Page 1

Anvisningar till ansökan om utbetalning av stöd till producent­ organisationer för frukt och grönsaker Följ anvisningen noga så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid!

Var finns blanketten? Alla blanketter och anvisningar finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se

Jordbruksverket • Jordbruksverket http:/www.jordbruksverket.se/ Jordbruksverket • Jordbruksverket

Vi stärker den gröna sektorn för ett hållbart samhälle

Start

Landsbygdsutveckling

Stöd

Skriv ditt sökord

Miljö och klimat Odling

Djur

Handel

Tillsyn

Djurhälsopersonal

Rapporter, broschyrer och blanketter

Självservice (e-tjänster)

Nyheter

Finns din hund i hundregistret?

Sök

Konsument

Mina sidor Remisser

Jobba hos oss

15 januari Jordbruksverket 14 januari Jordbruksverket 13 januari Jordbruksverket 12 januari Jordbruksverket Fler nyheter

Kundtjänst

Mest efterfrågat

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Jordbruksverket

Ring kundtjänst 0771-223 223

Jordbruksverket

Kontakta oss »

Jordbruksverket

Jordbruksverket

Snabblänkar Ta del av statistiken » Läs våra författningar » Matlandet Sverige »

Jordbruksverket Jordbruksverket

Distriktveterinärerna »

Du hittar blanketten och anvisningen samt de mallar som tillhör blanketten i Jordbruksverkets webbutik, se pilen ovan. Följande mallar ska du använda och bifoga din ansökan: • • • •

Anvisningar till ansökan om

Mall 1 - Förteckning över medlemmar i producentorganisationen Mall 2 - Medlemmarnas försäljning av godkända produkter Mall 3 - Förteckning över investeringar Mall 4 - Förteckning över insatser

utbetalning av stöd till producent­organisationer för frukt och grönsaker


Anvisningar till ansökan

Så här fyller du i blanketten Alla uppgifter som du anger i ansökan och under­ lag som du bifogar till ansökan ska vara från det år som producentorganisationen söker stöd för.

A. Producentorganisationens uppgifter Skriv namn, adress och organisationsnummer till producentorganisationen

A. Producentorganisationens uppgifter

Namn och adress

Kontaktperson/er

Organisationsnummer

E-postadress

Telefonnummer (även riktnummer)

1. 2. 3.

Fyll i uppgifter om producentorganisationens kontaktperson/-er

Kom ihåg! Läs igenom ditt godkända verksamhetsprogram innan du fyller i ansökan om utbetalning.

2


Anvisningar till ansökan

B. År som du söker stöd för B. År som du söker stöd för

Här ska du ange det år som du söker utbetalning för.

C. Totala kostnader för det år du söker stöd C.Totala kostnader för det år du söker stöd kronor

Här ska du ange de totala kostnaderna som kan ge rätt till stöd och som producent­ organisationen har haft under det år du söker stöd för, det vill säga det år som du har angett under punkt B. Du ska styrka kostnaderna med följande bilagor: • • • •

kostnadssammanställning (enligt punkt G, bilaga nr. 1) kopia av fakturor (enligt punkt G, bilaga nr. 3) betalningsbevis (enligt punkt G, bilaga nr. 4) bokföringsutdrag över kostnader för det år du söker stöd (enligt punkt G, bilaga nr. 9) Observara att du inte kan få mer stöd än vad som står i beslutet om driftsfonden.

D. Totalt ansökt stöd för det år du söker stöd D. Totalt ansökt stöd för det år du söker stöd kronor

Här ska du ange det totala belopp som du söker stöd för. Maximalt kan du få stöd för upptill 50 procent av de kostnader som kan ge rätt till stöd. Producentorganisationer med ekologisk produktion kan få stöd för upptill 60 procent av de kostnader som kan ge rätt till stöd.

E. Totalt förskott som du har fått hittills för det år du söker stöd för E. Totalt förskott som du har fått hittills för det år som du söker stöd för kronor

Här ska du ange hur mycket stöd som producentorganisationen tidigare har fått utbetalt i förskott för det år du söker stöd.

