Page 54

Tabell 14.  Sammanfattningsvis anser jag att kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag är verksam i, har förändrat sättet att arbeta, fördelat på vilka miljöersättningar som fanns på företaget 2013 (Axel 2). Vilka miljöersättningar hade jordbruksföretaget 2013? Markera de alternativ som då var aktuella för dig. F14 enkät 1_4

Inte alls/ liten utsträckning

I viss utsträckning

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Miljöskyddsåtgärder

37

47

16

100

8

3

Ekologiska produktionsformer

43

48

9

100

11

4

Betesmarker och slåtterängar

47

46

6

100

15

2

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

44

50

6

100

16

1

Vet ej

Vallodling

45

46

9

100

16

2

Hotade husdjursraser

63

19

18

100

8

1

Minskat kväveläckag

37

50

13

100

12

3

Skötsel av våtmarker

60

28

13

100

6

6

Skyddszoner

40

50

10

100

13

2

Ingen av ovanstående miljöersättningar

46

46

8

100

26

3

Vet ej

72

28

0

100

23

22

Total

45

47

8

100

16

3

Tabell 15.  Sammanfattningsvis anser jag att kursen/rådgivningen har bidragit till att jag, eller företaget jag är verksam i, har förändrat sättet att arbeta, fördelat på om om man varit med i något projekt som har fått stöd från landsbygdsprogrammet (Axel 3) Har du varit med i något projekt som har fått stöd från landsbygdsprogrammet (”EU-stöd”) för att utveckla ditt närområde? F15 enkät 3_6

Ja

Inte alls/ liten utsträckning

I viss utsträckning

I ganska/ hög utsträckning

Total

Kursen handlade inte om att förändra sättet att arbeta

Vet ej

28

46

26

100

12

3

Nej

47

43

10

100

24

11

Total (Bas:Ja/Nej)

43

43

14

100

22

10

7

44

50

100

8

25

41

43

15

100

21

10

Jag har varit med i projekt, men vet inte om det var med stöd från landsbygds­ programmet Total (Bas:Samtliga)

42

utv15_2  

This is the description

utv15_2  

This is the description