Page 11

Djurlivet i energiskogen En rik växtlighet i energiskogen, runt dess kanter och på vändtegarna betyder även att det finns gott om blommor, frön, rötter och andra växtdelar som fåglar och andra djur kan använda som föda. Om energiskogen anläggs i nära anslutning till naturliga skogsbestånd blir det lättare för olika slags djur att sprida sig in i energiskogen. I det öppna slättlandskapet kan ”öar” med energiskog utgöra värdefulla livsmiljöer för olika djur. Dessa ”energi­ skogsöar” kan i likhet med andra småbiotoper, som t.ex. åkerholmar, öppna diken och alléer, bjuda på både skydd och föda och därmed locka till sig olika slags djur såsom insekter, fåglar och däggdjur. Genom att inte skörda hela odlingen vid ett och samma tillfälle kan ytterligare variation tillföras landskapet samtidigt som det leder till kontinuitet så att de olika djurarter som använder energiskogen har någonstans att ta vägen det året som skörden inträffar. Salix-ö ger variation i landskapet. Foto. Nils-Erik Nordh. Flera salix-öar nära varandra som djuren lätt kan förflytta sig emellan. Foto Nils-Erik Nordh. Salix som en förstärkning av en befintlig lövskog. Foto: Nils-Erik Nordh. Om energiskogen placeras nära skogskanten kan djuren lättare ta sig dit. Foto Nils-Erik Nordh. Bakgrundsbilden. Foto Nils-Erik Nordh.

ovr303  

This is the description

ovr303  

This is the description