3


Anvisningar till ansökan

F. Värdet av saluförd produktion (VMP) F. Värdet av saluförd produktion (VMP) kronor

Du ska beräkna värdet av producentorganisationens saluförda produktion (WMP) utifrån producentorganisationens och dess medlemmars egen produktion av den frukt och de grönsaker som producentorganisationen är erkänd för. Ingen annan försäljning ska räknas med i värdet av den saluförda produktionen.

Du ska styrka värdet av den saluförda produktionen med en kopia av bokföringsutdrag, som du ska bifoga till ansökan (enligt punkt G, bilaga 7). Bokföringsutdraget ska innehålla uppgifter om försäljning av medlemmarnas godkända produkter per medlem. Om det inte finns något bokföringsunderlag kan du istället använda försäljningsstatistik per medlem och gröda som underlag.

G. Bifogade handlingar som styrker uppgifter i ansökan Observera att alla handlingar som du bifogar ska vara från det år du söker stöd för.

Följande bilagor ska du alltid skicka med ansökan: •Kostnadssammanställning (bilaga nr. 1) Kostnadssammanställningen är en sammanställning av verifikationer och kostnader, uppdelad i åtgärdsområden och åtgärdsnummer (enligt Nationell strategi för hållbara verksamhetsprogram inom sektorn för frukt och grönsaker i Sverige 2009-2013, kap. 9.1 – 9.7) •Medlemsförteckning för det år du söker stöd (bilaga nr. 2) Medlemsförteckningen är en förteckning över producentorganisationens medlemmar och ska innehålla: • • • • • • • • •

År som du söker stöd för Medlemsnummer Organisationsnummer Företagsnamn För- och efternamn Postort Omsättning för det år du söker stöd Inträdesdatum Utträdesdatum

4


Anvisningar till ansökan

Du ska ange medlemmarnas företagsnamn och alla personer som är anställda i företagen. Anledningen är att du vid studieresor och rådgivning med mera ska kunna styrka att deltagarna tillhör företaget. Du ska även ange följande uppgifter om medlemmarnas finansiering av driftsfonden: • • • •

Bidrag till driftsfonden, fast avgift Bidrag till driftsfonden, differentierad avgift Totalt bidrag (summan av fast och differentierad avgift) till driftsfonden Procent (%) av medlemmens omsättning till driftsfonden

Du anger dessa uppgifter i mall 1 Förteckning över medlemmar i producentorganisation. Du hittar mallen i Jordbruksverkets webbutik. •Kopior av fakturor ( bilaga nr. 3) Du ska bifoga kopior av producentorganisationens samtliga fakturor till ansökan. Fakturorna ska vara uppdelade i dels åtgärdsområden, dels producentorganisationens åtgärdsnummer. Vid fakturor från rådgivare ska du bifoga en utskrift av rådgivarens webbplats. Till fakturor som tar upp marknadsföringsmaterial, annonser med mera ska du bifoga exempel på materialet. Du ska även bifoga en utskrift av företagets webbplats när det gäller fakturor som rör biologiskt växtskyddsmaterial. Observera att administrationskostnader, moms, fraktkostnader och liknande kostnader inte ger rätt till stöd (se även bilaga IX i förordning 543/2011). Det är viktigt att du inte söker stöd för kostnader som du inte kan få stöd för. Om du söker stöd för kostnader som du inte kan få stöd för gör Jordbruksverket dels ett avdrag på den delen som inte ger rätt till stöd, dels ytterligare ett avdrag om skillnaden mellan det stöd du har sökt och det stöd som är godkänt av Jordbruksverket är större än 3 procent. •Betalningsbevis (bilaga nr. 4) Du ska alltid styrka att alla fakturor är betalda. • Årsrapport för åtgärder som är genomförda under det år du söker stöd för (bilaga nr. 5). Du ska alltid bifoga årsrapport för det år du söker stöd för. Årsrapporten ska innehålla: • • • • •

genomförandet av verksamhetsprogrammet större ändringar av verksamhetsprogrammet skillnaderna mellan beräknat och ansökt stöd förverkligande och resultat av genomförda åtgärder sammanfattning av större problem som har uppstått samt vilka åtgärder som producentorganisationen har vidtagit för att garantera kvaliteten och effektiviteten i genomförandet av verksamhetsprogrammet

