Page 1

Jordi Gangolells

Portafoli Arquitectura


Juny 2016 Autor: Jordi Gangolells Riera Exept where otherwise noted, this work is licensed under the Creative Commons 4.0 Atribuion.Nocomercial-Sinderivar International. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to: Share — copy and redistribute the material in any medium or format The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Under the following terms: Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes. NoDerivatives — If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.


PORTAFOLI GRAU en ARQUITECTURA Jordi Gangolells Riera


CURRICULUM VITAE Jordi Gangolells

WORK EXPERIENCE Construction sector ------- - 11/2017

Freelance

04/2016 - 07/2016 03/2017 - 06/2017

KasvalArquitectes, Barcelona -Collaborate and production projects, competitions.

01/2009 - 05/2009

MG Ingenrieros, Barcelona

summers 2008/2009

-Visa projects, small works (adaptation policy) of new planes, administrative.

J.R Sanchez reforms and constructions. -Workman builder Installations sector

09/2004 - 02/2007

AGEC S.L

06/2001 - 08/2004

Corporaciรณ Agropecuaria de Guissona, CAG S.A.

-Maintenance and new installations in particular and industrial level

-Facilities maintenance task.

Customer service sector 01/2010 - currently

Bonarea Guissona, CAG S.A. -Delivery Operative, Store Operative, Shop Floor Assistant, Facing Team, Cashier


Contact : ARCHITECTURE DEGREE 2011-2016 Cornellà de Lobregat, 08940 Barcelona +34 629307329

ACADEMIC FORMATION 11 /2017 - 05/2018

Escola SERT - COAC

09/2016 - 06/2017

ETSAV Sant Cugat del Vallés, UPC-Barcelona Tech .

09/2010 - 06/2016

ETSAV Sant Cugat del Vallés, UPC-Barcelona Tech .

09/2008 - 06/2010

IES Escola del Treball of Barcelona.

-Postgrau de Rehabilitació d’edificis -Màster architecture

-Architecture degree

-Development and implementation of construction projects.

PERSONAL SKILLS

jordi.gangolells.riera@gmail.com Computer Skills:

http://issuu.com/jordi047/docs/j.g

Microstation

Autocad / Revit

Photoshop

InDesign

Sketchup, Vray

Illustrator

HTML & CSS

Driving licence:

CARNET B (own car)

Languages:

CATALÀ (mother tongue)

CASTELLÀ C1

INGLÉS (B1)


PROJECTES ACADÈMICS


01

Taller d’Arquitectura i Projectes X Postindustrial Landscapes

Francesc Pla, Xavier Vancells, Miguel Usandizaga 10Âş Quatrimestre - Setembre 2015 / Gener 2016 ETSAV


Concepte i estratègia d’actuació: RE-Energitzar, RE-Convertir, RE-Configurar, RE-Programar, RE-Connectar. El sistema plantejat busca la relació social en tots els seus àmbits, essent així un espai públic en la seva totalitat. Es combina la producció amb el servei, oferint diferents activitats temporals i de llarga durada, que abasteixin totes les edats i estils. El projecte pren coma referència el centre comercial de la Maquinista, la seva oferta comercial i els seus clients. Es busca la contraposició dels usos que aquesta no ofereix, buscant el vincle amb els barris propers però també, amb l’àrea metropolitana. És per això que la seva organització es planteja des de 3 punts de vista diferents, en funció de les necessitats detectades: oci/cultural, intercanvi/mercati relació social plantejada des de l’àmbit de barri.


Ubicació: Aquesta intervenció és realitza en espais urbans en procés d’abandonament o desús a curt o llarg termini, en el barri de Sant Andreu, amb bona connexió interurbana, molt fracturat per les zones industrials i les infraestructures, les vies del tren divideixen el barri en dos, i la ronda i la meridiana obliguen a créixer transversalment al barri, que per d’altra banda, ja està obsolet. A la espera de la realització del projecte de la Sagrera, que permetrà unir les dos cares del barri amb el cobriment de les vies.


