Page 1

Kalkyler för hösthallon i tunnel, svarta vinbär och trädgårdsblåbär Text: Lena Andersson, Jordbruksverket, Christina Winter, Jordbruksverket, Bengt Håkansson, SLU Alnarp, Thilda Håkansson, HIR Malmöhus, Marcus Söderlind, LRF, Jönköping

Förklaringar av begrepp i kalkylerna Kalkylerna för hösthallon i tunnel, svarta vinbär och trädgårds­ blåbär fick inte plats i skriften Ekonomi i bärodling – kalkyler för jordgubbar och hallon. Därför publicerar vi dem här på jordbruksverket.se. Nedan hittar du kortfattade förklaringar till de begrepp som används i kalkylerna. I Ekonomi i bärodling (Jordbruksinforma­ tion 11:13) kan du läsa mer om de olika typföretagen, kalkyl­ modellen och vilka slutsatser Jordbruksverket drar av kalkylerna. Du kan beställa eller ladda hem Ekonomi i bär­odling från www. jordbruksverket.se/ekobar. Där hittar du också mer information om hur du odlar bär ekologiskt.

Typföretag 1. Småskalig ekologisk bärodling – trädgårdsblåbär Företaget är litet och har flera olika trädgårds– och lantbruks­ grödor. Bärodlingen är ett komplement till den övriga verksam­ heten och omfattar 0,5 hektar blåbär. Den totala kostnaden för byggnader och basmaskiner räknas på hela företagets åkerareal som är 5 hektar. Specialmaskiner räknas endast på bärarealen.

Foto: Christina Winter

Bären plockas för hand och säljs direkt till konsument i en gårdsbutik eller till restauranger och lokala butiker. Bären kan också användas till egen vidareförädling så att även bär av andra klass kommer till nytta. Vid plockning är det då enklare att betala skördearbetarna timlön istället för ackordslön.

Kalkylmodellen

Om bären odlas för självplock är kostnaderna för etablering och skötsel samma, men istället för tidsåtgång för plockning åtgår tid för att visa kunderna tillrätta, väga bär och ta betalt. Kalkylerna är beräknade för ekologisk odling, men kan även användas som mall för en småskalig, konventionell odling.

Typföretag 2 storskalig specialiserad bärodling – hösthallon i tunnel och svarta vinbär. Företaget odlar enbart bär, eller så står bären för en betydande del av den totala omsättningen. Bärodlingen omfattar 5 hektar hallon eller 50 hektar svarta vinbär. För hösthallon i tunnel är arealen 3 000 m2 och det finns även hallonodling på friland. Kalkylerna kan också används som mall för ännu större odlingar. Hallon plockas för hand medan svarta vinbär maskin­ skördas. Företaget har investerat mer i maskiner och byggnader jämfört med det mindre. Kostnaderna för investeringarna fördelas efter areal på tunnel- och frilandsodlingen.

Kalkylen för svarta vinbär är beräknad för på ett hektar och för hösthallon på 1 000 m2. Kalkylerna finns för ekologisk och kon­ ventionell odling.

Kalkylerna handlar om fleråriga bärkulturer. Under planterings­ året, år 0, ger kulturen ingen skörd. Den enda inkomsten är are­ alstöd. Under planteringsåret är de arealbundna kostnaderna, som inköp av plantor, uppbindning (för hallonodling) och jord­ förbättring, stora. Samkostnader som administration, byggnader, maskiner, bevattningssystem och mark fördelas jämnt över hela kulturen. Plantering av en bärkultur är en investering där pengar satsas i början för att ge avkastning under skördeåren. För att räkna på detta använder vi nuvärdesmetoden som är en vanlig metod vid utvärdering av investeringar. Nuvärdesmetoden innebär att alla ut– och inbetalningar justeras med hänsyn till kalkylräntan (6 procent) och summeras vid investeringstidpunkten. Det vanliga är att försäljningspriset uppskattas och nuvärdet beräknas. Är nuvärdet positivt är investeringen lönsam. Vi gör tvärtom, vi justerar försäljningspriset så att nuvärdet blir noll. Det självkostnadspris vi då får fram är det pris odlaren behöver för att få alla kostnader täckta. Självkostnadspriset ska sedan jämföras med det pris det går att sälja bären för. Kan de säljas för mer än självkostnadspriset är produktionen lönsam.


