes totesles lescoses coses

Primàries i Secundàries


FONTS D’ENERGIA Fonts primàries: ries es troben en la natura. Fonts secundàries: ries s’obtenen a partir de les fonts primàries.


FONTS D’ENERGIA Classificació: Renovables i No renovables Renovables: Renovables:Provenen Provenende defonts fontsenergètiques energètiquesque quees es renoven renovenen enperíodes períodescurts, curts,hihiha hareserves reservesil·limitades il·limitades

Energies alternatives No NoRenovables: Renovables: Provenen Provenende defonts fontsenergètiques energètiquesque que trobem trobemaalalaterra terraen enquantitat quantitatlimitada, limitada,són sónexhauribles exhauribles


Consum d’energia primària, 2000 a Catalunya

Gas natural 17,4%

Altres 0,1%

Carbó 1,2% Petroli 51,8% Nuclear 26,8%

Hidroelèctrica 2,7%


Producció d’energia elèctrica, 2000 a Catalunya

Cogeneració 17,8% Eòlica 0,4% Hidroelèctrica 12,2% Residus 1,3% Carbó 1,9% Fuel-gas 4,3%

Demanda d’energia elèctrica

Nuclear 62,1%


Energia elèctrica Energia Energiaelèctrica: elèctrica: energia energiasecundària secundària Les Lescentrals centralselèctriques: elèctriques: produeixen produeixengran granquantitat quantitatd’energia d’energia elèctrica. elèctrica.

Centrals Centralselèctriques elèctriquesconvencionals: convencionals: C. C. Hidroelèctrica, Hidroelèctrica, C. C.Tèrmica, Tèrmica, C. C.Nuclear. Nuclear. Centrals Centralselèctriques elèctriquesalternatives: alternatives: C. C. Solars, Solars,C. C. Fotovoltaica, Fotovoltaica, C. C.Eòlica, Eòlica, C.Geotèrmica, C.Geotèrmica, C. C.de deBiomassa. Biomassa.


Energia elèctrica

Transformacions Transformacionsenergètiques energètiquesen enuna unacentral centralelèctrica elèctrica


Energia elèctrica Centrals Centralshidroelèctriques: hidroelèctriques: generen generen electricitat electricitataapartir partir de del’energia l’energiade de l’aigua l’aigua


Energia elèctrica


FONTS D’ENERGIA CENTRALS TÈRMIQUES CONVENCIONALS


FONTS D’ENERGIA CENTRALS TERMIQUES NUCLEARS Utilitzen la calor alliberada en una reacció nuclear FISSIÓ FISSIÓNUCLEAR NUCLEAR

vídeo2


FONTS D’ENERGIA ENERGIES ENERGIESRENOVABLES RENOVABLESooALTERNATIVES ALTERNATIVES Centrals CentralsSOLARS SOLARS

Fotovoltaiques

Tèrmiques


FONTS D’ENERGIA


FONTS D’ENERGIA ENERGIES ENERGIESRENOVABLES RENOVABLESooALTERNATIVES ALTERNATIVES Central Central EÒLICA EÒLICA


FONTS D’ENERGIA ENERGIES ENERGIESRENOVABLES RENOVABLESooALTERNATIVES ALTERNATIVES Central Central GEOTÈRMICA GEOTÈRMICA


FONTS D’ENERGIA ENERGIES ENERGIESRENOVABLES RENOVABLESooALTERNATIVES ALTERNATIVES

Central Central MAREOMOTRIU MAREOMOTRIU


FONTS D’ENERGIA ENERGIES ENERGIESRENOVABLES RENOVABLESooALTERNATIVES ALTERNATIVES Central Central de deBIOMASSA BIOMASSA

Obtenció Obtencióde decombustible combustible •Mecànics •Mecànics •Termoquímics •Termoquímics •Bioquímics •Bioquímics


Relació de vídeos

Centrals Mareomotrius http://es.youtube.com/watch?v=1IIJ6qLGDAs Centrals nuclears http://es.youtube.com/watch?v=UQjilKuya-A Pel·lícula: Síndrome de xina http://es.youtube.com/watch?v=JyqvBxHbyNw Centrals eòliques http://es.youtube.com/watch?v=gLN15rhLqgE Centrals solars http://es.youtube.com/watch?v=6oO1ffHaK-8


Centrals nuclears Electricitat Repas

Fonts d'energia  

Power Point

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you