Esquemes dels tres àmbits d’afectació del projecte


Axonomètrica del conjunt i esquema de procÊs participatiu de la proposta


Elements a conservar

Elements a reciclar

Planta General Irradiaciรณ

Desmuntatge naus


Secciรณ Fugada

Secciรณ Transversal


Axonomètrica Conjunt mostrant activitat


Vista Interior


Vistes Exterior


02

Taller d’Arquitectura i Projectes IX Ruta Ringo Rango

Coque Claret, Dani Calatayud, Roger Tudó 9º Quatrimestre - Gener 2015 / Juny 2015 ETSAV


Concepte : El PUD (ETSAV) del quadrimestre de primavera agafa el relleu al de tardor per aprofundir en el barri de Les Planes. Amb l'objectiu de dur a terme un projecte, hem volgut aprofundir en la Ruta RingoRango que relaciona espais públics amb un sistema de comunicació a través d'escales facilitant la mobilitat i l'accessibilitat del veïnat.

Materialització/Construcció : En les obres, es fan uns assajos al formigó, generant uns cilindres de 30x15 de formigó, que és sotmeten a tensions per comprovar la seva resistència i es llancen. No tots s’utilitzen, i setmanalment en Applus+ es tiren entre 800 i 1000 provetes de formigó. Aquest residu, és el que proporcionarà el disseny del nostre projecte. Un material que és reutilitzarà, a cost zero. Projecte real, és una de les poques experiències reals que es pot tindre en una assignatura. El projecte és realitza interactivament i juntament amb els veïns de les Planes i l’Ajuntament de Santcugat.


Objectius: Millorar la mobilitat i afavorir una connexió ràpida entre carrers, aquest és l’objectiu del RingoRango, creua les parcel·les pel mig i fer drecera per arribar més directament a l’estació. Aquesta ruta però és troba incompleta, per això és vol reprendre els trams d’escales seguint amb l’estratègia de superar el desnivell que uneix la part més alta del barri amb l’estació.


ProcĂŠs de muntatge


CĂ rrega i descĂ rrega de les provetes


Harvest Map


GRAร“ - Proposta de construcciรณ a partir del sistema de provetes de formigรณ


PlanificaciĂł obres amb dos fronts oberts alhora, durant dos torns matĂ­ i tarda.


Secciรณ Longitudinal


AxonomĂŠtrica

Esquema estudi propostes


03

Taller d’Arquitectura i Projectes VI Arquitectura i Ciutat

DPA: Enric Massip-Bosch (coord.), Ana Zubelzu, Manuel Sánchez-Villanueva DUOT: Isabel Castiñeira (coord.), Xavier Matilla, Jordi Franquesa 6º Quatrimestre - Setembre 2013 / Gener 2014 ETSAV


Preexistències: L’antiga ermita de Sant Genís és hores d’ara una ruïna de molt poc valor material. Les traces de camins, l’ermita, la forta topografia que caracteritzen aquest lloc, formaran part de l’estratègia per desenvolupar el projecte.

Concepte: La ciutat té diverses zones urbanes, amb diferents activitats, infraestructures i equipaments que fan que en cada cas hi hagin unes estratègies diferents per l’ús. En el nostre cas, estem en una zona de la perifèria de Rubí, amb diversos teixits urbans i no urbanitzats. Resoldre una transformació per el barri i tractar el límit urbanitzat, que serveixi per connectar zones residencials amb zones industrials i que sigui una transició entre la ciutat i la natura.


Ubicació: En la zona de Can Puig i Sant Genís a Rubí. Es tracta d’un dels límits de la trama urbana de Rubí, situada entre mig de zones industrials i zones residencials, entre el camp i la ciutat. Amb una topografia que està manipulada en aterrassaments. Amb una via rodada principal que és troba en el punt més alt del sector, fent de límit d’actuació per una banda i per l’altra ens trobem els barrancs amb un bosc frondós que delimita el nostre àmbit. NATURA COM A CONFIGURADORA URBANA: Transformar aquest àmbit amb la implantació d’habitatge, la voluntat de ordenar un territori a partir de la naturalesa, amb edificacions obertes, abundància de espais lliures i aïllament màxim de zones rodades.


Context territorial


Vista maqueta emplaรงament


Axonomètrica amb anàl·lisis d’activitats


N

Esquema viari


Seccions


Planta General


M Arq MÃ ster en Arquitectura - ETSAV


Contaminació de les terres per propietat Partim de la hipòtesi que les terres de la propriedad haurien de ser les que absorviesen tots els residus generats.

