Page 19

Energigrödor i arbetet med lokal vattenvård Fleråriga energigrödor har rotsystem året om och kan ta upp näringsämnen under en större del av året jämfört med ettåriga grödor. Detta bidrar till att minska läckaget av näringsämnen från marken, som vanligtvis är som störst under den del av året när marken inte är täckt av gröda. Dessutom tillförs mindre kväve vid odling av fleråriga energigrödor jämfört med andra grödor och man plöjer endast marken i samband med etableringen, varefter marken lämnas orörd. Även detta minskar risken för läckage av näringsämnen vilket i sin tur kan minska risken för övergödning av vattendrag.

info

Vid en jämförelse av kväveläckaget från energiskog och från spannmåls­ odling har läckaget visats vara betydligt lägre från energiskogen. Även vall­ odling har litet kväveläckage. Inte heller finns några indikationer på ett ökat läckage från salixodlingar i samband med skörd. Effekterna på fosforläckage vid odling av salix är mer osäkra.

VILL DU MINSKA RISKEN FÖR NÄRINGSLÄCKAGE GENOM ODLING AV ENERGIGRÖDOR? • Energigrödor kan odlas i anslutning till vattendrag för att minska läckaget av näringsämnen (främst kväve) till vattnet. • För att minska ytavrinning kan en remsa med energigräs vara bra närmast vattnet. • Det är viktigt att biomassan i kantzonen skördas och förs bort från marken.

Energiskog utmed vattnet. Foto: Nils-Erik Nordh. Salix. Foto: Bioenergiportalen.

Användningen av kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket kan leda till föroreningar av vatten och mark. Vid odling av energiskog och energi­ gräs används mindre bekämpningsmedel än vid odling av andra grödor. Ogräsbekämpning görs oftast i samband med planteringen, och då med liten tillförsel av ogräsbekämpningsmedel jämfört med annan odling. Därefter klarar sig odlingen utan ytterligare ogräsbekämpning.

Energigrödor som vegetationsfilter Läckage av näringsämnen till sjöar och vattendrag i jordbrukslandskapet leder till problem med övergödning som i sin tur försämrar vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden i vattnet. Att lägga remsor med energigrödor längs med vattendrag, som ett filter mellan åker och vatten, kan därför bidra till att utlakningen av näringsämnen till vattnet minskar. Om en kantzon med energigrödor anläggs i syfte att minska läckage av näringsämnen från jordbruksmark är det viktigt att biomassan skördas så att kvävet förs bort från marken. För att näringsupptaget ska kunna pågå utan avbrott bör bara halva remsan skördas vid ett och samma tillfälle. Det kan vara bra om ytan närmast vattnet består av energigräs. Fosfor lämnar oftast fältet via ytavrinning eftersom det binder till partiklar istället för att som kväve lösas ut i vattnet. Energiskogen är inte lika tät som andra grödor och är därför mindre effektiv för att minska ytavrinning. Energigräs däremot kan liksom andra vallgrödor fungera bra för att minska fosforförluster och ytavrinning. 19

ovr303  

This is the description