Om producentorganisationen har investerat i effektiva skyddsåtgärder för att skydda miljön ska även dessa uppgifter tas med i årsrapporten. • Bokföringsutdrag över medlemmarnas bidrag till driftsfonden uppdelad per medlem (bilaga nr. 6). Medlemmarna eller producentorganisationen själv ska finansiera driftsfonden med ekonomiska bidrag. Detta ska du styrka genom handlingar i form av utdrag ur bokföringen för dels driftsfondens intäktskonton, dels per medlem om det är medlemmarna som finansierar driftsfonden. 5


Anvisningar till ansökan

• Bokföringsutdrag över värdet av den saluförda produktionen, VMP, (bilaga nr. 7). Du ska styrka att producentorganisationens huvudsakliga verksamhet är koncentrerad till utbud och saluföring av medlemmarnas produkter som är godkända. I värdet ska bara försäljningen av medlemmarnas godkända produkter ingå. Du ska också skicka in bokföringsutdrag på värdet av försäljning av importerade godkända produkter. Du ska även skicka in bokföringsunderlag som visar värdet av saluförda godkända produkter för producenter som inte är medlemmar i producentorganisationen. Värdet av försäljning av importerade godkända produkter och försäljning av godkända produkter av producenter som inte är medlemmar ska vara lägre (under 50 procent) än värdet av medlemmarnas totala godkända produkter. • Bokföringsutdrag över omsättningen per medlem och sammanställning över hur stor del av produktionen som producentorganisationens medlemmar har sålt via producentorganisationen (bilaga nr. 8). Du ska styrka att medlemmarna har sålt hela sin produktion via producentorganisationen. Ett undantag är att medlemmarna kan sälja högst 25 procent av sin produktion från medlemmens företag direkt till konsumenter för personligt bruk (så kallad gårdsförsäljning). Dessutom får medlemmarna sälja högst 4 procent av sin produktion utanför producentorganisationen. Du ska alltid skicka in ett utdrag ur bokföringen som visar omsättning per medlem. Producentorganisationen ska kontrollera och styrka att medlemmarnas produktion säljs via producentorganisationen. Du anger dessa uppgifter i mall 2 för medlemmarnas försäljning av godkända produkter. Du hittar mallen i Jordbruksverkets webbutik. • Bokföringsutdrag över kostnader för det år du söker stöd (bilaga nr. 9). Du ska skicka in utdrag ur bokföringen som visar kostnaderna som ger rätt till stöd för det år du söker stöd. Dessa kostnader ska stämma överens med de kostnader som du söker stöd för. • Kontoplan (bilaga nr. 10). Kontoplan är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Du ska skicka in kopia av kontoplanen och markera de konton som är aktuella för de kostnader som du söker stöd för. Har du tidigare skickat in kopia av kontoplanen och inga ändringar har skett, behöver du inte skicka in den igen. • Uppdaterad förteckning över investeringar och insatser (bilaga nr. 11). Investeringar Följande uppgifter ska finnas med i förteckningen över investeringar: • • • • • • •

Typ av investering Investeringens serienummer Investeringens placering Årtal när investeringen köptes in Anskaffningsvärde Avskrivningsperioder och belopp Försäljningsvärde eller restvärde om investeringen är avyttrad

