Page 1

Jordbruksverkets vägledning

Import av griskĂśtt Interventionsenheten Februari 2010

VG1:8


Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se


Innehåll 1. 2. 3. 4.

Inledning ........................................................................................................................... 2 Lagstiftning ....................................................................................................................... 2 Administration.................................................................................................................. 2 Import av griskött ............................................................................................................ 3 4.1. Importlicens .............................................................................................................. 3 4.1.1. Säkerhet............................................................................................................. 3 4.1.2. Frisläppande av säkerhet................................................................................. 3 4.1.3. Eurokurs ........................................................................................................... 4 4.1.4. Ansökningstid ................................................................................................... 4 4.1.5. Ansökans innehåll ............................................................................................ 4 4.1.6. Tilldelning ......................................................................................................... 5 4.1.7. Licensernas giltighetstid .................................................................................. 5 4.1.8. Överlåtelse......................................................................................................... 5 5. Handelsavtal med importförmåner ................................................................................ 5 5.1. Importkvot med tullnedsättning – AVS-länder..................................................... 5 5.1.1. Särskilda villkor ............................................................................................... 6 5.1.2. Kvotfördelning.................................................................................................. 6 5.2. Importkvot med tullnedsättning- alla länder utanför EU.................................... 7 5.2.1. Särskilda villkor ............................................................................................... 7 5.2.2. Kvotfördelning.................................................................................................. 8

1


1. Inledning Jordbruksverket har sammanställt denna vägledning för import av griskött. Vägledningen är en sammanfattning av och förklaring till EU:s regler och nationella förordningar/föreskrifter som gäller på området. Observera att vägledningarna inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är rätt.

2. Lagstiftning Följande förordningar gäller för import av griskött: •

Rådets förordning (EEG) nr 2759/1975 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött.

Kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfasställelselicenser för jordbruksprodukter.

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administration av sådanda importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser.

Kommissionens förordning (EG) nr 462/2003 av den 13 mars 2003 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för vissa grisköttsprodukter som har sitt ursprung i AVS-staterna samt om upphävande av förordning (EG) nr 2562/98.

Kommissionens förordning (EG) nr 442/2009 av den 27 maj 2009 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för griskött.

Kommissionens förordning (EG) nr 2220/1985 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter.

Kommissionens förordning (EG) nr 1913/2006 om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära systemet för euron inom jordbrukssektorn och om ändring av vissa förordningar.

3. Administration Jordbruksverket administrerar importlicenser för import av griskött och svarar för övervakning av att bestämmelserna följs. Följande blankett ska användas vid import av jordbruksprodukter, bl.a. griskött;

2


AGRIM - Importlicens - Europeiska gemenskapen E4.1.1

Blanketter, vägledning samt nyhetsbrev finns på Jordbruksverkets webbplats: www.jordbruksverket.se

4. Import av griskött Inom ramen för EU:s handelsavtal med tredje land samt genom GATT/WTO 1 avtalet ges en rad förmåner inom jordbruksområdet. Förmånerna kan vara i form av tullfrihet/tullnedsättning med eller utan kvantitativa begränsningar (kvoter).

4.1. Importlicens Importlicens (standardlicens) krävs inte vid import av de produkter som omfattas av marknadsregleringen för griskött. I de fall import sker inom importkvoter krävs däremot licens. Det ställs särskilda krav på den sökande för att kunna åtnjuta dessa importkvoter. Läs mer om detta under respektive kvot nedan. Ansökan om licens kan skickas in till Jordbruksverket per post, fax eller via Internet. Adressen är Jordbruksverket, 551 82 Jönköping och faxnr 036-16 59 95. Vill man ansöka via Internet behöver man anmäla sig till tjänsten LICNET. Läs mer om hur det går till på vår webbplats www.jordbruksverket.se/Licenser. Generella regler för ansökan om importlicens finns i vägledningen ”Import av jordbruksprodukter". 4.1.1.

Säkerhet

Vid ansökan om licens krävs att man ställer en säkerhet. Säkerhetsbeloppet står under respektive kvotinformation. Säkerhetsbeloppet omräknat i SEK ska finnas tillgängligt hos Jordbruksverket den tidpunkt då ansökan skickas in till Jordbruksverket. Den sista ansökningssdagen i perioden måste ansökan inkomma före kl. 13.00 så även säkerhetsbeloppet. Jordbruksverkets bankgironummer är 5693-2304. I de fall inte hela den ansökta kvantiteten beviljas frisläpper Jordbruksverket den del av säkerhetsbeloppet som motsvarar den inte tilldelade kvantiteten. 4.1.2.

