Page 1

Ruta turística de l'Alt Empordà

Jordi Roura Ortega Màster Medi Ambient 1


Metes del projecte • Creació d’una ruta turística amb interès

paisatgístic per l’Alt Empordà • Relacionat amb el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) • 3 mesos a partir de l’aprovació del projecte

2


Descripció • Creació d’una xarxa de camins basats en el turisme ambiental a la zona de l’Alt Empordà Describir el proyecto sin tecnicismos

Per a més INFORMACIÓ...

Consultar web del Departament de Medi Ambient i Habitatge

3


Anàlisis de la competència • Punts forts – Intercomunicació entre les diferents entitats i escoles d’informació ambiental – Visites a zones d’interès natural – Criteris ambientals de la ruta

• Punts vulnerables – Situació actual dels camins escollits per la ruta 4


Tecnología • Utilització d’un sistema d’informació geogràfica • •

(sig) per la realització de la ruta Eficiència en el traçat de la xarxa de camins basant-se en diferents criteris ambientals i capes d’informació S’ometen les capes d’informació amb poc valor ambiental (capa d’informació de carreteres…)

5


Equip i recursos – Personal tècnic i administratiu – Equipament i assessorament tècnic – Consultoria – Contacte amb empreses destinades al ram de la construcció i recuperació de camins forestals

6


Procedimients • Utilització de SIG per analitzar el territori i trobar •

una solució aplicant diferents capes d’informació (carreteres, camins, pein, pendents…) Més eficiència en la realització i manipulació de les capes d’informació, problemàtiques associades amb els diferents criteris de tractament de les dades utilitzades

7


Estat actual • El projecte està faltat de l’aprovació de • •

l’administració. Es calcula que el projecte es pot enllestir al cap de 3 mesos a partir de l’aprovació del projecte Poden sorgir problemes inesperats durant la realització de la xarxa de camins, es tornarà a pressupostar i a canviar el cronograma conseqüentment amb la situació en que es trobi 8

ruta turística per l'Alt Empordà  

es tracta d'una ruta basada en el turisme ambiental per l'Alt Empordà

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you