Objectius: Situats en el municipi de Sant Bartomeu del Grau, a la comarca d’Osona, el primer pas ha sigut analitzar l’entorn i trobar problemàtiques a resoldre. En l’explotació de “La Sala” s’analitza la planta de biogàs, que produeix energia elèctrica i calorífica, a través de un biodigestor que canalitza el metà produït pels purins i passa per un motor de cogeneració que produeix energia elèctrica. És detecta que no han tancat els cicles del tot. És planteja un assecador, que escampi els LLODS i s’assequin mitjançant l’energia d’efecte hivernacle del sol, un recurs natural. Funciona amb un carro mesclador i no necessita de personal. Per aprofitar els excedents de la resta de cicles, és proposa la construcció d’hivernacles per una producció Hortícola, de proximitat, de venta directa, per incentivar i sensibilitzar, a consumir productes ecològics, de KM0, i reduir les emissions produïdes degut al transport.

SUPERFICIES DEL SÒL: TOTAL SUPERFICIE MUNICIPI: SÒL CONREABLE: URBANITZAT: NO URBANITZABLE:

Tot això, queda organitzat amb la construcció d’un aulari, situat a l’arribada, és un espai polivalent on és faran les xarrades i explicacions finals de les visites. Tornar a recuperar les savieses tradicionals, com és tractava abans les explotacions, on hi havia un millor equilibri fins l’arribada de la industrialització. Fer productes ecològics, comprar productes de proximitat, de venda directa, canviar els tipus de granja, la manera de tractar els residus, aprofitar-los per treure’n energia i matèries primes. Tot això, ens pot ajudar a reduir la contaminació de l’aigua, de l’aire, del terreny, etc... reduint així les missions en CO2. La meva intervenció arquitectònica, vull que ajudi a conscienciar i a canviar la forma de gestió del territori, per tal de conservar i millorar la qualitat natural.

% Saturació del Conreu per propietat 0-100 100-200 200-400 400-600 600-800 800-1000 >1000

Edificacions Masias Granges

3.440 ha

100 %

1.186 ha

35 %

26 ha

0.76 %

2.228 ha

64 %


Variables per estudiar el sistema territorial

ruc tur aN atu ral

Camins agrícoles

La Sala

Hivernacles

Conreu

Ramaderia

Márges pedra seca

Unió pagesos Granja

Est

na

Estructura Agraria

rba

ció ica dif a r e / e t ció rre Ca aniza t b ita r U bil tria lics us úb a mo d p n I ur ns mi truct Ca s ae r f bà In Ur nta cli ve Nu s de t n Pu

aU

tur ruc Est

GR , Rie Send e ras , to rs, Ru Bo sc rre t nts as Ca m An ps im als Ve ge tac Te ió rre ny To po gra fia


CONFLUENCIA D’ACTIVITATS

5ª Presa de decisions: - Es decideix fer passar els visitants i caminats “del romànic” per dins l’hivernacle. - S’obta per fer uns hivernacles retranquejats i amb cascada, acoplant-se a la topografia, tot permetent una visió directa de tot l’espai des de el punt mes alt on hi ha les oficines i l’aulari, fins al camí del romànic que passa per l’altre cantò. D’altra banda, aquesta decisió, és pren també per integra-lo paissatgíticament.

14 - CONFLUENCIA D’ACTIVITATS

TANCAMENT DE CICLES DE LA RAMADERIA INTENSIVA Del projecte arquitectònic a un model territorial sostenible

MArq ETSAV - SBG_2016/2017 Grup_A2 - Tutor_Adolf Sotoca Autor: JORDI GANGOLELLS


ESQUEMA de FUNCINAMENT DE L’EXPLOTACIÓ

Tancament de cicles

Assecatge Tecnologia separació

Digestió Anaeròbia

Compostatge

Concentració/ Recuperació de nutrients

Aplicació directa del purí Eliminació de nutrients

Reconvertir aquest espai en un nou sistema agrícola de transformació social i de creació de nous models de producció i consum on la població pot participar de forma activa. - Recuperar l’agricultura sostenible, ja sigui d’horta o de secà, per tal d’assegurar el desenvolupament rural de l’espai. - Establir vies de comercialització i consum local, cercanes i alternatives en el mercat globalitzat. - Permetre la participació de la població en el procés i apropar el món rural a la població urbana.


Projectes Professionals


Bar Enric Granados

Projecte de reforma de BAR


Portafoli Jordi  
Portafoli Jordi  
Advertisement