Page 1

Resistens mot växtskyddsmedel

– bär 2014

www.jordbruksverket.se


Resistens mot växtskyddsmedel

– bär 2014

Vissa skadegörare börjar ibland visa tecken på resistens, det vill säga en högre tolerans till enskilda växtskyddsmedel. Odlare reagerar när de märker en gradvis minskad effekt av medel som tidigare har varit effektiva. Effekten avtar successivt med varje ny generation skadegörare som bekämpas med samma medel. Även andra medel med samma verkningsmekanism kan sluta fungera. Uppkomsten av resistens kan förhindras eller åtminstone hämmas genom behovsanpassad användning av bekämpningsmedel.

Varför uppstår resistens?

Växtskyddsmedel delas in i grupper efter verkningssätt. Alla växtskyddsmedelsgrupper är inte lika påverkbara (beroende på verkningsmekanismerna) och alla skadegörare är inte lika benägna att utveckla resistens. Skadegörare med snabb förökningstakt är i regel svårare att hantera eftersom de producerar ett stort antal nya individer. Risken är då större att några kan anpassa sig så att de blir mindre känsliga för växtskyddsmedel. Gråmögel och mjöldagg är exempel på sådana sjukdomar. Löss och trips är exempel på skadedjur med snabb uppförökningstakt. Preparat inom samma resistensgrupp kan ge upphov till korsresistens. Det innebär att resistens mot ett preparat även medför minskad känslighet mot andra preparat med samma verkningssätt. Välj därför passande bekämpningsstrategier där om möjligt medel från olika resistensgrupper kombineras.

Resistens mot insekts- och kvalstermedel

Växtskyddsmedlen i tabellen är uppdelade i grupper efter verkningssätt enligt IRAC (Insecticide Resistance Action Committee). Se även www.irac-online.org BÄR – KEMISKA INSEKTSMEDEL Preparat Aktiv substans Calypso SC 480 tiakloprid

Registreringsinnehavare Godkänt t.o.m. Bayer CropScience 2014-12-31

Resistensgrupp enligt IRAC1 neonikotinoider 4A

Fastac 50 alfacypermetrin Karate 2,5WG lambda - cyhalotrin

BASF 2015-02-28 Syngenta 2015-12-31

Pyretrum NA Emulsion Nordisk Alkali pyretriner + piperonylbutoxid 2015-08-31

pyretroider/pyretriner 3A pyretroider/pyretriner 3A pyretroider/pyretriner 3A

Raptol rapsolja + pyretriner

pyretroider/pyretriner 3A

alla bärslag och vin

Resistensgrupp enligt IRAC1 METI akaricider 21A Oklassificerad UN hexytiazox 10A avermektiner/ milbemyciner 6

Användningsområde

1

W. Neudorff GmbH KG 2015-08-31

Användningsområde jordgubbar, hallon, björnbär, vinbär, blåbär, krusbär jordgubbar jordgubbar och hallon alla bärslag och vin

IRAC = Insecticide Resistance Action Committee

BÄR – KEMISKA KVALSTERMEDEL Preparat Aktiv substans Danitron 5 SC fenpyroximat Floramite 240 SC bifenazat Nissorun hexytiazox Vertimec abamektin 1

Registreringsinnehavare Godkänt t.o.m. Nordisk Alkali 2020-04-30 Nordisk Alkali 2015-11-30 Nordisk Alkali 2015-05-31 Syngenta 2017-10-31

IRAC = Insecticide Resistance Action Committee

jordgubbar jordgubbar jordgubbar jordgubbar i växthus, hallon och björnbär i växthus och på friland


Resistens mot svampmedel Uppdelningen av fungicidgrupper efter verkningssätt är framtagen av FRAC (Fungicide Resistance Action Committee). Se även www.frac.info BÄR - KEMISKA SVAMPMEDEL Preparat Aktiv substans

1

Registreringsinnehavare Resistensgrupp Godkänt t.o.m. enligt FRAC1

Risk för resistens

Användningsområde

Aliette 80 Wg fosetylaluminium

Bayer CropScience 2014-12-31

fosfonater F33

låg

jordgubbar

Amistar azoxystrobin

Syngenta 2015-12-31

strobiluriner F11

hög

jordgubbar och hallon

Candit kresoximmetyl

BASF 2015-12-31

strobiluriner F11

hög

jordgubbar, vinbär, krusbär och vin

Frupica® SC mepanipyrim

Nordisk Alkali 2014-09-30

anilinopyrimidiner låg F9

jordgubbar

Kumulus DF svavel

BASF 2015-03-31

oorganiska ämnen låg M2

jordgubbar, vinbär och krusbär

Mirador azoxystrobin

Makhteshim-Agan 2015-07-31

strobiluriner F11

jordgubbar

Scala pyrimetanil

BASF 2014-12-31

anilinopyrimidiner medel F9

jordgubbar

Signum boskalid + pyraklostrobin

BASF 2015-12-31

SDHI F7+ strobiluriner F11

jordgubbar, hallon och björnbär

Switch 62,5 WG cyprodinil + fludioxonil

Syngenta 2018-04-30

anilinopyrimidiner medel F9 + fenyl-pyroller F12

Teldor WG 50 fenhexamid

Bayer CropScience 2015-12-31

hydroxyanilider F17

låg - medel jordgubbar, hallon, vinbär och vin

Topas 100 EC penkonazol

Syngenta 2014-06-30

DMI (triazoler) F3

medel

hög

hög

jordgubbar

jordgubbar

FRAC = Fungicide Resistance Action Committee

Åtgärder som förebygger risken för resistens mot växtskyddsmedel • välj sorter med så god resistens som möjligt och minska smittotrycket genom olika odlingsåtgärder • undvik upprepade behandlingar med preparat med samma verkningssätt, ju färre behandlingar desto lägre risk • blanda eller växla mellan preparat med olika verkningssätt • använd tillgängliga prognosmetoder och bekämpningströsklar och gör bekämpningen vid optimal tidpunkt och innan angreppet är kraftigt etablerat


Jordbruksverket 551 82 Jรถnkรถping Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se OVR274

ovr274v2  

This is the description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you