Page 21

Rening av avloppsvatten och slam

info

I Sverige finns flera exempel på salixodlingar där man vattnar med avloppsvatten efter att det genomgått mekanisk eller biologisk behandling i reningsverket. Det finns också exempel på salixodlingar som gödslas med slam. På så sätt minskar reningsverken sina behov av konventionell kväverening och de får avsättning för en restprodukt som i annat fall innebär en resurs­ krävande hantering eller deponering. För reningsverkens del kan det bli betydligt billigare att återföra avloppsvattnet och slammet till odlingar av energigrödor än att rena det i reningsverk och deponera det. För den som odlar energigrödan betyder användning av avloppsvatten och slam tillgång till växtnäring till ett förhållandevis lågt pris. Ibland kan det till och med vara aktuellt med en extra ersättning från reningsverken till lantbrukarna som tar emot produkterna vilket bidrar till ökad lönsamhet i odlingen.

VILL DU ANVÄNDA ENERGI­ GRÖDOR FÖR ATT SLUTA KRETSLOPP? • Gödsla med avloppsvatten och slam från avloppsreningsverken. • Anpassa mängden slam och avloppsvatten så att inte alltför stora mängder tungmetaller, näringsämnen och vatten tillförs odlingarna. • Tillförsel av avloppsvatten eller slam bör inte ske under det första året efter planteringen.

När avloppsvatten används för att bevattna en salixodling renas vattnet på ett effektivt sätt. I studier har reningsgraden varit 80–95 % för kväve och 90–100 % för fosfor. Effekten har visats vara densamma i odlingar med poppel. Reningen av vattnet kan därmed bli lika bra, eller till och med bättre, jämfört med konventionell rening i kommunala reningsverk. Även för organiskt material är reningsgraden vid bevattning av salixodlingar lika bra som i kommunala reningsverk. När salix gödslats med slam och avloppsvatten har det inte lett till något stort läckage av kväve och fosfor. Salix tar också upp en del av de tungmetaller, så som kadmium, bly, nickel och zink som kan finnas i slam och avloppsvatten och man har inte kunnat se något läckage av dessa till grundvatten, men det kan uppstå viss lagring i marken. Därför bör mängden slam och avloppsvatten anpassas så att det inte blir för stora mängder tungmetaller, näringsämnen och vatten som tillförs odlingarna. Det är viktigt att inte tillföra för mycket näringsämnen under det första året efter planteringen eftersom plantorna då är små och inte kan ta upp stora mängder näringsämnen.

Salix. Foto: Camilla L.Tolke. Poppel. Foto: Nils-Erik Nordh.

21

ovr303  

This is the description