Page 1

RAPPHÖNA

Foto: Peter Schmidt

Rapphönan trivs i varierat jordbrukslandskap Trots att rapphönan har satts ut för jakt under lång tid är den sällsynt. På 1800-talet fanns den ända upp i Tornedalen, men användningen av bekämpningsmedel och förändringar i jord­bruks­ landskapet har drabbat arten hårt. Rapphönan trivs i större sammanhängande jordbruksområden, vanligen slättbygder. De områden som den föredrar är där spannmålsfält, vallar, trädor och betesmarker förekommer i samma trakt. För skydd och föda är tillgång på häckar, kantzoner, diken, åkerholmar och trädor mycket viktig. Rapphönan måste ha tillräckligt med insekter En kritisk faktor för kycklingarna är tillgången på insekter och andra småkryp. Upp till åtta veckors ålder är födan uteslutande animalisk. Insekterna är beroende av örter som ofta är ogräs i fält och fältkanter. Ogräsbekämpning minskar tillgången på föda för kycklingarna. Arten är rödlistad.

Hot mot rapphönan • Brist på insekter är det största hotet mot rapphönskycklingarnas överlevnad. Detta bidrar till brist på insekter • Ogräsbekämpning • Insektsbekämpning • Att diken läggs igen, vilket leder till större brukningsenheter • Tidig putsning av hela skyddszonen • När trädesåkrar i slättbygd odlas upp.

Hur går det för rapphönan i Sverige? Rapphönan finns inte spridd i hela landet utan förekommer mer fläckvis. Därför passar inte den vanliga inventeringsmetoden för den. Men från den allmänna rapporteringsfrekvensen och en allmän bedömning har man kommit fram till att rapphönan har minskat. Text: texten är framtagen inom projekt Fågelskådare och lantbrukare i samarbete © Eggers, S., Eriksson, S., & Haldén, P. (2009) Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Hushållningssällskapet (HS).


Beståndstrend i Sverige för rapphöna X=år och Y=relativt tal där 2010 är 1.

2

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

2010

1

Foto: Olle Kvarnbäck

Miljö där rapphönan trivs.

DU KAN HJÄLPA RAPPHÖNAN Boplatser • Se till att skyddande häckar och buskar finns intill fälten. • Behåll örtrika och avskilda områden. De är viktiga miljöer som erbjuder skydd och föda för rapphönsen, inte minst vintertid.

Föda • Anlägg sprutfria kantzoner intill diken, häckar, skydds­ zoner, torrbackar eller åkerholmar. Avstå gärna från att sprida gödning i de sprutfria kantzonerna. Detta ger glesare gröda vilket gynna insekter och rapphöns. • Putsa den halvan av skyddszonen som är mot grödan

tidigt och den andra halvan sent. Om möjligt, putsa den yttre halvan bara vart tredje år så att fröställningar kan stå kvar. • Anlägg vintermatningar eller så in en viltåker med fröer av örter. Det är särskilt viktigt att sköta matningar vid köldknäppar. • Tänk på att trädor med kvarstående fröställningar erbjuder föda under vintern. • Vårplöj om möjligt stubbåkrar efter spannmål och raps. Spillsäden är viktig vinterföda för rapphönan. Använd specifika preparat vid bladlusbekämpning.

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Tfn 036-15 50 00 (vx). E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se Mars 2019. OVR489:26

Profile for Jordbruksverket

ovr489_26  

This is the description

ovr489_26  

This is the description