Årskalkylernas uppställning + Intäkter – Arealbundna särkostnader odlingsarbete, gödsel, växtskydd mm – Skördebundna särkostnader emballage, skördearbete, frakt mm

= Täckningsbidrag (TB) –

Samkostnader avskrivningar på maskiner, byggnader administration, mark mm. avskrivning av uppbyggnadsårens kostnader

= Resultat (noll) Produktionskostnaden beräknas i en omloppskalkyl som tar hänsyn till hela kulturperioden. Omloppskalkylen bygger på totalkostnadskalkyler för varje år. I verkligheten varierar skör­ denivåerna, beroende på fältens ålder och säsongens väder­ förhållanden, men vi räknar med lika stor skörd varje år. Försäljningspriset justeras så att kalkylens nuvärde blir noll. Detta innebär också att varje årsresultat blir noll. Underskott under uppbyggnadsåren ses som investeringar och betraktas som tillgångar, som skrivs av under år när kulturen genererar ett överskott. Kalkylerna bygger på olika uppskattningar där en del är ganska säkra och andra mer osäkra. Små kostnader påverkar resultatet marginellt och har tagits med enbart för fullständighetens skull. Skördenivån är det som påverkar resultatet mest och som är svårast att uppskatta. Därför är kalkylerna uppbyggda så att skörden lätt kan ändras. Självkostnadspris vid olika skördar visas i diagram för att ge en uppfattning om produktionsprisets känslighet för avvikande skörd.

dearbetare. Arbetsledning och interna transporter ingår i övriga skördebundna kostnader. Försäljningskostnaden är schablon­ mässigt beräknad till 3 procent av självkostnadspriset i det stora företaget och 5 procent i det lilla.

När ska fältet plöjas ner? Då bärodlingen blir mer svårskördad och plockningen dyrare är det bättre att plöja ner fältet och plantera nytt. I kalkylerna är kulturtiden vald med tanke på en långsiktig produktion av kvalitetsbär.

Vad innefattar de olika begreppen? Administration, försäljning Den administrativa kostnaden är 25 000 kronor för det mindre företaget. Summan är fördelad på odlingsarealen. I denna post ingår kostnader för bokföring, deklaration, utbetal­ ning och redovisning av löner, kontakter med myndigheter och banker, försäkringar, telefon, datorer och övrigt kontorsmate­ rial. Även kostnader för fortbildning, medlemskap i intresse­ organisationer, mässresor, studiebesök och nätverksmöten ingår. Försäljning sker i parti via upparbetade kanaler. I det mindre företaget är kostnaden 5 procent. Summan täcker arbetskostnad vid försäljning och marknadsföring.

Analyser Blåbär ekologisk odling: Ett prov per fält. Kostnad för jordanalys varje år. Hösthallon ekologisk och konventionell odling: En bladanalys per 3 000 m2.

Vad är det som kostar?

Arbetstider och arbetskostnad

Kostnader skiljer sig för olika företag. Tanken är att du ska kunna jämföra dina egna kostnader med dem i kalkylen och få en bild av vad det kostar för ditt företag att producera bär.

Blåbär ekologisk odling, hösthallon ekologisk och konventionell odling: Skörd allteftersom bären mognar. En skörde­ arbetare plockar och packar 6 kilo blåbär eller hallon per timme.

Den absolut största kostnaden är för plockning. Plocknings­ kostnaden innehåller enbart lön och sociala kostnader för skör­

Svarta vinbär ekologisk och konventionell odling: Maskin­ skörd.

Areal Effektiv areal, vändtegar ingår inte.

Arrende/jordränta Kostnaden är 3 000 kronor per hektar.

Bevattning Blåbär ekologisk odling, hösthallon ekologisk och konventionell odling: droppbevattning.

Byggnader Bärodling bedrivs ofta på gårdar där det finns traditionell lant­ bruksproduktion. En del maskiner och byggnader finns då redan. Vid övergång behöver en del nyinvesteringar göras och de existerande tillgångarna ska skrivas av. I det mindre företaget används befintliga lokaler som personalutrymme och kyl. Flyttbara toaletter (Bajamajor) hyrs in för personalens toalett­ behov vid skördearbetet.


