Page 1

Els canvis que es produeixen en la superfície terrestre són fruit dels processos geològics, que podem ser externs o interns. Els processos geològics externs son conseqüència d’agents exteriors a la Terra, com l’aigua de rius i mars, les glaceres, l’aire i els éssers vius. Els processos geològics interns tenen lloc a l’interior de la Terra, com els volcans i els terrètremols.


La forma de la superfície terrestre s’anomena relleu i està sotmesa a canvis continus. Amb el pas de millons d’anys, les muntanyes van perdent alçada i les valls dels rius van fent més profundes. Els paisatges naturals es van transformant. Alguns canvis del relleu són molts ràpids, com ara els produïts pels terratrèmols o les riuades.

Processos geològics interns. Són causats pels agents geològics interns de origen de de l’interior de la Terra, com ara els moviments de les plaques litosfèriques, els voolcans i els terretrèmols. Processos geològics externs. Són deguts a l’acció dels agents geològics externs, com ara l’aigua dels rius i dels mars, les glaceres, el vent i els éssers vius.


Meteoritsazió. És el procés de disgregació de les roques en fragments o materials més petits(sorra, terra i pedres petites) provocada per l’acció de l’aire, aigua i éssers vius. Gràcies a la mateoritsazió de les roques es forma el sòl, que és la capa de terra on arrelen la plantes.

Erosió.És la retirada dels materials rocosos s’un lloc i el seu transport posterior a un altre lloc. I està dividida en 3 parts: L’eroció.És la retirada de materials. El Transport.És el desplacement dels materials cap un altre lloc. La Sedimentació.Que és el dipòsit dels materials


Processos geològics  

processos geològics