Page 1

Anvisning till ansökan Stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt A. Person- och adressuppgifter Här ska du fylla i dina personuppgifter. Fyll också i ditt kund- och produktionsplatsnummer. Tänk på att det är viktigt att person/organisationsnumret är detsamma i samtliga ansökningar om EU-stöd och nationella stöd. Bara du som lämnar ansökan i egenskap av juridisk person ska redovisa adress här. För övriga sökande hämtar Jordbruksverket aktuell adress från folkbokföringen. Om du vill anmäla eller ändra ditt bankkontonummer gör du det på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats eller skriftligen hos Jordbruksverkets registerenhet.

B. Redovisning av antalet grisar Bedövning och smärtlindring Tänk på att du bara kan ansöka om ersättning för grisar som både bedövats och smärtlindrats. Du ska alltså här redovisa det antal grisar som fått båda behandlingarna. Vaccinering Det normala är att grisarna sammanlagt får två vaccineringar mot galtlukt. I vissa fall kan det bli aktuellt att grisarna i stället får tre vaccineringar. Här redovisar du därför dels det antal grisar som fått två vaccineringar, dels det antal grisar som fått tre vaccineringar.

C. Ansökan Dina kvitton och fakturor styrker dina utgifter och du ska därför bifoga dem till din ansökan. Däremot godkänner Jordbruksverket inte följesedlar för att styrka utgifter. Gör kopior på dina kvitton och fakturor och numrera kopiorna genom att börja på 1 och numrera i stigande ordningsföljd. Du kan alltså numrera maximalt fem kvitton och fakturor per blankett, om du har fler än fem kvitton och fakturor så kan du bifoga fler blanketter till din ansökan. Markera därefter i kopiorna vilka kostnader som du söker ersättning för. För sedan in de belopp som är aktuella för dig i blanketten vid motsvarande kvitto- eller fakturanummer under C1. Bedövningsmedel, C2. Smärtlindringsmedel, C3. Vaccin och C4. Säkerhetssprutan för vaccinering. Tänk på att du bara kan få ersättning för kostnader som du har från och med den 1 september 2012 och kostnaderna får vara högst ett år gamla när du lämnar ansökan till Jordbruksverket.

Ersättning för kastrering av grisar


D. Uppgifter om annat tidigare erhållet stöd Eftersom denna ersättning omfattas av regler som finns i förordningen (SFS 2008:437)1 måste du redovisa om du fått annat stöd som omfattas av den förordningen. Under löpande treårsperiod får du högst ta emot belopp som motsvarar 15 000 euro. Du ska därför här redovisa vilket stöd och hur stort belopp du tagit emot samt datum när du tog emot det. Bland de stöd Jordbruksverket lämnar rör det sig om ersättning för vissa veterinärkostnader till företag med avlägset belägen djurhållning. Tänk också på att andra myndigheter lämnar stöd som omfattas av reglerna i (SFS 2008:437).

E. Övriga upplysningar Här kan du lämna övriga upplysningar i samband med ansökan om ersättning. Du kan också här meddela att du lämnar bilagor till din ansökan.

F. Försäkran och underskrift Läs noga igenom de villkor som gäller för stödet innan du skriver under ansökan. Underteckna och skicka ansökningsblanketten till Jordbruksverket. Behåll gärna en kopia för dig själv. Om sökanden är ett bolag eller liknande ska behörig firmatecknare underteckna ansökan. Behörigheten ska styrkas med intyg från Bolagsverket. Skicka ansökan till: Jordbruksverket Jordbrukarstödsenheten 551 82 Jönköping Kom ihåg att underteckna ansökan. Jordbruksverket kommer att göra stickprovskontroller och kommer då att begära in handlingar som ligger till grund för din ansökan. Det kan bland annat vara kvitton och fakturor i original eller intyg på genomgången kurs i bedövningsteknik.

1 Stöd som omfattas av 6 § förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn.

Jordbruksverket 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 (vx), 0771-22 32 23 (kundtjänst) E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se JSA61:6

JSA61_6v2  
JSA61_6v2  

This is the description