6


Anvisningar till ansökan

Förteckningen ska vara ackumulerad, vilket betyder att dessa uppgifter om investeringen alltid ska finnas med i förteckningen. Även investeringar som är sålda ska finnas med. Inkomster från försäljning av investeringar ska framgå i utdrag ur bokföringsunderlag, som visar att sådana inkomster har förts tillbaka till driftsfonden. Du ska använda mall 3 för företeckning över investeringar. Du hittar mallen i Jordbruksverkets webbutik. Insatser Följande uppgifter ska finnas med i förteckningen över insatser: • Medlemmens namn • Medlemmens organisationsnummer • Olika typer av åtgärder som respektive medlem deltar i, till exempel rådgivning, utbildning, teknisk assistans, studieresor, kvalitetscertifieringar, analyser och årtal för när insatsen har genomförts. • Antal åtgärder per medlem och år Du ska använda mall 4 för förteckning över insatser. Du hittar mallen i Jordbruksverkets webbutik. • Producentorganisationens redovisning av marknadsandelar (bilaga nr. 12) Producentorganisationen får inte dominera en viss marknad med sina produkter. Som viss marknad räknar vi den nationella marknaden. Du ska redovisa marknadsandelarna för alla produkter som är godkända och om marknadsandelen för produkten är högre än 50 procent. • Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll för det år du söker stöd (bilaga nr. 13). Producentorganisationen ska uppfylla villkoren när det gäller demokrati i producentorganisationen. Det betyder bland annat att medlemmarna för godkända produkter är representerade i producentorganisationens styrelse, att medlemmarna har rösträtt och att de producenter som inte är medlemmar inte kan påverka beslut i styrelsen som rör godkända produkter. Därför ska du alltid skicka med styrelseprotokoll och stämmoprotokoll för det år du söker stöd. • Prissättning (bilaga nr. 14). Om producentorganisationen har haft verksamhet på entreprenad ska du skicka med anteckningar från de prissättningsmöten som har varit under det år du söker stöd för. Av anteckningarna ska det framgå vem som har bestämt priserna på godkända produkter. • Miljöåtgärder (bilaga nr. 15). Du ska redovisa vilka åtgärder i ansökan som är miljöåtgärder. Av de underlag som du skickar in med ansökan om utbetalning ska det framgå att minst 10 procent av utgifterna i årets driftsfond har använts till miljöåtgärder.

7


Anvisningar till ansökan

Följande bilagor ska du skicka med ansökan när det är aktuellt för din ansökan: • Förskott (bilaga nr. 16). Du ska skicka med handlingar som styrker att producentorganisationen har använt förskott som Jordbruksverket har betalat ut för det år du söker stöd, till exempel genom kopia på fakturor och utbetalningsbevis. •Intyg om behörig firmatecknare (bilaga nr. 17). Intyget ska visa vem som har rätt att skriva under ansökan. Du behöver bara skicka intyg om producentorganisationen har bytt behörig firmatecknare för det år du söker stöd. •Intyg om att producentorganisationen inte har finansierat begagnad utrustning med EU-stöd de senaste sju åren (bilaga nr. 18). Om producentorganisationen har köpt begagnad utrustning under det år du söker stöd för ska du skicka med intyg som styrker att producentorganisationen inte har finansierat den begagnade utrustningen med EU-stöd. Intyget ska vara skrivet av den som har sålt utrustningen till producentorganisationen. •Beslut om annat stöd för samma eller liknande verksamhet (bilaga nr. 19) Om du har sökt eller fått annat stöd för samma eller liknande verksamhet ska du bifoga en kopia av ansökan eller beslutet om stödet. • Slutrapport (bilaga nr. 20) Du ska skicka in en slutrapport det sista året i verksamhetsprogrammet. Slutrapporten ska innehålla följande uppgifter: • har målsättningen med verksamhetsprogrammet förverkligats? • vilka faktorer har bidragit till att verksamhetsprogrammet har blivit en framgång? • vilka faktorer har bidragit till att verksamhetsprogrammet har blivit ett misslyckande? • vilka förändringar av insatser eller metoder har gjorts eller kommer att göras vid kommande verksamhetsprogram eller vid ändring av verksamhetsprogram? Det sista året i verksamhetsprogrammet ersätter slutrapporten den årliga årsrapporten. Det betyder att du inte behöver skicka in årsrapport för det sista verksamhetsåret. • Producentorganisationens stadgar (bilaga nr. 21) Om producentorganisationens stadgar har ändrats under det senaste året ska du skicka kopia på aktuella stadgar. Producentorganisationen ska visa att följande punkter finns med i stadgarna: • Medlemmen ska följa de regler som producentorganisationen har antagit • Medlemmen tillhör bara en producentorganisation för en godkänd produkt • Medlemmen ska saluföra hela sin produktion via producentorganisationen (eventuella undantag finns, se under bilaga 8.) • Medlemmen ska lämna de uppgifter som producentorganisationen begär in för statistiska ändamål • Medlemmen betalar de ekonomiska bidragen till driftsfonden som producentorganisationen fastställer.

