Page 1

Anvisningar till ansökan om ändring av verksamhetsprogram för producent­ organisationer för frukt och grönsaker Observera att du bara ska använda denna ansökan om producentorganisationen vill ändra det budgeterade beloppet i verksamhets­ programmet med mer än 20 procent jämfört med det ursprungliga verksamhets­ programmet. Om producent­ organisationen ändrar det budgeterade beloppet i verksamhetsprogrammet med mindre än 20 procent räcker det att du skriver till Jordbruksverket och talar om vad producentorganisationen vill ändra i verksamhets­ programmet.

Var finns blanketter? Alla blanketter och anvisningar finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se

Följ anvisningen noga så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid!

Du ska även alltid ansöka om ändringen på denna blankett om producentorganisationen vill ha in en helt ny åtgärd i verksamhetsprogrammet som inte har funnits med i det godkända verksamhets­ programmet tidigare. Detta ska du göra oavsett hur stor ändringen i verksamhets­ programmets budget blir procentuellt. Producentorganisationen får ansöka om ändring av verksamhetsprogrammet högst två gånger om året.

Du hittar blanketten och anvisningen samt de mallar som tillhör blanketten i Jordbruksverkets webbutik, se pilen ovan.

Det totala beloppet för alla ändringar i verksamhets­ programmet under ett år får inte medföra att drifts­ fonden minskar med mer än 50 procent.

Anvisningar till ansökan om

ändring av verksamhetsprogram för producentorganisationer för frukt och grönsaker


Jordbruksverket Företagsstödsenheten 551 82 JÖNKÖPING

ANSÖKAN - ändring av verksamhetsprogram för producentorganisationer för frukt och grönsaker

A. Producentorganisationens uppgifter

Kontaktperson/er

Skicka ansökan till: Jordbruksverket Företagsstödsenheten 551 82 JÖNKÖPING

Organisationsnummer

E-postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

1.

A. Producentorganisationens uppgifter

Namn och adress 2.

Organisationsnummer

3.

SJV LSB17:6 2014-03

B. Ansökan avser från, år

B1. Verksamhetsprogram Kontaktperson/er

till, år

E-postadress

1. 2.B2. Ändring av verksamhetsprogrammet för:

Innevarande år

Fyll i uppgifter om Telefonnummer (även riktnummer) producentorganisationens kontaktperson/-er Nästa år

3.

B. Ansökan avser B. Ansökan avser

SJV LSB17:6 2014-03

Anvisningar till

frukt och grönsaker. Observera att du bara ska använda denna ansökan om ansökan producentorganisationen vill ändra det budgeterade beloppet i verksamhetsprogrammet med mer än 20 procent jämfört med det ursprungliga verksamhetsprogrammet. Om producentorganisationen ändrar det budgeterade beloppet i verksamhetsprogrammet med mindre än 20 procent räcker det att du skriver till Jordbruksverket och talar om vad producentorganisationen vill ändra i verksamhetsFöretagsstödsenheten programmet. Om producentorganisationen vill ha in en helt ny åtgärd i verksamhetsprogrammet du ansöka om detom på att denna Denna blankett använder ska du när du vill ansöka blankett oavsett hur stor ändringen i verksamhetsändra verksamhetsprogram för producentorganisationer för programmet blir procentuellt. frukt och grönsaker. Din ansökan om ändring avanvända verksamhetsprogram skaom ha Skriv namn, adress och Observera att du bara ska denna ansökan kommit in till Jordbruksverket producentorganisationen villtill ändra det budgeterade organisationsnummer beloppet verksamhetsprogrammet med mer • senasti den 31 oktober för innevarade år än 20 procent producentorganisationen jämfört med det15 ursprungliga Om • senast den oktober förverksamhetsprogrammet. nästa år. producentorganisationen ändrar det budgeterade beloppet i Läs anvisningarna för hur du fyller i blanketten. verksamhetsprogrammet med mindre än 20 procent räcker det att du skriver till Jordbruksverket och talar om vad producentorganisationen vill ändra i verksamhetsprogrammet. A. Producentorganisationens uppgifter Om producentorganisationen vill ha in en helt ny åtgärd i Namn och adress verksamhetsprogrammet ska du ansöka om det på denna blankett oavsett hur stor ändringen i verksamhetsprogrammet blir procentuellt. Din ansökan om ändring av verksamhetsprogram ska ha kommit in till Jordbruksverket • senast den 31 oktober för innevarade år • senast den 15 oktober för nästa år. Läs anvisningarna för hur du fyller i blanketten.