Svarta vinbär konventionell odling: Innan plantering tillförs fast nötgödsel. Därefter tillförs handelsgödselmedel varje år.

Maskiner Årskostnad för maskiner och bevattningsutrustning beräknas med annuitetsmetoden där hänsyn tas till inköpspris, livslängd och restvärde. En schablonmässigt beräknad underhålls­ kostnad tas också med. Kalkylräntan är 6 procent.

Miljö- och gårdsstöd Gårdsstödet varierar mellan 1 300 och 2 800 kronor per hektar (2010) beroende på var i landet odlingen är belägen. I kalky­ lerna är gårdsstödet 2 000 kronor per hektar. För att få gårds­ stöd måste odlingen bestå av minst 4 hektar stödberättigad jordbruksmark. Miljöstödet till certifierad, ekologisk produktion av frukt och bär är 7 500 kronor per hektar (2010).

Odlingssystem Certifieringsavgift och certifieringsstöd Kostnad för certifiering fördelas på företagets totala areal. En certifierad odling kan få certifieringsstöd från EU, men då krävs odling av andra grödor än enbart grönsaker, bär, frukt eller mat­ potatis. Godkända certifieringssystem är bland annat KRAV, IPSigill och GLOBALG.A.P. Bidragets storlek beror på hur många som sökt stödet det aktuella året. Detta bidrag är inte med i kal­ kylerna. Blåbär, hösthallon och svarta vinbär ekologisk odling: En kontrollavgift för certifiering enligt KRAV:s regler är medräknad. Kostnaden består av en kontrollavgift på 3 000–4 000 kronor beroende på vilket certifieringsorgan som väljs samt en arealav­ gift på 400 kronor per hektar som betalas till KRAV.

Emballage Blåbär och hösthallon: Tråg som rymmer från 125 gram till 250 gram används, allt efter kundens önskemål. De kostar, oberoende av storlek, cirka 0,70 kronor styck. Om trågen har lock krävs etiketter som kostar 0,60 kronor styck. I kalkylerna används 200-gramstråg, som har lock och etikett. Trågen placeras i lådor, en låda rymmer 16 tråg.

Gödsling I kostnaden för stallgödsel ingår spridning. Blåbär ekologisk odling: Fast nötgödsel blandas in i torven innan den läggs ut i samband med plantering. Därefter tillförs pelleterade gödselmedel varje år. Hösthallon ekologisk odling: Innan plantering tillförs fast nötgödsel. Därefter tillförs pelleterade organiska gödselmedel varje år. Hösthallon konventionell odling: Växtnäring tillförs med handelsgödselmedel i droppbevattningen. Svarta vinbär ekologisk odling: Innan plantering tillförs fast nötgödsel. Därefter tillförs pelleterade organiska gödselmedel varje år.

Blåbär ekologisk odling: Radavståndet är 3,5 meter och plant­ avståndet en meter. Kalkylerna är beräknade för en odling som inte har ett optimalt pH-värde (4,5–5,5) för blåbärsodling. Bus­ karna planteras i diken, som är 0,3 meter djupa och 0,8 meter breda och som fyllts med okalkad torv blandad med nötgödsel. Mellan raderna sås gräs och klöver som klipps med en betes­ puts flera gånger per säsong. Beskärning sker vartannat år och 15–20 buskar klipps per timme. Utslaget per år blir den beräk­ nade tidsåtgången 70 timmar per hektar. Hösthallon ekologisk och konventionell odling: Odling i tunnel, enkelrader med 2,5 meters avstånd och 0,5 meters plant­ avstånd. Uppbindning enligt Gjerdesystemet: två meter höga, kraftiga stolpar sätts i raderna på fyra meters avstånd. Tvärslåar på 90 centimeter skruvas fast på en höjd av 1,5 meter. Tvärslån har två fästanordningar för en ståltråd, en 30 centimeter från stolpen och en längst ut på tvärslån. Ytterstolparna sätts fast med jordankare. Skotten fästs vid ståltråden med clips. Sent på hösten eller tidig vår tas alla fruktbärande skott bort med röjsåg. Svarta vinbär: Radavståndet är 3,5 meter och plantavståndet 0,7 meter.