8


Anvisningar till ansökan

Producentorganisationen ska i sina stadgar även fastställa regler för: • Fastställande, antagande och ändringar av stadgar • Ekonomiska bidrag från medlemmarna för finansiering av producentorganisationen • Att medlemmarna på ett demokratiskt sätt kan kontrollera producentorganisationen och dess beslut. • Att passiva medlemmar inte har rösträtt. Dessa medlemmar får inte heller delta i beslut om driftsfonden. • Påföljder vid överträdelse av stadgarna • Antagande av nya medlemmar och minimitid för medlemskap (dock minst 1 år) • Bokföring och budget för producentorganisationen för att organisationen ska fungera. • Upprättande av en röstlängd över närvarande medlemmar på stämman.

•Kontrakt om entreprenad (bilaga nr. 22) Du får lägga ut följande delar av producentorganisationens verksamhet på entreprenad när det gäller godkända produkter: • insamling • lagring • förpackning • försäljning • inköp av tjänster för bokföring och budgetarbete Du ska skicka in en kopia av avtalet med entreprenören. Du ska även motivera på vilket sätt producentorganisationen bättre uppnår sitt mål genom att lägga ut verksamheten på entreprenad. •Beskrivning av organisationsform och struktur (bilaga nr.23) Du ska styrka att producentorganisationen är en ekonomisk förening genom att bifoga registreringsbevis från Bolagsverket. Du ska även bifoga ett underlag som visar hur strukturen ser ut i producentorganisationen, till exempel ett organisationsschema där det framgår befattningar, ansvarsområden med mera. •Underlag för utbildning och studieresor (bilaga nr. 24) Du ska bifoga underlag om producentorganisationen söker stöd för kostnader för utbildning och studieresor. Läs mer om vilka underlag du ska bifoga under rubriken “Hur ska du styrka kostnader för utbildning och studieresor” på sidan 14.

9


Anvisningar till ansökan

H. Försäkran och underskrift Skriv under ansökan. Det är behörig firmatecknare som ska skriva under ansökan. H. Försäkran och underskrift Jag söker utbetalning av stöd och försäkrar att: • kostnaderna som jag har redovisat i denna ansökan om utbetalning avser de åtgärder som Jordbruksverket har beviljat enligt det godkända verksamhetsprogrammet • kostnaderna som jag har redovisat i denna ansökan om utbetalning är betalda och är inte redovisade i någon tidigare ansökan om utbetalning • moms inte ingår i de kostnader som jag har sökt stöd för • eventuella kreditfakturor som avser åtgärden har räknats av från de redovisade kostnaderna • bifogade kopior av verifikationer som styrker kostnaderna för åtgärdernas betalningar och intäkter överensstämmer med originalen • åtgärderna inte är finansierade med andra stöd • alla uppgifter som jag har lämnat i denna ansökan om utbetalning med bilagor är fullständiga och riktiga • producentorganisationens medlemmar har sålt hela sin produktion via producentorganisationen Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

10


Anvisningar till ansökan

Vilka uppgifter ska finnas i underlagen som du bifogar ansökan om utbetalning? Hur redovisar du fakturorna? Skicka bara kopior! Myndigheten skickar inte tillbaka originalfakturor.

1.

