Page 1

BUSKSKVÄTTA

Foto: Ulrik Brun

Buskskvättan vill ha en utsiktspunkt Visste du att buskskvättan matar sina ungar 400 gånger under loppet av ett dygn? Buskskvättan är typisk för den extensivt brukade delen av jordbrukslandskapet, där den kräver en kombination av delvis bar jord och tuviga gräsytor. Beståndet har minskat kraftigt och mer än halverats under de senaste 30 åren. Buskskvättan lever i många olika biotoper. På jordbruksmark föredrar den boplatser inne bland gräs­tuvor omgiven av delvis bar jord, gärna på fuktig mark eller i närheten av vatten. Den trivs där enstaka höga träd, buskar, stolpar eller högvuxna örter erbjuder utsiktspunkter som är viktiga för sång, födosök och bevakning av boet.

Buskskvättan äter insekter Liksom stenskvättan använder sig buskskvättan av utsiktspunkter för att spana efter byten på marken och i luften. Buskskvättan lever uteslutande på animalisk föda som insekter och andra små­kryp. Jämfört med stenskvättans som ofta finns på välbetade marker tycks buskskvättan vara mindre beroende av ett lågt fältskikt.

Hot mot buskskvättan Buskskvättan hotas av jordbruksmetoder som minskar tillgången på lämpliga boplatser genom: • Upphörd betesdrift på naturbetesmarker • Ökad omfattning av täta grödor runt boplatserna som till exempel gödslad slåttervall och höst­ säd, men även trädplanteringar eller ohävd i gräsmarker och åkermark • Ökad rationalisering med större åkrar, färre kantzoner och färre småbiotoper som till exempel öppna diken och körvägar. Text: texten är framtagen inom projekt Fågelskådare och lantbrukare i samarbete © Eggers, S., Eriksson, S., & Haldén, P. (2009) Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och Hushållningssällskapet (HS)


Beståndstrend i Sverige för buskskvätta X=år och Y=relativt tal där 1998 är 1.

2

Boplatser • Bevara tuviga gräsytor som är viktiga för boplaceringen. • Lämna enstaka buskar, högvuxna örter och stolpar längs körvägar samt åker- och dikeskanter för att erbjuda sittplatser för sång, födosök och bevakning av boet. • Lägg inte igen diken. • Putsa dikeskanter sparsamt och så sent som möjligt.

2017

2012

2007

Foto: N N

DU KAN HJÄLPA BUSKSKVÄTTAN Buskskvättan gynnas av åtgärder som skapar öppna miljöer med kort och gles vegetation.

2002

1997

1992

1987

1982

0

1977

1

Föda • Behåll betesdrift vilket ger insektsrika marker • Behåll regelbunden hävd av åkerholmar för att undvika förbuskning. • Behåll eller skapa obrukade, örtrika områden längs öppna diken. • Behåll eller anlägg körvägar med kort vegetation. • Öka andelen vårsådda grödor som ger kortare vegetation under häckningsperioden. • Skapa sprutfria kantzoner. • Försök att betesplanera för att kunna minska användning av avmaskningsmedel som minskar mängden insekter.

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Tfn 036-15 50 00 (vx). E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se Mars 2019. OVR489:4

Profile for Jordbruksverket

ovr4894  

This is the description

ovr4894  

This is the description