Page 1

2010-10-22

Enheten för foder och djurprodukter

Anvisningar till blankett D44 VEM SKA RAPPORTERA OM PROVTAGNING? Du som är legotillverkare av foder eller foderleverantör d.v.s. den som i första led, efter införsel eller tillverkning, släpper ut foder på marknadenska i enlighet med 14§ i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder (SJVFS 2006: 81) med senaste ändring (SJVFS 2010:60) till Jordbruksverket redovisa utförd hygienkontroll. Redovisningen ska vara Jordbruksverket tillhanda senast den 31 januari efter utgången av varje kalenderår. Den som utför blandartjänst är inte att anse som foderleverantör.

A. Anläggning Ange namn och adressuppgifter samt övriga kontaktuppgifter till den anläggning som rapporteringen avser.

B. Ansvarig foderföretagare Ange organisationsnummer, namn och adress samt kontaktuppgifter till ansvarig foderleverantör för den anläggning rapporteringen omfattar. Uppge även en kontaktperson samt dennes E-postadress.

C. Provtagning av foder C1. Provtagning vid införsel av råvaror enligt SJVFS (2006:81) kap 4, 7-9§§ och 12–13§§ samt provtagning på inhemska råvaror och foderblandningar Foderföretagare ska utföra kontroll av aflatoxin-halt: • vid införsel av foderblandningar till mjölkkor, samt • vid införsel av foderråvaror som i bilaga 4 i SJVFS 2006:81 är markerade med A1, A2 eller A3 Antalet provtagna partier för sådan analys samt antalet positiva partier ska redovisas på raden för aktuellt foder. Foderblandningar till mjölkkor redovisas i raden för ”Övriga foder” Kontroll av salmonella ska utföras: • vid införsel av foderblandningar till nöt, ren, svin och fjäderfä och • av foderråvaror till livsmedelsproducerande djur som markerats med S1 (animaliska proteinfoder), S2 och S3 enligt bilaga 4 i SJVFS 2006: 81. Antalet provtagna partier för sådan analys samt antalet positiva partier inkl. serotyp och ev. fagtyp ska redovisas på raden för aktuellt foder. Foderblandningar till ovan nämnda djurslag redovisas i raden för ”Övriga foder”. Provtagning av inhemska råvaror: Antalet provtagna partier av inhemska råvaror samt antalet positiva partier (för salmonella inkl. serotyp och ev. fagtyp) ska redovisas på raden för aktuellt foder.

Jordbruksverket | Vallgatan 8 | 551 82 Jönköping www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se


2(2)

Provtagning av annat foder än ovan nämnt: Foderblandningar redovisas i raden för ”Övriga foder”. Omantalet rader inte räcker till kan uppgifterna lämnas in på en särskild bilaga.

C2. Obligatorisk veckoprovtagning (miljöprover) för kontroll av salmonella enligt SJVFS (2006:81) kap 4, 14 – 15§§ I anläggningar där foderblandningar till livsmedelsproducerande djur tillverkas ska varje vecka föreskrivet antal miljöprover tas ut för salmonellaundersökning. Proverna ska tas ut på de provtagningspunkter som anges i bilaga VII i SJVFS 2006:81. Antalet prov som tagits ut på den anläggning som rapporteringen avser ska redovisas. Prov tagna före respektive efter värmebehandlig ska redovisas samt antal prov i vilka salmonella har påvisats. Om fler prover tas än de obligatoriska ska dessa redovisas under punkt C3.

C3. Övrig kontroll av salmonella utöver obligatorisk veckoprovtagning enligt SJVFS (2006:81) kap 4, 10-11§§ Utöver den obligatoriska ”veckoprovtagningen” ska i en anläggning för tillverkning av foderblandningar till livsmedelsproducerande djur avsedda att släppas ut på marknaden kontroll av salmonella utföras genom analys av prover uttagna på av företaget fastställda kontrollpunkter i miljön och på tillverkningslinjen. Salmonellakontroll ska även genomföras i anläggning för tillverkning/hantering av foderråvaror som markerats med S2 (vegetabilisk högriskråvara) och S3 (vegetabilisk lågriskråvara) enligt bilaga 4 i SJVFS 2006: 81. Genomförd kontroll enligt ovanstående ska redovisas.

C4. Provtagning av foder för kontroll av främmande ämnen enligt SJVFS (2006:81) kap 4, 6§ Utöver salmonella- och införselkontroll av aflatoxin ska foderföretagare med utgångspunkt i utförd riskbedömning analysera foder avseende främmande eller smittförande ämnen. Genomförd kontroll med avseende på främmande eller smittförande ämnen, utöver kontroll som rapporterats under avsnitten C1 till C3, ska rapporteras. Ange foder och ämne som har kontrollerats, antalet analyserade prov, antal prov som överstigit åtgärdströskel samt antalet prov som överstigit gränsvärde. Om delprover tagits för att slås samman till ett samlingsprov som sedan analyserats är det antalet samlingsprover som ska redovisas. Om antalet rader inte räcker till kan uppgifterna lämnas in på en särskild bilaga.

D. Sammanställning av positiva prover avseende salmonella redovisade under C2 och C3 Här sammanställs samtliga prover som analyserats med avseende på salmonella och och i vilka salmonella har påvisats. Ange vilken kontroll som genomförts (föreskriftsreglerad veckoprovtagning eller annan genomförd kontroll), typ av prov (tex miljöprov från ren eller oren sida eller färdigfoder), kontrollpunkt eller kontrollerat foder, fodrets användningsområde samt vilken serotyp och fagtyp (om denna uppgift finns). Om antalet rader inte räcker till kan uppgifterna lämnas in på en särskild bilaga.

E. Underskrift Det är viktigt att anmälan dateras och undertecknas innan den skickas till Jordbruksverket.

JSA97_2  

This is the description

JSA97_2  

This is the description