Av varje faktura ska det framgå: • • • • • • • •

att fakturan är adresserad till producentorganisationen leveransadress om fakturan är ställd till någon annan än producentorganisationen betalningsmottagaren, namn, organisationsnummer, bankkonto, bankgiro/postgiro ordningsnumret som du har angett i kostnadssammanställningen fakturanummer fakturadatum tydlig specifikation av vad du har köpt eller betalat för totalt belopp (exklusive och inklusive moms)

2

Följesedel, köpeavtal, offerter och liknande ska finnas med om fakturan hänvisar till en sådan handling. Vid studieresor eller liknande ska du även bifoga deltagarlistor och reseberättelse.

3.

Sortera alla fakturor i samma ordning som i kostnadssammanställningen utifrån vilken åtgärd de tillhör. Skriv ordningsnummer på fakturan.

4.

Om fakturan omfattar flera sidor ska de häftas ihop.

5.

Stryk över eventuella delbelopp som inte hör till driftsfonden. Markera det belopp som du redovisar i ansökan om utbetalning. För mat och dryck finns det begränsningar för hur stora belopp du får redovisa. Om du redovisar ett lägre belopp än det aktuella beloppet i fakturan, stryk över beloppet på fakturan och skriv i stället dit det belopp du redovisar.

6.

Redovisa eventuella kreditfakturor. Kreditfakturor ska du redovisa i kostnadssammanställningen som en minuspost.

Tänk på att dåliga, oläsbara kopior inte godkänns.

11


Anvisningar till ansökan

Hur ska betalningsbevis se ut? 1.

Av betalningsbeviset ska det framgå: • • • • •

betalningsdatum betalt belopp vem som har betalat (det vill säga från vilket konto pengarna har dragits) att betalningen är genomförd och att du har betalat beloppet till samma plusgiro-, bankgiro- eller kontonummer som står på fakturan. Om du betalar till annat nummer än det som står på fakturan ska du ange varför.

2.

Betalningsbeviset ska sitta tillsammans med fakturan.

3.

Markera det betalda beloppet med färg. Numrera betalningsbeviset med samma ordningsnummer som står på fakturan.

Betalningsbevis ska finnas till alla fakturor. Alla utgifter måsta vara uppkomna under det år du söker stöd för. även om utbetalning har skett senare.

Exempel på betalningsbevis • Betalning via Internet. Betalningsbeviset ska vara en utskrift över genomförda betalningar. Det räcker inte med att betalningen är inlagd för bevakning där betalningen sker vid ett senare datum. Det måste också framgå till vilket plus- eller bankgironummer som beloppet har betalats. • Betalning med bankgiro eller plusgiro. Betalningen kan styrkas med en kopia av betalordern tillsammans med kontoutdraget som visar att betalningen verkligen är genomförd. • Betalning på bankkontor. Vid betalning på banken får du vanligen ett löst kvitto där det inbetalda beloppet och mottagarens plus- eller bankgironummer framgår. Om du klistrar kvittot på fakturan, se till att inte kvittot döljer texten. Banken brukar ibland maskinstämpla betalningen direkt på fakturans nedre del. Då är fakturan också kvitto. • Betalning via autogiro. Betalningen måste styrkas med kontoutdrag där mottagarens kontonummer framgår. • Kontant betalning. Du ska styrka kontant betalning med utdrag ur bokföring eller kontoutdrag eftersom det inte framgår på kvittot vem som har betalat. Om du har betalat kontant utan att set finns faktura eller kassakvitto ska säljaren intyga på ett skrivet kvitto att han eller hon har tagit emot betalningen. På det skrivna kvittot ska det stå vad köparen har köpt och köparens namn. Om du har betalat kontant utan att det finns faktura eller kassakvitto ska säljaren intyga på ett skrivet kvitto att han eller hon har tagit emot betalningen. På det skrivna kvittot ska det stå vad köparen har köpt och köparens namn. • Kontoutdrag. Av kontoutdraget ska det framgå det belopp som har betalats ut.