Frisläppande av säkerhet

En kvotlicens innebär en skyldighet att importera den kvantiteten licensen är utfärdad på. Om licensen är utfärdad på papper ska den skickas tillbaka till Jordbruksverket senast inom 45 dagar efter sista giltighetsdag för frisläppande av säkerhet. Vid användande av elektronisk licens ska licensmeddelandet skickas in till Jordbruksverket med en begäran om

1

WTO –World Trade Organisation (Världshandelsorganisationen)

3

1291/00 art 5.1 första stycket, tredje stecksatsen


frisläppande av säkerhet. Utnyttjas inte hela kvantiteten innan giltighetstidens utgång kommer Jordbruksverket att förverka motsvarande del av säkerhetsbeloppet upp till 95 % av totala säkerhetsbeloppet. Har mindre än 5 % utnyttjats sker dock en förverkan upp till 100 % av säkerhetsbeloppet. För frågor om säkerheter, vänligen kontakta L-J Jarnegren, ekonomienheten 036-15 50 00. Mer information finns att läsa i vägledningen ”Säkerheter för import- och exportlicenser”. 4.1.3.

Eurokurs

Den eurokurs som gäller för den aktuella ansökningsomgången är den som är publicerad på Europeiska Centralbankens hemsida sista dagen i månaden före. Denna kurs används i hela den följande ansökningsperioden. För att söka fram aktuell kurs på Europeiska Centralbankens hemsida: www.ecb.int/stats/exchange. Klicka på Chart för Svenska kronor. Då får man fram statistik för varje månad. 4.1.4.

Ansökningstid

Ett kvotår är ett kalenderår och löper fr.o.m. dagen då tullkvoten årligen öppnas. En kvotperiod är en del av ett kvotår och när det gäller importkvoter för griskött, ett kvartal. Ansökan om importkvotlicens kan göras under de första sju dagarna i månaden som föregår varje kvotperiod. Läs mer om exakta tidpunkter när ansökan ska vara inkommen i ”Import av jordbruksprodukter". Vi publicerar även nyhetsbrev på vår webbplats inför varje ansökningsomgång. Det finns en prenumerationstjänst som ger möjligheten att få ett meddelande via mailen när ett nytt nyhetsbrev blivit publicerat. I nyhetsbreven framgår exakt under vilken period man kan lämna in kvotansökan och hur stor den tillgängliga kvantiteten är för den aktuella perioden. 4.1.5.

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: Fält 4 – sökandes namn och adress, org-nr Fält 8 – ursprungsland (obligatorisk uppgift – ja) Fält 16 – KN-nr (ett eller flera KN-nr, måste ingå i samma kvot) Fält 17 – kvantitet med siffror (obs. min- och maxkvantiteterna) Fält 18 – kvantitet med bokstäver Fält 20 – Förordning (EG) nr …(den aktuella för resp kvot) och kvotnumret Alla ansökningar ska i fält 20 innehålla följande skrivelse: Undertecknad försäkrar härmed att företaget inte har lämnat in eller har för avsikt att lämna in ytterligare licensansökningar inom gemenskapen för samma gruppnummer.

4

Se resp. kvotförordning


Därutöver är det bra om följande upplysningar lämnas i ansökan: Fält 4 – telefonnr, faxnr, referens (om vi behöver nå er) Fält 11 – säkerhetsbelopp (för kontroll hos oss) Fält 14 – handelsbeteckning 4.1.6.

Tilldelning

Jordbruksverket rapporterar ansökningarna till Kommissionen som fastställer hur stor procentuell tilldelning varje sökande får. Jordbruksverket utfärdar kvotlicensen mellan den 10.e och 14:e arbetsdagen efter sista ansökningsdag. 4.1.7.

Licensernas giltighetstid

Licenserna är giltiga 150 dagar från och med den första dagen av den delperiod som de har utfärdats för. En licens kan dock inte fortsätta gälla längre än sista dagen för det aktuella kvotåret. Tillåten kvantitetavvikelse är 0 %, d.v.s. licensen får inte utnyttjas för kvantiteter överstigande den kvantititen som anges i fält 17 och 18. 4.1.8.

Överlåtelse

Skyldigheter som följer av licenserna kan inte överlåtas. De rättigheter som följer av licenserna får endast överlåtas till mottagare som uppfyller kraven om att ansöka om kvoten.

5. Handelsavtal med importförmåner Inom ramen för EU:s handelsavtal med tredje land samt genom WTOavtalet ges en rad förmåner inom jordbruksområdet. Förmånerna kan vara i form av tullfrihet/tullnedsättning med eller utan kvantitativa begränsningar (kvoter). I de fall förmånerna är i form av en tullkvot reduceras tullen för en begränsad kvantitet.

5.1. Importkvot med tullnedsättning – AVS-länder Enligt kommissionens förordning (EG) 462/2003 finns regler för import av griskött med ursprung i länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) med tullnedsättning till gemenskapsmarknaden. Nedsättningen av tullen är 50-65 %. Kvotåret är 1 januari till 31 december. Kvoten är uppdelad på fyra perioder: 1 januari – 31 mars 1 april – 30 juni 1 juli – 30 september 1 oktober – 31 december

5

1291/00 art. 50.4


5.1.1. •

Särskilda villkor Den som ansöker om importlicens ska vara fysisk eller juridisk person.

1301/06 art. 5

Ansökan får endast lämnas in i den medlemsstat där sökande har sitt säte och är momsregistrerad.

Då den första ansökan för en tullkvotsperiod lämnas in ska den sökande lämna bevis på att han har bedrivit handel med tredje land gällande grisköttsprodukter under de senaste två 12 månadsperioderna som föregår ansökansdatum.