Ogräsbekämpning Blåbär ekologisk odling: Handhackning i raderna. 210 kubik­ meter flis per hektar tillförs i raderna vart tredje år. Flisen tjänar som marktäckning och tillför organiskt material. Hösthallon ekologisk och konventionell odling: I raden ligger en cirka en meter bred remsa svart plastväv. Planterings­ hålen rensas för hand. Ogräsvegetation mellan raderna klipps regelbundet. Svarta vinbär ekologisk odling: Raderna handrensas under etableringsåren, mellan raderna får ogräs bilda en vegetations­ bana som klipps. Svarta vinbär konventionell odling: Raderna handrensas under etableringsåren, detta kombineras med kemisk ogräsbe­ kämpning. Mellan raderna får ogräs bilda en vegetationsbana som klipps.


Plantor och plantering Blåbär: Tvååriga plantor planteras för hand. Hösthallon: Mikroförökade pluggplantor planteras på våren för hand. Svarta vinbär: Ettåriga barrotsplantor planteras på hösten.

Pollinering Hösthallon ekologisk och konventionell odling: För att säker­ ställa en god pollinering i tunnlarna köps humlebon in, ett samhälle per 1 000 m2.

Skördenivåer Skördenivån är den faktor som påverkar det ekonomiska resul­ tatet mest. Det är därför viktigt att anpassa kalkylerna efter de skördenivåer som är realistiska för det aktuella företaget. Skör­ darna är generellt större i södra Sverige jämfört med resten av landet. Många olika faktorer påverkar skördens storlek: klimat, frost i blomningen, växtsjukdomar och skadedjur. Generellt blir skördarna högre vid tunnelodling och andelen bär är av första klass blir större. Skörden är betydligt mindre i ekologisk odling jämfört med konventionell odling, på grund av större angrepp av skadegörare och växtsjukdomar. Näringstillgången är också oftast svårare att styra i en ekologisk odling. I kalkylen för hal­ lonodling ingår intäkter från bär av andra klass. De används ofta för vidareförädling i det egna företaget.

Transport

Växtskydd

Blåbär och hösthallon: Bären transporteras på Europapallar som rymmer 40 stycken lådor. Kostnaden uppskattas till 450 kronor per pall.

Blåbär ekologisk odling: Inga växtskyddsåtgärder finns i kalkylen.

Tunnlar Hösthallon odlas i tunnel. Det finns flera olika fabrikat och modeller med olika takhöjd och ventilationslösningar. Bredden varierar mellan 8 och 8,5 meter. Tunnlarna består av stålrörs­ bågar som monteras på stödben som borras ner i marken. Bågarna täcks av plastfolie. Stommen skrivs av på 12 år och plastfolien på 4 år, vilket anses vara så länge den håller. I kalkylen finns en årlig kostnad på 2 procent av den totala inköpskostnaden för underhåll av stommar och 5 procent för under­håll av plast. Dessa kostnader kompenserar för skador vid till exempel storm. Odlaren får 30 procent av den totala kost­ naden som investeringsstöd i samband med inköpet. Byte av plast ger inte investeringsstöd. För hallonodling används en kraftigare och högre tunnelmodell för 50 kronor per kvadrat­ meter inklusive plastfolie.

Hösthallon ekologisk odling: Svampsjukdomar behandlas med rovsvampar och två behandlingar mot skadeinsekter utförs. Biologisk bekämpning med rovkvalster. Hösthallon konventionell odling: Svampsjukdomar bekämpas kemiskt under blomningen, insekter bekämpas en gång precis innan blomning. Biologisk bekämpning med rovkvalster. Svarta vinbär ekologisk odling: Inga växtskyddsåtgärder finns i kalkylen. Svarta vinbär konventionell odling: Under skördeåren bekämpas svamp kemiskt två gånger, insekter en gång och ogräs en gång.

Tunnlarna flyttas då det är dags att röja bort plantorna. För att få ett gynnsamt klimat i tunnlarna krävs luftning. Det går åt tio timmar per tusen kvadratmeter för att dra plastfolien upp och ner.

Vilt Kostnader för viltstängsel finns inte med i kalkylerna. Komplet­ tera med viltstängsel eller trampnät ovanpå fiberduken om det finns gott om vilt.

Jordbruksverket, 551 82 Jönköping. Tfn 036-15 50 00 (vx). E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se September 2013. OVR 291:1

ovr291_1  

This is the description