från, år

till, år

B1. Verksamhetsprogram

B2. Ändring av verksamhetsprogrammet för:

Innevarande år

Nästa år

Under B1 ska du ange vilket verksamhetsprogram som producentorganisationen vill ändra, det vill säga det år som verksamhetsprogrammet börjar och slutar. Under B2 ska du sätta kryss i den ruta för det år som producentorganisationen vill ändra budget och åtgärder i verksamhetsprogrammet. Om en ansökan om ändring av verksamhetsprogram inte kommer in eller om Jordbruksverket inte godkänner ändringen, kan producentorganisationen bara få stöd för de åtgärder som finns i det senaste godkända verksamhetsprogrammet.

Ändring av verksamhetsprogram för innevarande år Ansökan om ändring av verksamhetsprogrammet ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 oktober om ansökan gäller för innevarande år. Ändring av verksamhetsprogram för nästa år Om ansökan om ändring av verksamhetsprogram gäller för nästa år ska ansökan ha kommit in senast den 15 oktober innevarande år.

2


Anvisningar till ansökan

C. Ändring av åtgärder och budget i verksamhetsprogrammet C. Ändring av åtgärder och budget i verksamhetsprogrammet Vad vill du ändra i verksamhetsprogrammet? Beskriv kortfattat de åtgärder som du vill ändra i verksamhetsprogrammet:

Om budgeten i verksamhetsprogrammet ökar eller minskar påverkar det även producent­ organisationens årliga driftsfond. Observera att det totala beloppet för alla ändringar i verksamhetsprogrammet under ett år inte får medföra att den årliga driftsfonden minskar med mer än 50 procent.

Du ska redovisa och beskriva de ändringar du vill göra i det redan godkända verksamhetsprogrammet. Du kan ansöka om ändringar av verksamhetsprogrammet om du vill: • ändra det budgeterade beloppet inom ett särskilt åtgärdsområde med mer än 20 % jämfört med det ursprungliga verksamhetsprogrammet • lägga till eller ändra en åtgärd i verksamhetsprogrammet • förlänga verksamhetsprogrammet

3


Anvisningar till ansökan

C1 – C5 Här ska du ange de ändringar producentorganisationen vill göra i sitt godkända verksamhetsprogram utifrån nationella strategin (kapitel 9). Du ska ange den åtgärd i verksamhetsprogrammet som producentorganisationen vill ändra. Det är viktigt att du anger rätt åtgärd under rätt åtgärdsnummer enligt nationella strategin (till exempel 9.2.1). Du ska även ange dels nuvarande belopp för åtgärden, dels beloppet efter den ändring av åtgärden som producentorganisationen vill göra. Du ska också ange skillnaden i procent för den ökning (+) eller minskning (-) av beloppet för respektive åtgärd som du vill ändra på. C1. Du vill ändra belopp för åtgärd Åtgärdsnummer

Åtgärd

Nuvarande belopp

Belopp efter ändring

Procent (%)

Nuvarande belopp

Belopp efter ändring

Procent (%)

Belopp efter ändring

Procent (%)

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

C2. Du vill införa nya åtgärder Åtgärdsnummer

Åtgärd

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

C3. Följande åtgärder kommer producentorganisationen inte att genomföra Åtgärdsnummer

Nuvarande belopp

Åtgärd

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

C4. Du vill ändra slutår för verksamhetsprogrammet Från år ................. till år ..................... Motivera varför producentorganisationen vill ändra slutåret i verksamhetsprogrammet:

4


Anvisningar till ansökan

C5. Övriga ändringar Här kan du ange andra ändringar som producentorganisationen vill göra i verksamhetsprogrammet, utöver de ändringar du har angett under C1-C4:

C5. Övriga ändringar Här kan du ange andra ändringar som producentorganisationen vill göra i verksamhetsprogrammet, utöver de ändringar du har angett under C1-C4:

D. Anledning till att producentorganisationen vill ändra åtgärder och budget i verksamhetsprogrammet

D. Anledning till att producentorganisationen vill ändra åtgärder och budget i verksamhetsprogrammet Beskriv kortfattat varför producentorganisationen vill ändra de åtgärder och belopp som du har angett under punkt C1, C2, C3 och C5:

D. Anledning till att producentorganisationen vill ändra åtgärder och budget i verksamhetsprogrammet Beskriv kortfattat varför producentorganisationen vill ändra de åtgärder och belopp som du har angett under punkt C1, C2, C3 och C5:

Här ska du förklara varför producentorganisationen vill ändra verksamhetsprogrammet när det gäller de åtgärder, belopp med mera som du har angett i punkt C. Du ska även bifoga följande handlingar som styrker anledningarna till ändringarna i verksamhetsprogrammet: • Åtgärdsplan • Beskrivning av de åtgärder som ska ändras • Medlemsförteckning (om medlemsantalet har ändrats) • Försäljningsstatistik över medlemmarnas omsättning av godkända produkter (om omsättningen har ändrats)

5


Anvisningar till ansökan

E. Effekter av ändringar av åtgärder och budget i verksamhetsprogrammet jämfört med det ursprungliga verksamhetsprogrammet E. Effekter av ändringar av åtgärder och budget i verksamhetsprogrammet jämfört med det ursprungliga verksamhetsprogrammet Beskriv kortfattat vilka effekter som ändringarna av åtgärder och budget i verksamhetsprogrammet förväntas leda till:

Här ska du ge en kortfattad beskrivning av vilka effekter som ändringarna av åtgärderna i verksamhetsprogrammet förväntas leda till. Det är viktigt att du beskriver effekterna av varje åtgärd och belopp som producentorganisationen vill ändra i verksamhetsprogrammet (det vill säga de åtgärder och belopp som du har angett under C1-C5). Glöm inte att ange åtgärdsnummer för de åtgärder som du beskriver här.

6


Anvisningar till ansökan

F. Bifogade handlingar som styrker uppgifterna i ansökan Bilaga nr 1. Blankett: Åtgärdsplan för verksamhetsprogram avser producentorganisation (E5.4) I blanketten ”Åtgärdsplan för verksamhetsprogram avser producentorganisation” (E5.4) ska du ange och markera ändringarna i verksamhetsprogrammet och redovisa ny budget för de åtgärder som producentorganisationen vill ändra på och markera vilket år som utgifterna förväntas ändras jämfört med det ursprungliga verksamhetsprogrammet. 2. Blankett: Beskrivning- EU-finansierad åtgärd inom verksamhetsprogrammet (E5.8) I blanketten ”Beskrivning- EU-finansierad åtgärd inom verksamhetsprogrammet” (E5.8) ska du beskriva de åtgärder som du har redovisat i blanketten ”Åtgärdsplan för verksamhetsprogram avser producentorganisation” (E5.4). 3. Styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll F. Bifogade handlingar som styrker uppgifterna i ansökan

Det ska framgå av protokollet att producentorganisationens medlemmar har beslutat om ändringarna i verksamhetsprogrammet.

Bilaga nr

1

Åtgärdsplan för verksamhetsprogram avser producentorganisation (E5.4)

2

Beskrivning- EU-finansierad åtgärd inom verksamhetsprogrammet (E5.8)

G. Försäkran och Underskrift 3

Styrelseprotokoll eller stämmoprotokoll

Skriv under ansökan. Anskökan ska skrivas under av behörig firmatecknare. G. Försäkran och underskrift Jag ansöker om ändring av verksamhetsprogrammet och försäkrar att: • alla uppgifter som jag har lämnat i denna ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga • producentorganisationen följer de bestämmelser som ligger till grund för ändringarna i verksamhetsprogrammet • producentorganisationen är medveten att om oriktiga uppgifter har lämnats i denna ansökan eller om producentorganisationen på annat sätt bryter mot villkoren för stödet kan Jordbruksverket återkalla erkännandet av producentorganisationen • producentorganisationen inte kommer att finansiera ändringarna i verksamhetsprogrammet med andra stöd Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

7


Vart ska du skicka ansökan? Du ska skicka ansökan om ändring av verksamhetsprogram för producentorganisationer för frukt och grönsaker till: Jordbruksverket Företagsstödsenheten 551 82 Jönköping

När ska du lämna in ansökan? För innevarande år Ansökan om ändring av verksamhetsprogrammet ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 oktober om ansökan gäller för innevarande år. För nästa år Om ansökan om ändring av verksamhetsprogram gäller för nästa år ska ansökan ha kommit in senast den 15 oktober innevarande år.

Var hittar du mer information? Mer information hittar du här: www.jordbruksverket.se/Marknadsstöd Klicka sedan på Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker.

Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 0771-223 223 (kundtjänst) Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se LSA17:6

LSA17_6  

This is the description