Detaljhandlare eller restauratörer som säljer direkt till konsument kan inte söka. Inte heller tulltjänstemän eller tullombud.

Den sökande får endast lämna in en enda ansökan per kvotnummer och kvotperiod. Den kan dock gälla båda KN-nummer men ha sitt ursprung från samma land. I sådana fall ska samtliga KN-nummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i licensansökan.

Ansökan måste avse minst 1 ton.

I fält 20 i licensenansökan ska noteras: AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 462/2003

Säkerhet på 20 euro/100 kg ska vara ställd hos Jordbruksverket

462/03 art. 3.2

462/03 art 3.2

462/03 art 8 1301/06 art. 3

Om sökande inte iakttar ovan regler eller på något annan sätt lämnar oriktiga uppgifter, kan en avstängning bli aktuell. 5.1.2.

462/03 art 3

Kvotfördelning

Den totala årskvoten uppgår till 500 ton vilken fördelas jämt per kvartal. Om det inte ansöks licenser för hela kvartalskvoten, går överbliven kvantitet över till nästkommande kvotperiod, dock längst till sista kvotperioden innevarande kvotår.

Gruppnr Q7

2

Kvotnr 09.4029

KN-nr

Tullnedsättning

Årlig kvantitet (ton)

0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 ex 0203 19 55 2 0203 19 59 0203 21 10

50 %

500

Utom filé, i separat förpackning

6


Q8

09.4028

0203 22 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 ex 0203 29 55 4 0203 29 59 0209 00 11 0209 00 19 0209 00 30 0210 11 11 till 0210 11 39 0210 12 11 0210 12 19 0210 19 10 till 0210 19 89 0210 99 41 0210 99 49 1601 00

65 %

500

5.2. Importkvot med tullnedsättning- alla länder utanför EU Enligt kommissionens förordning (EG) 442/2009 finns regler för import av vissa köttprodukter med ursprung i alla länder utanför EU. Särskilda kvoter finns för produkter med ursprung i USA och Kanada. Kvotåret enligt förordningen är 1 juli – 30 juni. Kvoten är uppdelad på fyra perioder: 1 juli – 30 september 1 oktober – 31 december 1 januari – 31 mars 1 april – 30 juni 5.2.1.

Särskilda villkor

Den som ansöker om importlicens ska vara fysisk eller juridisk person.

Ansökan får endast lämnas in i den medlemsstat där sökande har sitt säte och är momsregistrerad.

1301/06 art 5

Då den första ansökan för en tullkvotsperiod lämnas in ska den sökande lämna bevis på att han har importerat eller exporterat 50 ton grisköttsprodukter som avses i artikel 1.1 q i förordning (EG) nr 1234/2007, under de senaste två 12 månadsperioderna som föregår ansökansdatum.

1301/06 art och 442/07 art 5

Tulltjänstemän eller tullombud får inte ansöka.

En ansökan får avse flera produkter med olika KN-nummer som har sitt ursprung i samma land. I sådana fall ska samtliga KNnummer anges i fält 16 och varubeskrivningen i fält 15 i

7

442/2007 art 6.8


licensansökan. Kommer produkterna från olika länder måste en asnökan per land lämnas in. •

Ansökan måste avse minst 20 ton.

De bestämmelser om ursprung som ska tillämpas på de produkter som ingår i kvoten ska vara de som anges i protokoll 3 till frihandelsavtalet.

När det gäller kvot nr 09.4170 och 09.4204 krävs ett ursprungsintyg som utfärdas av de behöriga myndigheterna i respektive land för att varan ska övergå till fri omsättning.

En licensansökan innebär skyldighet att importera från det angivna landet.

Säkerhet på 20 euro/100 kg ska vara ställd hos Jordbruksverket

Om sökande inte iakttar ovan regler eller på något annan sätt lämnar oriktiga uppgifter, kan en avstängning bli aktuell. 5.2.2.

442/07 art 10.2,3

442/09 art 6.7 1301/06 art. 3

Kvotfördelning

Den totala årskvoten fördelas jämt per kvartal. Om det inte ansöks licenser för hela kvartalskvoten, går överbliven kvantitet över till nästkommande kvotperiod, dock längst till sista kvotperioden innevarande kvotår.

Land

Kvotnr

Alla länder utanför EU USA

09.4038

09.4170

Kanada 09.4204

KN-nr

Varuslag

1233/06 art. 4c

Tullsats (euro/ton)

Årlig kvantitet (ton)

ex 0203 19 55 Benfri rygg och skinka, ex 0203 29 55 färsk, kyld eller fryst

250

35 265

ex 0203 19 55 Benfri rygg och skinka, ex 0203 29 55 färsk, kyld eller fryst 0203 12 11 Styckningsdelar, färska, 0203 12 19 kylda eller frysta med 0203 19 11 eller utan ben med 0203 19 13 undantag av filé, 0203 19 15 föreliggande separat. ex0203 19 55 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 ex0203 29 55 0203 29 59

250

4 722

389 300 300 434 233 434 434 389 300 300 434 233 434 434

4 624

8


9

vg1_8  

This is the description

vg1_8  

This is the description