12


Anvisningar till ansökan

Hur ska du styrka lönekostnaderna? Jordbruksverket betalar bara ut stöd för arbetade timmar för kvalificerad personal. Du ska: • • • •

styrka att den anställde är kvalificerad för uppgiften redovisa den arbetade tiden i detalj redovisa vilket arbete den anställde har utfört redovisa på vilket sätt som de arbetade timmarna är kopplade till åtgärderna i nationella strategin.

Följande exempel på insatser kan ge rätt till stöd för arbetade timmar: • • • • •

Rådgivning Teknisk assistans Studieresor Livscykelanalyser Marknadsundersökningar

Observera att kostnader för bland annat planering, diskussioner, möten och information inte ger rätt till stöd.

Observera att Jordbruksverket kan betala ut stöd upp till 450 kronor per timme för kvalificerad personal (inklusive sociala kostnader).

13


Anvisningar till ansökan

Hur ska du styrka kostnader för utbildning och studieresor? • Du ska styrka kostnader för utbildning med följande uppgifter: --deltagarförteckning --typ av utbildning --syfte med utbildningen • Du ska styrka kostnader för studieresor med följande uppgifter: --reseberättelse --vem eller vilka som har rest --datum för resan --resmål --syfte med resan

Observera att Jordbruksverket bara kan betala ut stöd för kostnader för resor och måltider i samband med möten och utbildningar som har koppling till verksamhetsprogrammet. Jordbruksverket kan betala ut stöd för kostnader upptill de belopp som motsvarar skattefria avdrag för bil och måltider vid representation enligt inkomstskattelagen.

14


Anvisningar till ansökan

Använd checklistan! 1. Har du läst igenom ditt verksamhetsprogram? 2. Har du bifogat kostnadssammanställningen? 3. Är alla kostnader som du söker utbetalning för betalda? 4. Har du bara tagit med kostnader för åtgärder enligt ditt verksamhetsprogram? Du får bara ta med kostnader för åtgärder som började under det år du söker stöd för. 5. Har du redovisat alla kostnader som du söker utbetalning för, exklusive administrativa kostnader, moms och frakt? 6. Om du redovisar investeringar eller köpta tjänster, har du bifogat kopior på fakturor och betalningsbevis? 7. Om du redovisar löner, har du bifogat kopior på lönespecifikationer och övrigt underlag? För hel- eller deltidsanställd personal ska du även bifoga anställningsavtal. 8. Har producentorganisationen sökt utbetalning av stöd för kostnader till åtgärder som även har finansierats av andra offentliga aktörer eller med andra EU medel? 9. Har behörig person skrivit under ansökan? Som behörig person räknas firmatecknare eller den person som enligt fullmakt har rätt att skriva under ansökan. 10. Har du bifogat årsrapporten eller slutrapporten? Om du söker slututbetalning för det sista året i verksamhetsprogrammet ska du redovisa resultatet av det i en slutrapport. 11. Har du sparat kopior av alla ifyllda blanketter och mallar? Det är alltid bra att spara en kopia av alla handlingar som du lämnar in till Jordbruksverket.

Handläggningen av din ansökan går snabbare om din ansökan är komplett!

15


Vart ska du skicka ansökan? Du ska skicka ansökan om utbetalning till: Jordbruksverket Företagsstödsenheten 551 82 Jönköping.

När ska du lämna in ansökan? Du kan ansöka om utbetalning av stöd senast den 15 februari året efter det år som du söker stöd för.

Var hittar du mer information? Mer information hittar du här: www.jordbruksverket.se/Marknadsstöd Klicka sedan på Stöd till producentorganisationer för frukt och grönsaker.

Vill du söka förskottsutbetalning? Du ansöker om förskottsutbetalning på blanketten Ansökan om utbetalning av förskott och frisläppande av säkerhet för producentorganisationer för frukt och grönsaker. Ansökan hittar du på www.jordbruksverket.se

Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 0771-223 223 (kundtjänst) Tfn 036-15 50 00 (vx) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se LSA17:4

LSA17_4  

This is the description